Po­li­ti­nė­je ro­ki­ruo­tė­je – bai­mės au­sys

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Gruodis 14
Vilija Ramanauskienė
Vilija Ramanauskienė iš da­bar­ti­nių pa­rei­gų Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je turėtų bū­ti at­leis­ta nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 15-osios.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas klau­si­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Vi­li­jos Ra­ma­naus­kie­nės at­lei­di­mo iš pa­rei­gų pa­čios pra­šy­mu. Tad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius jau ne­be­tu­rės nė vie­no pa­va­duo­to­jo. V.Ra­ma­naus­kie­nė da­bar­ti­nio pos­to at­si­sa­ko, nes pla­nuo­ja grįž­ti dirb­ti į mies­to ta­ry­bą, ku­rios man­da­to at­si­sa­kė dėl ne­su­de­ri­na­mų pa­rei­gų šio­je sa­vi­val­dy­bė­je. Ta­čiau to­kio­je po­li­ti­nė­je ro­ki­ruo­tė­je ne­sun­kiai įžvel­gia­ma bai­mė, kad ta­ry­bo­je ga­li pa­si­pil­dy­ti da­bar­ti­nei jos dau­gu­mai ne­pa­lan­ki frak­ci­ja.

Ne­at­me­ta ga­li­my­bės at­si­sa­ky­ti man­da­to

Da­bar­ti­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja V.Ra­ma­naus­kie­nė pa­gal me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus į šios ka­den­ci­jos sa­vi­val­dos rin­ki­mus ves­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą bu­vo iš­rink­ta ta­ry­bos na­re. Ta­čiau man­da­to at­si­sa­kė ka­den­ci­jos pra­džio­je, nes ta­po me­ro pa­ta­rė­ja, o šios po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su man­da­tu.

Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pra­džio­je V.Ra­ma­naus­kie­nei bu­vo pa­ti­kė­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pos­tas iš jų pa­si­trau­kus Kęs­tu­čiui Žu­roms­kui.

At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos at­lei­di­mas iš pa­rei­gų pa­čios pra­šy­mu. Iš pa­reng­to spren­di­mo pro­jek­to ma­ty­ti, kad ji iš da­bar­ti­nių pa­rei­gų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bū­tų at­leis­ta nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 15-osios.

Kaip sa­kė pa­ti V.Ra­ma­naus­kie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gų at­si­sa­kan­ti, nes ap­si­spren­du­si grįž­ti į mies­to ta­ry­bą. O toks žings­nis ne­su­de­ri­na­mas su da­bar­ti­niu dar­bu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu, as­muo, sa­vo no­ru at­si­sa­kęs ta­ry­bos na­rio man­da­to, įgy­ja pir­mu­mo tei­sę jį gau­ti, jei kaž­kas iš iš­kė­lu­sio kan­di­da­tų są­ra­šo man­da­to nu­spren­džia at­si­sa­ky­ti.

Ka­dan­gi „Aly­taus pi­lie­čių“ ta­ry­bos na­rė gy­dy­to­ja Jur­gi­ta Ei­du­ke­vi­čie­nė sau­sį iš­ei­na nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų, ji tvir­ti­no ne­at­me­tan­ti ga­li­my­bės at­si­sa­ky­ti man­da­to. Tad ar­ti­miau­siu me­tu ga­li at­si­ras­ti lais­va vie­ta mies­to ta­ry­bo­je ir tuo­met ji bus su­teik­ta nau­jam kan­di­da­tui iš mi­nė­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šo. Vie­toj J.Ei­du­ke­vi­čie­nės man­da­to at­kū­ri­mo tu­ri tei­sę siek­ti V.Ra­ma­naus­kie­nė.

