Nr. 21 (13691)

2022-02-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 21 (13691) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to me­ras įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė
 • Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zei – vie­šas nuo­mos kon­kur­sas, Aly­taus ra­jo­no bib­lio­te­ka ne­ten­ka skai­tyk­los
 • Vi­sus dar­bus pa­ly­dė­jęs prie­sa­ku – da­ryk, ką ga­li, ten, kur esi
 • „Sun­ku ne­bu­vo, nes at­ra­dau sa­ve my­li­mo­je veik­lo­je, ku­ri vi­sa­da tei­kė džiaugs­mą”
 • Kai duo­da­ma pra­džia di­de­liam ėji­mui per di­de­lę že­mę
 • Vil­kai Lie­tu­vo­je – grės­min­gai plin­tan­tys ar pa­žei­džia­mi?
 • Vai­kai su­lau­kė laiš­ko iš pre­zi­den­tū­ros
 • Sū­ku­rin­gas vė­jas su­grio­vė ūki­nį pa­sta­tą
 • Iš­kil­min­gai pri­sie­kė 26 šau­liai
 • „Sig­na­ta­rų sta­las” su­jun­gia kar­tas
 • Va­sa­rio 16-oji: pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kos But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je
Vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, ku­rio da­li­nin­kė ir mies­to sa­vi­val­dy­bė, pas­ta­ro­sios su­teik­to­mis pa­tal­po­mis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je...
Ne­se­niai Aly­taus mies­to me­ro pa­ta­rė­jo, so­cial­de­mok­ra­to val­do­ma­me ži­niask­lai­dos tin­kla­la­py­je bu­vo iš­pla­tin­tas pro­pa­gan­di­nis fil­mu­kas, ku­ria­me ta­ry­bos na­rės ir...
Istorija ir ateitis susijungia šiandienoje. Tapęs Lietuvos kultūros sostine, miestas kuria jungtis. Tai atspindi unikali Alytaus miesto teatro idėja – meninė instaliacija „Signatarų stalas“, skirta...
2017 metų gegužės 4 dieną „Alytaus naujienose“ rašėme: „Septyniasdešimt trečiuosius skaičiuojančiose „Alytaus naujienose“ dirbo apie du šimtai kūrybinių darbuotojų, talkino bent tūkstantis neetatinių...
„Kai la­bai no­ri, vis­kas pa­vyks­ta sa­vai­me“, – še­šiais nuo­šir­džiais žo­džiais „Ši­lai­čių“ pir­mi­nin­kė Da­lia Ka­za­ke­vi­čie­nė anon­suo­ja ne­su­skai­čiuo­ja­mą skai­čių jos...
Vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos alaus ir gai­vių­jų gė­ri­mų ga­min­to­ja „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pė“ pra­de­da įgy­ven­din­ti il­ga­me­tę tva­ru­mo stra­te­gi­ją, ku­ri pa­dės įmo­nei iki 2025 me­tų...
Yra sakoma, kad dovanojant dovaną, svarbiausia mintis. Nors negalėjome daugiau susitarti, tai taip pat yra mintis, įdėta į dovaną, kuri ją išskiria. Materialistinio susitelkimo era lėtai, bet...
Statistika sako, kad bent pusė milijono Lietuvos gyventojų negali skaityti įprastos knygos dėl regos, intelekto ar fizinės negalios. Žmonės, turintys skaitymo sutrikimą (disleksiją), į šią statistiką...
Tarptautinės Vilniaus knygų mugės rengėjai ir organizatoriai skaičiuoja paskutines valandas iki vasario 24-osios, kai Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO prasidės ir keturias dienas truksianti...
„Ar tikrai paaugliai neskaito?“ – tokį klausimą šį savaitgalį Vilniaus knygų mugėje ruošiasi kelti paaugliams ir jaunimui rašantys autoriai, literatūros kritikai bei ekspertai. Diskusijoje bus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.