Ka­ran­ti­nas dėl ko­ro­na­vi­ru­so: Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tas už­ra­kin­tas, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se – tik bū­ti­no­ji pa­gal­ba, jau at­si­ra­do ka­ran­ti­na­vi­mo vie­tos po­rei­kis

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Kovas 17
Ligoninės plapinė
Prie Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus pastatyta palapinė rūšiuoti ligonius, kurie į šį skyrių atvyksta patys. Alytaus poliklinikoje stop juosta taip pat skirta ligoniams rūšiuoti ir jų saugumui užtikrinti.
At­si­žvel­giant į si­tu­a­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė pa­skelb­ti ka­ran­ti­ną vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Jis pra­si­dė­jo ko­vo 16-ąją vi­dur­nak­tį ir truks iki ko­vo 30-osios vi­dur­nak­čio. Ka­dan­gi šiuo lai­ko­tar­piu at­si­ran­da ap­ri­bo­ji­mų vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių, švie­ti­mo įstai­gų, svei­ka­tos prie­žiū­ros ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų veik­lai, šį pir­ma­die­nį aly­tiš­kiai jau ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos tei­kė tik bū­ti­ną­ją pa­gal­bą, švie­ti­mo įstai­gų vai­kams nuo pra­ėju­sio penk­ta­die­nio iki ko­vo 27-osios pa­anks­tin­tos ve­ly­ki­nės atos­to­gos. Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nu­ma­tė ka­ran­ti­na­vi­mo vie­tas as­me­nims, ku­rie grį­žę iš ko­ro­na­vi­ru­so pa­pli­ti­mo ša­lių ne­ga­li izo­liuo­tis na­muo­se dėl juo­se gy­ve­nan­čių tė­vų ar ma­žų vai­kų. Ka­ran­ti­na­vi­mo vie­tos jau pri­rei­kė vie­nam aly­tiš­kiui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tas už­ra­kin­tas, į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pri­ima­mą­jį pa­tek­ti ga­li­ma

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tas už­ra­kin­tas nuo va­kar ry­to. Kaip sa­kė me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, tai pa­da­ry­ta ir dėl gy­ven­to­jų, no­rin­čių pa­tek­ti į sa­vi­val­dy­bę, ir dėl sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų sau­gu­mo: „Pa­slau­gos tei­kia­mos nuo­to­li­niu bū­du. Jei kaž­kas at­ei­na į sa­vi­val­dy­bę ir bel­džia­si į už­ra­kin­tas du­ris, in­for­muo­ja­ma, kaip ga­li­ma gau­ti rei­kia­mas pa­slau­gas. Taip pat pa­tys sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai pa­gal ga­li­my­bes dir­ba nuo­to­li­niu bū­du.“

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je to­kių dras­tiš­kų prie­mo­nių ne­si­im­ta. Į ją at­vy­kę gy­ven­to­jai ga­li pa­tek­ti į sa­vi­val­dy­bės pri­ima­mą­jį pa­sta­to pir­ma­ja­me aukš­te. Ta­čiau ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma kuo dau­giau pa­slau­gų tvar­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du.

Kaip Aly­taus mies­te, Aly­taus ra­jo­ne švie­ti­mo įstai­gos ne­dir­ba nuo pra­ėju­sio penk­ta­die­nio ir tai truks iki ko­vo 27-osios. To­kiu bū­du mo­ki­niams pa­anks­tin­tos ve­ly­ki­nės atos­to­gos.

Pa­sak mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, mo­ky­to­jai šiuo me­tu na­muo­se to­bu­li­na sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją, jiems yra mo­ka­mas įpras­ti­nis at­ly­gi­ni­mas ir ruo­šia­si dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, jei to rei­kės ko­vo pa­bai­go­je.

Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­si­tei­ra­vus, ar mo­ky­to­jai šiuo lai­ko­tar­piu ver­čia­mi iš­ei­ti mo­ka­mų atos­to­gų, nes to­kia in­for­ma­ci­ja pa­sie­kė „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją, A.Vrub­liaus­kas at­sa­kė: „Dėl sau­gu­mo mo­ky­to­jai tik pa­pra­šy­ti iš­ei­ti mo­ka­mų atos­to­gų. Pra­šy­ti nie­kas ne­drau­džia. Vie­ni iš­ei­na, ki­ti ne­iš­ei­na. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties mo­ka­mų atos­to­gų jau iš­ėjo dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų, ir aš pats jas pla­nuo­ju ar­ti­miau­siu me­tu. Mes šiuo me­tu spren­džia­me, kaip vai­kams, gau­nan­tiems ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­se, su­teik­ti šią pa­slau­gą. Juk tai vai­kai iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų ir jie ne­ga­li nu­ken­tė­ti.“

Ri­bo­ja­mos pa­slau­gos li­go­ni­nė­je, po­li­kli­ni­ko­je ir svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pra­ne­šė, kad nuo va­kar at­šau­kia­mos vi­sos am­bu­la­to­ri­nės kon­sul­ta­ci­jos ir pa­slau­gos Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je, Diag­nos­ti­kos, Ra­dio­lo­gi­jos sky­riuo­se, Die­nos chi­rur­gi­jos cen­tre bei Am­bu­la­to­ri­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos po­sky­ry­je. Taip pat at­šau­kia­mos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos.

Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je tei­kia­ma tik bū­ti­no­ji pa­gal­ba.

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­jai iš­ra­šys tik to­kius elek­tro­ni­nius re­cep­tus, ku­rių ne­ga­li iš­ra­šy­ti šei­mos gy­dy­to­jai. Va­kar prie li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­biosios pa­gal­bos sky­riaus ka­riš­kiai su­mon­ta­vo pa­la­pi­nę, ku­rio­je sie­kiant ap­si­sau­go­ti ko­ro­na­vi­ru­so vyks li­go­nių rū­šia­vi­mas, to­dėl vi­si pa­tys at­vyks­tan­tys į šį sky­rių tu­rės pa­tek­ti į pa­la­pi­nę.

Nuo šio pir­ma­die­nio li­go­ni­nei pa­pil­do­mas ap­sau­gos pa­slau­gas pa­siū­lė Šau­lių są­jun­ga, ku­rios at­sto­vai bu­di nuo ry­to iki va­ka­ro, kai dar­bą pra­de­da ap­sau­gos tar­ny­ba.

Jau dvi sa­vai­tės li­go­ni­nė­je drau­džia­mas li­go­nių lan­ky­mas, gy­ven­to­jai nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis nu­sta­ty­to­se vie­to­se ga­li pa­lik­ti li­go­niams rei­ka­lin­gus daik­tus.

„Prieš at­vyks­tant pas šei­mos gy­dy­to­ją pir­miau­siai re­ko­men­duo­ja­me jam pa­si­skam­bin­ti ir su juo pa­si­kal­bė­ti apie sa­vo svei­ka­tos būk­lę. Nuo­to­li­niu bū­du iš­ra­šo­mi re­cep­tai, ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai, pa­ski­ria­mi bū­ti­nie­ji ty­ri­mai. Į po­li­kli­ni­ką re­ko­men­duo­ja­me vyk­ti tik rei­kiant bū­ti­nos pa­gal­bos, esant ūmiam su­sir­gi­mui. Nuo va­kar ne­vyk­do­ma re­gist­ra­ci­ja pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus, ati­de­da­mi pro­fi­lak­ti­niai pa­tik­ri­ni­mai, ne­vei­kia Psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ras, la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi pa­gal gy­dy­to­jų pa­sky­ri­mus. Siū­lau gy­ven­to­jams šio­je si­tu­a­ci­jo­je ge­rai įver­tin­ti sa­vo būk­lę ir pa­gal­vo­ti, ar tik­rai rei­ka­lin­ga gy­dy­to­jo pa­gal­ba, taip žmo­nės ap­si­sau­gos sa­ve ir ki­tus“, – apie si­tu­a­ci­ją Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je pa­sa­ko­jo jos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis.

Jis sa­kė su­tin­kan­tis su tuo, kad šiuo me­tu sun­ku pri­sis­kam­bin­ti į po­li­kli­ni­ką ir jos gy­dy­to­jams, ta­čiau taip yra dėl di­de­lio skam­bu­čių srau­to ir nie­ko pa­keis­ti šio­je si­tu­a­ci­jo­je ne­įma­no­ma, nors skam­bu­čių cen­tre įdar­bin­ta dau­giau žmo­nių, pa­pil­do­mai pa­cien­tams skam­bi­na gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rė Gied­rė Il­gū­nai­tė sa­kė, gy­ven­to­jams cen­tre ir pa­da­li­niuo­se tei­kia­mos tik bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gos, o re­cep­tai, ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai iš­duo­da­mi nuo­to­li­niu bū­du: „Nors cen­tras ir jo pa­da­li­niai ra­jo­ne dir­ba įpras­to­mis va­lan­do­mis, ta­čiau gy­ven­to­jai su gy­dy­to­jais tu­ri kon­sul­tuo­tis te­le­fo­nu, o įta­rus ko­ro­na­vi­ru­są kreip­tis ben­druo­ju te­le­fo­nu 1808.“

