Pan­de­mi­jos še­šė­ly­je: da­lis žmo­nių at­si­dū­rė tarp ri­zi­kos pa­lik­ti šį pa­sau­lį dėl li­gos ar­ba skurs­ti šia­me pa­sau­ly­je dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų (19)

Saulė Pinkevičienė
Pirmoji gyventojų masinio vakcinavimo diena. Nuotraukoje – Alytaus medikų ir savanorių komanda (Seimo narys Vytautas Bakas – centre). Dovilės Balčiūnaitės nuotr.
Pirmoji gyventojų masinio vakcinavimo diena. Nuotraukoje – Alytaus medikų ir savanorių komanda (Seimo narys Vytautas Bakas – centre). Dovilės Balčiūnaitės nuotr.
„So­cia­li­nės ka­ran­ti­no pa­sek­mės, o ne vak­ci­na­vi­mo ter­mi­nai šian­dien tu­rė­tų bū­ti klau­si­mas nu­me­ris vie­nas aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kų de­ba­tuo­se. Tos pa­sek­mės yra la­bai skau­džios, nes da­lį Lie­tu­vos žmo­nių, ku­rie nie­ka­da ne­gy­ve­no skur­de, pan­de­mi­ja jau par­klup­dė, ir jiems bū­ti­na pa­gal­ba“, – sa­ko Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas. Dvi sa­vai­tes tarp Sei­mo se­si­jų jis su ko­man­da pra­lei­do Aly­tu­je, da­ly­va­vo Rau­do­no­jo Kry­žiaus veik­lo­je kaip sa­va­no­ris. Po­li­ti­kas sa­ko, kad jo tiks­las bu­vo pa­ma­ty­ti pan­de­mi­jos pa­sek­mes re­a­ly­bė­je, o ne pro ka­bi­ne­to Vil­niu­je lan­gą. Ža­da api­ben­drin­ti įspū­džius trum­pa­me pra­ne­ši­me, ku­rį per­skai­tys Sei­me, jais pa­si­da­li­jo ir su „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jais.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te, ko­dėl ki­lo su­ma­ny­mas sa­va­no­riau­ti Aly­tu­je su Rau­do­no­jo Kry­žiaus or­ga­ni­za­ci­ja?

– Ma­no tiks­las bu­vo per sa­va­no­rys­tę pa­ma­ty­ti, ko­kios yra tik­ro­sios pan­de­mi­jos pa­sek­mės, ir tai tik­rai pa­si­tei­si­no. Esu dė­kin­gas Rau­do­no­jo Kry­žiaus Aly­taus sky­riui ir jo va­do­vei Al­do­nai Tu­raus­ky­tei už su­teik­tą ga­li­my­bę pri­si­dė­ti prie pa­čių įvai­riau­sių veik­lų. Su­si­ti­ko­me su žmo­nė­mis, ku­rie gau­na Rau­do­no­jo Kry­žiaus pa­gal­bą mais­tu, kal­bė­jo­mės apie jų si­tu­a­ci­ją, taip pat su iš­ei­nan­čiais iš lais­vės at­ėmi­mo vie­tų. Li­go­ni­nė­je ben­dra­vo­me su me­di­kais, nes no­rė­jo­me su­ži­no­ti, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis jie su­si­du­ria šiuo me­tu. Taip pat ben­dra­vo­me te­le­fo­nu su skie­pų lau­kian­čiais sen­jo­rais, iš­gir­do­me jų nuo­tai­kas. Ne­pai­sant kar­tais skep­tiš­ko vi­suo­me­nės po­žiū­rio, ne­va po­li­ti­kai į sa­va­no­rys­tę ei­na tik pa­si­rek­la­muo­ti, ga­liu at­sa­kin­gai pa­sa­ky­ti: man šios dvi sa­vai­tės bu­vo la­bai pra­smin­gos, lai­kas pra­bė­go žai­biš­kai, o aš iš­si­ve­žu vi­są „port­fe­lį“ įvar­dy­tų pro­ble­mų, ben­drų pa­ste­bė­ji­mų apie tai, ką pa­ma­čiau Aly­tu­je, juos ap­tar­siu sa­vo spe­cia­lia­me pra­ne­ši­me Sei­me.

Apie ką šia­me pra­ne­ši­me bus kal­ba­ma?

