Šven­tiš­ka nuo­tai­ka spin­dė­ju­sia­me Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­rink­tas nau­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (3)
2018 Gruodis 28
Krasauskas
Ge­di­mi­nas Kra­saus­kas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus parei­gas eiti pradės nuo sausio 2 dienos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį po pie­tų vy­kęs pas­ku­ti­nis šių me­tų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo šven­ti­ne gai­da. Svei­ki­ni­mo žo­dį di­džių­jų me­tų šven­čių pro­ga ta­ry­bos na­riams ta­ręs me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas įtei­kė jiems ir do­va­nų, ku­rių vie­nas di­zai­ne­rių, kaip pats sa­kė, bu­vo pats ra­jo­no šei­mi­nin­kas. Vė­liau be­veik vi­siems spren­džia­miems po­sė­džio die­no­tvarkės klau­si­mams ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė vi­sais bal­sais, be di­des­nių dis­ku­si­jų ar prieš­ta­ra­vi­mų. Nors ir ne vi­sais bal­sais, ta­ry­ba pri­ta­rė irA­ly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Kra­saus­ko pa­sky­ri­mui į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą.

Kan­di­da­tui – me­ro pa­gy­ros

„No­rė­čiau pa­svei­kin­ti vi­sus su ka­lė­di­niu lai­ku, ku­ris tę­sia­si iki pat Tri­jų ka­ra­lių. No­riu pa­lin­kė­ti be ga­lo daug svei­ka­tos, ge­rų spren­di­mų, kiek­vie­nam as­me­niš­kai įteik­ti po do­va­nė­lę ir vi­sus pa­lai­min­ti. Pa­lai­mos Jū­sų dar­bams, Jū­sų na­mams ir, ži­no­ma, tą pa­lai­mą neš­ti vi­sa­da – be­si­bai­giant se­nie­siems ir at­ei­nant nau­jie­siems“, – ta­ry­bos na­rius lai­mi­no 2017–2018 me­tų dva­si­nin­ku iš­rink­tas But­ri­mo­nių kle­bo­nas Juo­zas Bak­šys ir įtei­kė jiems ka­len­do­rius, po­pie­žiaus min­čių kny­ge­lę bei šven­tas žva­ke­les.

Po to­kių šven­ti­nių ir dva­si­nių svei­ki­ni­mų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ki­bo į dar­bą. Be­veik vi­siems dar­bo­tvarkėje ap­tar­tiems klau­si­mams jie pri­ta­rė vi­sais bal­sais. Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nė šiek tiek iš­si­sky­rė svars­tant Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­riaus G.Kra­saus­ko, bu­vu­sio vi­ce­me­ro, ta­ry­bos na­rio ir esa­mo kon­ser­va­to­rių par­ti­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mą į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą. Jo kan­di­da­tū­rai slap­to bal­sa­vi­mo me­tu pri­ta­rė 16 ta­ry­bos na­rių, vie­nas bal­sa­vo prieš, trys su­si­lai­kė.

Ta­ry­bai pri­sta­ty­da­mas kan­di­da­tą A.Vrub­liaus­kas ne­gai­lė­jo jam ge­rų žo­džių: „Šis žmo­gus va­dy­bos moks­lus įval­dęs prak­tiš­kai. Jo va­do­va­vi­mo pa­tir­tis per­ėjo ke­lias epo­chas, skir­tin­gas san­tvar­kas, per­žen­gė 20 ir 21 am­žiaus ri­bas. Ži­nau, pa­žįs­tu jį kaip ir dau­gu­ma jū­sų. Tai pro­fe­sio­na­lus, at­sa­kin­gas, ryž­tin­gas va­dy­bi­nin­kas. Jam ne­rei­kės il­go per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio įsi­sa­vi­nant dar­bo spe­ci­fi­ką, nes jis pui­kiai ži­no, kaip dir­ba ta­ry­ba, ad­mi­nist­ra­ci­ja. Jo įgy­tos kom­pe­ten­ci­jos pa­dės įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, gy­ven­to­jų ke­lia­mus už­da­vi­nius. Ti­kiuo­si ir vi­liuo­si, kad tei­sin­gai eis šias pa­rei­gas.“