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vai tei­gė, kad me­di­kai tu­ri pa­kan­ka­mai ap­sau­gos prie­mo­nių: kau­kių, re­spi­ratorių, pirš­ti­nių, gal­vos, ko­jų ap­dan­ga­lų.

Į Kau­no kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę iš­vež­ta iki de­šimt as­me­nų

Aly­taus grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis įta­riant ko­ro­na­vi­ru­są pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų są­ra­šą as­me­nis ve­ža į Kau­no kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę.

Kaip sa­kė sto­ties di­rek­to­rius Alek­san­dras Bru­žas, iš vi­so į šią li­go­ni­nę įta­riant šį vi­ru­są te­ko iš­vež­ti iki de­šimt as­me­nų – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų. Dau­gu­ma jų iš­vež­ti iš na­mų, vie­nas iš po­li­kli­ni­kos, trys – iš li­go­ni­nės. Vi­si jie bu­vo grį­žę ir ša­lių, ku­rio­se plin­ta ko­ro­na­vi­ru­sas. Ta­čiau nė vie­nam jis ne­bu­vo nu­sta­ty­tas.

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, sa­vi­val­dy­bėms pri­va­lu nu­si­sta­ty­ti ka­ran­ti­na­vi­mo vie­tas, ku­rio­se ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti į na­mus dėl juo­se gy­ve­nan­čių tė­vų ar vai­kų ne­ga­lin­tys grįž­ti iš ko­ro­na­vi­ru­so pa­pli­ti­mo ša­lių grį­žę as­me­nys.

Aly­taus mies­te ka­ran­ti­na­vi­mo vie­ta – sta­dio­ne esan­tis vieš­bu­tis, ku­ria­me šiuo me­tu nė­ra ap­gy­ven­din­tų žmo­nių. Dėl ap­si­gy­ve­ni­mo mi­nė­to­je vie­to­je į sa­vi­val­dy­bę jau krei­pė­si vie­nas vy­ras, grį­žęs iš ko­ro­na­vi­ru­są tu­rin­čios vals­ty­bės ir ne­ga­lin­tis ap­si­gy­ven­ti na­muo­se dėl iš­var­dy­tų prie­žas­čių. Tad jis sa­vi­i­zo­lia­ci­jai pa­si­rin­ko sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­tą ka­ran­ti­na­vi­mo vie­tą.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ka­ran­ti­na­vi­mo vie­ta nu­ma­ty­ta „Dzū­ki­jos dva­re“, esan­čia­me Ra­džiū­nų kai­me, o jei pri­stig­tų vie­tų, – Dau­guose esančios Me­no ir spor­to mo­kyk­los ir­kla­vi­mo ba­zė­je.

Va­ka­rykštės popietės duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­ta 17 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų, pir­mo­ji pa­cien­tė jau pa­svei­ku­si ir iš­leis­ta na­mo. Tarp jų nėra nė vieno alytiškio.

Su­ma­žė­jo ke­lei­vių mies­to vie­šuo­ju trans­por­tu

Vy­riau­sy­bė ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu sa­vi­val­dy­bėms yra re­ko­men­da­vu­si re­gu­liuo­ti ke­lei­vių srau­tus vie­ša­ja­me trans­por­te, kad ja­me ne­bū­tų sto­vin­čių ke­lei­vių.

Kaip sa­kė vie­šo­sios įstai­gos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ Vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vė Dia­na Kli­men­kie­nė, ke­lei­vių Aly­taus marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se ėmė spar­čiai ma­žė­ti jau pra­ėju­sį penk­ta­die­nį. Pa­ly­gin­ti su įpras­ti­niu penk­ta­die­niu, jų su­ma­žė­jo apie 1400, pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, pa­ly­gin­ti su įpras­ti­niu, maž­daug 900, o pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, pa­ly­gin­ti su įpras­ti­niu, – maž­daug 550.