– Apie tai, kad pan­de­mi­jos su­val­dy­mas nė­ra vien tas klau­si­mas, per kiek lai­ko pa­skie­py­si­me žmo­nes. Jis tu­ri ke­le­tą dug­nų, ku­rių Vy­riau­sy­bė gal­būt net­gi ne­su­vo­kia iki ga­lo. Kal­bu apie so­cia­li­nes pan­de­mi­jos pa­sek­mes. Te­ko daug ben­drau­ti su žmo­nė­mis, įver­tin­ti re­a­lią si­tu­a­ci­ją, ku­rio­je jie at­si­dū­rė. Ypač sun­ku ma­ty­ti tuos, ku­rie iki šiol ne­gy­ve­no skur­de, bet pan­de­mi­ja ir ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mai juos par­klup­dė ant ke­lių. Dau­gė­ja tų, ku­rie pri­vers­ti pra­šy­ti Rau­do­no­jo Kry­žiaus pa­gal­bos mais­tu. Net­gi ne­bū­ti­nai pra­šy­ti pa­tys – apie jau­nas skurs­tan­čias šei­mas jau pra­ne­ša jų ap­lin­kos žmo­nės, gy­dy­to­jai. Aki­vaiz­du, kad šio­je vie­to­je kom­pen­sa­ci­niai me­cha­niz­mai, ku­riuos nu­ma­to vals­ty­bė, nė­ra su­ba­lan­suo­ti. La­bai sun­ku vie­ni­šiems žmo­nėms, tiems, ku­rie au­gi­na ne­įga­lius vai­kus ar­ba pa­tys tu­ri ne­ga­lią, nes jie ne­be­gau­na pri­klau­san­čių pa­slau­gų, o jų eko­no­mi­nė pa­dė­tis la­bai su­dė­tin­ga. Yra ir dau­giau so­cia­li­nių gru­pių, ku­rioms bū­ti­na pa­gal­ba. Per dvi ban­gas ka­ran­ti­no truk­mė per­li­po ke­tu­ris mė­ne­sius, bet net ir ne­pan­de­mi­niais „ge­ro­vės lai­kais“ la­bai ne­di­de­lė da­lis žmo­nių tu­rė­jo san­tau­pų su­kau­pu­si pra­gy­ven­ti dau­giau nei po­rą mė­ne­sių. Šis fak­tas yra ne­tie­sio­gi­nis įro­dy­mas, kad yra jun­ta­mos di­džiu­lės so­cia­li­nės pa­sek­mės. Pan­de­mi­jos še­šė­ly­je, tik­rą­ja to žo­džio pras­me, ku­rio ne­ma­to nei val­džia, nei vi­suo­me­nė, at­si­dū­rė žmo­nės, ku­riems si­tu­a­ci­ja la­bai ne­pa­lan­ki, nors jie ne tik nė­ra aso­cia­lūs, bet net­gi la­bai mo­ty­vuo­ti ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą.

– Tai ką da­ry­ti?

– Da­bar kal­ba­ma apie tai, kad Sei­mas tu­rė­tų per­im­ti pan­de­mi­jos val­dy­mą, ir aš tam pri­tar­čiau. Jei vis dėl­to ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mai yra įve­da­mi, tai į so­cia­li­nes pa­sek­mes rei­kia žiū­rė­ti rim­čiau, ir pri­va­lo bū­ti nu­ma­ty­tos vi­sa­pu­siš­kos prie­mo­nės, kad žmo­nės ne­nu­ken­tė­tų ar­ba nu­ken­tė­tų kuo ma­žiau. Da­bar si­tu­a­ci­ja to­kia, kad žmo­nės, ku­rie iki šiol ne­skur­do, per pan­de­mi­ją yra nu­stu­mia­mi už ab­so­liu­taus skur­do ri­bos. Pa­vyz­džiui, tur­gaus pre­kiau­to­jai, gau­nan­tys 250 eu­rų iš­mo­ką, ku­rie, kaip man pa­tys sa­kė, Aly­tu­je tu­ri mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­tį – 300 eu­rų. To­kių at­ve­jų yra vi­so­je Lie­tu­vo­je, kai ke­lis kvad­ra­ti­nius met­rus plo­to pre­ky­bai tu­rin­tys žmo­nės klimps­ta į sko­las, kad su­si­mo­kė­tų nuo­mos mo­kes­čius. Ma­nau, Vy­riau­sy­bė tu­ri tar­tis su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, su ver­slo ben­druo­me­ne ir ieš­ko­ti bū­dų, kaip kom­pen­suo­ti nuo­mos mo­kes­čius ar­ba di­din­ti iš­mo­kas ka­ran­ti­no me­tu. Su in­di­vi­du­a­lia veik­la su­si­ju­sių žmo­nių, be­je, yra daug, ir jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė kri­to la­bai smar­kiai.