„Bū­tų pro­ble­ma­tiš­ka, tą ir pa­sa­kiau“

„Aly­taus pi­lie­čiai“ į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos rin­ki­mus bu­vo pa­tei­kę 20 kan­di­da­tų są­ra­šą. Kar­tu su tie­sio­giai iš­rink­tu me­ru jiems pa­vy­ko iš­ko­vo­ti 13 man­da­tų mies­to ta­ry­bo­je iš 27. Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ru, ku­ruo­jan­čiu re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, ta­pus šio są­ra­šo ta­ry­bos na­riui vi­ce­me­rui Taut­vy­dui Ta­mu­le­vi­čiui ir at­si­sa­kius man­da­to, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja jį su­tei­kė To­mui Sut­kai­čiui. Jis yra mies­te vei­kian­čios vie­šo­sios įstai­gos „Ar­gos­tu­dio“, ren­gian­čios „Jot­vos var­tų“ šven­tę, di­rek­to­rius.

T.Sut­kai­tis, kaip mies­to ta­ry­bos na­rys, tu­rė­tų pri­siek­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Trys prieš jį bu­vę „Aly­taus pi­lie­čių“ są­ra­šo kan­di­da­tai į mies­to ta­ry­bą pra­leis­ti, nes vie­nas bū­si­mo man­da­to at­si­sa­kė dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių, du iš jų jau ne­gy­ve­na Aly­tu­je, tad man­da­tai šio­je sa­vi­val­dy­bė­je įsta­ty­miš­kai ne­ga­li bū­ti su­tei­kia­mi.

To­kiu bū­du mi­nė­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­še yra be­li­kęs tik vie­nas man­da­to ne­ga­vęs kan­di­da­tas – Pau­lius Ne­ciuns­kas. Jis yra Vil­niu­je vei­kian­čios ben­dro­vės „In­tel­lme­dia so­liu­tion“, už­si­i­man­čios in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spren­di­mais, di­rek­to­rius, šiuo me­tu, kaip pats sa­kė, ren­gia va­dy­bos kryp­ties dak­ta­ri­nę di­ser­ta­ci­ją, daž­nai vyks­ta į sta­žuo­tes už­sie­ny­je.

P.Ne­ciuns­kas pri­si­pa­ži­no, kad su V.Ra­ma­naus­kie­ne bu­vo pre­li­mi­na­rūs po­kal­biai dėl jo ga­li­my­bės pri­im­ti ta­ry­bos na­rio man­da­tą: „Bū­tų pro­ble­ma­tiš­ka, tą ir pa­sa­kiau.“

Šio­je vie­to­je ir pra­de­da lįs­ti „Aly­taus pi­lie­čių“ bai­mės au­sys.

Kam ati­tek­tų man­da­tas?

Jei P.Ne­ciuns­kas at­si­sa­ko mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to, o V.Ra­ma­naus­kie­nė jo ne­sie­kia su­sig­rą­žin­ti, „Aly­taus pi­lie­čių“ są­ra­še ne­be­lie­ka nė vie­no kan­di­da­to. To­kios si­tu­a­ci­jos nė­ra bu­vę mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.

Ta­čiau šios pro­ble­mos spren­di­mas nu­ma­ty­tas Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­me. Kaip sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to dar­buo­to­ja Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė, tuo­met man­da­tas su­tei­kia­mas tam kan­di­da­tų są­ra­šui, ku­ris jo ne­ga­vo skai­čiuo­jant rin­ki­mų re­zul­ta­tus pa­gal rin­kė­jų bal­sų lie­ka­ną, li­ku­sią nuo kvo­tos man­da­tui gau­ti.

To­kiu bū­du „Aly­taus pi­lie­čiams“ ne­be­tu­rint kan­di­da­tų į mies­to ta­ry­bą, man­da­tas bū­tų su­tei­kia­mas pa­gal lie­ka­nos prin­ci­pą pir­mam bal­sų ne­ga­vu­siam vi­suo­me­ni­niam rin­ki­mų ko­mi­te­tui „Už Aly­tų“. Kon­kre­čiai – pir­mam jų są­ra­šo at­sto­vui, ku­riam ne­su­teik­tas man­da­tas. Tai – bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ja­nis Lau­ri­nai­tis.

