Ko­ro­na­vi­ru­sas: Aly­tu­je dir­ban­tys Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro spe­cia­lis­tai ste­bi dau­giau kaip 1 tūkst. izo­liuo­tų as­me­nų, pa­sta­ty­tas punk­tas dar ne­vei­kia

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Kovas 19
kORONAVIRUSAS
Dar prieš sa­vai­tę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus de­par­ta­men­tas vyk­dė maž­daug 600 izo­liuo­tų žmo­nių kon­tro­lę, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis, ypač pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, jų pa­dau­gė­jo be­veik dvi­gu­bai. EPA-ELTA nuotr.
Dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so nuo ko­vo 16-osios vi­dur­nak­čio Vy­riau­sy­bei pa­skel­bus ka­ran­ti­ną Lie­tu­vo­je, iš už­sie­nio grį­žu­sių as­me­nų izo­lia­ci­ja 14 die­nų yra pri­va­lo­ma. To ne­pai­sant, gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė ir net bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu na­muo­se tu­rė­tų bū­ti izo­liuo­ta per 43 tūkst. pi­lie­čių, o jų ste­bė­se­ną vyk­do cen­tro spe­cia­lis­tai. Šio cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai ste­bi dau­giau kaip 1 tūkst. izo­liuo­tų as­me­nų. Sie­kiant su­da­ry­ti ga­li­my­bę iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so, iš už­sie­nio grį­žu­siems ar tu­rė­ju­siems są­ly­tį su ti­kė­ti­nu li­gos at­ve­ju žmo­nėms, ku­riems pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, at­si­ra­do ko­su­lys ar du­su­lys, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė įvyk­dė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą įreng­ti mo­bi­lų punk­tą. Už­va­kar jis bu­vo pa­sta­ty­tas Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, va­kar su­vež­ta rei­ka­lin­ga įran­ga, ta­čiau veik­ti kol kas ne­ga­li dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ne­su­tei­kia­mų re­a­gen­tų.

Izo­liuo­tiems as­me­nims nuo­lat skam­bi­na­ma, do­mi­ma­si svei­ka­ta

Re­mian­tis Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro duo­me­ni­mis ir iš už­sie­nio grį­žu­sių as­me­nų už­pil­dy­to­mis an­ke­to­mis, šiuo me­tu na­muo­se dėl ko­ro­na­vi­ru­so pa­vo­jaus tu­rė­tų bū­ti izo­liuo­ta per 43 tūkst. žmo­nių. Į šį skai­čių pa­ten­ka ir sa­vi­i­zo­lia­ci­ją pa­si­rin­kę as­me­nys.

Ta­čiau įsi­ga­lio­jus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mui dėl su šiuo vi­ru­su sie­ja­mo ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo ša­lies te­ri­to­ri­jo­je nuo ko­vo 16-osios vi­dur­nak­čio iki ko­vo 30-osios vi­dur­nak­čio mi­nė­tas pro­ce­sas jau daž­niau va­di­na­mas izo­lia­ci­ja ir ji jau yra pri­va­lo­ma.

Izo­liuo­ti as­me­nys duo­me­nų sis­te­mo­je ne­skirs­to­mi pa­gal sa­vi­val­dy­bes. Tad kiek to­kių as­me­nų yra, pa­vyz­džiui, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras ne­ga­li pa­sa­ky­ti.

Šio cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Da­ly­tės Ne­kra­še­vi­čie­nės tei­gi­mu, cen­tras de­par­ta­men­tams ski­ria tam tik­rą skai­čių izo­liuo­tų as­me­nų, ku­riuos jie pri­va­lo ste­bė­ti. Šiuo me­tu de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai ste­bi dau­giau kaip 1 tūkst. to­kių žmo­nių, ne tik iš Aly­taus, bet ir Vil­niaus, Kau­no, ki­tų ša­lies savivaldybių.

Dar prieš sa­vai­tę de­par­ta­men­tas vyk­dė maž­daug 600 izo­liuo­tų žmo­nių kon­tro­lę, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis, ypač pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, jų pa­dau­gė­jo be­veik dvi­gu­bai.

„Mes tu­ri­me to­kių žmo­nių te­le­fo­nų nu­me­rius, na­muo­se izo­liuo­tiems žmo­nėms nuo­lat skam­bi­na­me, do­mi­mės svei­ka­ta. At­si­žvel­giant į svei­ka­tos būk­lę, kai ku­riems skam­bi­na­me kas­dien, kai ku­riems – kas ke­lin­tą die­ną. Jei gir­di­me nu­si­skun­di­mus dėl blo­gė­jan­čios svei­ka­tos, siū­lo­me kreip­tis pa­gal­bos te­le­fo­nais 112 ar­ba 1808“, – sa­kė D.Ne­kra­še­vi­čie­nė.

Šio­mis die­no­mis de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tams ben­drau­ti su izo­liuo­tais as­me­ni­mis pa­de­da Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

De­par­ta­men­to di­rek­to­rės tvir­ti­ni­mu, biu­ras pa­si­telk­tas to­dėl, kad jos va­do­vau­ja­mo de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai jau ne­pa­jė­gia ben­drau­ti su to­kiu di­de­liu skai­čiu­mi izo­liuo­tų as­me­nų.

