„Kal­na­pi­lio-tau­ro gru­pės” tva­ru­mo stra­te­gi­jo­je – am­bi­cin­gas tiks­las tap­ti tva­riau­siu part­ne­riu klien­tams gė­ri­mų rin­ko­je (1)

Elijaus Kniežausko nuotr.
Elijaus Kniežausko nuotr.
Vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos alaus ir gai­vių­jų gė­ri­mų ga­min­to­ja „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pė“ pra­de­da įgy­ven­din­ti il­ga­me­tę tva­ru­mo stra­te­gi­ją, ku­ri pa­dės įmo­nei iki 2025 me­tų iš es­mės trans­for­muo­tis ir tap­ti mak­si­ma­liai neut­ra­lia kli­ma­tui.

„Bū­da­mi vie­ni di­džiau­sių Lie­tu­vo­je alaus ir gai­vių­jų gė­ri­mų ga­min­to­jų, ryž­tin­gai ima­mės ly­de­rys­tės die­giant tva­ru­mo spren­di­mus. Sie­kia­me ne tik kur­ti sėk­min­gus, tva­rius pre­kės žen­klus, ku­riais žmo­nės pa­si­ti­kė­tų, bet ir ma­žin­ti sa­vo po­vei­kį ap­lin­kai, kur­ti sau­gias dar­bo są­ly­gas ir pri­si­dė­ti prie kles­tė­ji­mo ben­druo­me­nė­se, ku­rio­se dir­ba­me. Ti­ki­me, kad vi­si mū­sų iš­si­kel­ti tiks­lai ge­ro­kai pri­si­dės prie svei­kes­nės vi­suo­me­nės ir šva­res­nės ap­lin­kos kū­ri­mo“, – tei­gia „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pės“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ma­ri­jus Val­das Kirs­tu­kas.

Į tris pa­grin­di­nes sri­tis – pro­duk­tus, var­to­to­jus bei dar­buo­to­jus – nu­kreip­ta įmo­nės tva­ru­mo stra­te­gi­ja ap­ima 9 iš­si­kel­tus tiks­lus, iš ku­rių 6 pla­nuo­ja­mi pa­siek­ti iki 2025 m., li­kę – iki 2030-ųjų. In­ves­ti­ci­jos į tva­ru­mo ini­cia­ty­vas šiais me­tais sieks apie 1,3 mln. eu­rų, iki 2025-ųjų – 7–8 mln. eu­rų.

 

Mū­sų klien­tai ir var­to­to­jai

Įgy­ven­di­nant tva­ru­mo stra­te­gi­ją, „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pei“ itin svar­bus klien­tų ver­ti­ni­mas – ga­min­to­ja sieks iki 2025-ųjų tap­ti pir­mu pa­si­rin­ki­mu bei tva­riau­siu part­ne­riu sa­vo klien­tams alaus ir gai­vių­jų gė­ri­mų pra­mo­nės seg­men­te. Pa­siek­ti re­zul­ta­tai tva­ru­mo sri­ty­je bus ma­tuo­ja­mi spe­cia­liais ty­ri­mais.

„No­rė­da­mi bū­ti pir­muo­ju tva­riu pa­si­rin­ki­mu tarp sa­vo sri­ties įmo­nių, įsi­pa­rei­go­ja­me nuo­lat per­žiū­rė­ti ir ge­rin­ti sa­vo veik­los prin­ci­pus, at­si­žvel­giant į mū­sų klien­tų nuo­mo­nę, to­dėl pra­de­da­me ma­tuo­ti sa­vo pa­žan­gą kas­me­ti­niais klien­tų nuo­mo­nės ty­ri­mais“, – sa­ko M. V. Kirs­tu­kas.

