Jau­kūs na­mai Ry­liš­kiuo­se – ma­mos ir ke­tu­rių jos duk­rų džiaugs­mas

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Gruodis 14
Eg­lė Bur­nei­kai­tė
Gausiai Eglės Burneikaitės šeimai suteikdami gyvenamąjį namą su ūkio pastatais ir vieno hektaro žemės sklypu, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir administracijos darbuotojai viliasi, kad suteiks šiai šeimai daugiau džiaugsmo. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ke­tu­rias duk­ras vie­na au­gi­nan­ti Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja Eg­lė Bur­nei­kai­tė pri­ta­ria Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos se­niū­nui Arū­nui Lau­kai­čiui, kad jau­čia­si tar­si iš­lo­šu­si auk­so puo­dą, iš sa­vi­val­dy­bės prieš pat Ka­lė­das ga­vu­si pa­čią ge­riau­sią do­va­ną – gy­ve­na­mą­jį na­mą net su dviem ūki­niais pa­sta­tais ir že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pu. „Už tai be ga­lo esu dė­kin­ga, nes pas­ta­rie­ji me­tai, su duk­ro­mis pra­leis­ti tarp ke­tu­rių dau­gia­bu­čio na­mo sie­nų, tik­rai mums bu­vo ne­kas. Vy­res­nė­lės me­na gy­ve­ni­mą, kai tu­rė­jo­me ga­li­my­bę už­si­au­gin­ti dar­žo­vių, gal ne tik tos ga­li­my­bės, bet ir sa­vo kie­mo, kai­mo oro bei gam­tos vi­sos esa­me la­bai pa­si­il­gu­sios“, – kal­bė­jo mo­te­ris. Tai jau ant­ro­ji so­dy­ba so­cia­li­nio būs­to lau­kian­čioms dau­gia­vai­kėms šei­moms, nu­pirk­ta iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­tau­py­tų so­cia­li­nei pa­ra­mai skir­tų lė­šų.

Jau­nai šei­mai iš­nuo­mo­tas ge­rai įreng­tas ir ap­sta­ty­tas na­mas

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas gra­žiai pri­žiū­rė­to na­mo, švie­čian­čio nau­ju sto­gu, nau­jai šei­mi­nin­kei įteik­da­mas rak­tus kal­bė­jo, kad ži­no­jo ir ieš­ko­jo šiai šei­mai ne bu­to, o so­dy­bos. Pus­an­trų me­tų te­ko lauk­ti, kol įvy­ko ste­buk­las, pa­vy­ko Ry­liš­kių gy­ven­vie­tė­je su­ras­ti ir nu­pirk­ti tik­rai gra­žų, ge­rai už­lai­ky­tą na­mą, už ku­rio ūki­nių pa­sta­tų drie­kia­si vieno hek­ta­ro že­mės skly­pas, nuomojamas šiai šei­mai.

„Čia be­ne to­liau­sias mū­sų ra­jo­no kam­pas, bet la­bai jau­kus, yra pui­ki ben­druo­me­nė, veik­lus se­niū­nas. Nuo­šir­džiai džiau­giuo­si jau­nos mo­ters no­ru kur­ti sa­vo gy­ve­ni­mą kai­me. Svar­biau­sia pa­ties žmo­gaus no­ras, ro­do­mos pa­stan­gos, ta­da ir sa­vi­val­dy­bei leng­viau to­kiems žmo­nėms pa­dė­ti“, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas, do­va­no­da­mas ke­tu­rias­de­šimt­me­tei ke­tu­rių duk­re­lių ma­mai vals­ty­bės vė­lia­vą, dūmų de­tek­to­rių, o at­ža­loms – sal­dai­nių ir knygelių.

