Li­go­ni­nė­je at­si­ra­do dau­giau vai­kų su CO­VID-19 in­fek­ci­jos kom­pli­ka­ci­jo­mis (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus ligonine
Per šią sa­vai­tę iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos ir Vai­kų li­gų sky­rių į San­ta­ros kli­ni­kas iš­vež­ti trys vai­kai pa­aiš­kė­jus CO­VID-19 in­fek­ci­jos diag­no­zei. Per žie­mą iki šios sa­vai­tės vai­kų, ser­gan­čių ko­ro­na­vi­ru­su, gy­dy­ti į mi­nė­tas Vil­niaus kli­ni­kas iš Aly­taus li­go­ni­nės bu­vo iš­vež­ta ma­žiau nei de­šimt.

Vai­kams sta­cio­na­re in­fek­ci­ja pir­mą­kart diag­no­zuo­ta per­nykš­tį lap­kri­tį

Kaip ir su­au­gu­sie­ji, vai­kai, gul­do­mi į Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nę iš jos Pri­ėmi­mo- sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus, dėl ko­ro­na­vi­ru­so ti­ria­mi nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios. Taip pat dėl šios in­fek­ci­jos tik­ri­na­mi ir vai­kus lie­kan­tys slau­gy­ti su­au­gu­sie­ji.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Vai­va Sa­vic­kie­nė, pir­mo­jo – per­nykš­čio pa­va­sa­ri­nio ka­ran­ti­no me­tu CO­VID-19 in­fek­ci­ja vai­kams, pa­te­ku­siems į šią gy­dy­mo įstai­gą, ne­bu­vo diag­no­zuo­ta. Pir­mas pa­cien­tas pa­aug­lys įta­riant šią in­fek­ci­ją iš li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus į San­ta­ros kli­ni­kas bu­vo iš­vež­tas per­nykš­čio ko­vo vi­du­ry­je, kol čia dar ne­bu­vo ga­li­my­bės at­lik­ti spe­ci­fi­nius ty­ri­mus. Bet tuo­met CO­VID-19 in­fek­ci­ja jam San­ta­ros kli­ni­ko­se ne­bu­vo pa­tvir­tin­ta.

Per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos me­tu dau­giau vai­kų dėl ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos iš Aly­taus li­go­ni­nės į San­ta­ros kli­ni­kas ne­bu­vo per­vež­ta.

Ve­dė­jos tvir­ti­ni­mu, ant­ro­jo ka­ran­ti­no me­tu – per­nykš­tį lap­kri­tį ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas ke­le­tui vai­kų, ku­rie bu­vo tir­ti dėl pil­vo skaus­mų ar­ba ūmios neu­ro­lo­gi­nės simp­to­ma­ti­kos: „Ti­pi­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos po­žy­mių šiems vai­kams ne­bu­vo. Ke­le­tas pa­cien­tų pra­dė­ti gy­dy­ti sta­cio­na­re, bet ga­vus tei­gia­mus CO­VID-19 ty­ri­mų re­zul­ta­tus, pa­ge­rė­jus ben­drai būk­lei, iš­leis­ti gy­dy­tis į na­mus. Ki­tiems in­fek­ci­ja pa­tvir­tin­ta jau iš­siun­tus į na­mus am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui, nes ty­ri­mų re­zul­ta­tų kar­tais ten­ka lauk­ti be­veik pa­rą.“

Vai­kams, gy­dy­tiems sta­cio­na­re, ko­ro­na­vi­ru­sas pir­mą kar­tą diag­no­zuo­tas per­nykš­tį lap­kri­tį. V.Sa­vic­kie­nės teigi­mu, tai bu­vo jau­nes­nio am­žiaus pa­aug­liai, o jiems gy­dy­mas sta­cio­na­re – Vai­kų li­gų sky­riu­je baig­tas nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją, nes Aly­taus li­go­ni­nė Vai­kų CO­VID-19 sky­riaus su jam skir­tu per­so­na­lu ne­tu­ri.

