Dėl po ten­tu pa­slėp­to pa­sta­to vai­duok­lio – sa­vi­val­dy­bės ieš­ki­nys teis­mui (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Pastato Ro­tu­šės a. 2A uždengimas tentu savivaldybei kainavo 10 tūkst. 769 eu­rus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pastato Ro­tu­šės a. 2A uždengimas tentu savivaldybei kainavo 10 tūkst. 769 eu­rus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sį pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va po ten­tu pa­slėp­tas pa­sta­tas pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ku­ris dėl dau­ge­lį me­tų ne­bai­gia­mos sta­ty­bos bu­vo pra­min­tas vai­duok­liu. Jis tik­rai ne­puo­šė šios mies­to da­lies, o su jo sa­vi­nin­kais sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko su­tar­ti, kad bū­tų kaž­kaip pa­slėp­tas ir ne­ga­din­tų vaiz­do. Ten­tas sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo be­veik 11 tūkst. eu­rų. Vie­ni pa­sta­to sa­vi­nin­kai sa­vi­val­dy­bei at­ly­gi­no jo už­den­gi­mo iš­lai­das, ki­ti to ne­si­tei­kė pa­da­ry­ti, ir sa­vi­val­dy­bė pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­niu.

Dėl sa­vi­val­dy­bei at­ly­gin­ti­nų iš­lai­dų nuo­lat do­mė­jo­si vie­nas ta­ry­bos na­rys

Maž­daug du de­šimt­me­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to kai­my­nys­tė­je, Ro­tu­šės a. 2A, sto­vi ne­baig­tas sta­ty­ti pa­sta­tas, ku­ria­me kaž­ka­da bu­vo pla­nuo­ja­ma įreng­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­sy­sian­čią Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sa­lę. Ta­čiau taip ne­at­si­ti­ko: pa­sta­tas ne­bu­vo baig­tas sta­ty­ti, ėmė virs­ti vos ne griu­vė­siais, ga­din­ti mies­to cen­tro vaiz­dą.

Kaip tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus spe­cia­lis­tai, su šio pa­sta­to sa­vi­nin­kais ne kar­tą kal­bė­ta, į juos kreip­ta­si dėl vai­duok­lio su­tvar­ky­mo ar kaž­ko­kiu bū­du už­den­gi­mo, pa­vyz­džiui, ten­tu. Ta­čiau ne­su­lau­kus re­ak­ci­jos, pa­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Mies­to tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­lė­mis, ėmė­si ini­cia­ty­vos pa­slėp­ti pa­sta­tą po ten­tu.

Po įvyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų bu­vo pa­rink­ta įmo­nė, ku­ri pa­ga­mi­no ten­tą ir juo už­den­gė mies­to cen­tro vai­duok­lį. Vie­šuo­sius pir­ki­mus lai­mė­jo Rie­ta­vo ben­dro­vė „Fre­za­vi­mo na­mai“, ku­ri mi­nė­tus dar­bus at­li­ko už 10 tūkst. 769 eu­rus.

Pra­ėju­sį pa­va­sa­rį mies­to cen­tre ne­baig­tas sta­ty­ti 2 tūkst. 600 kv. met­rų dy­džio sta­ti­nys jau bu­vo pa­slėp­tas po ten­tu ir vaiz­das tik­rai pa­ge­rė­jo. Tai pir­mas sta­ti­nys mies­te, ku­ris ten­tu bu­vo už­deng­tas už sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gus.

Ko­kie yra sa­vi­val­dy­bės veiks­mai sie­kiant iš pa­sta­to sa­vi­nin­kų su­sig­rą­žin­ti sa­vi­val­dy­bės pa­tir­tas iš­lai­das dėl jo už­den­gi­mo, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų raš­tu ir per ta­ry­bos po­sė­džius žo­džiu nuo­lat do­mė­jo­si ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius. „Aš ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bė pa­ty­rė ne­ma­žas iš­lai­das ir jos tu­ri bū­ti iš­ieš­ko­tos iš sa­vi­nin­kų“, – sa­kė V.Ven­cius.

„Po­li­gra­fi­niai spren­di­mai“ su­si­mo­kė­jo, dėl „Pa­ler­mo Pub“ – ieš­ki­nys teis­mui

Kaip ma­ty­ti iš ta­ry­bos na­rio V.Ven­ciaus pa­teik­tų raš­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams laiko ir gau­tų at­sa­ky­mų dėl pra­šo­mos pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie iš­lai­dų iš­ieš­ko­ji­mą, tai ga­li­mai tu­rė­jo įta­kos pa­spar­tin­ti šį pro­ce­są.

Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Po­li­gra­fi­niai spren­di­mai“, ku­riai pri­klau­so pu­sė ten­tu už­deng­to pa­sta­to, per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bei at­ly­gi­no pa­tir­tas iš­lai­das dėl jo už­den­gi­mo, – į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­mo­kė­jo 5 tūkst. 384 eu­rus.

Į Aly­tu­je re­gist­ruo­tą ben­dro­vę „Pa­ler­mo Pub“, ku­ri val­do ki­tą pu­sę už­deng­to pa­sta­to, dėl to­kios pat su­mos at­ly­gi­ni­mo bu­vo kreip­ta­si kelis kar­tus, ta­čiau pi­ni­gai į sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą ne­bu­vo per­ves­ti.

Tad pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė ieš­ki­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams dėl 5 tūkst. 384 eu­rų pri­tei­si­mo.

„Džiau­giuo­si, kad sa­vi­val­dy­bė ėmė­si veiks­mų dėl iš­lai­dų su­sig­rą­ži­ni­mo, jau­čiuo­si prie to pri­si­dė­jęs. Da­bar ten­tu už­deng­tas pa­sta­tas ne­puo­šė mies­to, rei­kė­jo kaž­ką da­ry­ti. Ta­čiau jo sa­vi­nin­kai pri­va­lo iš­lai­das at­ly­gin­ti. Juk sa­vi­val­dy­bė nė­ra to­kia tur­tin­ga, kad ga­lė­tų ne­rei­ka­lau­ti su­sig­rą­žin­ti be­veik 11 tūks­tan­čių eu­rų“, – tvir­ti­no mies­to ta­ry­bos na­rys V.Ven­cius.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.