Po­li­ci­jos pa­gal­bos kol kas ne­pri­rei­kė

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­tvir­tin­to­se izo­lia­vi­mo na­muo­se dėl ko­ro­na­vi­ru­so tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta ir li­go­nio, įta­ria­mo­jo ir as­mens, tu­rė­ju­sio są­ly­tį su ser­gan­čiai­siais, at­sa­ko­my­bė.

Grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio ir ne­pai­san­tys rei­ka­la­vi­mo izo­liuo­tis as­me­nys ga­li bū­ti bau­džia­mi pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są bau­do­mis iki 140 eu­rų, pa­kar­to­ti­nai – iki 600 eu­rų.

Taip pat nu­ma­ty­ta ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, jei dėl as­mens kal­tės iš­pli­to su­sir­gi­mas, – net lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

Kaip pra­ne­ša Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, už ka­ran­ti­no lai­ky­mą­si ša­ly­je yra at­sa­kin­gas Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras, ku­ris ga­li pa­si­telk­ti pa­gal­bon Lie­tu­vos po­li­ci­ją. Cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė sa­kė, kad kol kas po­li­ci­jos pa­gal­bos ne­pri­rei­kė: „Jos pri­reik­tų, jei izo­liuo­ti as­me­nys ne­pai­sy­tų nu­sta­ty­tų tai­syk­lių, pa­vyz­džiui, lan­ky­tų­si vie­šo­se vie­to­se, drau­gų su­si­bū­ri­muo­se, ne­pai­sy­tų mū­sų re­ko­men­da­ci­jų ar ne­at­si­liep­tų į mū­sų te­le­fo­nų skam­bu­čius.“

D.Ne­kra­še­vi­čie­nė ak­cen­ta­vo, kad ka­ran­ti­no me­tu tu­ri bū­ti izo­liuo­ti as­me­nys, grį­žę iš bet ku­rios už­sie­nio vals­ty­bės: „Žmo­nės tu­rė­tų bū­ti la­biau pi­lie­tiš­ki, ži­nan­tys apie grį­žu­sius iš už­sie­nio ir ne­izo­liuo­tus as­me­nis, tu­rė­tų pra­neš­ti te­le­fo­nu 112. Nuo mū­sų pi­lie­tiš­ku­mo šio­je si­tu­a­ci­jo­je pri­klau­so ir vi­sų svei­ka­ta.“

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas per pasta­rąsias tris paras iš piliečių gavo apie 30 pranešimų apie grįžusius iš užsienio ir izoliacijos nesilai­kančius apskrities gyventojus, maždaug pusė jų – Alytaus miesto ir rajono gyventojai.

Skambinant nurodomi tokių žmonių vardai, pavardės, gyve­namoji vieta, neretai ir telefonų numeriai.

Kol kas policijos pareigūnai izoliacijos nepaisančius asmenis tik žodžiu įspėjo telefonu arba su jais bendraujant saugiu atstumu.

Šei­mos gy­dy­to­jų siun­ti­mo ne­rei­kia

Šį pir­ma­die­nį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ope­ra­ci­jų va­do­vas A.Ve­ry­ga pa­si­ra­šė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis de­šim­ty­je di­džiau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių, tarp jų – ir Aly­taus mies­to, tu­ri bū­ti įkur­ti mo­bi­lūs punk­tai. Jie pri­va­lės ap­tar­nau­ti ir ap­lin­ki­nių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jus. Pa­vyz­džiui, į Aly­taus mies­te įreng­tą punk­tą ga­li kreip­tis Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų bei Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Punk­tai skir­ti iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so sa­va­ran­kiš­kai at­vyks­tan­tiems iš už­sie­nio grį­žu­siems ar tu­rė­ju­siems są­ly­tį su ti­kė­ti­nu li­gos at­ve­ju as­me­nims, ku­riems pa­si­reiš­kė karš­čia­vi­mas, ko­su­lys ar du­su­lys.

Kaip pra­ne­ša Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, gy­ven­to­jai, pa­ste­bė­ję mi­nė­tus simp­to­mus, pir­miau­sia tu­ri skam­bin­ti te­le­fo­nu 1808, o ne šei­mos gy­dy­to­jui.

Šios li­ni­jos kon­sul­tan­tas, įver­ti­nęs as­mens duo­me­nis, pri­ims spren­di­mą, ar jį tiks­lin­ga iš­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so.

Tuo at­ve­ju, jei žmo­gų bus nu­spręs­ta tir­ti, jis kon­sul­tan­tui tu­rės pa­teik­ti var­dą, pa­var­dę, as­mens ko­dą, te­le­fo­no nu­me­rį, taip pat nu­ro­dy­ti sa­vi­val­dy­bę, iš ku­rios skam­bi­na. Taip pat bus klau­sia­ma, ar pa­cien­tas ga­li as­me­ni­ne trans­por­to prie­mo­ne pats at­vyk­ti į mo­bi­lų punk­tą, ar ga­li bū­ti at­vež­tas ki­to žmo­gaus.

Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad at­vy­kus į mo­bi­lų punk­tą, žmo­nėms ne­bus lei­džia­ma iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio ir ati­da­ry­ti au­to­mo­bi­lio lan­go, kol to ne­pa­pra­šys mo­bi­lios ko­man­dos na­rys vyk­dant te­pi­nė­lio iš no­sia­ryk­lės ir ryk­lės pa­ė­mi­mo pro­ce­dū­rą.

Kar­tu su sa­vi­mi ti­ria­mas žmo­gus pri­va­lo tu­rė­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą bei A4 for­ma­to la­pą su už­ra­šy­tu te­le­fo­no nu­me­riu, ku­rį at­vy­kus į mo­bi­lų punk­tą rei­kės pa­dė­ti ko­or­di­na­to­riaus nu­ro­dy­to­je vie­to­je au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vi­du­je.

At­li­kus ty­ri­mą žmo­gus tu­rės va­žiuo­ti į na­mus, izo­liuo­tis ir lauk­ti ty­ri­mo at­sa­ky­mo. Nu­sta­čius, kad as­me­nį rei­kia hos­pi­ta­li­zuo­ti, kvie­čia­ma grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir pa­cien­tas iš­ve­ža­mas į li­go­ni­nę.

Į mo­bi­lius punk­tus ne­ga­li­ma vyk­ti tak­si au­to­mo­bi­liais ir vie­šuo­ju trans­por­tu. Ne­ga­lin­tie­ji į juos at­vyk­ti, pa­gal­bą gaus iš sa­vi­val­dy­bių kon­tak­tuo­da­mi te­le­fo­nu 1808.

At­vyks­tant iš­si­tir­ti į mo­bi­lius punk­tus, šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mas ne­rei­ka­lin­gas.

Pa­la­pi­nę pa­sta­tė Šau­lių są­jun­ga

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė įvyk­dė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą pa­sta­ty­ti mo­bi­lų punk­tą iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Už­va­kar toks mo­bi­lus punk­tas jau pa­sta­ty­tas Aly­taus kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, va­kar į jį su­vež­ta rei­ka­lin­ga įran­ga.

To­kią vie­tą mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­rin­ko at­si­žvelg­da­ma į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mus.

Ap­link mo­bi­laus punk­to vie­tą ar­ti ne­tu­ri bū­ti gy­ve­na­mų­jų na­mų, tur­gaus, par­duo­tu­vių, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lių ar ki­tų ma­si­nių žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro va­do­vė, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, pa­la­pi­nę šiam punk­tui pa­sta­tė Šau­lių są­jun­ga, nu­ma­ty­ta, kad ja­me dirbs sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų – po­li­kli­ni­kos, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro bei Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro dar­buo­to­jai.

Vie­nu me­tu – trys žmo­nės po ke­tu­rias va­lan­das, o punk­tas veiks kas­dien nuo 8 iki 20 va­lan­dos.

N.Rin­ke­vi­čiū­tės tei­gi­mu, dar­buo­to­jai jau ap­rū­pin­ti ap­sau­gos prie­mo­nė­mis – kom­bi­ne­zo­nais, aki­niais, re­spi­ratoriais, ba­tų ap­dan­ga­lais, dez­in­fe­kan­tais, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jau in­for­muo­ta apie sa­vi­val­dy­bės pa­reng­tą punk­tą, ta­čiau iki šiol iš mi­nis­te­ri­jos ne­su­lau­kia­ma te­pi­nė­liams rei­ka­lin­gų re­a­gen­tų.

Mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pra­ne­šė, kad punk­tus sa­vi­val­dy­bės tu­ri įsteig­ti iki šio penk­ta­die­nio, tad ga­li at­si­tik­ti taip, kad jis Aly­tu­je ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis dar ir ne­veiks.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą įreng­to­je ka­ran­ti­na­vi­mo vie­to­je Aly­tu­je, sta­dio­no vieš­bu­ty­je, ku­ria­me šiuo me­tu nė­ra ap­gy­ven­din­ta žmo­nių, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis izo­liuo­ti du iš už­sie­nio grį­žę mies­to gy­ven­to­jai. Jie izo­lia­ci­jai ne­tu­ri są­ly­gų na­muo­se, nes vie­no vy­ro šei­ma gy­ve­na ne­di­de­lia­me bu­te, ki­tas ne­ga­li grįž­ti pas gar­baus am­žiaus, daug li­gų tu­rin­čią ma­mą.

Šiems as­me­nims mais­to pro­duk­tus prie vieš­bu­čio du­rų at­ne­ša ar­ti­mie­ji. Ka­dan­gi sta­dio­ne yra ste­bė­ji­mo ka­me­ros ir dir­ba bu­dė­to­jai, krep­šiai su mais­tu grei­tai pa­ste­bi­mi, o juos pro at­ver­tas vieš­bu­čio du­ris pa­si­i­ma izo­liuo­ti as­me­nys.

Va­ka­rykš­tės po­pie­tės duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę 33 as­me­nys, vie­nas iš jų pa­svei­ko. Šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sių aly­tiš­kių ne­nu­sta­ty­ta.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.