Vir­tu­a­lios eg­lu­čių ko­vos rin­ge – tai­kaus sam­bū­vio žen­klai, aly­tiš­kiai džiau­gia­si ma­žų­jų ža­lias­ka­rių par­ku

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2018 Gruodis 14
eglutė-paršiukas „SoDriukas“
Mazųjų alytiškių numylėtinė eglutė-paršiukas „SoDriukas“.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ne­rink­si­me gra­žiau­sios, nes vi­sų mies­tų ka­lė­di­nės eg­lės ža­vios!“ – to­kių ko­men­ta­rų ga­li­ma per­skai­ty­ti po vie­no in­ter­ne­ti­nio por­ta­lo pa­skelb­to­mis „eg­lių ko­vo­mis“, žen­kli­nan­čio­mis ne­la­bai svei­ką ažio­ta­žą, jau ne pir­mus me­tus ky­lan­tį gruo­džio pra­džio­je, kai mies­tai puo­šia­si šven­tėms. Sma­gu, kad aly­tiš­kiai iš­mo­ko pa­si­džiaug­ti ir ma­žo­sio­mis mū­sų mies­to puoš­me­no­mis – ka­lė­di­nių eg­lu­čių par­ku Ro­tu­šės aikš­tė­je, ku­rio gre­tas kas­dien pa­pil­do vis ori­gi­na­les­nės ža­lias­ka­rės, su­kur­tos pa­čių aly­tiš­kių ran­ko­mis.

Vir­tu­a­lio­je ka­lė­di­nių „ko­vų“ ap­klau­so­je, ku­rią pa­skel­bė vie­nas in­ter­ne­ti­nis por­ta­las, da­ly­va­vo 20 tūkst. in­ter­ne­to lan­ky­to­jų ir 400 iš jų ati­da­vė sa­vo bal­sus už Aly­taus eg­lu­tę, ku­rią ant­rus me­tus iš ei­lės puo­šė kau­nie­tė Jo­lan­ta Šmid­tie­nė. Tie­sa, šie­met – ne­la­bai sėk­min­gai.

„Spar­nuo­tos“ Aly­taus ka­lė­di­nės eg­lės, ku­rios da­lį pa­puo­ša­lų te­ko pa­keis­ti nau­jais, kar­tė­lį nu­plo­vė gau­sė­jan­čios ka­lė­di­nių eg­lu­čių gre­tos prie Aly­taus mies­to te­at­ro. Daž­ną va­ka­rą su­te­mus čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti bū­rį aly­tiš­kių ir mies­to sve­čių, ku­rie at­ei­na iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti eg­lu­čių, pa­si­sem­ti idė­jų, kaip jas iš­ra­din­gai puoš­ti sa­vo na­muo­se. Šis ka­lė­di­nis par­kas – ra­di­jo sto­ties „FM99“ ini­cia­ty­va, įgy­ven­di­na­ma jau ket­vir­tus me­tus iš ei­lės. Mies­tie­čiams tai yra bū­das įro­dy­ti, ko­kie jie  kū­ry­bin­gi.

Šiuo me­tu Aly­taus ka­lė­di­nia­me eg­lu­čių par­ke pa­sta­ty­ta kelios dešimtys eg­lu­čių, o sa­vo bal­sus už jas in­ter­ne­ti­nė­je ap­klau­so­je jau ati­da­vė dau­giau kaip 3 tūkst. in­ter­nau­tų.

Šie­met pir­mą kar­tą Aly­taus mies­tą pa­puo­šė ir už­sie­nio mies­tų part­ne­rių eg­lu­tės, o jų de­ko­ra­ci­jas pa­ga­mi­no Mo­na­cha­no (Mo­nag­han, Ai­ri­ja), Gi­žyc­ko (Len­ki­ja), Opo­lės (Len­ki­ja), Su­val­kų (Len­ki­ja) ir Kre­men­ču­ko (Uk­rai­na) vai­kai.

Iš­skir­ti­niai eg­lės žais­liu­kai į Aly­tų at­ke­lia­vo iš Kre­men­ču­ko. Šia­me mies­te vei­kia Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to tarp­tau­ti­nis-kon­tak­ti­nis cen­tras, ku­ris Kre­men­ču­ke pa­skel­bė gra­žiau­sių Aly­taus mies­tui skir­tų de­ko­ra­ci­jų ir žais­liu­kų kon­kur­są. Kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ti net 103 ma­žų­jų uk­rai­nie­čių dar­bai, o gra­žiau­sie­ji pa­sie­kė ir Dzū­ki­jos sos­ti­nę.

