Sa­vi­val­dy­bės žai­di­mas su Ver­slo kon­sul­ta­ci­niu cen­tru: vie­ną­dien pa­tal­pas iš­nuo­mo­jo, ki­tą­dien pa­skel­bė jų auk­cio­ną (32)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro direktorė Algimanta Ščiglinskienė: „Sa­vi­val­dy­bės už­mo­jis par­duo­ti da­bar mū­sų už­ima­mas pa­tal­pas pa­kenk­tų net tik vyk­do­miems eu­ro­pi­niams pro­jek­tams, bet ir vir­tu­a­laus biu­ro pa­slau­gas gau­nan­čioms įmo­nėms.“
Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro direktorė Algimanta Ščiglinskienė: „Sa­vi­val­dy­bės už­mo­jis par­duo­ti da­bar mū­sų už­ima­mas pa­tal­pas pa­kenk­tų net tik vyk­do­miems eu­ro­pi­niams pro­jek­tams, bet ir vir­tu­a­laus biu­ro pa­slau­gas gau­nan­čioms įmo­nėms.“
Vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, ku­rio da­li­nin­kė ir mies­to sa­vi­val­dy­bė, pas­ta­ro­sios su­teik­to­mis pa­tal­po­mis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je nau­do­ja­si jau 29-eri me­tai, nuo pat šio cen­tro įsi­kū­ri­mo. Iš pra­džių cen­trui pa­tal­pos bu­vo su­teik­tos pa­gal pa­nau­dą, mo­kant tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas. O da­bar, kaip įsta­ty­miš­kai ir pri­klau­so, cen­tras da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta­me pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­se. Jį lai­mė­jo ir va­sa­rio 1 die­ną su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį. Va­sa­rio 3-iąją sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­skelb­ta, kad vie­šo­jo auk­cio­no bū­du, be ki­tų pa­tal­pų pa­sta­te, kur įsi­kū­ręs Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, par­duo­da­mos ir jam iš­nuo­mo­tos pa­tal­pos. Pa­čiam cen­trui, jo pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čioms įmo­nėms ir šios vie­šo­sios įstai­gos da­li­nin­kams ta­po ne­su­pran­ta­mas toks sa­vi­val­dy­bės žai­di­mas. Jį be­žai­džiant tar­si su­si­pra­to pa­tys vie­ti­niai po­li­ti­kai – ža­da tai­sy­ti pa­dė­tį.

Spren­di­mas dėl par­da­vi­mo pri­im­tas be­veik prieš sep­ty­ne­rius me­tus

Aly­taus mies­to cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 2-12, pa­tal­pos yra ant­ra­me dau­gia­bu­čio aukš­te. Jų dy­dis – 242 kv. met­rai. Pu­sę šių pa­tal­pų nuo 1993-ių­jų ge­gu­žės vi­du­rio už­ima vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras. Ki­ta pu­se nau­do­jo­si ir nau­do­ja­si ke­lios įstai­gos, kai ku­rios jų jau tu­ri re­a­lius pla­nus iš­si­kel­ti į sa­vo veik­lai pa­trauk­les­nes pa­tal­pas.

Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, tu­rin­tis de­šimt da­li­nin­kų, ku­rių vie­nas – mies­to sa­vi­val­dy­bė, 114 kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­mis iki šiol nau­do­jo­si kaip sa­vi­val­dy­bės su­teik­to­mis pa­gal pa­nau­dą, mo­kant tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas. Ka­dan­gi įsta­ty­miš­kai to­liau to­kiu pat pa­grin­du cen­trui pa­tal­pų sa­vi­val­dy­bė jau ne­be­ga­lė­jo su­teik­ti ir pa­skel­bė jo už­ima­mų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­są, cen­tras šį kon­kur­są lai­mė­jo. Kaip sa­kė cen­tro di­rek­to­rė Al­gi­man­ta Ščig­lins­kie­nė, kon­kur­se bu­vo vie­nin­te­lis da­ly­vis – jos va­do­vau­ja­mas Ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras.

Va­sa­rio 1-ąją sa­vi­val­dy­bė su cen­tru pa­si­ra­šė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį. Jos ga­lio­ji­mo lai­kas – iki 2023-ių­jų sau­sio 31-osios. Už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį mo­ka­ma po 1,14 eu­ro.