Kol kas ma­žin­ti marš­ru­tų mies­te ne­si­i­ma­ma, ta­čiau ke­lei­vių srau­tai nuo­lat ste­bi­mi. Rei­ka­lui esant ga­li bū­ti pri­im­tas spren­di­mas ri­bo­ti marš­ru­tų skai­čių mies­te.

D.Kli­men­kie­nės tvir­ti­ni­mu, sa­vi­val­dy­bė yra nu­pir­ku­si pa­pil­do­mai dez­in­fek­an­tų marš­ru­ti­niams au­to­bu­sams, juos vai­ruo­to­jai de-z­in­fe­kuo­ja ga­li­nė­se sto­te­lė­se.

Pre­ky­bi­nin­kai už­tik­ri­na, kad pre­kių ne­tu­ri stig­ti

Vy­riau­sy­bė, pri­im­da­ma nu­ta­ri­mą dėl ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo, už­drau­dė ne tik įvai­rius ren­gi­nius, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų, gro­žio sa­lo­nų veik­lą, bet par­duo­tu­vių, tur­ga­vie­čių, iš­sky­rus pre­ky­bą mais­to pro­duk­tais.

Jau sek­ma­die­nį aly­tiš­kiai ėmė šluo­ti mais­to pre­kes, kai ku­rio­se pri­sti­go mė­sos, kruo­pų, alie­jaus, drus­kos.

Kaip pa­ti­ki­no „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos tin­klo, tu­rin­čio 250 par­duo­tu­vių Lie­tu­vo­je, at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ri­ma Aukš­tuo­ly­tė, da­ro­ma vis­kas, kad pre­kių ne­pri­stig­tų: „Pre­kių mū­sų san­dė­liuo­se tik­rai ne­trūks­ta, tik jos į par­duo­tu­ves at­ve­ža­mos nu­sta­ty­tais gra­fi­kais. Pa­ste­bi­me, kad ke­lis kar­tus iš­au­go kruo­pų, mė­sos, dar­žo­vių, vais­van­de­nių par­da­vi­mai. Jei bul­ves iki šiol žmo­nės pirk­da­vo ki­log­ra­mais, pa­vyz­džiui, pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį jau ėmė pirk­ti mai­šais po 25 ki­log­ra­mus. Siū­lo­me mais­to pro­duk­tų ne­si­pirk­ti di­de­liais kie­kiais, kad ne­rei­kė­tų iš­mes­ti.“ „Ma­xi­ma“ nuo šio pir­ma­die­nio iki ka­ran­ti­no pa­bai­gos su­trum­pi­no pre­ky­bos tin­klų dar­bo lai­ką vi­so­mis die­no­mis nuo 9 iki 21 va­lan­dos.

„Nor­fa“ pre­ky­bos tin­klas, tu­rin­tis 143 par­duo­tu­ves ša­ly­je, pa­sak jo at­sto­vo spau­dai Da­riaus Ry­liš­kio, dėl par­duo­tu­vių dar­bo lai­ko ap­si­spręs at­si­žvel­giant į pir­kė­jų srau­tus. Čia per die­ną pa­ste­bi­mas 30-40 proc. pa­di­dė­jęs kai ku­rių pre­kių pir­ki­mas, pa­vyz­džiui, drus­kos, cuk­raus, alie­jaus, mė­sos kon­ser­vų, švie­žios mė­sos, dez­in­fek­ci­nių skys­čių.

Nuo šian­dien Aly­taus Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tė­je, pri­klau­san­čio­je „Aly­taus pre­ky­bai“, ne­vei­kia du pa­vil­jo­nai ir kios­kai, ku­rie pre­kia­vo ne mais­to pro­duk­tais, taip pat šiai ben­dro­vei pri­klau­san­tis pre­ky­bos cen­tras „Jot­vin­gis“ bei dvi bal­dų par­duo­tu­vės Aly­tu­je ne­dir­ba nuo va­kar.

  Komentaras

  gali būti nuolat karantinas sveikatos įstaigose, žmonių nėra, ateina tik kuriems reikia. . Nes anksčiau slogutė ir sėdi pas gydytojus, o kuriems reikia laukia. Tai gi ne prekybos centrai, kad reikia kiekvieną dieną eit. Kruopos išpirktos, statybinės medžiagos išpirktos, ne turi žmonės ką veik dabar ? Veryga duok užimtumo liaudžiai.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.