Nr. 147 (13230)

2018-12-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 147 (13230) skaitykite:

  • Ge­riau­siu sa­vo gy­ve­ni­mo eks­per­tu tap­ki­te pa­tys, kad ga­lė­tu­mė­te prog­no­zuo­ti sa­vo gy­ve­ni­mo po­ky­čius
  •  Is­to­ri­nių lie­tu­viš­kų pa­što žen­klų pa­ro­da – Aly­taus ar­chy­ve
  •  Nau­ja­me­tę nak­tį – fe­jer­ver­kai, skam­bant Aly­taus him­no mu­zi­kai
  •  2019-ųjų ho­ros­ko­pas vi­siems Zo­dia­ko žen­klams: įpras­ti da­ly­kai taps ne­be­įdo­mūs, vi­lios nau­jo­vės
  •  Žvilgs­nis į prie­kį
  •  Lai­ką iki Nau­jų­jų Aly­tu­je skai­čiuos nau­jas ro­tu­šės bokš­to laik­ro­dis
Pras­min­ga, kai ga­li sa­vo na­mais va­din­ti ir dar­bais gra­žin­ti mies­tą, me­nan­tį ne vie­ną gi­mi­nės kar­tą. Di­zai­ne­rės Vio­le­tos Sū­džiu­vie­nės ir jos vy­ro Re­gi­man­to so­dy­ba...
Aly­tiš­kė Jo­lan­ta Fe­da­ra­vi­čie­nė – tik­ra „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus me­niš­ko­ji sie­la, be­ne kas­met su­ku­rian­ti akį trau­kian­čių ste­buk­lų. Šie­met Aly­taus mies­to te­at­ro...
„La­ze­rių šou – įspū­din­gas spal­vo­mis žai­ža­ruo­jan­tis re­gi­nys, ku­rian­tis ge­ras emo­ci­jas“, – sa­ko Aly­taus ko­le­gi­jos Re­gio­ni­nio tech­no­lo­gi­jų cen­tro ve­dė­jas Gin­tau­tas...
Ket­vir­ta­die­nį po pie­tų vy­kęs pas­ku­ti­nis šių me­tų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo šven­ti­ne gai­da. Svei­ki­ni­mo žo­dį di­džių­jų me­tų šven­čių pro­ga...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.