Pa­si­ra­šant to­kią su­tar­tį bu­vo net ne­prog­no­zuo­tas to­les­nis sa­vi­val­dy­bės žings­nis, ku­ris Ver­slo kon­sul­ta­ci­nį cen­trą tie­siog pri­bloš­kė.

Va­sa­rio 3-iąją sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­skelb­ta, kad vie­šo­jo auk­cio­no bū­du par­duo­da­mos cen­trui ir ki­toms S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 2-12 įsi­kū­ru­sioms įstai­goms su­teik­tos pa­tal­pos. Nu­ro­do­ma auk­cio­no da­ta – ko­vo 14–17 die­no­mis. Pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – 90 tūkst. 600 eu­rų.

„Cen­tras šiuo me­tu 32 smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nėms tei­kia vir­tu­a­laus biu­ro pa­slau­gas ar­ba tiek įmo­nių sa­vo veik­lai pra­dė­ti yra re­gist­ruo­tos mū­sų cen­tro ad­re­su. Eu­ro­pi­niams fon­dams už vyk­do­mus jų fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus šiuo me­tu tu­ri­me įsi­pa­rei­go­ji­mų dau­giau kaip už 200 tūks­tan­čių eu­rų, jų pen­ke­rių me­tų tęs­ti­nu­mui už­tik­rin­ti – teik­ti kon­sul­ta­ci­jas pra­de­dan­čiam ver­slui esa­me nu­ro­dę da­bar­ti­nį sa­vo cen­tro ad­re­są. Sa­vi­val­dy­bės už­mo­jis par­duo­ti da­bar mū­sų už­ima­mas pa­tal­pas pa­kenk­tų net tik vyk­do­miems eu­ro­pi­niams pro­jek­tams, bet ir vir­tu­a­laus biu­ro pa­slau­gas gau­nan­čioms įmo­nėms“, – tvir­ti­no A.Ščig­lins­kie­nė.

Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nio en­tro di­rek­to­rės tei­gi­mu, še­šio­li­ka ver­slo įmo­nių, įkur­da­mos šį cen­trą, gau­tas pa­tal­pas su­si­re­mon­ta­vo, ant­rą­kart jos re­no­vuo­tos dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį, tai at­si­ė­jo per 32 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bė prie to pri­si­dė­jo kei­čiant lan­gus.

A.Ščig­lins­kie­nė pa­brė­žė, kad vi­są sa­vo gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį cen­tras iš­si­lai­ko iš už­dir­ba­mų lė­šų.

Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me cen­tro da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me pa­aiš­kė­jo, kad dar 2015-ųjų va­sa­ros pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės taryba yra pri­ėmu­si spren­di­mą vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­ti Ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro užimamas pa­tal­pas. Ko­dėl tik da­bar ir dar jas iš­nuo­mo­jus kon­kur­so bū­du im­ta­si par­da­vi­mo?

Da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis, il­ga­me­tis ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ va­do­vas Se­mio­nas Bon­da­re­vas ste­bė­jo­si, ko­dėl šiuo me­tu su Ver­slo kon­sul­ta­ci­niu cen­tru rei­kia elg­tis kaip ka­ro me­tu: „Pir­miau­sia rei­kė­jo pa­si­tar­ti, duo­ti lai­ko cen­trui su­si­ras­ti ki­tas pa­tal­pas, gal­būt net pa­rem­ti šio cen­tro įsi­kū­ri­mą ki­to­se pa­tal­po­se, o da­bar jam pa­tal­pos iš­nuo­mo­ja­mos ir pa­skel­bia­ma apie par­da­vi­mą.“

 

