„Dzū­ki­jos rie­šu­tas” džiu­gi­na ir šei­mi­nin­kus, ir rie­šu­tų mė­gė­jus (1)

Rita KRUŠINSKAITĖ
Da­rius Ba­ry­sas su gau­siu rie­šu­tų der­liu­mi.
Da­rius Ba­ry­sas su gau­siu rie­šu­tų der­liu­mi.
Aly­taus ra­jo­ne, Krekš­tė­nų kai­me, kau­nie­čiai Auk­sė ir Da­rius Ba­ry­sai puo­se­lė­ja vie­ną se­niau­sių ša­lies rie­šu­ty­nų – „Dzū­ki­jos rie­šu­tas“. Ska­nūs ir ver­tin­gi laz­dy­no rie­šu­tai pir­kė­jų ne­sto­ko­ja, o šei­mi­nin­kai džiau­gia­si įdė­to triū­so re­zul­ta­tais ir kon­ku­ren­ci­jos ne­si­bai­mi­na.

Pa­siū­lė drau­gas

„Iš drau­go ga­vę pa­siū­ly­mą pirk­ti rie­šu­ty­ną ir nu­ste­bo­me, ir ap­si­džiau­gė­me, nes nie­ka­da ne­gal­vo­jo­me už­si­im­ti laz­dy­nų au­gi­ni­mu. Bu­vau vai­ko au­gi­ni­mo atos­to­go­se, tad, daug ne­svars­tę ir su­ti­ko­me, nes že­mės ūkis mus ža­vė­jo, no­rė­jo­me pa­tys kaž­ką už­si­au­gin­ti“, – kaip prieš ket­ve­rius me­tus ta­po 2,5 hek­ta­ro vie­no se­niau­sių ša­ly­je rie­šu­ty­nų šei­mi­nin­kais pa­sa­ko­jo A.Ba­ry­sa.

Su­tuok­ti­nių nė kiek ne­gąs­di­no tai, kad jie apie laz­dy­no rie­šu­tų au­gi­ni­mą be­veik nie­ko ne­ži­no­jo. „Drau­gas pa­sa­ko­da­vo apie jų prie­žiū­rą, nu­va­žiuo­da­vo­me į jo rie­šu­ty­ną pa­rie­šu­tau­ti, ta­čiau apie laz­dy­nus, kaip apie kul­tū­rą, ži­nių ne­tu­rė­jo­me – ne­ži­no­jo­me, ar jie reik­lūs dir­vo­že­miui, koks ge­riau­siai tin­ka, kaip rei­kia ge­nė­ti, ar puo­la li­gos“, – sa­kė A.Ba­ry­sa.

Kau­nie­čiai ne­si­bai­mi­no ne tik ži­nių ir pa­tir­ties sty­giaus, jų ne­gąs­di­no ir tai, kad laz­dy­nai au­go už 70 ki­lo­met­rų nuo na­mų.

„Gy­ve­na­me Kau­ne, Nar­sie­čiuo­se, la­bai pa­to­gio­je vie­to­je, tad va­žiuo­da­mi į ūkį ne­pa­ten­ka­me į jo­kius kamš­čius: šo­ka­me į „Via Bal­ti­ca“ ke­lią, po to į Aly­taus ke­lią ir la­bai grei­tai pa­sie­kia­me rie­šu­ty­ną. Man ke­lio­nė ne­pra­ilgs­ta – ji at­gai­va ir po­il­sis, to­dėl net dar­by­me­čiu kas­die­ni­nės ke­lio­nės ne­var­gi­na“, – tvir­ti­no rie­šu­ty­no sa­vi­nin­kė.

 

Rie­šu­ty­ną iš­plė­tė

Pir­mai­siais me­tais, nors bu­vęs rie­šu­ty­no sa­vi­nin­kas nau­jie­siems ūki­nin­kams dos­niai da­li­no pa­ta­ri­mus, kaip pri­žiū­rė­ti laz­dy­nus, kur ge­riau par­duo­ti der­lių, ne­ri­mo iš­veng­ti ne­pa­vy­ko. Slė­gė ne­ži­nia, ar pa­vyks sau­giai san­dė­liuo­ti der­lių, ar jis ne­su­pe­lys.

„At­ėjus ru­de­niui pa­aiš­kė­jo, jog nuo­gąs­tau­ta bu­vo be rei­ka­lo – der­lius už­au­go pui­kus, sėk­min­gai pa­vy­ko jį par­duo­ti, pir­kė­jai gy­rė ko­ky­biš­kus rie­šu­tus, ne­bu­vo jo­kio nuos­to­lio“, – sėk­min­gu star­tu džiau­gė­si A.Ba­ry­sa.

Sėk­mė ir aist­ra rie­šu­tų au­gi­ni­mui įkvė­pė kau­nie­čius rie­šu­ty­no plėt­rai. Iš pra­džių nu­si­pir­ko 2,5 hek­ta­ro že­mės ir iš kar­to pu­sę hek­ta­ro už­so­di­no rie­šut­me­džiais, po to vėl nu­si­pir­ko že­mės ir vėl už­so­di­no laz­dy­nais, taip rie­šu­ty­no plo­tą pa­di­din­da­mi be­veik tris kar­tus – iki 7 hek­ta­rų.