Rai­ti­nin­kų se­niū­nas A.Lau­kai­tis džiau­gia­si, kad 300 žmo­nių ben­druo­me­nę pa­pil­dė jau­na šei­ma: „Pen­kių žmo­nių šei­ma – tai jau pa­gal­ba mums, nes gy­ven­to­jų ato­kes­niuo­se kai­muo­se ma­žė­ja, o kar­tu ir vai­kų mo­kyk­lo­se. Ti­ki­mės, kad Eg­lė grei­tai įsi­lies į ben­druo­me­nę, nes jos am­žiaus žmo­nių yra jo­je, bus su kuo pa­ben­drau­ti. Ry­liš­kių apy­lin­kė­se yra ir stip­rių ūki­nin­kų, ne­sun­ku bus ras­ti dar­bo. Į mo­kyk­lą vy­res­nes duk­ras nu­veš gel­to­nas mo­kyk­li­nis au­to­bu­siu­kas, ma­žo­ji ga­lės lan­ky­ti iki­mo­kyk­li­nę gru­pę. Be­lie­ka tik pa­čiam žmo­gui at­ei­ti į mū­sų ben­druo­me­nę su gra­žiais ke­ti­ni­mais. O ir mies­tas ne taip to­li, ke­ly­je už­trun­ki tik iki pus­va­lan­džio.“

Pa­sak se­niū­no, ga­li­ma teig­ti, kad ši šei­ma lai­mė­jo auk­so puo­dą, to­kią so­dy­bą tu­rė­ti ne kiek­vie­nam pa­si­se­ka. Anks­čiau jo­je gy­ve­no la­bai tvar­kin­ga šei­ma, vi­lia­ma­si, kad ir nau­jo­ji iš­lai­kys tą ge­rą­ją jos dva­sią.

Se­niū­nas kal­ba, kad li­ku­si vie­na gar­baus am­žiaus sen­jo­ra, bu­vu­si šių na­mų sa­vi­nin­kė, vai­kų pa­kvies­ta per­si­kė­lė į mies­tą ar­čiau sa­vų, ir daug ką per il­gą gy­ve­ni­mą su­kaup­to pa­li­ko so­dy­bo­je: gy­ve­na­ma­sis na­mas li­ko su bal­dais, ki­li­mais, užuo­lai­do­mis, pa­ta­lais bei in­dais, o ūki­niuo­se pa­sta­tuo­se vi­si že­mės ūkio pa­dar­gai – nuo dal­gio iki mal­kų na­mo šil­dy­mui.

„Vi­suo­met pa­dė­ti ma­lo­niau tiems, ku­rie sten­gia­si“

Su duk­ro­mis ap­žiū­rė­ju­si gra­žius, nau­jus na­mus, gau­sios šei­mos ma­ma at­vi­rai džiau­gė­si jais, ypač cen­tri­niu šil­dy­mu, nau­ju sto­gu, erd­viu kie­mu. Duk­ros jau ėmė skirs­ty­tis kam­ba­rius, ku­rių net trys, vi­soms pa­ti­ko jau­ki ve­ran­da.

„Aš pa­ti mies­tie­tė, bet la­bai no­rė­jau įsi­kur­ti kai­me. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja anks­čiau man siū­lė bu­tą, to at­si­sa­kiau, nes sa­vo šei­mos to­les­nį gy­ve­ni­mą įsi­vaiz­da­vau tik kai­me. Po sky­ry­bų su vy­ru gy­ve­ni­mas bu­vu­sios any­tos bu­te ne­bu­vo mie­las. Mer­gai­tėms pa­si­keis mo­kyk­la, bi­čiu­liai, bet jos, ma­nau, grei­tai pri­pras prie nau­jos ap­lin­kos. Kaž­kaip vi­sos jau no­rė­jo­me at­vers­ti nau­ją, sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mo la­pą. Tad da­bar la­bai džiau­gia­mės ir vi­siems dė­ko­ja­me, kad tu­ri­me pui­kius na­mus, ku­rių ne­rei­kia re­mon­tuo­ti, tik įsi­kel­ti ir gy­ven­ti. Jau da­bar mąs­tau, ką sė­si­me dar­že, kad au­gin­si­me viš­tų, gal ir ož­kų“, – tei­gia lai­min­ga ma­ma.

Ji yra įsi­gi­ju­si siu­vė­jos di­zai­ne­rės spe­cia­ly­bę, bet dirb­ti šio dar­bo taip ir ne­te­ko, darb­da­viai pa­gei­dau­ja tu­rin­čių pa­tir­ties.