– Ben­dra­vo­te su me­di­kais Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ko­kios da­bar jų nuo­tai­kos?

– Me­di­kai iš­tvė­rė la­bai sun­kų pe­ri­odą, did­vy­riš­kai su­ti­ko pir­mą­ją ban­gą, kai ne­bu­vo vak­ci­nų – tu­rė­jo ei­ti ir pa­dė­ti žmo­nėms. Vie­na­reikš­miš­kai, me­di­kai yra šios epo­chos an­ge­lai sar­gai, bet, ži­no­ma, glu­mi­na pa­vyz­džiai, kai CO­VID-19 dar­be už­si­krė­tęs me­di­kas tu­ri tai įro­di­nė­ti. To­kie at­ve­jai yra su­si­ję su ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­kos dy­džiu, ta­čiau jie dis­kre­di­tuo­ja vi­są svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą, ro­do em­pa­ti­jos sto­ką, de­mo­ty­vuo­ja ir že­mi­na me­di­kus. Ma­nau, kad klau­si­mą rei­kia kel­ti Sei­mo ir mi­nis­te­ri­jos ly­giu, nes gy­dy­to­jai tik­rai ne­tu­rė­tų laks­ty­ti po teis­mus ir įro­di­nė­ti, kad jie už­si­krė­tė dar­bo me­tu. Ma­ne to­kie fak­tai šo­ki­ruo­ja, juo­lab vi­si kal­ba­me apie me­di­kus kaip šių lai­kų he­ro­jus, pui­kiai su­pras­da­mi, kad jie yra tie, ku­rie ne­tu­ri pa­si­rin­ki­mo. Man ap­skri­tai at­ro­do, kad S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, at­sa­kin­gų už svei­ka­tos prie­žiū­rą, už­da­vi­nys ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu tu­rė­tų bū­ti bū­tent me­di­kų dar­bo są­ly­gų klau­si­mas.

– Ką tu­ri­te ome­ny­je?

— Li­go­ni­nė ga­lė­tų spar­čiau da­ry­ti pa­žan­gą tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je, ma­no pa­lin­kė­ji­mas įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­jai bū­tų pri­ori­te­tų są­ra­še nu­si­ma­ty­ti tech­no­lo­gi­nę adap­ta­ci­ją, jei ne at­si­nau­ji­ni­mą. Tai la­bai pa­dė­tų gy­dy­to­jams, nes at­lais­vin­tų jų lai­ką. Sa­va­no­riau­da­mas ma­čiau, kaip Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai at­vyks­ta su plan­še­tė­mis ir per­duo­da in­for­ma­ci­ją bliu­tu­fu („Blu­e­to­oth“), bet li­go­ni­nės dar­buo­to­jai to­liau pil­do po­pie­ri­nius do­ku­men­tus tu­ši­nu­ku. Įspū­dis toks, kad iš XXI am­žiaus per­šo­ka­me į XX de­vin­tą­jį de­šimt­me­tį. Ir tai – vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo, o ne me­di­ci­nos sri­ties klau­si­mas, to­dėl ga­liu sam­pro­tau­ti, kad da­lį klau­si­mų tu­ri iš­spręs­ti pa­ti li­go­ni­nė.

Dar, ma­no pa­ste­bė­ji­mu, me­di­kai su­si­du­ria su jiems vi­siš­kai ne­bū­din­go­mis funk­ci­jo­mis, nes yra pri­vers­ti tram­dy­ti ne­blai­vius klien­tus. Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je yra pa­tal­pa, ant ku­rios pa­ra­šy­ta „Izo­lia­to­rius“, bet pro­ble­ma ta, kad li­go­ni­nė ne­tu­ri po­li­ci­nin­ko. Jei­gu ne­blai­viam žmo­gui pa­gal­bos ne­rei­kia, jis ne­tu­ri lik­ti li­go­ni­nė­je, nes ki­taip pa­tys me­di­kai ri­zi­kuo­ja tap­ti smur­to au­ko­mis. Man te­ko ma­ty­ti, kaip toks ag­re­sy­vus as­muo su­da­vė dar­buo­to­jui. Ma­nau, rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, kaip iš li­go­ni­nės per­im­ti to­kių as­me­nų prie­žiū­ros funk­ci­ją, nes me­di­kai tu­ri gy­dy­ti, o ne iš­blai­vin­ti. Gal tai ga­lė­tų spren­di­mas re­gio­no mas­tu, jei at­si­ras­tų bent vie­na blai­vi­ni­mo įstai­ga?

