„Dzū­ki­jos van­de­nų” įsi­gy­tas va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius – vie­nas iš ga­lin­giau­sių tarp ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2020 Kovas 13
Dzukijos vandenys
Vakuuminis eks­ka­va­to­rius api­bū­di­ntas kaip di­džiu­lis dul­kių siur­blys, su­mon­tuo­tas ant va­žiuok­lės ir ga­lin­tis dirb­ti di­de­liais at­stu­mais ir di­de­liais gy­liais. Juo tei­kia­ma pa­gal­ba nu­ti­kus ava­ri­jai, ka­tast­ro­fai, kai iš­si­lie­ja bet ko­kios me­džia­gos. Ne­rei­kia daug skir­tin­gos tech­ni­kos, nes jis at­lie­ka ke­le­tą funk­ci­jų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ su­ren­gė at­vi­rų du­rų die­ną, ku­rios me­tu pri­sta­tė vyk­do­mą eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Vals­ty­bių ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mas ir bū­ti­nų­jų są­ly­gų su­kū­ri­mas spren­džiant ben­drus ap­lin­ko­sau­gos iš­šū­kius“. Pa­grin­di­nė pa­ra­mos ga­vė­ja šiam pro­jek­tui – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ki­ti ga­vė­jai – „Dzū­ki­jos van­de­nys“, Bal­ta­ru­si­jos Gar­di­no mies­to vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas bei Gar­di­no van­dent­var­kos įmo­nė „Grod­no­vo­do­ka­nal“. Šis nuo 2018-ųjų ru­dens pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą ga­vo iš 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos kai­my­nys­tės prie­mo­nės Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos. Jis bai­gia­mas vyk­dy­ti šiais me­tais. Iš mi­nė­to pro­jek­to lė­šų pro­jek­to part­ne­riai įsi­gi­jo po vo­kie­čių įmo­nės „RSP – GmbH“ va­ku­u­mi­nį eks­ka­va­to­rių, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė – pa­pil­do­mas gar­si­nes sis­te­mas per­spė­ti gy­ven­to­jus apie at­si­ti­ku­sias ne­lai­mės.

Jau pa­nau­do­tas van­den­tie­kio ava­ri­jai Vil­ties gat­vė­je lik­vi­duo­ti

Į šį ket­vir­ta­die­nį „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“ su­reng­tą at­vi­rų du­rų die­ną bu­vo pa­kvies­ti ir pro­jek­to part­ne­riai – at­sto­vai iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, Gar­di­no mies­to vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to, Gar­di­no mies­to van­dent­var­kos įmo­nės „Grod­no­vo­do­ka­nal“, Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro, Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos, taip įran­gos tie­kė­jų Vil­niaus ben­dro­vės „Hi­do­ra“ at­sto­vai, ko­le­gos iš ki­tų ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių.

Pro­jek­to „Vals­ty­bių ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mas ir bū­ti­nų­jų są­ly­gų su­kū­ri­mas spren­džiant ben­drus ap­lin­ko­sau­gos iš­šū­kius“, ku­ris pra­dė­tas vyk­dy­ti 2018-ųjų ru­de­nį, o bai­gia­mas šiais me­tais, ver­tė – be­veik 936 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­niai fon­dai fi­nan­suo­ja net 90 proc. jo ver­tės.

450 tūkst. eu­rų šio pro­jek­to lė­šų skir­ta „Dzū­ki­jos van­de­nims“, maž­daug tiek pat – 426 tūkst. eu­rų Gar­di­no van­dent­var­kos įmo­nei ir 60 tūkst. eu­rų – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei.

Ben­dro­vės di­rek­to­riaus Ju­ri­jaus Čer­via­kov­skio tei­gi­mu, vyk­dant šį pro­jek­tą per­nykš­tį lap­kri­tį įmo­nė įsi­gi­jo va­ku­u­mi­nį eks­ka­va­to­rių, skir­tą ava­ri­joms tin­kluo­se lik­vi­duo­ti, nuo­te­kų ka­na­lams va­ly­ti, taip pat dau­ge­liui ki­tų po­rei­kių ten­kin­ti, ne tik su įmo­nės veik­la su­si­ju­sio­se sri­ty­se, bet ir kaip pa­gal­ba ki­toms mies­to ins­ti­tu­ci­joms.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ įsi­gy­tas va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius yra vie­nas iš ga­lin­giau­sių tarp ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių. Pa­na­šaus ga­lin­gu­mo šią tech­ni­ką tu­ri Klai­pė­dos van­den­tie­ki­nin­kai.

Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka, no­rint ge­rai įsi­sa­vin­ti to­kią su­dė­tin­gą tech­ni­ką, rei­kia ne­ma­žai prak­ti­kos: „Be mo­ky­mų ir pra­ty­bų, eks­ka­va­to­rius re­a­liai jau bu­vo pa­nau­do­tas ko­vo pra­džio­je įvy­ku­siai van­den­tie­kio ava­ri­jai Vil­ties gat­vė­je lik­vi­duo­ti, taip pat ge­ria­mo­jo van­dens re­zer­vu­a­rų dug­no ar­dy­mo dar­bams.“

Va­ku­u­mi­nio eks­ka­va­to­riaus pri­rei­kė ir šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je at­vi­rų du­rų die­no­je imi­tuo­ta­me gais­re „Dzū­ki­jos van­de­nų“ nuo­te­kų va­lyk­lo­je, kai už­si­de­gė au­to­mo­bi­lis ir į ap­lin­ką iš­si­ver­žė pa­vo­jin­gi ter­ša­lai.

Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba imi­tuo­tą gais­rą už­ge­si­no ope­ra­ty­viai, o pa­da­ri­nius – ant grun­to li­ku­sias gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nes ir ter­ša­lus su­siur­bė ir iš­ve­žė va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius.

Api­bū­din­tas kaip di­džiu­lis dul­kių siur­blys ant va­žiuok­lės

To­kį pat vo­kie­čių įmo­nės „RSP – GmbH“ va­ku­u­mi­nį eks­ka­va­to­rių kaip „Dzū­ki­jos van­de­nys“, vyk­dant eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą ir iš tos pa­čios Vil­niaus ben­dro­vės „Hi­do­ra“, įsi­gi­jo ir Gar­di­no mies­to van­dent­var­kos įmo­nė „Grod­no­vo­do­ka­nal“.

At­vi­rų du­rų die­no­je da­ly­va­vu­si „Hi­do­ra“ vy­riau­sio­ji va­dy­bi­nin­kė Jur­ga Plet­te šį eks­ka­va­to­rių api­bū­di­no kaip di­džiu­lį dul­kių siur­blį, su­mon­tuo­tą ant va­žiuok­lės ir ga­lin­tį dirb­ti di­de­liais at­stu­mais ir di­de­liais gy­liais: „Juo tei­kia­ma pa­gal­ba nu­ti­kus ava­ri­jai, ka­tast­ro­fai, kai iš­si­lie­ja bet ko­kios me­džia­gos. Ne­rei­kia daug skir­tin­gos tech­ni­kos, nes jis at­lie­ka ke­le­tą funk­ci­jų. Taip pat jis iš­ke­lia že­mes iš po­že­mi­nių vamz­dy­nų.“

Nau­do­jant kom­bi­nuo­tus ven­ti­lia­to­rius va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius ga­li siurb­ti iki 50 met­rų ver­ti­ka­liai ir iki 200 met­rų ho­ri­zon­ta­liai.

Kaip aiš­ki­no J.Plette, va­ku­u­mi­nio eks­ka­va­to­riaus kom­bi­nuo­tų ven­ti­lia­to­rių siur­bi­mo prin­ci­pas už­tik­ri­na ge­riau­sią gra­vi­ta­ci­nį nu­so­di­ni­mą, ma­žiau­sią fil­trų ap­kro­vą ir tuo pa­čiu me­tu to­ly­gų siur­bi­mo ga­lin­gu­mą: „Oro sro­vė per siur­bi­mo žar­ną įtrau­kia bet ku­rią me­džia­gą, ku­rios kie­tų­jų da­le­lių sker­smuo ne­vir­ši­ja 250 mi­li­met­rų. Su­rin­ki­mo re­zer­vu­a­re, nu­trau­kus oro sro­vę ir su­ki­mą­si, vi­sos stam­bios da­lys nu­sė­da. Oras, ei­nan­tis pro nu­so­di­ni­mo ka­me­rą, to­liau va­lo­mas ir džio­vi­na­mas. Oro fil­trai ab­sor­buo­ja li­ku­sias dul­kes ir iš­va­ly­tas oras pro gar­so slo­pin­tu­vą iš­stu­mia­mas į aplinką.“

Spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, to­kie eks­ka­va­to­riai pui­kiai tin­ka ša­lin­ti už­griu­vu­siam grun­tui įvai­rio­se duo­bė­se, nuo­šliau­žoms tvar­ky­ti, pel­kė­toms vie­toms sau­sin­ti, po­že­mi­nėms ko­mu­ni­ka­ci­joms at­kas­ti, taip pat po­že­mi­nėms in­fra­struk­tū­ros li­ni­joms at­kas­ti, iš­siur­biant grun­tą ne­pa­žei­džiant lai­dų bei vamz­džių.

