Vai­kai su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais: mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų pa­gai­lė­ta, vie­no vai­ko ma­ma tai pa­va­di­no koš­ma­ru (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Pra­ėju­siais moks­lo me­tais mies­to švie­ti­mo įstai­go­se bu­vo 563 vai­kai su specialiaisiais ugdymosi po­rei­kiais, o šių moks­lo me­tų pra­džio­je – 628.
Pra­ėju­siais moks­lo me­tais mies­to švie­ti­mo įstai­go­se bu­vo 563 vai­kai su specialiaisiais ugdymosi po­rei­kiais, o šių moks­lo me­tų pra­džio­je – 628.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta švie­ti­mo įstai­go­se įsteig­ti 24,25 eta­to mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų. Pas­ta­rie­ji dir­ba su vai­kais, tu­rin­čiais spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių. To­kių vai­kų mies­to švie­ti­mo įstai­go­se dau­gė­ja, tad mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų jo­se jau trūks­ta nuo rug­sė­jo. Bet Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei ne­ap­vy­ko pa­dė­ti švie­ti­mo įstai­goms ir vai­kus su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais au­gi­nan­tiems tė­vams, nes bu­vo pri­im­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas su žen­kliai ma­žes­niu – 11,55 mi­nė­tų spe­cia­lis­tų eta­to skai­čiu­mi. Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­ju­si vie­no vai­ko ma­ma tai pa­va­di­no koš­ma­ru ir ta­ry­bos na­rius kvie­tė at­ei­ti į mo­kyk­lą, pa­žiū­rė­ti, kaip rei­kia dirb­ti su spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čiais vai­kais.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­kei­tė nuo­mo­nę

Kaip sa­kė vie­nas iš spren­di­mo pro­jek­to dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų pa­di­di­ni­mo švie­ti­mo įstai­go­se ben­dra­au­to­rių, Aly­taus mies­to ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės var­du lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­sta­tęs šį pro­jek­tą Va­le­ri­jus Ven­cius, to­kį pat pro­jek­tą rug­sė­jį bu­vo pa­ren­gu­si ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Tiks­liau – jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. Ta­čiau ta­da jis iš ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkės bu­vo iš­im­tas dėl esą vyks­tan­čių de­ry­bų su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, kad šios pri­si­dė­tų iš­lai­kant mi­nė­tus eta­tus, ku­rie rei­ka­lin­gi vai­kams su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais.

Tad Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė, kaip ir Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius rug­sė­jį, siū­lė mies­to švie­ti­mo įstai­go­se įsteig­ti 24,25 eta­to mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų. Jie įstai­go­se bū­tų at­si­ra­dę nuo at­ei­nan­čio sau­sio.

Pa­pil­do­mų mi­nė­tų eta­tų pri­rei­kė švie­ti­mo įstai­go­se pa­dau­gė­jus vai­kų su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais. Pa­vyz­džiui, pra­ėju­siais moks­lo me­tais mies­to švie­ti­mo įstai­go­se bu­vo 563 vai­kai su to­kiais po­rei­kiais, o šių moks­lo me­tų pra­džio­je – 628. Šiais moks­lo me­tais mies­to mo­kyk­lo­se ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se dir­ba 98 mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jai, pra­ėju­siais moks­lo me­tais jų bu­vo 90.

Ta­me pa­čia­me, lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, kaip al­ter­na­ty­vą Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės spren­di­mo pro­jek­tui pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ar­ba vėl­gi – jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. Tik jau su stip­riai ap­kar­py­tais mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tais, ku­rių be­li­ko 11,55. Pas­ta­ra­jam spren­di­mo pro­jek­tui, įsi­ga­lio­sian­čiam nuo at­ei­nan­čio sau­sio, ir bu­vo pri­tar­ta.

„Man bent tri­jų švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad kai ku­rios įstai­gos bu­vo spau­džia­mos at­si­sa­ky­ti mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų. Ma­no ži­nio­mis, taip el­gė­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, tad jų per ta­ry­bos po­sė­dį ir pa­si­tei­ra­vau, kaip jie da­bar ga­lės pa­žiū­rė­ti ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų tė­vams į akis. La­bai skau­du, kai sie­kia­ma tau­py­ti jaut­riau­sios ir pa­žei­džia­miau­sios gru­pės aly­tiš­kių są­skai­ta. Man dėl to tik­rai gė­da“, – tei­gė ta­ry­bos na­rys V.Ven­cius.