Daug dė­me­sio bus ski­ria­ma svei­kes­niems pro­duk­tams – no­ri­ma, kad var­to­to­jai be pa­mėg­tų gė­ri­mų tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­si­rink­ti vie­ti­nius pro­duk­tus su ma­žiau cuk­raus ar al­ko­ho­lio. Pa­sak įmo­nės va­do­vo, sie­kia­ma pa­siū­ly­ti svei­kes­nius gė­ri­mus įvai­rioms gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­joms – ne tik nu­mal­šin­ti troš­ku­lį ir at­si­gai­vin­ti, bet ir pa­pil­dy­ti ener­gi­jos at­sar­gas spor­tuo­jant ar ke­liau­jant.

„Di­džiuo­ja­mės „Kal­na­pi­lio“ ne­al­ko­ho­li­niu alu­mi, ku­ris yra Nr.1 ne­al­ko­ho­li­nio alaus seg­men­te Lie­tu­vo­je. Ne­ke­ti­na­me su­sto­ti – ir to­liau stip­rin­si­me sa­vo ly­de­rys­tę ne­al­ko­ho­li­nio alaus seg­men­te bei pa­siū­ly­si­me dar dau­giau nau­jie­nų sa­vo klien­tams“, – da­li­ja­si M. V. Kirs­tu­kas.

Tva­rus ver­slas ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės pro­jek­tų bei pa­ra­mos ben­druo­me­nių au­gi­mui. „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pė“ ir to­liau tęs pa­ra­mą Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bai, ku­rių veik­lą re­mia nuo 2007 m.

„Dar ak­ty­viau steng­si­mės pri­si­dė­ti prie spor­to ir kul­tū­ros plėt­ros, ypa­tin­gą dė­me­sį ski­riant Pa­ne­vė­žio mies­tui. Sa­vo ini­cia­ty­vo­mis ir re­mia­mais pro­jek­tais sie­kia­me kur­ti gra­žes­nį Pa­ne­vė­žį – pil­ną kul­tū­ros ir spor­to. Esa­me mies­to vie­ša­jam gy­ve­ni­mui ypač svar­bios „Ci­do“ are­nos rė­mė­jai. Ša­lies čem­pio­na­to ko­vo­se dėl per­ga­lių pa­lai­ko­me Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lio“ krep­ši­nio klu­bą, Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­na­te – „Pa­ne­vė­žio“ fut­bo­lo ko­man­dą, taip pat re­mia­me dvi­ra­čių spor­tą, pa­lai­ko­me Pa­ne­vė­žio „Dvi­ra­čiai“ ko­man­dą“, – pa­sa­ko­ja įmo­nės va­do­vas.

Siek­da­ma pa­pil­dy­ti kul­tū­ra tur­tin­gą mies­to gy­ve­ni­mą, „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pė“ ben­dra­dar­biau­ja su tarp­tau­ti­nio me­ni­nio stik­lo kū­rė­jų sim­po­ziu­mo „Glass Jazz“ or­ga­ni­za­to­riais. Taip pat įmo­nė jau daug me­tų re­mia Pa­ne­vė­žio gim­ta­die­nio ren­gi­nį, o 2020 m. pra­dė­jo ben­dra­dar­biau­ti su Pa­ne­vė­žio plėt­ros agen­tū­ra, sie­kian­čia plė­to­ti pra­mo­ni­nį tu­riz­mą Pa­ne­vė­žy­je – „Kal­na­pi­lio“ alaus da­ryk­la ta­po pa­trauk­lia tu­riz­mą ska­ti­nan­čios pro­gra­mos da­li­mi.

 

Ma­žins po­vei­kį ap­lin­kai

Vie­nas am­bi­cin­giau­sių įmo­nės tva­ru­mo stra­te­gi­jos tiks­lų – kli­ma­tui neut­ra­li ga­my­ba iki 2025 m. ir iki 2030 m. bent 50 proc. su­ma­žin­tas an­glies dvi­de­gi­nio (CO²) pėd­sa­kas vi­so­je tie­ki­mo gran­di­nė­je.