Par­da­vi­mo ini­cia­to­riai taip ir ne­įvar­dy­ti

Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, pa­klaus­ti, kas dabar yra ini­cia­to­rius vie­šo­jo auk­cio­no bū­du par­duo­ti šio cen­tro pa­tal­pas, jo ne­įvar­di­jo. Ta­čiau vi­ce­me­ras sa­vi­val­dy­bės žai­di­me dėl šių pa­tal­pų nuo­mos ir tuoj pat pa­skelb­to jų par­da­vi­mo ban­dė su­dė­ti cen­trui pa­lan­kius sau­gik­lius, pa­reikš­da­mas: „Šią sa­vai­tę įvy­ko mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pa­si­ta­ri­mas ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos ini­cia­ty­va nu­spręs­ta ta­ry­bai teik­ti spren­di­mo pro­jek­tą dėl cen­tro už­ima­mų pa­tal­pų iš­brau­ki­mo iš vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šo. Toks spren­di­mo pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas šį mė­ne­sį vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. O dėl pa­tal­pų par­da­vi­mo in­cia­to­riaus, at­si­žvel­giant į su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos ap­lin­ky­bes, re­gis, vi­siems tu­rė­tų bū­ti vis­kas aiš­ku. Ir dar kar­tą pa­brė­žiu, jog iki vie­šai pa­si­ro­dant in­for­ma­ci­jai apie pra­de­da­mas par­da­vi­mo pro­ce­dū­ras, tiek ap­skri­tai ta­ry­bos na­riai, tiek ko­a­li­ci­jos part­ne­riai, jo­kia for­ma ne­bu­vo in­for­muo­ti.“

To­kį pat spren­di­mo pro­jek­tą yra pa­tei­kęs ir ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas Va­le­ri­jus Ven­cius. Jis, da­ly­va­vęs Ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me, sa­kė, kad da­bar at­si­ra­do po­li­ti­nis ap­si­spren­di­mas įvyk­dy­ti prieš sep­ty­ne­rius me­tus pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą: „Cen­tro pa­tal­pos jo ini­cia­ty­va su­tvar­ky­tos, dar­buo­to­jai tei­kia pa­gal­bą smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui, už­si­i­ma švie­čia­mą­ja veik­la. Ti­kiuo­si, kad šiuo metu cen­trui su­si­klos­čiu­si si­tu­a­ci­ja liks tik slo­giu pri­si­mi­ni­mu.“

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė ak­cen­ta­vo, kad dėl to­les­nio Ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mo ga­lu­ti­nį spren­di­mą tu­rė­tų pri­im­ti mies­to ta­ry­ba.

 

Tuoj po su­si­rin­ki­mo – raš­tas sa­vi­val­dy­bei

Tuoj po šią sa­vai­tę vy­ku­sio Ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mo jo di­rek­to­rė A.Ščig­lins­kie­nė nu­siun­tė raš­tą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei ir mies­to ta­ry­bos na­riams dėl su­si­rin­ki­me pri­im­tų pra­šy­mų.

Pra­šo­ma už­tik­rin­ti pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties ga­lio­ji­mą iki 2023 me­tų sau­sio pa­bai­gos ne­di­di­nant nuo­mos mo­kes­čio, sa­vi­val­dy­bę, kaip cen­tro da­li­nin­kę, įga­lio­ti as­me­nį, ku­ris tu­rė­tų tei­sę ben­dra­dar­biau­ti su cen­tru spren­džiant ver­slo ska­ti­ni­mo pa­slau­gų tei­ki­mą. Taip pat pra­šo­ma leis­ti re­gist­ruo­ti nau­jai be­si­stei­gian­čias smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nes, pa­si­ra­šiu­sias su­tar­tis su Ver­slo kon­sul­ta­ci­niu cen­tru, čia teik­ti vir­tu­a­laus biu­ro ar­ba re­gist­ra­ci­jos bu­vei­nės pa­slau­gas.