Iš Gi­žyc­ko, Opo­lės ir Su­val­kų mies­tų at­vež­ti Jau­ni­mo so­cio­te­ra­pi­jos ir ne­įga­lių­jų die­nos cen­trus lan­kan­čių vai­kų ir šių mies­tų mo­ki­nių pa­ga­min­ti šven­ti­niai žais­liu­kai.

Mo­na­cha­no mies­to eg­lu­tei de­ko­ra­ci­jas ga­mi­no šio mies­to li­tu­a­nis­ti­nės mo­kyk­los „Lie­tu­vos vai­kai“ 5–10 me­tų mo­ki­niai, ku­rie po pa­mo­kų lan­ko pa­pil­do­mus pro­jek­to „Mul­ti­kul­tū­ra: me­nas ir ama­tai“ už­si­ė­mi­mus, skir­tus me­ni­nių ge­bė­ji­mų tu­rin­tiems vai­kams.

Aly­taus mies­to ben­druo­me­nių, ben­dri­jų, or­ga­ni­za­ci­jų, švie­ti­mo įstai­gų, įmo­nių bei pa­vie­nių aly­tiš­kių su­kur­tos eg­lu­tės yra pa­čių įvai­riau­sių for­mų ir sti­lių, ne­bū­ti­nai tra­di­ci­nės ar juo la­biau gy­vos ža­lias­ka­rės. Gy­vos eg­lu­tės dau­giau­sia pa­puoš­tos mies­tų part­ne­rių at­siųs­tais žais­liu­kais, o pa­tys aly­tiš­kiai de­monst­ruo­ja la­kią fan­ta­zi­ją ir darbš­čias ran­kas. Štai šią sa­vai­tę par­ke įsi­kū­rė Aly­taus „Sod­ros“ ka­lė­di­nė eg­lu­tė, ku­rią sau­go ne šu­niu­kas, o rie­bus par­še­lis SoD­riu­kas, lin­kin­tis vi­siems sma­gių šven­čių ir tur­tin­gų 2019 me­tų. Kom­po­zi­ci­jos au­to­rė – sod­rie­tė Jo­lan­ta Fe­da­ra­vi­čie­nė.

Zon­tie­tė di­zai­ne­rė Vio­le­ta Sū­džiu­vie­nė rū­pi­no­si na­tū­ra­lio­mis gam­tos me­džia­go­mis pa­puoš­ta ir pa­čių or­ga­ni­za­ci­jos na­rių ran­ko­mis su­kur­ta Aly­taus mies­to klu­bo Zon­ta eg­lu­te. Tie­sa, ji – la­bai ne­tra­di­ci­nės – di­džio­sios Z rai­dės for­mos.

„Zon­tos sim­bo­lis – Z rai­dė, to­dėl ir pa­si­rink­ta tū­ri­nė Z rai­dės ka­lė­di­nė de­ko­ra­ci­ja (eg­lu­tė). Z rai­dės li­ni­jos sim­bo­li­zuo­ja įkvė­pi­mą, su­si­vie­ni­ji­mą ir ge­bė­ji­mą dirb­ti kar­tu dėl ben­dro tiks­lo. Su­kur­ta mo­der­ni puoš­me­na, nau­do­jant tai, ką ga­li­ma ras­ti gam­to­je: ša­kas, kan­ko­rė­žius, ak­cen­tuo­jant ka­lė­di­niais prie­sko­niais: ci­na­mo­no laz­de­lė­mis, džio­vin­tais vai­siais... Sim­bo­lius – švie­sos ar sau­lės spin­du­lių blyks­nius ryš­ki­na gel­to­nų švie­se­lių gir­lian­da, ku­ri įkve­pia šven­tiš­kai nu­si­teik­ti. Na­tū­ra­lu, jau­ku ir šil­ta“, – sa­ko V.Sū­džiu­vie­nė.

Zon­tie­čių eg­lu­tė ne tik su­tei­kia pui­kių idė­jų, ku­rias ga­li­ma pa­nau­do­ti ku­riant sa­vą­sias ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas na­muo­se, bet ir ple­čia aki­ra­tį: ar ži­no­te, ką reiš­kia šios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos žen­klas, ta­pęs ne­įpras­tos for­mos ža­lias­ka­re?

„Tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Zon­ta pa­va­di­ni­mas kil­di­na­mas iš si­jų gen­ties La­ko­tos in­dė­nų žo­džio, reiš­kian­čio „gar­bė ir pa­ti­ki­mu­mas”. Veik­los pra­džia lai­ko­mi 1919 me­tai, kai Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se bu­vo su­si­rū­pin­ta ne­ly­gia­ver­tė­mis mo­te­rų ir vy­rų ga­li­my­bė­mis sa­vi­raiš­kai, mo­te­rims ne­pri­ei­na­ma įta­ka vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mui ir ypa­tin­gai sun­kia mo­te­rų in­dė­nių pa­dė­ti­mi. Šis žen­klas nė­ra pa­pras­ta de­ko­ra­ci­ja – tai ke­lių si­jų in­dė­nų sim­bo­lių de­ri­nys, pa­si­rink­tas kaip ben­dros veik­los ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo sim­bo­lis. Tai, kas pri­me­na rai­dę Z, si­jų gen­ty­je reiš­kė „švie­sos blyks­nį“, „švy­tė­ji­mą“ ar­ba „įkvė­pi­mą“. Zon­ta pra­si­de­da nuo pa­vie­nio blyks­te­lė­ji­mo, ku­ris virs­ta ga­lin­gu, vi­sa ap­iman­čiu švy­tė­ji­mu ir yra žen­klo es­mi­nė da­lis. Tai sim­bo­lis, reiš­kian­tis iš­ti­ki­my­bę, at­si­da­vi­mą, ge­bė­ji­mą vie­ny­tis ben­dram rei­ka­lui. Z reikš­mė ir Zon­tos es­mė – pa­si­da­ly­ki­me naš­tą, sun­ku­mus neš­ki­me kar­tu – to­kiu bū­du ga­li­ma daug pa­siek­ti mo­te­rų tei­sių ir ge­ro­vės sri­ty­je. Su­si­vie­ny­ki­me, kad pa­leng­vin­tu­me mo­te­rų gy­ve­ni­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je. Tai taip pat reiš­kia „užuo­vė­ją“, nes Zon­ta daug kam ga­li bū­ti ir užuo­vė­ja. Šis žen­klas su­tei­kia pras­mės tiks­lams ir kū­ry­bi­niams už­mo­jams. Tai vie­nas se­niau­sių sim­bo­lių – že­mės žen­klas, per­kel­ti­ne pras­me reiš­kian­tis ir tvir­tu­mą, pa­sto­vu­mą, są­ži­nę ar­ba do­ri­nį at­sa­kin­gu­mą už sa­vo veiks­mus. Zon­tos žen­klas su­si­de­da iš ke­lių sim­bo­lių ir žy­mi ryš­kių, sėk­min­gai dir­ban­čių, at­si­da­vu­sių, pa­ti­ki­mų ir są­ži­nin­gų pro­fe­sio­na­lų ben­dri­ją, pa­si­ry­žu­sią pa­leng­vin­ti mo­te­rų gy­ve­ni­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – pa­aiš­ki­na Aly­taus mies­to klu­bo Zon­ta, vie­ni­jan­čio 24 aly­tiš­kes, pre­zi­den­tė Rū­ta Ja­sio­nie­nė.

Eg­lu­čių par­ke dar gau­sės iki gruo­džio 20 die­nos, jo­mis ga­li­ma gro­žė­tis Ro­tu­šės aikš­tė­je, www.fm99.lt bei ra­di­jo sto­ties „FM99“ so­cia­li­nių tin­klų „Fa­ce­bo­ok“ ir „Ins­tag­ram“ pa­sky­ro­se. Gra­žiau­sios, ori­gi­na­liau­sios eg­lu­tės ne­liks be do­va­nų! Dvi eg­lu­tės bus ap­do­va­no­tos ra­di­jo sto­ties „FM99“ bei ak­ci­jos part­ne­rio „Lit­grid” įsteig­to­mis do­va­no­mis. Vie­ną eg­lu­tę iš­rinks gy­ven­to­jai, bal­suo­da­mi „FM99“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.fm99.lt, o ki­tą – ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.