Nr. 141 (13811)

2022-12-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 141 (13811) skaitykite:

 • Šali­gat­vių pri­žiū­rė­to­jams – žie­mą pir­mos bau­dos, gat­vė­se bars­to­ma ma­ro­kie­tiš­ka drus­ka
 • Lon­do­ne ma­te­ma­ti­kos mo­kiu­si aly­tiš­kė da­bar dės­to gim­ti­nė­je: vai­kai čia vi­sai ki­to­kie
 • Ta­ry­bos na­riai Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius apie tai, ko Aly­tu­je trūks­ta ir koks pa­lin­kė­ji­mas me­rui
 • Iš­mok­ti gy­ven­ti pa­pras­tai yra pats di­džiau­sias ste­buk­las
 • Bib­lio­te­ka kve­pia Ka­lė­do­mis
 • Din­gęs Aly­tus at­gi­mė
 • Suo­mi­jos mo­ki­nių vieš­na­gė Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je
 • Kvie­čia­me į žy­gį Kle­po­čių tra­ge­di­jai at­min­ti
 • Vie­no­je pir­mų­jų Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go va­da­vie­čių iš­ki­lo par­ti­za­nų žen­klas – dvi­gu­bas kry­žius
 • Parsivežė ge­riau­sio spren­di­mo ver­slui ap­do­va­no­ji­mą
 • Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mas Aly­taus ra­jo­ne šie­met – su di­de­liu ūpu
 • Ad­ven­to va­ka­ras „Ka­lė­dų ry­tų”
 • Mokytojas Tadas turistauti galėtų kad ir savaitę!
 • Jauniems Lietuvos gyventojams taupyti šiemet sekėsi sunkiau
 • Konstitucijos egzamino nugalėtoja Taja Tamkevičiūtė:
 • „Domėjimasis pagrindiniu įstatymu yra labai garbinga pilietinė pareiga“
 • VIBE OUT. Pasimatykime!
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, mi­nė­da­ma Tarp­tau­ti­nę žmo­nių su ne­ga­lia die­ną, pa­kvie­tė į...
Alytaus samariečiai stengiasi, kad kiekvienas, atėjęs prašyti pagalbos, ją gautų, galėtų jaustis oriai. „Viešpaties palaiminimo ir gerų žmonių dėka mes visą laiką nuosekliai, kiek leidžia mūsų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta...
Gimtadienis – svarbus kiekvienam iš mūsų. Jis svarbus ir verslui. Alytuje, Jotvingių g. 13 veikianti studija „Dekoflora“ švenčia penkerių metų sukaktį. Veiklą pradėjusiai kaip maža krautuvėlė...
Pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis įvy­kis Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, kai pa­ty­ręs ki­no­lo­gas su­ža­lo­jo ki­tos ki­no­lo­gės sep­ty­nių mė­ne­sių tar­ny­bi­nį šu­nį, pa­pik­ti­no vi­suo­me­nę. Kaip...
Gruo­džio 5-ąją Sei­me pa­si­ža­dė­ji­mus są­ži­nin­gai ir gar­bin­gai ei­ti sa­vo pa­rei­gas da­vė ar­tė­jan­čių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mų ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai. Aly­taus...
Svei­ka­tos pro­ble­mų tu­ri ne tik žmo­nės. Sa­na­to­ri­jos kar­tais pri­rei­kia ir me­džiams, o ypač – ma­žie­siems bon­sams, ku­rių svei­ka­ta ir net gy­vy­bė pri­klau­so nuo au­gin­to­jo...
Pa­sau­lio, Eu­ro­pos ir Lie­tu­vos mo­te­rų kū­no fit­ne­so čem­pio­nė aly­tiš­kė Ju­li­ta Ciū­ny­tė, pa­da­riu­si svai­gi­nan­čią spor­ti­nę kar­je­rą, ne­stab­te­lė­jo il­sė­tis ant lau­rų....
Gruo­džio 5-ąją apie 19 val. 30 min. skau­di ne­lai­mė at­si­ti­ko Aly­tu­je, Pul­ko gat­vė­je. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nės vai­ruo­ja­mas...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.