Ar su­kel­ta su­maiš­tis dėl Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nio cen­tro pa­tal­pų baig­sis tai­kiai, tik­riau­siai pa­aiš­kės šį mė­ne­sį vyk­sian­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ar ji bu­vo rei­ka­lin­ga, kas jos tik­rie­ji or­ga­ni­za­to­riai, kiek­vie­nas ga­li ras­ti skir­tin­gus at­sa­ky­mus.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Iš Alytaus miesto tarybos sklinda ypatumai sunkint alytiškiams, kas dar kažkiek sugeba. Jei miesto centre daugėja ant pastatų nuomuoja, parduoda reklamų, tai? Anais metais tarybos ruoštas siūlyt apmokestint auto parkavimus miesto centre būt dar labiau apsunkinę. Dėl radijo jei kažkiek juda, tai? Jei Vilniaus pramonės ir amatų rūmų veiklos Alytuj padalinį sunku įžvelgt, tai dėl verslo konsultacijų centro kur juda, jau.. rezga. Net Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 politikas po privačiu kaltinimu girias teismo salėj, kad jo misija sustabdyt alytiškį.- Nors ten tik keliamos temos dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivio įpatumų. Kur kaip tarybos davęs priesaiką laikytis įstatymų, kaip tarybos narys atsakingas ir atskaitingas, turi aiškint alytiškiams rūpimus klausimus. Vėl teisėja elgias priešingai, nei teismo Pirmininkė tą situaciją vertina teisingai, kad teisėja ir davus priesaiką laikytis įstatymų, turi laikytis Konstitucijos 109, 110 straipsnių. Ir suprask, kas iš tikro reguliuoja taryboj, net Alytaus teisėsaugoj. Aišku, prie rimtos žurnalistikos, būt išlukštenta. Bet Alytuj net atsakingi politikai vis po nežiniukais, stresiukais vieni kitiems. Taip nuo valdžios skleidžias ne kuriama ir vienijanti energija, o slopint ir vis prisidengiant nuo konkrečios atsakomybės.

  Komentaras

  Alytuj kelios panašios atseit verslą atstovaujančios institucijos. Sakykit, jei verslo konsultacijos centras projektus ruošia, tai ką daro Vilniaus pramonės ir amatų rūmų Alytuj padalinį? Kokie jų veiklos pasiekti rezultatai? Kaip Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 paklausius nuomonės teismo pirmininkės, ji teisingai sako. Teisėja turėtų vadovautis Konst. 109,110 straipsniais. Realybėj teisėjai ir politikui kaip ir dzin Konst.. Nors davę priesaikas laikytis įstatymų. O politikas pats primoka advokatei net 1300 eurų, kad ieškinį prieš netinantį jį prilygintų tik paprastam asmeniu. Tad logiška, po traukias iš tarybos ir tapęs privačiu išsidirbinėja prieš neįtinkančius eilinius dėl temų apie aerodromo, orlaivio, pramonės parko įpatumus.

  Komentaras

  Gal dėl to prieš Naujus metus per tarybą uoliai bandė siūlyt klausimą dėl auto apmokestinimo miesto centre? Nes atskiri gal privengia alytiškių po savo žygdarbių? Čia atseit apmokestinus patys privažiuos ir mažiau reikės per gatves pereit? Kad nesutikt žvilgsnių? Bet, kažkodėl nedryso šio klausimo svarstyt, kaip ir nedryso po pasiviešint, kokie politikai šį klausimą forsavo. Iš kart nežiniukus pradėjo vaizduot.

  Komentaras

  Kur teistumai, melagi? Už teisybę teismuose nirkas nealpinėja ir tablrtėm gaivint nereikia. Ko teisėsaugos nutrauktam ikiteismoniam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatyta, kad po moters darbo ir namų kompiuteriais rašinėta žeidinėjančiom triadom tutiniu- kas ubagui davė teisę, už teismus baudas rašinėjo. Moteris atsisakė duot paridymus. Net savivaldybės Etokos komisijoj sprendime Nr.KPPn-16 kviestas atrit ir į akis ir alytiškiui prie politikų kolegų pasakyt, ar ne pats politikas rašinėjo, neatėjo. Nes jei kiti rašė pasiprovokuojant po kitų asmens duomenimis, bylos. O čia jei už moters? O Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 pats politikas po privačiu kaltinimu nuo savo triadų niekinančių alytiškį, nualponėjo iki tablečių gaivinimo. Palietus temas apie pramonės parko, aerodromo, orlaivio įpatumus. Ir turi Alytus. Pramonės parkas paleistas per smulkius vietoj rimto investuotojo su 100 milijonų investicijų ir gerai apmokamų tūkstančio darbo vietų. Teisme įveltas vėl įveltas aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų vietoj, kad per tarybą kuo greičiau sprestų miesto labui. Anais metais per tarybą nedryso viešai nagrinėt net savivaldybės valdininkų pasirašyto ir viešinto kolektyvinio pareiškimo dėl mobingo, kur atvirai rašė, kad atskiri po politikais teismais siūlo vietoj konkrečių sprendimų. Vėl teisėsauga, turintys pagal Konst. 118 str.- prokuroras gina asmens, visuomenės, valstybės interesus net nuomonės nesugebėjo pareikšt. Vėl kaip palikdami landas nesibaigiančiom intrigom per tarybą. Kur visą laiką įvelti į nervinius trikus per menkniekius, vietoj rimtų sprendimų miesto labui. Tad Alytus turi žinot savo herojus, kur į politiką patys atėjo, ir jų merodus. Ir susitikę akis į akį, padėkot. Sakyt, šaunuliai, toliau liekit ant alytiškių likusių iš bejėgiškumų ir neapykantų. Ir nuo ko patys..