„So­cia­liai rem­ti­noms šei­moms su­teik­tas gy­ve­na­ma­sis na­mas su ūkio pa­sta­tais ir že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pu kar­tu su­tei­kia ir sa­va­ran­kiš­ku­mo. Ti­ki­me, kad gy­ve­ni­mas šio­je gra­žio­je ir tvar­kin­go­je so­dy­bo­je, įsi­trau­ki­mas į ak­ty­vios ben­druo­me­nės veik­lą jau­niems žmo­nėms bus ge­ras, ti­ki­mės kei­sis jų po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą, jo ver­ty­bes. Gal at­ei­ty­je šei­ma im­sis net stip­riau ūki­nin­kau­ti. Tai jai bū­tų pa­spir­tis“, – mąs­tė rak­tus gau­siai šei­mai įtei­kiant  da­ly­va­vę Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai.

Eg­lės šei­ma – ant­ro­ji, ku­riai pirk­ta so­dy­ba, sa­vi­val­dy­bei at­si­ė­ju­si be­veik 30 tūks­tan­čių eu­rų so­cia­li­nėms reik­mėms su­tau­py­tų lė­šų, ir yra nuo­mo­ja­ma kaip so­cia­li­nis būs­tas. Ly­giai prieš me­tus Sim­no se­niū­ni­jo­je Ka­val­čiu­kų gy­ven­vie­tė­je  to­kiu tiks­lu bu­vo nu­pirk­ta pir­mo­ji so­dy­ba, kai­na­vu­si 6 tūks­tan­čiais ma­žiau.

Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas pa­sa­ko­jo, kad šis dar­bas sa­vi­val­dy­bės bus tę­sia­mas, to­kios yra am­bi­ci­jos, pi­ni­gų tam tu­ri­ma, tik ne­leng­va tin­ka­mų gau­siai šei­mai gy­ven­ti na­mų ras­ti. At­li­kus ap­klau­są pa­aiš­kė­jo, kad iš virš pus­šim­čio lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to, aš­tuo­nios dau­gia­vai­kės šei­mos no­rė­tų so­dy­bos kai­me.

Aly­taus ra­jo­no va­do­vo tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė no­riai ska­ti­na dau­gia­vai­kes so­cia­liai rem­ti­nas šei­mas įsi­kur­ti kai­me, tad ir ieš­ko gra­žių, šil­tų na­mų, su są­ly­ga, kad tu­rė­tų ir že­mės. Že­mė gau­sioms šei­moms su­tei­kia ga­li­my­bę lai­ky­ti ir gy­vu­lių, ir že­mės ūkiu už­si­im­ti. Taip jau­nos dau­gia­vai­kės šei­mos pa­čios ug­do sa­vo sa­va­ran­kiš­ku­mą, darbš­tu­mo mo­ko­si to­kio­je ap­lin­ko­je aug­da­mi ir jų vai­kai. Aiš­ku, ten­ka pa­dir­bė­ti so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, įgū­džių pa­mo­ky­ti, bet ma­no­ma, kad pa­si­rink­tas tin­ka­mas ke­lias.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kol kas vie­nin­te­lė kaip so­cia­li­nius būs­tus per­kan­ti so­dy­bas.

Pa­si­do­mė­jus, ar kon­tro­liuo­ja­mos šei­mos, ku­rioms su­da­ro­mos to­kios iš­skir­ti­nės gy­ve­ni­mo są­ly­gos, A.Vrub­liaus­ko pa­aiš­kin­ta, kad jei ga­li­ma, rei­kia žmo­nėms pa­dė­ti. Kon­tro­lė tu­ri sau­go­ti žmo­nių oru­mą. Jei rei­kės, kon­tro­lė bus, bet ne­že­mi­nan­ti, ne­per­žen­gian­ti ri­bos. Sim­no se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­ti šei­ma po tru­pu­tį ju­da į prie­kį. „Vi­suo­met pa­dė­ti ma­lo­niau tiems, ku­rie sten­gia­si“, – sa­kė me­ras A.Vrub­liaus­kas.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.