 

Siun­ti­mai į San­ta­ros kli­ni­kas su pa­tvir­tin­ta diag­no­ze pra­si­dė­jo žie­mą

„Ser­gan­čių ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja vai­kų į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių at­vyks­ta ma­žai. Te­le­fo­nu pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų gy­dy­to­jus in­for­muo­ju, kad mes šia li­ga ser­gan­čių vai­kų ne­gy­do­me, to­dėl da­lis jų su nu­sta­ty­ta CO­VID-19 in­fek­ci­ja, ku­riems rei­kia sta­cio­na­raus gy­dy­mo, iš kar­to iš­siun­čia­mi į San­ta­ros kli­ni­kas. Pa­vie­niai vai­kai su jau nu­sta­ty­to­mis šios in­fek­ci­jos diag­no­zė­mis vie­ną, du kar­tus per mė­ne­sį į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rių at­ve­ža­mi grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos trans­por­tu dėl blo­gė­jan­čios būk­lės. To­liau gy­dy­tis sta­cio­na­re jie iš mū­sų li­go­ni­nės iš­siun­čia­mi į San­ta­ros kli­ni­kas, nes, kaip mi­nė­jau, mū­sų li­go­ni­nė ne­tu­ri Vai­kų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riaus“, – pa­sa­ko­jo li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja V.Sa­vic­kie­nė.

Vai­kų siun­ti­mai iš li­go­ni­nės į San­ta­ros kli­ni­kas su pa­tvir­tin­ta diag­no­ze pra­si­dė­jo šią žie­mą. Iki šios sa­vai­tės jų gy­dy­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so į mi­nė­tas Vil­niaus kli­ni­kas iš Aly­taus li­go­ni­nės bu­vo iš­siųs­ta ma­žiau nei de­šimt. Tai dau­giau­sia iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai su įvai­riais svei­ka­tos pa­blo­gė­ji­mais, ti­kė­ti­na – bak­te­ri­nė­mis CO­VID-19 in­fek­ci­jos kom­pli­ka­ci­jo­mis.

V.Sa­vic­kie­nės tvir­ti­ni­mu, per šią sa­vai­tę į San­ta­ros kli­ni­kas iš li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos ir Vai­kų li­gų sky­rių ne­del­siant iš­vež­ti trys vai­kai pa­aiš­kė­jus mi­nė­tai in­fek­ci­jai: du iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai iš pir­mo­jo sky­riaus ir vie­nas vie­nų me­tų pa­cien­tas – iš ant­ro­jo.

 

Re­ko­men­duo­ja ne­si­ve­džio­ti vai­kų į par­duo­tu­ves

Li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja sa­kė, kad pas­ta­ruo­ju me­tu at­si­ra­do dau­giau vai­kų su CO­VID-19 in­fek­ci­jos kom­pli­ka­ci­jo­mis, pa­vyz­džiui, iš­ryš­kė­ju­siais iki tol ne­bu­vu­siais simp­to­mais – feb­ri­lus karš­čia­vi­mas, vė­mi­mas, ko­su­lys ir pa­na­šiai.

„Vai­kų ap­sau­ga nuo šios in­fek­ci­jos kaip ir vi­sos vi­suo­me­nės – veng­ti kon­tak­tų, lai­ky­tis at­stu­mų, ne­si­ve­džio­ti vai­kų į par­duo­tu­ves, kaip ten­ka pa­ste­bė­ti, ne­ša­si net kū­di­kius, griež­tai lai­ky­tis as­mens hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų, re­gu­lia­riai drėg­nai va­ly­ti ir vė­din­ti gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, kas­dien ves­ti vai­kus į lau­ką ne­pai­sant oro są­ly­gų, bet ati­tin­ka­mai ap­ren­gus“, – pa­klaus­ta, kaip reik­tų vai­kus sau­go­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so, pa­sa­ko­jo V.Sa­vic­kie­nė.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, nuo per­nykš­tės ru­de­ni­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol vai­kų, ku­riais lai­ko­mi as­me­nys iki 18 me­tų im­ti­nai, CO­VID-19 in­fek­ci­ja Aly­tu­je sir­go 249, Aly­taus ra­jo­ne – 114.

Li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Vaiva Savickienė sa­kė, kad pas­ta­ruo­ju me­tu at­si­ra­do dau­giau vai­kų su CO­VID-19 in­fek­ci­jos kom­pli­ka­ci­jo­mis, pa­vyz­džiui, iš­ryš­kė­ju­siais iki tol ne­bu­vu­siais simp­to­mais – feb­ri­lus karš­čia­vi­mas, vė­mi­mas, ko­su­lys ir pa­na­šiai.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Viena iš Aibės pardavėjų ramiai sau vadina durniais į akis žmones, "įsigeidusius" išsidezinfekuoti ne rankas, o - cha - įsivaizduoji - PREKES VALO DURNIAI SU SKYSČIU ! NUOMENTAI ! JAU KUR - DURNIŲ ŠALIS ! Okap.... Tei kad gal ne durnių, o kų...?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.