Laivyba Nemunu: pirmas žingsnis realybės link

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Gruodis 13
laivyba
Plėtojant laivybą Nemunu bū­tų pa­nau­do­ja­mos prieš dvy­li­ka me­tų ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą šios upės aukš­tu­py­je įreng­tos prie­plau­kos.  Vie­na jų – sta­cio­na­ri yra Aly­tu­je, ne­to­li A.Juo­za­pa­vi­čiaus til­to.                        Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Prieš dvy­li­ka me­tų ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą Ne­mu­no upės aukš­tu­py­je – nuo Kau­no iki Lie­tu­vos sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja – bu­vo pa­sta­ty­tos sta­cio­na­rios ir mo­bi­lios prie­plau­kos tu­rint tiks­lą plė­to­ti lai­vy­bą šio­je upė­je. Ta­čiau iki šiol apie lai­vy­bą Ne­mu­nu bu­vo tik dis­ku­tuo­ja­ma jo aukš­tu­pio sa­vi­val­dy­bė­se ir Vidaus vandens kelių direkcijoje. Pa­ga­liau va­kar ženg­tas pir­mas žings­nis – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos, Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ro ir Ne­mu­no aukš­tu­py­je vei­kian­čių sa­vi­val­dy­bių va­do­vai pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą dėl lai­vy­bos plėt­ros šioje upėje.

Įvar­dy­ti ini­cia­to­riai

Į ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lo dėl lai­vy­bos Ne­mu­no upės aukš­tu­py­je plėt­ros pa­si­ra­šy­mą at­vy­ku­sius sve­čius – Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos, Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ro ir sa­vi­val­dy­bių va­do­vus Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius su­ti­ko pa­reikš­da­mas, kad šio pro­to­ko­lo pa­si­ra­šy­mas taps iš­ei­ties taš­ku spren­džiant gy­vy­bės Ne­mu­nui su­tei­ki­mo klau­si­mą.

O Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ska­ma­ro­čius ne­tru­kus įvar­di­jo to­kios ini­cia­ty­vos pra­di­nę ko­man­dą – Aly­taus mies­to me­rą, Birš­to­no, Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių va­do­vus: „Toks ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las pir­miau­sia bu­vo su­de­rin­tas žo­di­ne for­ma. Svar­biau­sia bu­vo su­tar­ti, kas rū­pin­sis Ne­mu­no dug­no-far­va­te­rio su­tvar­ky­mu no­rint upę pri­tai­ky­ti lai­vy­bai, o kas pa­kran­čių su­tvar­ky­mu. Šis pro­to­ko­las be lė­šų, be kon­kre­čių vie­ne­tų, be gra­fi­kų. Tai ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las ben­dra­dar­biau­ti dėl lai­vy­bos plė­to­ji­mo Ne­mu­no upe. Laivybos Nemuno upės aukš­tupyje programa bus parengta dešimties metų laikotarpiui.“

Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Vla­di­mi­ro Vi­no­ku­ro­vo tei­gi­mu, Eu­ro­pos Są­jun­ga su­tin­ka in­ves­tuo­ti į šią sri­tį, nors ir ne­ma­to­mas grei­tas at­si­pir­ki­mas: „Eu­ro­pos Są­jun­ga ski­ria daug dė­me­sio vi­daus lai­vy­bai, nes tai ir eko­lo­gi­niai da­ly­kai, – su­ma­ži­na­mas trans­por­to eis­mas ke­liuo­se. Di­rek­ci­ja pa­lai­ko lai­vy­bos ini­cia­ty­vą Ne­mu­nu. Kir­tus sie­ną bū­tų pa­sie­kia­mas Au­gus­ta­vo ka­na­las, ta­da at­si­ve­ria vi­sa Eu­ro­pa. Tam pa­si­tar­naus da­bar­ti­nis su­si­ta­ri­mas – tai pra­džia. Mes tu­ri­me ryž­to šio­je sri­ty­je daug ką nu­veik­ti.“

Bū­da­vo pro­ble­ma – la­bai bran­gi Ne­mu­no va­gos prie­žiū­ra

Kai­šia­do­rių ra­jo­no me­ras Vy­te­nis Tom­kus, kaip ir ki­ti su­si­rin­ku­sie­ji į ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lo pa­si­ra­šy­mą, ap­gai­les­ta­vo, kad per il­gai už­si­tę­sė lai­vy­bos Ne­mu­nu at­gai­vi­ni­mas, o tam tik­rai ma­to­ma per­spek­ty­vų – to­kiu bū­du Lie­tu­va ga­li plė­to­ti tu­riz­mą.

„Mes pa­lai­ko­me to­kią ini­cia­ty­vą ir tai ga­li­me pa­da­ry­ti. Bū­tų pa­ska­ti­na­mas smul­ku­sis ver­slas, ku­ris ga­lė­tų įsi­gy­ti lai­ve­lius lai­vy­bai Ne­mu­nu“, – sa­kė Prie­nų ra­jo­no me­ras Al­vy­das Vai­ce­kaus­kas.

O Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas iš pra­džių pa­juo­ka­vo: „Kai ga­vau kvie­ti­mą į šį ren­gi­nį, pa­gal­vo­jau, kad ne tuo ad­re­su at­siųs­tas. Mū­sų čia bu­vi­mas yra tam tik­ras so­li­da­ru­mas. Far­va­te­rio gy­lio dar­bai pa­dės su­tvar­ky­ti pa­kran­tes.“

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pri­si­mi­nė la­bai daug me­tų vy­ku­sias dis­ku­si­jas su Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­ja dėl lai­vy­bos Ne­mu­nu, bū­da­vo pro­ble­ma – la­bai bran­gi Ne­mu­no va­gos prie­žiū­ra. Da­bar šią prie­žiū­rą pri­si­i­ma di­rek­ci­ja. 

Laz­di­jų ra­jo­no me­ro Ar­tū­ro Mar­ge­lio pa­ste­bė­ji­mu, jei dar 16 am­žiu­je Ne­mu­no va­ga bu­vo va­lo­ma, ko­kia­me am­žiu­je da­bar gy­ve­na­me?

Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Vi­no­ku­ro­vas pa­ti­ki­no, kad jau at­ei­nan­tį pa­va­sa­rį eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mai gau­ti bus tei­kia­mas pro­jek­tas žem­siur­bei Ne­mu­no aukš­tu­piui įsi­gy­ti, vyks ben­dra­dar­bia­vi­mas su pa­si­ra­šiu­siais ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą dėl ben­drų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo.

Kas su­tar­ta ke­ti­ni­mų pro­to­ko­le?

Va­kar pa­si­ra­šy­ta­me ke­ti­ni­mų pro­to­ko­le dėl lai­vy­bos Ne­mu­no upės aukš­tu­py­je plėt­ros nu­ma­ty­ta, kad Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­ja su­tin­ka bū­ti at­sa­kin­ga ir rū­pin­tis šios upės lai­va­ke­lio (far­va­te­rio) pa­ren­gi­mu ir pri­tai­ky­mu lai­vy­bai bei jo prie­žiū­ra. Pa­gal ga­li­my­bes far­va­te­rio įren­gi­mą vyk­dy­ti kuo ar­čiau prie­plau­kų ir ki­tų sa­vi­val­dy­bėms svar­bių in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų.

To­kiu bū­du bū­tų pa­nau­do­ja­mos prieš dvy­li­ka me­tų ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą Ne­mu­no aukš­tu­py­je įreng­tos prie­plau­kos. Pas­ta­rų­jų sta­cio­na­rių čia at­si­ra­do pen­kios ir sep­ty­nios mo­bi­lios. Iš jų vie­na sta­cio­na­ri yra ir Aly­tu­je, ne­to­li A.Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną. Pu­nia tu­ri mo­bi­lią prie­plau­ką.

Pa­gal ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą sa­vi­val­dy­bės ska­tins in­fra­struk­tū­ros, skir­tos pra­mo­gi­nės, ke­lei­vi­nės, esant ga­li­my­bei ir kro­vi­ni­nės, lai­vy­bos vys­ty­mui­si su­kū­ri­mą, rū­pin­sis šios in­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ra.

Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ras su­tin­ka bū­ti at­sa­kin­gas ir rū­pin­tis Ne­mu­no aukš­tu­pio van­dens ke­lio, jo ben­dro tu­ris­ti­nio pa­žin­ti­nio marš­ru­to pa­ren­gi­mu, po­pu­lia­ri­ni­mu bei tar­pre­gio­ni­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ini­cia­ty­vo­mis su Bal­ta­ru­si­jos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­nais.

Va­kar šį ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą pa­si­ra­šė Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Vi­no­ku­ro­vas, Aly­taus mies­to me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius, Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas, Laz­di­jų ra­jo­no me­ras A.Mar­ge­lis, Kai­šia­do­rių ra­jo­no me­ras V.Tom­kus, Kau­no ra­jo­no me­ras V.Ma­kū­nas, Prie­nų ra­jo­no me­ras A.Vai­ce­kaus­kas ir Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ro di­rek­to­rius G.Ska­ma­ro­čius.

Su­si­ti­ki­me dėl šio pro­to­ko­lo pa­si­ra­šy­mo ne­da­ly­va­vo Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Va­rė­nos ra­jo­no ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bių va­do­vai. Pir­mie­ji trys pritarė bend­radarbiavimui ir tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti ar­ti­miau­siu me­tu.  Dėl Kau­no mies­to me­ro pa­si­ra­šy­mo va­kar bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jis pra­ne­šė, jog dar nepriėmęs sprendimo.

G.Skamaročius vylėsi, jog to­kiam ketinimų protokolui pri­tars ir Kauno miesto savivaldybės vadovas.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.