– Ta­čiau su­pran­tu, kad Aly­taus li­go­ni­nė­je ma­tė­te ir la­bai po­zi­ty­vių da­ly­kų, ku­rie net­gi la­bai žmo­giš­kai su­jau­di­no?

– Li­go­ni­nė­je su­si­pa­ži­nau su Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus slau­gy­to­jo pa­dė­jė­ju Val­du Mar­cin­ke­vi­čiu­mi. Šiuo me­tu jis pats yra pa­cien­tas, gu­li Slau­gos sky­riu­je, nes sveiks­ta po la­bai sun­kios ko­ro­na­vi­ru­so for­mos. CO­VID-19 už­si­krė­tė bu­dė­ji­mo li­go­ni­nė­je me­tu, du mė­ne­sius pra­lei­do ko­mo­je. Su­ža­vė­jo, kaip li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas rū­pi­na­si Val­du, vi­sos pa­mai­nos jį lan­ko, dar­buo­to­jai net­gi rin­ko pa­ra­mą. Ma­ne la­bai su­jau­di­no toks ko­le­gos ne­lai­mės at­jau­ti­mas. Bū­tų ge­rai, kad tas li­go­ni­nės ko­lek­ty­vo su­si­tel­ki­mas bū­tų po­zi­ty­viai iš­nau­do­ja­mas, o Val­dui lin­kiu kuo grei­čiau su­stip­rė­ti.

– No­rė­tų­si tęs­ti to­kia po­zi­ty­via kryp­ti­mi, ta­čiau tie­sa ta, kad vi­suo­me­nė­je šian­dien la­bai daug ne­ri­mo dėl už­si­tę­su­sių ri­bo­ji­mų, lė­tai ju­dan­čios vak­ci­na­ci­jos, ša­lu­ti­nio skie­pų po­vei­kio. Ko­kios Jū­sų prog­no­zės, kaip gy­ven­si­me šį pa­va­sa­rį?

– Jei mes gy­ve­na­me su to­les­niais ri­bo­ji­mais, tai, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tu­ri bū­ti ski­ria­mos iš­mo­kos tiems, ku­rie dėl to pa­ti­ria pa­sek­mes. Pro­ble­ma yra ri­bo­ji­mų at­lais­vi­ni­mas, kol ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai vak­ci­nų ir ne­ga­li­me pra­dė­ti ma­si­nio skie­pi­ji­mo. Ma­nau, kad ba­lan­džio pa­bai­go­je jų tu­rė­si­me tiek, kad pa­kaks vi­siems. La­bai svar­bu da­bar su­val­dy­ti me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją, ku­ria žmo­nės yra at­gra­so­mi nuo skie­pų. Kai sa­va­no­riau­da­mi Rau­do­na­ja­me Kry­žiu­je skam­bi­no­me ir kvie­tė­me žmo­nes vak­ci­nuo­tis, at­si­sa­kė maž­daug treč­da­lis, bet ra­di­ka­lių opo­nen­tų tarp jų bu­vo vie­ne­tai. Kaip sa­va­no­riai ne­tu­ri­me tei­sės kal­bė­ti apie me­di­ci­ni­nes in­di­ka­ci­jas, bet pa­ste­bė­jo­me, kad žmo­nės klau­sia la­bai kon­kre­čių da­ly­kų – var­di­ja sa­vo svei­ka­tos pro­ble­mas ir do­mi­si, ar ga­li­mi skie­pai. Kal­bant apie Vy­riau­sy­bės ko­mu­ni­ka­ci­ją ra­gi­nant skie­py­tis, man la­bai no­rė­tų­si su­lauk­ti aiš­kių at­sa­ky­mų į ši­tų žmo­nių klau­si­mus. Nes da­bar ei­na­ma to­kiu pa­vo­jin­gu ke­liu, kai pa­si­girs­ta gra­si­ni­mų kri­mi­na­li­zuo­ti ir draus­ti. Aš ma­nau, kad to­kios prie­mo­nės tin­ka­mos ne­bent ta­da, kai yra iš­nau­do­tos vi­sos ga­li­my­bės pa­teik­ti al­ter­na­ty­vią in­for­ma­ci­ją. Kol kas to nė­ra. Man taip pat pa­si­ro­dė, kad žmo­nės už­duo­da la­bai lo­giš­kus klau­si­mus, ir man pa­čiam, jei tu­rė­čiau ar­ti­mą vy­res­nio am­žiaus žmo­gų, ku­ris sirg­tų lė­ti­nė­mis li­go­mis, ir­gi rū­pė­tų juos už­duo­ti. Ti­kiu, kad Vy­riau­sy­bė, prieš draus­da­ma, at­sa­kys į šiuos klau­si­mus, nes prie­šin­gu at­ve­ju in­for­ma­ci­jos sto­ka ga­li tap­ti kliū­ti­mi Lie­tu­vai iš­ei­ti iš pan­de­mi­jos. Ir dar bū­tų la­bai ge­rai, jei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pa­kvies­tų sa­vo ko­man­dą va­ka­rais skir­ti va­lan­dą sa­vo lai­ko pa­ben­drau­ti su žmo­nė­mis, kvie­čiant juos skie­py­tis te­le­fo­nu, ir gy­vai iš­girs­tų jų klau­si­mus – ti­kiu, kad mi­nis­te­ri­ja pa­ko­re­guo­tų sa­vo nuo­sta­tas.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mokytoja ir kt.: Kam gi tie +10 ? Net negali įsivaizduot, o bet iš tikrųjų - kam gi ?
  Ats.: O kap gi tie vežiotojai tYrtis, tyrimai, GP, laidotuvės kad ir medikų, policijos, vairuotojų, kt rizikos grupių nukentėjusiųjų tr.p. gydymas... Nenuoramų gaudymas su tinklais, migdomieji, gydymas psixushkej