Šio vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je ne­pri­klau­so val­dan­čia­jai dau­gu­mai, yra nuo­lat kri­ti­kuo­jan­ti val­dan­čių­jų dar­bą, pa­si­pil­džius jos gre­toms dar la­biau su­stip­rė­tų opo­nuo­jan­ti pu­sė. Po va­sa­rą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­tų abie­jų vi­ce­me­rų, vė­liau su­si­for­ma­vus nau­jai ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai ir į juos pa­rei­gas grą­ži­nus, dau­gu­ma ir taip la­bai tra­pi, ne­re­tai svars­tant spren­di­mus ba­lan­suo­ja­ma ties pri­ėmi­mo ri­ba.

V.Ra­ma­naus­kie­nės pa­si­tei­ra­vus, ar grės­mė „Aly­taus pi­lie­čiams“ pra­ras­ti vie­tą ta­ry­bo­je jos ne­pa­ska­ti­no siek­ti su­sig­rą­žin­ti man­da­tą, at­sa­kė: „Net ne­ži­nau, kam jis ati­tek­tų.“

Ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­nas Va­lius Mi­ce­vi­čius tei­gė ži­nan­tis, kad to­kiu at­ve­ju man­da­tas ati­tek­tų jo at­sto­vau­ja­mam vi­suo­me­ni­niam rin­ki­mų ko­mi­te­tui: „Ma­nau, kad tai pa­ska­ti­no Ra­ma­naus­kie­nę su­sig­rą­žin­ti man­da­tą, o gal jai, ta­pu­siai ta­ry­bos na­re, bus siū­lo­mos vi­ce­me­ro pa­rei­gos?“

Pa­ti V.Ra­ma­naus­kie­nė tei­gė dėl ga­li­mų jai siū­ly­ti vi­ce­me­ro pa­rei­gų nie­ko ne­ži­nan­ti.

„Su­pla­nuo­ta, su­dė­lio­ta, rei­kia pa­lauk­ti“

V.Ra­ma­naus­kie­nę at­lei­dus iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų, di­rek­to­rius ne­be­tu­rės nė vie­no pa­va­duo­to­jo.

Rug­sė­jo vi­du­ry­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų dėl ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ne­te­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė. Toks ne­pa­si­ti­kė­ji­mas pa­reikš­tas, nes jos at­sto­vau­ja­mos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­bos na­riai ne­pa­si­rin­ko dar­bo nau­jai prieš vi­ce­me­rų su­grą­ži­ni­mą į pa­rei­gas su­for­muo­to­je ta­ry­bos dau­gu­mo­je.

Kaip tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas, jis gal­vo­ja apie tris kan­di­da­tū­ras į vie­no pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, tai bū­tų siū­lo­ma esa­miems sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, nes li­kus trum­pam šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui, ka­žin ar kaž­kas ei­tų dirb­ti iš ki­tur.

V.Gri­ga­ra­vi­čius ne­at­sa­kė, ar V.Ra­ma­naus­kie­nei jis siū­lys me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, ar ta­ry­bai bus tei­kia­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­ra: „Vis­kas su­pla­nuo­ta, su­dė­lio­ta, rei­kia pa­lauk­ti. Pra­eis ne­daug lai­ko ir vis­ką iš­gir­si­me.“

Da­bar­ti­nės po­li­ti­nės ro­ki­ruo­tės mies­to val­džio­je liu­di­ja, kad jo­je iš­ky­la vis dau­giau ne­ži­no­mų­jų, rei­ka­lau­jan­čių sku­bių spren­di­mų ir sie­kiant vi­sais įma­no­mais bū­dais iš­lai­ky­ti sta­bi­lu­mą ir ne­per­leis­ti pa­dė­ties val­dy­mo opo­nen­tams. O esant to­kiai si­tu­a­ci­jai ir ke­li mė­ne­siai iki nau­jų sa­vi­val­dos rin­ki­mų tam­pa il­gi kaip šimt­me­čiai.

  Komentaras

  Čia kaip tuose manevruose prieš porą metų prie Nemenčinės: aljanso kariai rusus iš miško, po to rusai atsiėmė pusę miško, vėl aljansas rusus išgrūdo į palaukę, bet čia atėjo eigulys ir visus išvaikė...
  Laukiu, nesulaukiu mylimo Česiuko rotušės irštvoje...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.