„Pa­si­ma­ta­vę ne­ga­lią” po­li­ti­kai sa­ko, kad „Aly­tu­je tik­rai yra kur to­bu­lė­ti” (8)

Saulė Pinkevičienė
Akcija „Pasimatuok negalią“ startavo Rotušės aikštėje. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr.
Akcija „Pasimatuok negalią“ startavo Rotušės aikštėje. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, mi­nė­da­ma Tarp­tau­ti­nę žmo­nių su ne­ga­lia die­ną, pa­kvie­tė į so­cia­li­nę ak­ci­ją „Pa­si­ma­tuok ne­ga­lią“.

Ak­ci­ja pra­si­dė­jo Ro­tu­šės aikš­tė­je, o vė­liau jos da­ly­viai lan­kė­si ir „iš­ban­dė ne­ga­lią“ (sė­do į ve­ži­mė­lius, už­si­dė­jo re­gė­ji­mo pro­ble­mas imi­tuo­jan­čius aki­nius) marš­ru­tu Ro­tu­šės aikš­tė – Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka – Ne­įga­lių­jų tech­ni­nės pa­gal­bos cen­tras – Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė – Aly­taus Dzū­ki­jos mo­kyk­la.

Ak­ci­jos tiks­las – prak­tiš­kai pa­tir­ti, ar Aly­taus mies­te esan­čio­se įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se su­da­ro­mos są­ly­gos lan­ky­tis ju­dė­ji­mo, re­gos ar­ba klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms.

Pir­mo­ji įstai­ga, ku­rio­je ap­si­lan­kė ak­ci­jos da­ly­viai, bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Į ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lį sė­du­si ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, ku­ri šiuo me­tu yra pa­ty­ru­si trau­mą, pa­ste­bi, kad, nors čia įreng­tas kel­tu­vas, ta­čiau pa­tek­ti į ant­ra­me aukš­te esan­čią po­sė­džių sa­lę – ne­men­kas iš­ban­dy­mas.Tuo ji įsi­ti­ki­no šią sa­vai­tę, kai rei­kė­jo at­vyk­ti į ta­ry­bos po­sė­dį.

„Tu­ri­me įstai­gų, į ku­rias ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms pa­tek­ti su­dė­tin­ga. Ki­to­se, kaip Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, są­ly­gos su­da­ry­tos, pir­mo­je ei­lė­je pa­lik­tos vie­tos žiū­ro­vams su ve­ži­mė­liais. Kul­tū­ri­nių įstai­gų pa­sta­tuo­se dar yra kur to­bu­lė­ti“, – sa­ko ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­si me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Ak­ci­jos me­tu bu­vo po­li­ti­kų klau­sia­ma: ar ne­at­ro­do, kad Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė sa­vo ren­gi­niuo­se už ri­bos pa­li­ko įvai­rias ne­ga­lias tu­rin­čius mies­to gy­ven­to­jus?

Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­jos prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius sa­ko, kad ko­mi­si­ja dar per­nai svars­tė klau­si­mą dėl kul­tū­ri­nių ren­gi­nių pri­ei­na­mu­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Pa­siū­ly­mas – teik­ti pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gą, Aly­taus te­at­ro sa­lė­se – nu­ma­ty­ti pir­mo­se ei­lėse vie­tas ra­tu­ki­nin­kams, vers­ti į ges­tų kal­bą ar­ba tit­ruo­ti ren­gi­nius ir pan. „Pro­ble­mą rei­kia spręs­ti kom­plek­siš­kai. Tu­ri­me ak­ty­vių ben­druo­me­nės na­rių, Ged­mi­nas Frei­ta­kas pats lan­kė­si kul­tū­ros, svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­go­se, S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, ku­rio­se pa­da­ry­ta ge­rų da­ly­kų, pa­lik­tos erd­vės pra­va­žiuo­ti ve­ži­mė­liu. Įstai­gų va­do­vai į tai la­bai rim­tai pa­si­žiū­rė­jo ir po­ky­čiai vyks­ta. Ži­no­ma, no­ri­si, kad bū­tų dar ge­riau, o to­bu­lė­ti yra kur“, – sa­kė S.Le­o­na­vi­čius.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytuj neskiria, ar tiesiog ir bijo taikyt rimtus reikalavimus politikams. Nes pagal įstatymus tarybos nario kompetencija yra teikt tarybos svarstymui klausimus ir atsakyt už pasekmes. Tokių reta. - O relybėj Alytuj vyrauja per šventę vėliavėle pamosikavo, ar per akcija neįgalių vežimėlį pastumdė, ar kiti negebėdami teikt klausimų tarybos svarstymui atvirai užsiiminėja blusinėjimais ką kiti daro ir skundinėja teisėsaugai, čia ne politikai.