  Komentaras

  Puiku, kad medikai dar ne kaip mokytojos, tikėsimės. Sveikatos VALDUI. Pasiūlymas pakartojamas: Baigt kol kas nemokamas vakcinacijas, o pasiūlyti už 500eu, kas turėjo būti padaryta jau sausio 1d. Ir protingiems, ir turtingiems. Kovo 1d pereiti prie savikainos +10eu už organizavimą. Patiems pasirenkant skiepų gamintoją, kad ir iš 5-10 variantų. Kaip nustatomi padirbti skiepai ?????????? Paklausa, deficitas leidžia spėti, kad... Deficito metu tenka užsidirbti valstybei. Reiškia, 500eu pradinis, rizikos grupė "be eilės" savikaina +10eu, (medikai, policija, viešojo tr. vairuotojai, taxi, pardavėjai, prostitutės, pensinykai ir tikrai ne nuotolininkai mokytojai ir kt. Ir net vaikai nepatenka į rizikos grupę. Kitiems jau 500eu). Klaidų klaidos su skiepijimu. Po metų jau gaudysim NEnoras ir jau skiepysim tikrai, o kol kas tegu miršta, ką gi. ir aš jau pasiskiepijau už skiepas +10eu ir toliau dirbu taxi. Imkimės kapitalistinių būdų ne "kap", o patys. Žinosime, kad pensionEEr'us, tuos amerikos kunigaikščius ir nenuoramas paskiepijom iš savo kišeniaus. Kas to nekenčia ? Ogi LSDP pedikai. mokytojai staigiai apsimokat skiepus +10eu, jeigu ne 500. Rado ubagus mokytojus ir pensinykus, ypač policijos ir kariuomenės. Nori be eilės- mokėk. O jau kai liks neįgalūs mokėti , tuomet tuos. Ir tik po to nenuoramas. O kam bauduot? Meningitas, tai smegenų celiulitas. Vėlgi situacija: fašistinė veikla LSDP ir kt. LKDP. Fašistinė, tai kai net ir už pinigus neįsigysi deficito, nors ir pilnos vitrinos: neleidžia į parduotuvę, o tam tikriems sluoksniams - na nors apsiryk ir nemokamai. Tai jau atsiduoda lytine korupcija, ką kiekviena mokytoja ir kt. slutai atlikę, o ir atlikinėja kitomis formomis - organizuoja vaikų ir paauglių lytines paslaugas.. Tuo kvepia iš tikrŲjų šis utĖlių nuotolininkų luomas. O nenuoramos tai tie, kurie taip ir nesilaiko karantinų - dzievai. Tad ir užsiskiepiję nešios užkratą ir t.t. Tegu laukia kitų metų. Ačiū, jeigu pasikeis kas. doMžas ras tau tuos iki 50eu ir pasiskiepys, k1 2ia garOdija tos infantilios krŪvos ? Mokytojai užsimokat viešai spiriami, o ne "savo iniciatyva", gydytojos mokytojas ir gi po kitų aptarnaus, priėjome prie to jau. Ir vaistų tai kuo brangesnių neužmirškite šiems parazitams ! sėkmės Bakui, iki. Visi nenuotolininkai be eilės už savikainą +10eu. Nori nemokamai- lAuk. Ir kad pažiro pasiskiepijusių smarvių pinigai žuvusiems medikams... Nebent tik iš kitų medikų, kaip ir rašo. Ar mokytojos į savanores pagelbėt medikams, brigAdomis ... Teigi, kad ne