Anot A.Ba­ry­sos, pa­ly­gin­ti su rie­šu­ty­nais, už­iman­čiais 20 hek­ta­rų, tai nė­ra di­de­lis plo­tas, ta­čiau no­rint, kad rie­šu­ty­nas vi­sais me­tų lai­kas at­ro­dy­tų tvar­kin­gas, dar­bų tiek, kad spėk suk­tis.

Jau po pir­mų dar­bo me­tų griu­vo mi­tas, kad rie­šu­ty­nas tin­gi­nių ver­slas.

„Gal­vo­jan­čius, jog už­ten­ka pa­so­din­ti me­de­lį ir kas­met nuim­ti der­lių, tu­riu nu­vil­ti. Laz­dy­ną, kaip ir bet ku­rį ki­tą au­ga­lą, ar tai bū­tų po­mi­do­ras, ar ši­lau­o­gė, pri­žiū­rė­ti rei­kia“, – tei­gė A.Ba­ry­sa ir pri­dū­rė, jog be­ne di­džiau­sias laz­dy­nų au­gi­ni­mo pri­va­lu­mas tai, kad ne­rei­kia iš kar­to rie­šu­tų par­duo­ti, jie, tin­ka­mai san­dė­liuo­ja­mi, il­gai ne­pra­ran­da sa­vo ver­tės, ga­li­ma pa­lauk­ti ge­riau­sio re­a­li­za­vi­mo lai­ko.

Se­na­ja­me Ba­ry­sų rie­šu­ty­ne au­ga pen­kios pa­čios po­pu­lia­riau­sios Lie­tu­vo­je laz­dy­nų veis­lės: anks­ty­va, la­bai der­lin­ga – ‘Bar­se­lo­na‘, įspū­din­go dy­džio ir stip­raus sko­nio rie­šu­tus au­gi­nan­ti – ‘Ha­lės mil­ži­nai‘, vi­du­ti­nio anks­ty­vu­mo, pri­pa­žįs­ta­ma kaip vie­na ver­tin­giau­sių – ‘Cos­ford‘, ci­lin­dro for­mos, di­de­liais bran­duo­liais rie­šu­tus au­gi­nan­ti – ‘Tra­pe­zuns­ki‘ ir pa­si­žy­min­ti la­bai di­de­liais, ska­niais rie­šu­tais – ‘Ka­ta­lons­ki‘.

No­rė­da­mi dau­giau įvai­ro­vės ir pa­tys iš­ban­dy­ti nau­jas veis­les kau­nie­čiai iš Len­ki­jos au­gin­to­jų par­si­ve­žė ’Wczes­ny Długl’, ‘Ga­ri­bal­di’ ir ‘Mo­gul­nus’ bei ki­tų veis­lių laz­dy­nų so­di­nu­kų. Ren­kan­tis nau­jas veis­les, di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo skir­tas įdo­mes­nei rie­šu­to for­mai, at­spa­ru­mui li­goms ir der­lin­gu­mui.

 

Triū­sia trys kar­tos

Pre­kiau­da­mi rie­šu­tais, Ba­ry­sai įsi­ti­ki­no, jog pir­kė­jai no­ri įsi­gy­ti ne tik rie­šu­tų, bet ir laz­dy­nų so­di­nu­kų, tad ėmė­si ir šios veik­los. So­di­nu­kus ūki­nin­kai dau­gi­na at­lan­ko­mis. Iš at­lan­kos iš­au­gu­sį so­di­nu­ką at­ski­ria nuo rie­šut­me­džio ir pa­so­di­na į ki­tą vie­tą, kad su­stip­rė­tų. Ūg­te­lė­ju­sį so­di­nu­ką po dve­jų me­tų per­ke­lia į nuo­la­ti­nę au­ga­vie­tę.

„Laz­dy­nai nė­ra la­bai reik­lūs dir­vai, ta­čiau tu­ri gau­ti pa­kan­ka­mą kie­kį drėg­mės, ypač jau­ni so­di­nu­kai, kad su­si­for­muo­tų ge­ras šak­ny­nas ir au­ga­las su­stip­rė­tų“, – aiš­ki­no A.Ba­ry­sa.

Kau­nie­čių rie­šu­ty­ne vi­si laz­dy­nai yra me­džio for­mos, mat ta­da ge­nė­ji­mas daug pa­pras­tes­nis. Pri­va­lu­mas ir tai, kad me­dis už­ima ma­žiau vie­tos nei krū­mas. Laz­dy­nai įso­din­ti ei­lė­mis, tarp ku­rių pa­lik­ti 4 met­rai, toks pats at­stu­mas pa­lik­tas ir tarp laz­dy­nų. Vie­na­me hek­ta­re au­ga 500 laz­dy­nų, ku­riuos kiek­vie­ną pa­va­sa­rį rei­kia iš­ge­nė­ti, o va­sa­rą tar­pu­ei­liuo­se nu­pjau­ti žo­lę.