  Komentaras

  Keista Alytuj atskirų po politika elgsena net per teisėsaugą slopint neįtinkančius, ar..? Jei atėjo į politiką ir davė priesaikas laikytis įstatymų, jų reikia laikytis ir iš kitų reikalat laikytis. O ne elgtis negražiai, negarbongai ir paskui patys nepatenkonti, kaip viešinama jų elgesio įpatumai. Išaiškinami galimi tikri tikslai kur gal ne visuomet sutampantys su miesto intrresu. Nors į viešumą vaizduoja, kad tik už viešą interesą stoja. O teisėsauga kontroliupjama politikų. Prezidentas su Seimo pritarimu skiria atleidžia teisėsaugos institucijų vadovus, tvirtina institucijų metines beiklos ataskaitas. Įdomu, kodėl dėl Alytaus teisėsaugos institucijų įtartinų veiklų niekas nereikalauja iš nuo Alytaus miesto rinkto į Seimą. Juk seimo nariai turi užtikrint institucijų parlamentinę kontrolę, kad būt prisilaikoma įstatymų. O Alytuj tarsi vengia rimčiau žvilgtelt, o gal po tuo palaiko esamą lygį? Gal kažkam naudingos tokios situacijos?

  Komentaras

  Atskirų po politika oligarchų elgsena Alytaus teismo civ. byloj, Nr.2-952-292/2017 kur gerai žino Alytaus teismo pirmininkė, teisėja D.K., advokatai. Teisėsauga, politikai. Dėl neįtinkančių klausimų dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių.. Net teismo salėse triadom turiniu, kas ubagui davė teisę klaust, aiškint. Vadinant alytiškį žmogysta pats tarybos narys stovėdamas pabalęs drimba ant kėdės. Advokatė tablete gaivina. Nors gatvėj eiliniai už tokį elgesį užmosikuotų. Dar prieš tai iš alytiškio reikalauja psichonės pažymos, leidimo ginklui. Žmoniška teisėja po tokio elgesio primintų politikui, kad davęs priesaiką laikytis įstatymų ir byla nutrauktų. Žmoniškai politikui gydytis siūlytų. O čia dar ir toliau palieka landas išsidirbinėt ir per miesto valdymą. Tai jie žmonės, ar ne? Ir dar stebis alytiškiai, kodėl nuo tarybos toks isteriškumas bujoja. Ir net per teisėsaugą.

  Komentaras

  Ir dabar oligarchinio stiliaus per politiką ir teisėsaugos fintus požymiai. Jei į Alytaus pramonės parko kūrimą savivaldybė investavus 10 milijonų reiškia, atsipirkimui užtikrint turėjo būt pritrauktas strateginis stambus investuotojas su apie 100 milijonų investicijom ir tūkstančiu gerai apmokamų darbo vietų. Kaip Vilniuj, Kaune.. Būt iš kur mažiau moka perėję į kur daugiau ir jokių problemų dėl darbo jėgos. Aišku nepatogi konkurencija vietos verslui, kur problemos normaliai mokėt, bet. Imitavimui parkas užleistas per smulkius kur nauda miestui, kaip drambliui banbonkė. Bet prarastas šansas miestui pritraukt rimtas investicijas ir atgyt. Dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų, atvirai per teismą įklampinus taryba praranda brangų laiką priimt miestui naudingų sprendimų dėl aerodromo. Kad kiti vengtų šių temų, atvirai šiuos klausimus kėlęs alytiškis malšintas niekinančiom triadom, kur nevardijant teisėsauga pridengia nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 ir pats politikas per privatų ieškinį gainioja per Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 . Su ypatumais tiesiog teismo salėj nepaisydami Konstitucojos. Taryba vengdama romtų temų pastoviai vis rezga prieš silpnesnius alytiškius, kad ir šiam straipsnį, kad nukreipt dėmesį ir vis pagasdint, kad..Visi mato ir..?