  Komentaras

  NERA SKAIDRUS POLITIKAS O LAIKRASTIS ALYTAUS NAUJIENOS REKLAMUOJA SVETIMA VERSLA TAI UTENA TAI KAUNAS TAI VILNIUS TAI KLAIPEDA O PO NOSIM NIEKO NEMATO KAS VYKSTA ALYTUJE IR ALYTAUS RAJONE

  Komentaras

  Dėkui už rūpestį ir tikrai savo dydžiu prilygstantį susikaupusioms problemoms straipsnį. Bent vienas Deputatas kai rėžė, tai rėžė "pūlinį". Galų gale atėjo gal ir ne vien "laikraščių piliečių" era į spaudą. Turint bent vieną puslapį "šiOkių žmonių" bėdoms, galim sakyti buitinėms net, tačiau ne tik. Badaujantiems jau ir dėl koronos reikalingas (seniai dirbčiau, bet rizikos faktorius yra gan didelis dėl lėtinių ligų procesų -o) praviešint, vis dėl to, įstatymų teikiamas galimybes t.p., dažnai leidžiamas interpretuot, nuslėpt ir kitaip manipuliuoti soc/darb ministerijos "lyderėms"... Pribaigti UžTar'o savivales, slepiant įstatymus ar apsimetant gėlių žiedais krūvą... Press centrų diktatūrą laikraščiams neviešinti tam tikrų reikalų... IR PATARIMAS Ubagui, bet dar su gyv. vieta.: Prenumeruok laikraštį, jei nori pakitimų gyvenime į gera. Stebuklas, bet... kažkaip veikia. Kas kita, kai jau nebeturi, kur gyventi, tačiau žinant, ką daryti, gali ir kitiems patart, tik ne "prieglaudą", kur t.p. "viskas puiku". Na, 3eu, (2 pŪl'manai bambaliai, baklaškės, granatos...) 8x gan dideli laikraščiai mėnesiui namuose, juose būna tikrai ir naudingų dalykų, kurių nebūna int puslapyje. "Žemiškiems" Reikalams puslapis tikrai reikalingas, ar net daugiau. Tokia jau tad yra Alytaus piliečių dauguma. Kritinių straipsnių valstybinėms konstrukcijoms tikrai trūksta, atvirai meluojama, verčiant spaudos centrui. Viena iš juokingiausių temų tai UžTar'o įdarbinimo statistikos pateikimas: dviratis , bet be stipinų.: "2020 metų pradžioje buvo 270.000 bedarbių, įdarbinome 240.000 per metus", o jau mes užbaigsime šįkart: "Ir štai, rezultatas: 2021 m SAUSIO PIRMAI DIENAI BEDARBIŲ LIKO 290.000 !!!" . Atviras melas: nebuvo įdarbinta nė vieno bedarbio LT. T.p. mokytojų pagalba gauname lygybę 270-240=290 . Ir tai traktuoijama, kaip teisybė. Tad: kas gi tas įdarbinimas ? Ir kas už šį melą privalo atsakyti. Statistikos Departamentas ? VSD ? Spaudos centras ? Gėjų klubai ? Teatras ? Atgal į pradines mokyklas UžTar'o "drbinykes" ... Tai apklausos, bylų vedimas ir kaupimas, slaptOsios soc/darb policijos sandėliuose. Kas gi tame 3-ame UžTar'o aukšte... Kur gi tos lėšoms bylų sandėliavimui. Šiaip, tokių negalimų temų yra matematikams ir Žemiečiams fantastų išverčiamų, kaip baisiai reikalingas "darbas" ir "pagalba", iš tikrųjų sekimas ir ožinimas rasiškai ne pietų euro/azinės veislės piliečių virš 30m amžiaus ir varymas nemokamiems, neapsimokantiems darbams pas... pas visuomenės jau pažibas . Emocijų bangų nekelsime, bet , kai teisybės pasirodymas vadinamas neapykantos kurstymu, įžeidimu ir pan.... 270-230=40, niekaip ne 290. Ir tai neapykantos kurstymas... Na, ir kt. Dar vienas traktavimas: Neduotų darbininkui žadėtų pinigų netraktuoti, kaip reketo, nes neatėmė gi iš tavęs kokių 300eu ar 3500net. įlindo jie patys į įstatymų spragą, kur juodosios kosmoso skylės... : ). Laikraščiui minusas, kad net savo komentaro negalima nusikopijuoti, jo dar net neišsiuntus. Vėl gi vištų tradicija: arbe