„Man rie­šu­ty­nas bū­na gra­žiau­sias ge­gu­žės mė­ne­sį, kai laz­dy­nai su­ža­liuo­ja ir tar­si tam­pa di­džiu­liu ra­my­be al­suo­jan­čiu me­di­ta­ci­jos so­du, ku­ria­me ty­lą trik­do tik paukš­čių čiul­bė­ji­mas, ir rug­pjū­čio ant­ro­je pu­sė­je, kai pra­si­de­da rie­šu­tų su go­že­lė­mis sky­ni­mas. Ta­da prie vi­sos rie­šu­ty­no ma­gi­jos pri­si­de­da ir der­liaus gro­žis“, – apie rie­šu­ty­ną kal­bė­jo A.Ba­ry­sa.

Pir­mie­ji rie­šu­tai pas pir­kė­jus iš­ke­liau­ja su go­že­lė­mis nu­skin­ti ran­ko­mis, jie yra pa­tys ska­niau­si – traš­kūs, sul­tin­gi.

Po po­ros sa­vai­čių, pra­dė­ję kris­ti iš go­že­lių rie­šu­tai su­grė­bia­mi ir kas­tu­vais su­krau­na­mi į trak­to­riaus prie­ka­bą. Ta­da rie­šu­tai ke­liau­ja į va­lo­mą­ją, ku­ri iš­pu­čia vi­sas šiukš­les ir tuš­čius ke­va­lus, po to dar kar­tą rie­šu­tai va­lo­mi ran­ko­mis. Da­lis rie­šu­tų iš kar­to par­duo­da­ma, da­lis ke­liau­ja į ge­rai vė­di­na­mą kluo­ną, ku­ria­me lai­ko­mi dė­žė­se su­pil­ti plo­nu sluoks­niu.

Pra­si­dė­jus dar­by­me­čiui, rie­šu­ty­ne triū­sia trys kar­tos – sa­vi­nin­kai, jų tė­vai ir vai­kai, pa­de­da ir Auk­sės se­sers šei­ma. Mo­te­ris ypač džiau­gia­si vy­riau­sio­jo sū­naus Jo­rin­gio pa­gal­ba. Ke­tu­rio­lik­me­tis pats di­džiau­sias ma­mos pa­gal­bi­nin­kas, už dar­bą jam mo­ka­mas ir at­ly­gi­ni­mas.

 

Su­ra­do mėgs­ta­mą veik­lą

Bai­gu­si ver­slo ir va­dy­bos ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te apie dar­bą že­mės ūky­je nė ne­gal­vo­ju­si, A.Ba­ry­sa šian­dien sa­ko, jog dirb­da­ma rie­šu­ty­ne jau­čia­si sa­vo ro­gė­se ir nė už ką ne­no­rė­tų šios veik­los at­si­sa­ky­ti. „Man pa­tin­ka tai, ką da­rau, pa­tin­ka ben­drau­ti su žmo­nė­mis, pa­sa­ko­ti jiems apie laz­dy­no rie­šu­tų nau­dą ir me­de­lių prie­žiū­rą“, – sa­kė mo­te­ris.

Iš hek­ta­ro Ba­ry­sai pri­ski­na dvi to­nas rie­šu­tų. Kal­bas, jog ga­li­ma už­au­gin­ti ir 4–5 to­nas der­liaus, A.Ba­ry­sa va­di­na fan­tas­ti­ka. Ūki­nin­kės nuo­mo­ne, no­rint pra­gy­ven­ti iš rie­šu­ty­no, rei­kė­tų di­des­nių plo­tų, to­dėl šei­ma sa­vą­jį ke­ti­na iš­plės­ti iki 12 hek­ta­rų. Kol kas jų šei­mos biu­dže­tą pa­grin­dą su­da­ro pa­ja­mos iš vy­rui pri­klau­san­čios lo­gis­ti­kos įmo­nės.

Su kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vo­je spar­čiai ple­čia­si rie­šu­ty­nų plo­tai. Anot A.Ba­ry­sos, jie kol kas kon­ku­ren­ci­jos ne­jau­čia, nes jų už­au­gin­tų rie­šu­tų ko­ky­bė la­bai ge­ra, ta­čiau spren­džiant iš to, kiek žmo­nių iš jų įsi­gi­jo laz­dy­nų so­di­nu­kų, aiš­ku, jog kon­ku­ren­ci­ja kas­met di­dės.

2018 me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo de­kla­ruo­ta kiek dau­giau nei 616 hek­ta­rų rie­šu­ty­nų (grai­ki­nių ir laz­dy­nų). Per pen­ke­rius me­tus jų plo­tai iš­si­plė­tė dau­giau kaip tris kar­tus iki 1873 hek­ta­rų.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.