Sa­vi­val­dos rin­ki­mai: ko­mi­te­tai, do­ku­men­tai, pir­mi­nin­kai ir pi­ni­gai

2018 Gruodis 13
rin­kė­jų skai­čius
Aly­taus mies­te rin­kė­jų skai­čius – 47 tūkst. 350, Alytaus rajone – 24 tūkst. 127 rin­kė­jai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį pir­ma­die­nį bai­gė­si vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų re­gist­ra­vi­mas. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį pra­si­dė­jo kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos na­rius ir į me­rus tie­sio­gi­niuo­se jų rin­ki­muo­se pa­reiš­ki­nių do­ku­men­tų tei­ki­mas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ir sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­joms. Toks do­ku­men­tų tei­ki­mas už­truks iki gruo­džio pa­bai­gos. Jau pa­skir­ti pri­sie­kę sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai.

Aly­taus mies­te – trys ko­mi­te­tai

Pa­kei­tus Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mą, vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai į šias ta­ry­bas jau ga­lė­jo pre­ten­duo­ti 2015-ai­siais vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Pa­vyz­džiui, į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą tuo­met pre­ten­da­vo ke­tu­ri to­kie ko­mi­te­tai, ta­čiau man­da­tus pa­vy­ko iš­ko­vo­ti dviem – „Aly­taus pi­lie­čiams“ ir „Už Aly­tų“.

Ta­da pir­mą­kart tie­sio­giai bu­vo ren­ka­mi ir me­rai, ku­rie ta­po ir ta­ry­bų na­riais.

Šį pir­ma­die­nį Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja bai­gė re­gist­ruo­ti vi­suo­me­ni­nius rin­ki­mų ko­mi­te­tus at­ei­nan­čių me­tų ko­vo 3-iąją vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se. Iš vi­so už­re­gist­ruo­ti 97 ko­mi­te­tai 48-io­se sa­vi­val­dy­bė­se iš 60-ies.

Aly­taus mies­te at­si­ra­do trys ko­mi­te­tai. Kaip pra­ėju­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se – „Aly­taus pi­lie­čiai“, „Už Aly­tų“. Pir­ma­sis ko­mi­te­tas tu­ri 67 na­rius, ant­ra­sis – 56 na­rius.

Nau­jas, 65 na­rius vie­ni­jan­tis vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas – „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“. Pas­ta­ra­sis yra bu­vęs mies­to me­ras, pa­rei­gų ne­te­kęs dėl pik­tnau­džia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo re­konst­ruo­jant mies­to sta­dio­ną, jį dėl to kal­tu pri­pa­ži­no ir teis­mai.

Šio ko­mi­te­to ko­or­di­na­to­rius orei­vis, bu­vęs mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tų są­ra­šą, Gin­ta­ras Šiur­kus, be­je, anks­čiau bu­vęs Šur­kus, da­bar pa­var­dę pa­kei­tęs, kaip pats sa­kė, pa­gal tė­vo li­ni­ją, tvir­ti­no, kad tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se ko­mi­te­tas kels Č.Dau­gė­los kan­di­da­tū­rą.

G.Šiur­kus ir Č.Dau­gė­la kaip „tvar­kie­čių“ są­ra­šo at­sto­vai pre­ten­da­vo ir į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą, ta­čiau šiai po­li­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ti nė vie­nos vie­tos.

Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ ko­or­di­na­to­rius ver­sli­nin­kas Ed­ga­ras Gei­ba tei­gė, jog jų kan­di­da­tas į mies­to me­rus tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se bus ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys. Šis mies­to ta­ry­bos na­riu yra bu­vęs kaip li­be­ra­lų at­sto­vas.

Kol kas kan­di­da­tū­ros tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se ne­ga­li įvar­dy­ti vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ko­or­di­na­to­rius, vie­šo­sios įstai­gos „Sa­va­no­rys­tės til­tai“ va­do­vas To­mas Ni­ku­li­nas. Jo tvir­ti­ni­mu, tai dar svars­to­ma.

„Aly­taus pi­lie­čiai“ su da­bar­ti­niu mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi prie­ša­ky­je nu­sky­nė triuš­ki­na­mą per­ga­lę šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je, – iš 25 man­da­tų iš­ko­vo­ta 13.

Per šie­me­tį bir­že­lį mi­nė­tą Aly­taus gim­ta­die­nį V.Gri­ga­ra­vi­čius ofi­cia­liai pa­reiš­kė ant­rą­kart ne­siek­sian­tis me­ro pos­to. Ta­čiau jo pa­var­dė yra tarp vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ na­rių.

„Ko­mi­te­tų na­riai ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti kan­di­da­tai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Tam ga­li bū­ti pa­teik­ti vi­siš­kai ki­tų žmo­nių są­ra­šai. Ta­čiau ko­mi­te­tai, ke­ti­nan­tys teik­ti kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas są­ra­šus, tu­rė­jo už­si­re­gist­ruo­ti įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­tu lai­ku“, – sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to dar­buo­to­ja Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė.