Va­ku­u­mi­niai eks­ka­va­to­riai taip pat nau­do­ja­mi lik­vi­duo­jant ava­ri­jas, kai į gam­tą iš­si­lie­ja kenks­min­gos me­džia­gos. Įvy­kus ava­ri­jai van­den­tie­kio ar nuo­te­kų tin­kluo­se, juo ga­li­ma at­si­kas­ti tin­klus ne­pa­žei­džiant ki­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų, jis bus nau­do­ja­mas van­den­tie­kio, nuo­te­kų, lie­taus šu­li­nių va­ly­mui, įvai­rių bi­rių me­džia­gų per­ve­ži­mui ir pa­kė­li­mui.

„Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vai sa­ko, kad ki­tas la­bai svar­bus šio eks­ka­va­to­riaus pa­nau­do­ji­mas yra su­si­jęs su gam­tos sau­go­ji­mu nuo už­ter­ši­mo, – ko­ky­biš­kas ir ope­ra­ty­vus iš­si­lie­ju­sio dum­blo su­rin­ki­mas.

Pa­pil­do­mai ke­tu­rio­se mies­to vie­to­se – gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos

Įgy­ven­di­nant mi­nė­tą eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą pa­pil­do­mai ke­tu­rio­se mies­to vie­to­se pa­sta­ty­tos gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos per­spė­ti gy­ven­to­jus apie at­si­ti­ku­sias ne­lai­mes.

Iki šiol to­kių sis­te­mų Aly­tu­je bu­vo 10. Vyk­dant pro­jek­tą jos dar įreng­tos Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­šy­nė­lis“, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre bei Aly­taus po­li­kli­ni­kai pri­klau­san­čių šei­mos gy­dy­to­jų pa­sta­te Le­li­jų gat­vė­je.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra 845 gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos apie ne­lai­mes.

„Dzū­ki­jos van­de­nys“ su Gar­di­no van­dent­var­kos įmo­ne „Grod­no­vo­do­ka­nal“ vyk­dant eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus ben­dra­dar­biau­ja jau de­šimt me­tų.

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus vyk­dant ben­drą pro­jek­tą „Dzū­ki­jos van­de­nys“ įsi­gi­jo vamz­dy­nų va­ly­mo ir vamz­dy­nų te­le­vi­zi­nės diag­nos­ti­kos tech­ni­ką.

Ben­dro­vės Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vo T.Va­lat­kos tvir­ti­ni­mu, dėl įsi­gy­tos tech­ni­kos ga­li­my­bių trum­pė­ja ava­ri­jų pa­ša­li­ni­mo van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­kluo­se lai­kas bei mažėja tam rei­ka­lin­gos iš­lai­dos.

 

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Lyginama pagal konkrečius rodiklius. Kadangi esu šalininkas šiuolaikinių valdymo metodų, kaip dirbant per es paramos ir kitus fondus savivaldybės to dėka ženkliai mažina paskolas ir pasiekia gyventojų daugėjimą, malonu. Kad nors ši įmonė per Alytaus miesto valdymo sistemą sugebėjo iš fondų įsigyt reikiamą techniką. Įrodė, kad ir Alytuj yra sugebančių ir šiam eoizode parodė pavyzdį. Kaip reikia dirbt tarybai. Kuri po paskutinio tarybos posėdžio pagal atskaitingumą gyventojams nesugeba išsamiau paaiškint. Ar skolijos 1 milijoną, ar 1,7 milijono? O kodėl ne iš fondų reikalauja dirbt. Vėl kodėl nepaaiškia dėl šilumos tinklų biokatilinės procesų. Vėl dzūkijos vandenys vadovas, su jo pliusais minusais, Afganistane tarnavęs. Garbės kodekse skirias nuo dalies tarybos narių, kurie komentaruose...Kaip ir aš susidūriau, kaip paprašai atskirų tarybos narių paaiškint atvirai prie kitų įtartinas situacijas, vaizdeliai...

  Komentaras

  Kai paklausai Červiakovskio, tai nesuvoki kas tokį ... įkišo į šį postą. Jo ataskaitos tarybos posėdyje, tai kaip dvejetukininko lemenimas. Ar nėra Alytuje specialistų, kad kareivis įdarbintas ?

  Komentaras

  Kad pasinaudodami fondais sugebėjo įsigyt reikalingą techniką. Ir tuo nušluostė nosį tarybai, kur projektus vykdo praskolinėjant biudžetą ir nemastant apie ateitį. Kur pasiteisina įmonės vadovas ir valdyboj po nepriklausomais iš svetur. Apart šilumos tinklų apart mandrumų rimčiau nesimato

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.