Nr. 28 (13551)

2021-03-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 28 (13551) skaitykite:

 • In­ves­ti­ci­ja į sau­lės ener­ge­ti­ką: ką svar­bu ži­no­ti?
 • Ne­įti­kė­ti­na aly­tiš­kių drą­sa: ri­zi­kuo­da­mi sa­vo gy­vy­bė­mis iš­gel­bė­jo du skęs­tan­čius vai­kus
 • Ne­pri­klau­so­my­bės atkūrimo die­na Aly­tu­je – pa­va­sa­riš­ka ir šven­tiš­ka
 • Ka­da pa­ga­liau pa­mil­si­me val­džią?
 • Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „LGBT, Baž­ny­čios
 • ben­druo­me­ne, po­li­ti­kai, Pre­zi­den­te, su­sės­ki­te pa­si­kal­bė­ti” 
 • Aly­tus ša­ly­je pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su – 30-as, Aly­taus ra­jo­nas – 34-as
 • Gais­ras įsi­su­ko į dar tik įren­gi­nė­ja­mą na­mą
 • Aly­taus ra­jo­no GMP di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są lai­mė­jo Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė
 • Dau­gų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai su­ju­do dėl dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos
 • Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos vi­suo­ti­nio da­ly­vių su­si­rin­ki­mo pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Al­gir­das Vrub­liaus­kas
 • Ap­žiū­rė­jo bū­si­mą pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko at­kar­pą
 • Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė pa­žei­dė įsta­ty­mą
 • Dėl sa­na­to­ri­jos „Be­la­rus” Drus­ki­nin­kuo­se
 • At­mi­ni­mo len­tų Sim­ne vie­ta – aiš­ki
Per šią sa­vai­tę iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos ir Vai­kų li­gų sky­rių į San­ta­ros kli­ni­kas iš­vež­ti trys vai­kai pa­aiš­kė­jus CO­VID-19...
„So­cia­li­nės ka­ran­ti­no pa­sek­mės, o ne vak­ci­na­vi­mo ter­mi­nai šian­dien tu­rė­tų bū­ti klau­si­mas nu­me­ris vie­nas aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kų de­ba­tuo­se. Tos pa­sek­mės yra la­bai...
Įvyko konkursas Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties direktoriaus pareigoms užimti. Jį laimėjo Jolita Gruzinskienė, šiuo metu dirbanti Alytaus rajono savivaldybės...
Pra­ėju­sį pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va po ten­tu pa­slėp­tas pa­sta­tas pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ku­ris dėl dau­ge­lį me­tų...
Kal­bin­da­ma pa­šne­ko­vus, po­kal­bio pa­bai­go­je be­veik vi­suo­met tra­di­ciš­kai ta­riu – ir klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau, o no­ri­si ta te­ma pa­kal­bė­ti. Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio...
Recepcija – tai viena svarbiausių biuro erdvių, kurioje pasitinkami įmonės svečiai bei klientai. Stilinga, estetiškai atrodanti recepcija – tarsi įmonės vizitinė kortelė, kurianti lankytojams teigiamą...
Sveikatos ministerija informuoja, kad vakcinacija „AstraZeneca“ vakcina Lietuvoje vyksta toliau, atsižvelgiant į Europos vaistų agentūros (EVA) ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT)...
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas informuoja, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane jau oficialiai įtraukta 5.7.21 priemonė: „Pradėti valstybinės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.