  Komentaras

  Niekad Alytuj neįsibujotų neteisingumas, jei ne būt palaikoma politikų per teisėsaugos įtartinus veiksmus. Nuo pat Nepriklausomybės pradžios fokusuojant dėmesį į vaikų gaujas netekta daug buvusių gerų įmonių. Ypač prie socdemų valdymo projektai Žaliosios gatvės brokai dėl nuošliaužų, Rotušės aikštės pradžioj su brokais, įtartini savivaldybės lėšų pervedimai į Ispanijos saskaitas.., visa tai neįvardijus atsakingų. Anoje kadencijoje net su stt pagalba neįtinkantys eliminuoti, nematant padangų gaisro pradmenų. Ir vis tas pats besitesiantis braižas. Jei Alytuj viešas interesas turi būt aukščiau visko, čia apačioj po taip vadinamų oligarchinių, monopolinių, partinukų interesų. Kurie tarpusavį erzinas tarp savęs dėl mažėjančių miesto likučių. Jei pagal Konst. 118 str.- prokuroras numatytais atvejais gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus, Alytuj to nepastebėta. Būtų kitaip, Alytus klestėtų.

  Komentaras

  Jei žmonių rinkti tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų ir atsakingi bei atskaitingi, Alytaus miesto taryboje gan neatsakingai toleruoja negatyvus. Vieni tiesiai, kiti taryboje pasyvumu palaikydami. Ir kas kur neįtinka, vietoj aiškinimo, iš kart veiksmais. Pav. už kėlimą neįtinkančių temų dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivio.. ypatumų atskiri iš kart per privačius ieškinius bando malšint. Su teisėsaugos palaikymu. Kaip teisėsauga nutraukus ikiteismonį tyrimąNr.03-2-00215-17 nekonkretina kas rašinėja žeidžiančius komentarus nustatyta po moters darbo ir namų kompiuteriais prabilus temom. Nors jei kiti rašo, pažeidimai naudojantis kitų asmens duomenimis. Vėl tom pačiom triadom Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 pats politikas tiesiai teismo salėj liejas turiniu, kas ubagui davė teisę klaust, aiškint.. Iki nualpimų ir kas kaltas, jei advokatė būt tablete neatgaivinus politiko teismo salėj? Ir gal numiręs būt politikas? Kad teisėja, politikas nesilaiko Konst. 109 str.- teisėja klauso tik įstatymo. 110 str.- galioja tik Konstitucijoj ir kiti įstatymai. 22 str.- teismas ir įstatymas gina piliečių, šeimų orumo, garbės reikalus. 33 str.- galima kritikuot valdžią.- Čia kur rašo, kad teisėsaugoj gal yra principingų, būtų, tai ir kolegų įtartinų veųklų netoleruotų. Vėl žiniasklaida, penkta valdžia, ne viską objektyviai atvaizduoja, o atskiras nuomones net blokuoja nematydami ir panašiai. Politikai, rimtų Alytuj nėra, apart uolūs interesų aktyvistai.

  Komentaras

  Jau ne vienerius metus skaidrus ir efektyvus teisingumo vykdymas yra vienas svarbiausių teismų veiklos prioritetų. Vis dėlto, naujausi visuomenės apklausos rezultatai rodo pasitikėjimo teismais susvyravimą. Apie tai, kaip pateisinti gyventojų lūkesčius ir kokių priemonių jau ėmėsi teismai, pasakoja Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas.

  Pastarosios visuomenės apklausos parodė žymų pasitikėjimo teismais sumažėjimą. Kokią žinią tai siunčia teismų bendruomenei?

  Komentaras

  Manau, kad Alytuje beveik visi politikos sunkiasvoriai turi savo kanalus ( pareigūnus ) Alytaus policijoj. Ar tai yra gerai ? Kokie policijos ir politikos ryšio + ir/ar - ? Ar gerai, kad policija Alytuj galimai ki6asi 5 politik1 ? Gal turite savo asmeninių sėkmingų ar skaudžių patirčių ? Pradėkime diskusiją, juk Alytuj dar nepavyko galutinai įvesti policinės sistemos modelio. Gero sekmadienio !

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.