visi, arbe nė vienas ! Tad viešosios vagystės iš darbininkų, prisidengiant pagalba įsidarbinmant, dotacijos verslininkams: skambutukas į darbo biržukę, ir - jau lekia rujom darbininkai pasirašinėti sutikimo dirbt, NES KITAIP "!!!!!" Pagrinde, priekaištai spaudos centrui, fašistinei verslo įmonei. Netgi klišės yra išdalintos, "ką reikėtų paminėti" apie vsd, užtarą, mokytojus, bedarbius ir t.t. iR DEPUTATAS , NETGI, ČIA YRA BEJĖGIS, verčiamas patarnauti spaudos centrui, ši verslininkui, ir t.t.. Taip užsiima šantažu prieš Deputatus spaudos centrai, kadangi vien iš laiškų į laikraščius - oho , kiek susikaupia informacijos, kaip ji apdorojama, neviešinant, tikrinama slapta ir pasidedama ateičiai, persiunčiama draugams... Na, bet tai jau dangaus, kaip sakant, temos, kų slepiasi nematomoje mėnulio pusėje.... O Žemioečiams apie žemiškus reikalus, ačiū, tikrai opios problemos, mėginamos atpirkti "gerumo" emocija: taip gaila, kad net negaila dubenėlio šilto viralo . Okaip- daug, tačiau emOcijos. O laikraštis parašė, kad taip būna, ir visiems atrodo, kad ištisai ir visur, arba , kad yra maitinimas, europarama maistu, vaizduojiesi, kad mėnesį sotus to dubenėlio. Ne - pusdieniui, o pusdienių tai visi 120 per mėnesį. Kas kita - šuniukams ir katytėms, kaip gi jie be namų ir be maisto... Yra 10.000 pensionierių, kurių neliečia šios problemos, 2000 algų , bet kitus 35.000 gyventojų tai liečia, o laikrašty nėra. Tai skurdas, dar padidėjęs dėl viruso, bendrabučių politika, neliesta 30metų, ir žunalistikos šventumas, jau metų 100, kiek pamenu. Gebelso ir t.t. Spaudos įstatymas verčia manyti: "ubagaut - viskas gerai, taip jau yra". Tai nesivadina viešumas, kai redaktorius, gavęs kokį pranešimą, skambina į spaudos centrą - laikraščio prokuratūrą - ir klausia "ką daryt ?",- "išmesk ir užmiršk, sutvarkysim, kad užsičiauptų", Viskas gerai ir prekybininkams, kad pilietis tapetams kas 10metų ir tai neturi pasikeisti. "Kap nauji dar...", kad Alytus gyvena 1-2 žvaigždučių butuose, kad 1986m dujinė dar visai gera, o ir 1970m dar, nežino dar kas tai ta indukcinė viryklė, keikia baisiausiais žodžiais, kad neveikia, š.... , o aprašymui perskaityti neturi mikroskopo, pilietis pardavėjai DURNIUS, nes dezinfekuoja produktus iš karto, nusipirkęs kiemo krautuvėlėje... nes skystis tai- RANNNKOM GI PLAUT ! Sena krŪva aiškina pirkėjui ko jis nesmyrda... Prekeivių įžūlumas tai lyg pas save namie priešą sutikęs būtų, t.p. kavinėse+aibės+kebabinės. Majamy dar nesusidūrėm tik. Kaimo Nepraustaburnės ieško emocinio ryšio, deklaruojamo per spaudas... Prieš penkmetį taip nebuvo. Tarnyba pas jas aplot pirkėją ar kaip... Tai čia iš džiaugsmo emocijos ! Aaaa.... : ) šitaip jie džiaugiasi... Gerai kad dar ne visi kartu. ....Nes kitaip - ji yra dura, nes niekaip taip nedaro, tai gal ir kitą ką ne taip... Gal ir iš viso gyvenimas praėjo... kaip visų... Arbe: "kas gi tau in kebabą ketčupą deda! Nėra!" Paprašyk, kur egipte ar maljorkoj, nueis už kvartalo, bet gaus, aišku. Ananasų sulčių nėr valgiarašty, Bet tuoj bus ant stalo. "...Px, PEtia, aš ir taip pasieksiu !",- iš anekdoto apie Čepajevą ir Petką, nu kas gi jo nežino... Ir ką tai reiškia "gausiai laistyti", pvz kaktusus pavasarį , "bet ne per daug"