„Jau da­bar nau­do­ja­me 100 proc. at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių elek­tros ener­gi­ją, ku­rią per­ka­me iš part­ne­rių. Ki­tas žings­nis – nuo­sa­vos sau­lės elek­tri­nės ant ga­my­bos pa­sta­tų sto­gų ir elek­tra iš nu­to­lu­sių sau­lės elek­tri­nių. Taip pat no­ri­me iki 2025 m. vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti iš­kas­ti­nio ku­ro, šiuo me­tu vis dar ieš­ko­me al­ter­na­ty­vų du­joms. Šiuo me­tu jau esa­me pa­da­rę tie­kė­jų ana­li­zę, ren­ka­mės la­biau­siai įmo­nės po­rei­kius ati­tin­kan­tį va­rian­tą, ku­rį ke­ti­na­me pra­dė­ti įgy­ven­din­ti jau ki­tais me­tais“, – tei­gia M. V. Kirs­tu­kas.

Tva­ru­mo stra­te­gi­jo­je itin daug dė­me­sio ski­ria­ma gė­ri­mų pa­kuo­tėms, ku­rios yra vie­nas iš prie ap­lin­kos tar­šos pri­si­de­dan­čių fak­to­rių. Star­ta­vus ta­ros su­rin­ki­mo sis­te­mai, si­tu­a­ci­ja su pa­kuo­čių tvar­ky­mu smar­kiai pa­ge­rė­jo – ša­ly­je su­ren­ka­ma dau­giau kaip 90 proc. vi­sų į rin­ką iš­leis­tų pa­kuo­čių.

„Ne­ke­ti­na­me čia su­sto­ti ir no­ri­me sa­vo pa­kuo­tes pa­da­ry­ti kuo įma­no­ma tva­res­nes. Iš­si­kė­lė­me tiks­lą iki 2025 m. 100 proc. nau­do­ti per­dirb­tas, per­dir­ba­mas ar daug­kar­ti­nes pa­kuo­tes. Tam rei­kės glau­džiai ben­dra­dar­biau­ti su part­ne­riais, ieš­ko­ti nau­jų idė­jų ir dieg­ti nau­jo­ves“, – sa­ko įmo­nės va­do­vas.

„Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pė“ jau da­bar ima­si po­ky­čių – pra­ėju­siais me­tais plas­ti­ki­niai alaus bu­te­liai bu­vo pa­keis­ti į 100 proc. per­dirb­to plas­ti­ko bu­te­lius, šiuos po­ky­čius šie­met tę­sia­me vi­sam mū­sų gė­ri­mų asor­ti­men­tui. Plas­ti­ki­nės pa­kuo­tės bu­te­liams bus kei­čia­mos į kar­to­ni­nes, o plas­ti­ki­nės pa­kuo­tės skar­di­nėms – į 100 proc. per­dirb­to plas­ti­ko. Grei­tu lai­ku bus pri­sta­ty­tos nau­jos „Ci­do“ sul­čių tet­ra­pa­ko pa­kuo­tės su pri­tvir­tin­tu kamš­te­liu – šis Eu­ro­po­je pir­mą kar­tą pri­tai­ky­tas spren­di­mas pa­dės ma­žiau terš­ti ap­lin­ką.

 

Dė­me­sys ko­man­dai

Tarp įgy­ven­di­na­mų tiks­lų tva­ru­mo sri­ty­je – iš­skir­ti­nis dė­me­sys „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pė­je“ dir­ban­tiems žmo­nėms.

„Mū­sų dar­buo­to­jai yra sėk­mės pa­grin­das. Puo­se­lė­da­mi tva­ru­mo kul­tū­rą ku­ria­me sau­gią ir svei­ką dar­bo ap­lin­ką, ku­rio­je žmo­nės jau­čia­si įsi­trau­kę, ger­bia­mi, tu­rin­tys ly­gias ga­li­my­bes re­a­li­zuo­ti po­ten­cia­lą ir be­si­di­džiuo­jan­tys sa­vo or­ga­ni­za­ci­ja. Di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me kom­pe­ten­ci­jų stip­ri­ni­mui ir ry­to­jaus ta­len­tų vys­ty­mui. Tai už­tik­ri­na sėk­mę šian­dien ir ry­toj“, – tei­gia M. V. Kirs­tu­kas.

 

 

 

Užs. Nr. 015

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.