  Komentaras

  Kitur neįmanoma vykt tokiems iki nužmogėjimų dalykams, kaip Alytuj vyksta po oligarchiniu- policiniu metodu ir vaizduoja nepastebį. Kaip atvirai net didelės vertės aerodromo klausimu žmonių rinkta ir todėl atsakinga bei atskaitinga taryba negali sprest per tarybą miesto labui, nes vedžioja už nosies į valdžią nerinktų kombinacijos ped teismus veliant vilkinama ir praleista daug brangaus laiko. Kai drysęs viešint nors per komentarus miestui strateginius klausimus dėl aerodromo-orlaivio sasajų, pramonės parko įpatumų alytiškis atvirai slopinamas pasityčiojant net teismo salėj po privačiu ieškiniu, kur kitur iš politikų privačių ieškinių net nepriiminėja. Kaip nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 patys teisėsauga nustatę, kad rašinėti žeidinėjantys komentarai po moters darbo ir namų kompais, ataisakė duot parodymus, teisėsauga nekonkretindami palieka landas galimiems nusikaltimams grupėj po kitų asmens duomenimis įžeidinėjant slopint neįtinkančius? Tik Alytuj tokie fokusai gali bujot, dangstyt, apsimetinėt nematą?

  Komentaras

  Alytaus politikoj sveiku protu nesuprantama situacija. Jei politikas, davęs priesaiką laikytis įstatymų, net teismo salėj Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 eiliniui alytiškiui uždavus klausimą kur kaip tarybos nario siūlymai dėl atliekų tvarkymo trikti tarybai svarstyt, pradeda tarybos narys tyčiotis iš alytiškio triadom- kas ubagui davė teisę klaust aiškint, linki alytiškiui blogo.. iki pats nualpinėja ir? Dar po privačiu tūkstantiniu ieškiniu vaikos ubagą kad nuslopint dėl netinkamų temų viešinimo, nors teismas turi vertint kaip politiką ir tokių privačių ieškinių kitur nepriiminėja iš politikų kaip ir patys politikai nedrysta žmonių po privačiais ieškiniais slopint ir Alytuj iki šiol tai toleruoja- vadinas kaip nužmogėję politikoj ir teisėsaugos elitas? Kitur iš postų lėktų, o Alytuj kaip norma?

  Komentaras

  Alytuj su politikais yra taip. Vieną į išorę kalba, užsisukę kitaip. Paprastai kuo daugiau piarinasi, tuo nematoma pusė vlogesnė. Baigias metai, o tarybos nariai neturi ką pateikt rimčiau, ką rimčiau padarė per metines veiklos ataskaitas.

  Komentaras

  O kodėl nieko neparašėte apie tai kas įvyko Dzūkijos mokykloje ? Tokio cirko dar nebuvo žmonės matę. Gerai, kad buvo tarybos nariai, vicemeras, tai dabar mokyklos direktorė neišsisuks meluodama kaip ji rūpinasi neįgaliukais ir kaip jiems "ruošia" patalpas sugrįžimui

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.