Ma­žiau­sias vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to skai­čius tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis nei dvi­gu­bai man­da­tų kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Pa­vyz­džiui, to­kiam ko­mi­te­tui, re­gist­ruo­ja­mam Aly­taus mies­te, ma­žiau­sias na­rių skai­čius – 54, re­gist­ruo­ja­mam Aly­taus ra­jo­ne – 50 na­rių. Be­je, šia­me ra­jo­ne nė vie­no vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to ne­bu­vo pra­ėju­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, nė­ra ir vyk­sian­čiuo­se at­ei­nan­čio ko­vo 3-iąją.

Kan­di­da­tų do­ku­men­tai – iki gruo­džio pa­bai­gos

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį pra­si­dė­jo kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ir tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se pa­reiš­ki­nių do­ku­men­tų tei­ki­mas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ir sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­joms. Tai pa­da­ry­ti pas­ku­ti­nė die­na – gruo­džio 28-oji.

Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos par­ti­jai, ko­mi­te­tui ar as­me­niui, pa­čiam iš­si­kė­lu­siam į ta­ry­bos na­rius-me­rus, iš­duos rin­kė­jų pa­ra­šų rin­ki­mų la­pus. Kiek jų rei­kės su­rink­ti, reg­la­men­tuo­ja tei­sės ak­tai.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jos Ž.Ver­by­lai­tės tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė­je kan­di­da­tus tu­ri pa­rem­ti ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų tos sa­vi­val­dy­bės rin­kė­jų skai­čiuo­jant vie­nam sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tui. Aly­tu­je par­ti­joms, ko­mi­te­tams teks su­rink­ti po 370 aly­tiš­kių pa­ra­šų. Aly­taus ra­jo­ne – po 220 pa­ra­šų.

Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu, par­ti­ja, vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas, įskai­čiuo­jant ir kan­di­da­tu iš­kel­tą me­rą, už vie­ną kan­di­da­tų są­ra­šą vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je tu­rės su­mo­kė­ti vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio už­sta­tą – 926 eu­rus 70 cen­tų.

To­kį pat už­sta­tą tu­rės mo­kė­ti ir pa­tys sa­ve į me­rus iš­si­kė­lę as­me­nys. Tam lai­kas jau bai­gė­si, pa­vie­niai as­me­nys ne­sie­kia nei Aly­taus mies­to, nei Aly­taus ra­jo­no me­rų pos­tų.

Jei­gu par­ti­jos ar ko­mi­te­to są­ra­še bus as­me­nų, ku­rių ei­na­mos pa­rei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio man­da­tu, rin­ki­mų už­sta­tas už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą yra de­šim­ties vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių dar­bo už­mo­kes­čių dy­džio – 9 tūkst. 267 eu­rai.

Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iki at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio 1-osios sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je tu­ri pa­skelb­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­čių par­ti­jų, ko­a­li­ci­jų, ko­mi­te­tų bur­tais nu­sta­ty­tus rin­ki­mų nu­me­rius, kan­di­da­tų są­ra­šus, taip pat kan­di­da­tus į me­rus.

Pir­mi­nin­kai pri­sie­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mams kaip vi­sa­da kiek­vie­no­je ša­lies sa­vi­val­dy­bė­je veiks rin­ki­mų ko­mi­si­jos. Jų pir­mi­nin­kai Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je pri­sie­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Aly­taus mies­to rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke pa­skir­ta Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pa­siū­ly­ta Aly­taus mies­to ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė.

Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je, pa­ly­gin­ti su 2015-ai­siais vy­ku­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais, su­ma­žė­jo vie­na rin­ki­mų apy­lin­ke, ir da­bar jų bus 23. Į vie­ną su­jung­tos Aly­taus du­jų ūkio ir Pa­ne­mu­nės, nau­ja veik­sian­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je, pa­va­din­ta Gul­by­nės.

Šių me­tų sau­sio 1-osios Gy­ven­to­jų re­gist­ro tvar­ky­to­jo duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­te bu­vo 57 tūkst. 529 gy­ven­to­jai. Iš jų rin­kė­jų skai­čius – 47 tūkst. 350.

Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų ko­mi­si­jai va­do­vaus šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­siū­ly­ta Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė. Ji dir­ba ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­ja.

Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je iš­lie­ka anks­tes­nis rin­ki­mų apy­lin­kių skai­čius – 45. Jo­je yra 24 tūkst. 127 rin­kė­jai, o vi­sų gy­ven­to­jų skai­čius – 29 tūkst. 18.

Apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jos tu­ri bū­ti su­da­ry­tos iki sau­sio 17-osios.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.