Nr. 143 (13226)

2018-12-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 143 (13226) skaitykite:

 • Ka­lė­dos jau čia pat – pa­si­puoš­ki­me na­mus! 
 • Ieš­kan­tiems iš­skir­ti­nių do­va­nų gruo­džio 23-iąją – Di­džio­ji ka­lė­di­nė Aly­taus mu­gė 
 • Aly­taus bib­lio­te­ki­nin­kėms – „Rie­šu­tas” ir pa­dė­kos 
 • Lau­kia­me gry­bau­to­jų, dar­ži­nin­kų ir gam­tą puo­se­lė­jan­čių žmo­nių 
 • Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos miš­ki­nin­kai do­va­no­da­mi eg­lės ša­kų pri­me­na apie at­sa­kin­gu­mą miš­ke 
 • Respublikinis šaškių turnyras „Mero taurė 2018” 
 • Geriausias žinias apie donorystę pademonstravo Putinų gimnazijos komanda 
 • Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mai: kam skir­si­me ap­do­va­no­ji­mą už ori­gi­na­liau­sią smul­kų­jį ver­slą? 
 • Sau­ges­nės Ka­lė­dos – da­li­ja­mi dū­mų de­tek­to­riai 
 • Po 30 me­tų: vis­ko, ko iš­mo­ko mo­kyk­lo­je, la­bai pri­rei­kė gy­ve­ni­me 
 • Al­gir­das Vek­to­rius: „Toks šau­nus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių kon­cer­tas bu­vo jau ne pir­mas ir, ti­kiuo­si, ne pas­ku­ti­nis”
At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas klau­si­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos...
Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­nan­čiai, du bio­lo­gi­nius ir tris glo­bo­ja­mus vai­kus au­gi­nan­čiai Miz­gir­dų šei­mai nu­si­šyp­so­jo sėk­mė. Šei­ma pa­te­ko tarp tų lai­min­gų­jų, ku­rie kar­tu su...
„Ne­rink­si­me gra­žiau­sios, nes vi­sų mies­tų ka­lė­di­nės eg­lės ža­vios!“ – to­kių ko­men­ta­rų ga­li­ma per­skai­ty­ti po vie­no in­ter­ne­ti­nio por­ta­lo pa­skelb­to­mis „eg­lių ko­vo­mis“,...
Ke­tu­rias duk­ras vie­na au­gi­nan­ti Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja Eg­lė Bur­nei­kai­tė pri­ta­ria Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos se­niū­nui Arū­nui Lau­kai­čiui, kad jau­čia­si tar­si iš­lo­šu­si...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.