Pats G.Kra­saus­kas tei­gė be­si­džiau­gian­tis, kad bu­vo iš­reikš­tas pa­si­ti­kė­ji­mas juo ir jam pa­siū­ly­tos šios pa­rei­gos. Jis pra­si­ta­rė ke­ti­nan­tis kan­di­da­tuo­ti ir į ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dos rin­ki­mus.

„Ge­rai iš­ma­nau tą dar­bą ir, ma­nau, ne­blo­gai jį dirb­siu“, – sa­kė kan­di­da­tas.

Nuo at­sa­ko­my­bės ne­bė­ga

Vie­nas ta­ry­bos na­rių G.Kra­saus­ko klau­sė, ar šis spren­di­mas nė­ra bė­gi­mas nuo blo­gai at­lik­tų dar­bų esa­ma­me dar­be ir kaip bus su at­sa­ko­my­be per­duo­dant pa­lie­ka­mus dar­bus. Kan­di­da­tas pa­ti­ki­no, kad nuo at­sa­ko­my­bių tik­rai ne­bė­ga, esą cen­tras dir­ba pel­nin­gai, šiuo me­tu fi­nan­si­nė pa­dė­tis yra ge­ra, kad įstai­ga da­ly­vau­ja ke­liuo­se pro­jek­tuo­se, ku­rie ki­tą­met bus įgy­ven­din­ti.

Be to, bu­vo su­kom­plek­tuo­ta ge­ra ko­man­da, į ko­lek­ty­vą įsi­lie­jo nau­jų gy­dy­to­jų, įstai­go­je pri­si­re­gist­ra­vu­sių pa­cien­tų skai­čius taip pat ne­ma­žas, to­dėl ne­ga­li bū­ti jo­kių abe­jo­nių dėl pa­bė­gi­mo nuo ne­va ne­tin­ka­mai at­lik­tų pa­rei­gų.

Iš ta­ry­bos na­rių šmės­te­lė­jo klau­si­mas, ar va­do­vas jau yra nu­ma­tęs, kas bus jo įpė­di­nis, ta­čiau G.Kra­saus­kas at­sa­kė, kad tai bus spren­džia­ma ar­ti­miau­siu me­tu pa­skel­bus šios įstai­gos va­do­vo pa­rei­gų  kon­kur­są, ir jei­gu yra no­rin­čių, te­da­ly­vau­ja.

Ta­ry­bos na­riams pri­ta­rus, G.Kra­saus­kas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas li­ku­sius tris šios sa­vi­val­dos ka­den­ci­jos mė­ne­sius ei­ti pra­dės nuo ki­tų me­tų sau­sio 2 die­nos. Jam bus nu­sta­ty­tas 1987,50 eu­rų dy­džio at­ly­gi­ni­mas ne­at­skai­čius mo­kes­čių, taip pat bus mo­ka­mas prie­das už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą.

G.Kra­saus­kas Lie­tu­vos ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je bai­gęs zo­oin­ži­ne­ri­jos spe­cia­ly­bę, še­šias ka­den­ci­jas bu­vo iš­rink­tas ta­ry­bos na­riu, dvi ka­den­ci­jas ėjo me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, dir­bęs Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos Kai­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi. Šiuo me­tu jis yra  Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rius ir iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos jam dar bu­vo li­kę me­tai. 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tas li­ko tuš­čias bu­vu­siai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Jo­lan­tai Kruč­kaus­kai­tei lap­kri­čio 28 die­ną pa­tei­kus pra­šy­mą sa­vo no­ru at­si­sta­ty­din­ti iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­rei­gų, o gruo­džio 17 die­ną ta­ry­bos spren­di­mu ją at­lei­dus.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.