  Komentaras

  ...apie kaktusus. Juk ŠIEMS - t.p. pavasaris yra atgimimo šventė ! Beje , atsitiko kadais nelaimė: nukrito labai simetriškų ataugų prisiauginęs kaktusas nuo palangės ir nulėkė atauga. Po viso grožio ! Ar yra būdų, kaip jas vėl priauginti. Kiti patys auglius numeta, kaip juos išlaikyti. Ar vėl toje pačioje vietoje ataugs auglys...? ir t.t. Plačiau t.s. : )

  Komentaras

  ....ir LAIKRAŠČIUI. Tikrai malonu atsiversti su visu maketavimu Alytaus Naujienas savo kompiuteryje. Pasididini, kiek nori, skaityk iš toli. Na, spaustuvės kvapo nėra prie kavos puodelio - tai t.p. savotiškas sąlyginis refleksas - tačiau koronos virusas irgi nepralįs. 100procentinė dezinfekcija ! "Lysol" aerozolis įžūliausiose reklamose ir tai tik 99,9 proc naikina virusą, o internetas 100. Pirmą kartą nepatogu, kad kompiuterio ekranas pailgas "in" šoną , o ne "in" viršų. Dar specialų monitorių įsigyti reiktų. Dar ir puslapiai verčiasi lyg natūraliai. Teko nešioti kadais laikraščius skaitytojams, vis vien būna, kad ir iškrenta, ir apčiaudėji. Aišku, nenusineši į soc.skyrių ir negrūsi į veidą kokiai nenorinčiai duoti paramos direktorei... Šiuo atveju irgi išvengtume agresyvios skaitytojų politikos... : ) Iš tikrųjų - skaitosi, ir gana smagiai. Galima būtų dar galimybę pasukti/apversti pridėt: pasuki stalinį kompą 90 laipsnių kampu - matyk daugiau puslapio. Maloniau vis vien skaityti laikraštinį formatą - jautiesi pilietiškiau, laikraštinis dizainas t.p. kitas įspūdis. Ir jau bet kokiu atveju tai geriau už internetinį puslapį, kur yra ne viskas, o tik popoliarieji straipsniai. T.p. NEREIKIA eiti iki pašto dėžutės: įsijungei kompą - prašau: su "trusikais" iki virdulio, kol užvirs - į vonią nusiprausti..... Kad ir viešbutaityje.. Neužmiršime Dzūkijos viešbučio per šventes dėl , kaip sykis, dėl miesto transporto nerealumo. Na, vat nostalgija to kambarėlio, bet kaiiip trūko to momento su int/laikraščiu pakankamai jaukiame kambarėlyje ! Vien dėl to papuolėme į karą tiesai nuo paradinių durų: o buvo lapkričio 23, kariuomenės diena ir eglutės pastatymo po to. Kiti nenoriai teikia nuolaidas, o DZŪKIJOJE visuomet susitarsi ilgesniam laikui kitą ir kainą. Jeigu bėda, kad likai nuo autobuso (irgi teko), t.p. galima buvo pernakvoti iki ryto už "kiek yra". Gal tai ir yra tos senesnės kartos, dar "funkcionierinės", direktorijios bruožas, kad jie kapitalistai kažkiek, kaip mes tą kadais supratome. Sėkmės. Gerai ta grynai laikraščio kopija. Puiku ! smagu būtų susipažinti iš laikraščio puslapių su ta Galva, kuri sumnąstė šį projektą. Ačiū

  Komentaras

  Kas baisiau, covid ar ribojimai? Alytuje jau beveik visi persirgo, o ribojimai dar yra. Sirgo gera menesi. Apriboti 4 menesius. Nes kazkokiam rajone daug serga. Namuose palaikome juos moraliskai..

  Komentaras

  kad reikėtų vertinti pastangas geriau pažinti Alytaus žmones ir jų problemas, o ne būti tik 'simboliniu' žmonių, kurie išrinko Seimo narį, atstovu. Kuo daugiau tokių aktyvių pastangų ir bendro darbo!

  Komentaras

  Anoniminiam komentatoriui siūlyčiau atidžiau perskaityti straipsnį, tuomet gal suprasite, kad įžvalgomis, pastebėjimais dalijasi Seimo narys, o ne policininkas. O Tamsta kažkodėl esate nusiteikęs prieš policininkus ?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.