Nr. 142 (13225)

2018-12-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 142 (13225) skaitykite:

  • Šim­tą me­tų gy­ven­ti ne­bu­vo il­gu 
  • At­lie­kų ve­žė­jai pra­šo ne­už­sta­ty­ti ke­liu­kų prie kon­tei­ne­rių aikš­te­lių 
  • Dau­gė­ja re­gos su­tri­ki­mų: pa­ta­ri­mai, kaip pa­si­rū­pin­ti aki­mis 
  • Pu­nios ši­las. Ar iš­sau­go­si­me ne­sau­go­da­mi?  
  • Sū­rūs pa­si­kal­bė­ji­mai apie drus­ką 
  • Ge­ru­mas ap­lan­kė Pi­va­šiū­nų glo­bos na­mų gy­ven­to­jus 
  • Ir sil­pnas bei ma­žas tu­ri sa­vo ge­luo­nį
  •  Aly­taus ra­jo­no vai­kai sau­gią vai­kys­tę at­ra­do glo­bė­jų šei­mo­se 
Prieš dvy­li­ka me­tų ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą Ne­mu­no upės aukš­tu­py­je – nuo Kau­no iki Lie­tu­vos sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja – bu­vo pa­sta­ty­tos sta­cio­na­rios ir mo­bi­lios...
Šį pir­ma­die­nį bai­gė­si vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų re­gist­ra­vi­mas. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį pra­si­dė­jo kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos na­rius ir į me­rus...
Asociacija „Olita-Orany“ virtualioje erdvėje kviečia susipažinti su naujausiu darbu – vaizdo medžiaga, kurioje yra atkurti du Alytaus istorijai labai svarbūs objektai. Tai – Antrojo pasaulinio karo...
Ste­buk­lin­gų tab­le­čių ne­bū­na, sa­vo svei­ka­ta tu­ri­me rū­pin­tis pa­tys. Be­ne ži­no­miau­sias dak­ta­ras Lie­tu­vo­je Al­vy­das Uni­kaus­kas mums nuo­lat aiš­ki­na, koks yra ke­lias į svei­ką...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.