Nr. 24 (13840)

2023-02-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 24 (13840) skaitykite:

  • „Kiek­vie­nas esa­me lais­vi pa­lai­ky­ti uk­rai­nie­čius jų ko­vo­je ar ne, bet rei­kia bū­ti la­bai nai­viam, kad ti­kė­tum, jog Pu­ti­nas su­stos Uk­rai­no­je”
  • Ku­rios Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no įmo­nės per­nai su­mo­kė­jo dau­giau­sia mo­kes­čių į vals­ty­bės biu­dže­tą?
  • Mu­zie­ji­nin­kas Ar­tū­ras Bal­čiū­nas: „La­biau­siai džiau­giuo­si vi­sais, ku­rie pa­ti­kė­jo ma­no idė­ja, o dau­giau­sia, ku­rie „įsi­lei­do“ į sa­vo gy­ve­ni­mus bei pa­si­da­li­no sa­vo pri­si­mi­ni­mais“
  • „Me­di­CA kli­ni­ka” po su­si­jun­gi­mo su „In­Me­di­ca” šei­mos kli­ni­kų tin­klu pa­slau­gas to­liau teiks ben­dru pa­va­di­ni­mu
  • Vi­są ka­den­ci­ją dir­bau, o ne ty­liai sė­dė­jau
  • An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­tas, su­jun­gęs abie­jų kran­tų Aly­tų
  • Pro­jek­to re­zul­ta­tas – su suo­miais su­kur­ta mo­ky­mo(si) me­to­di­ka
  • Įmo­nei „Glass LT” – Aly­taus Me­tų darb­da­vio ap­do­va­no­ji­mas
  • „Vor­ku­ta. 67-o­ji pa­ra­le­lė. Lie­tu­vių pėd­sa­kais”
Su­lauk­da­ma gy­ven­to­jų pa­klau­si­mų dėl ne­gau­tų pra­ne­ši­mų apie ko­vo 5-ąją vyk­sian­čius me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus, iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą šiuo­se rin­ki­muo­se...
Artėja šeimos nario, giminaičio, draugo gimtadienis ar kita šventė, o idėjų, ką galėtumėte jam padovanoti, nėra? Vienas universaliausių, geriausių ir labiausiai pasiteisinančių sprendimų – užsukti į...
Alytuje gyvenančiai Godai Gruodytei – dvylika metų, bet jos rankose gimstančiais nėriniais žavisi ne tik giminaičiai. Gebėjimų Goda turi ir kitose veiklose: gražiai dainuoja, šoka, groja gitara,...
Nuo va­sa­rio pir­mos die­nos VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je star­ta­vo nau­jas pro­jek­tas „In­te­gralios pa­gal­bos tei­ki­mas ir plėt­ra Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“. Šei­mos na­riai,...
Aly­taus ra­jo­ne, Krekš­tė­nų kai­me, kau­nie­čiai Auk­sė ir Da­rius Ba­ry­sai puo­se­lė­ja vie­ną se­niau­sių ša­lies rie­šu­ty­nų – „Dzū­ki­jos rie­šu­tas“. Ska­nūs ir ver­tin­gi laz­dy­no...
Ką pavyko padaryti per praėjusius metus ir visą šią Alytaus miesto savivaldybės tarybos kadenciją, kas nuvylė, ką teko išgyventi ir kokias pamokas patirti, kalbamės su miesto tarybos nare Vale...
Pirmieji akių ligų simptomai dažnai būna silpnai išreikšti, o neretai ir nepastovūs. Tad žmonės dažnai juos ignoruoja ir tikisi, kad akių ir regos būklė pagerės savaime. Deja, dažniausiai tai tik...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.