„ Trys mė­ne­siai ne­ga­lit pri­im­ti spren­di­mo, koš­ma­ras“

Taip lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tų pa­di­di­ni­mo klau­si­mas, sa­kė Ra­sa Sar­ta­na­vi­čie­nė, kal­bė­ju­si vai­kus su tam tik­rais po­rei­kiais au­gi­nan­čių tė­vų var­du.

Mo­te­ris ste­bė­jo­si, kaip pro­tin­gi ta­ry­bos na­riai ne­su­pran­ta tė­vų ir švie­ti­mo įstai­gų: „At­ei­kit į mo­kyk­lą, pa­bū­kit su to­kiais vai­kais. Bu­vau pa­si­ren­gu­si dau­giau kal­bė­ti, bet da­bar aš tie­siog be žo­džių.“

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė iš kar­to po lap­kri­čio pa­bai­go­je vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio pa­tei­kė nau­ją spren­di­mo pro­jek­tą dėl 15,7 mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­to įstei­gi­mo mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. To­kių pa­rei­gy­bių pas­ta­ruo­ju me­tu rei­kia dar dau­giau, nes nuo rug­sė­jo iki šiol vai­kų su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais mies­to švie­ti­mo įstai­go­se pa­gau­sė­jo 57.

„Aš ma­nau, kad tam tu­ri­me su­ras­ti lė­šų, jei­gu mums rū­pi švie­ti­mo ko­ky­bė ir tė­vai, au­gi­nan­tys vai­kus su ne­ga­lia. Tai mū­sų vi­sų ta­ry­bos na­rių pa­rei­ga“,– tvir­ti­no ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Bū­tų rei­kė­ję maž­daug 300 tūkst. eu­rų

Mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­tai dau­ge­liu at­ve­jų yra iš­lai­ko­mi iš mies­to biu­dže­to. Da­bar švie­ti­mo įstai­go­se esan­tys 98 šių dar­buo­to­jų eta­tai vie­ti­niam iž­dui per me­tus kai­nuo­ja apie 1 mln. 200 tūkst. eu­rų.

At­ei­nan­čiais me­tais, pri­dė­jus 11,55 mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų eta­to, iš mies­to biu­dže­to teks pri­dė­ti per 100 tūkst. eu­rų.

Jei bū­tų pri­tar­ta Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės pa­teik­tam spren­di­mo pro­jek­tui dėl 24,25 eta­to mi­nė­tų pa­rei­gy­bių, pa­pil­do­mai bū­tų rei­kė­ję maž­daug 300 tūkst. eu­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Skaitant bent kurio Alytaus portalo komentarus, visur rašo kažkoks neadekvatus beraštis. Alytiškiai, negerbiat savęs, kad leidžiat kažkokiam d... pastoviai teršti jūsų portalus. Turėkit savigarbos ir gerbkit savo skaitytojus

  Komentaras

  Alytaus miesto rinkti 27 tarybos nariai turi dirbt viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Reiškia savo miesto biudžeto lėšas turi naudot efektyviai. Tad šiuo atveju mero tarybos lygiuos turi su rajono valdžiom derint, kad už rajono vaikus proporcingai susimokėtų rajonas iš savo biudžeto. O ne spaust miesto biudžetą rajono biudžeto labui ir vaidint kovotojus. Kur jų nėra ir vietoj rimgų

  Komentaras

  Jei yra ir rajono vaikų, ko rajonas savo dalies neprisideda? O šis dirbdamas rajono savivaldybėj bando primest iš miesto biudžeto finansavimą ir rajono vaikams? O kodėl su rajono vsldžia nekalba, kad savo dalį mieste finansuotų iš rajono biudžeto? Ar nekvepia primityviais interesais?

  Komentaras

  Patys rinkėjai atsakingi sau ir miestui, kad. Prisirinko į tarybą tokių, kur nemato didelės vertės miesto labui pilnai ne išnaudotų pramonės parko ir aerodromo potencialo, o viduj erzinas dėl centukų mokytojų padėjėjams ir panašiai. Jei rajono tarybos nariai metams baigiantis jau paviešinę metines ataskaitas apie konkrečius nuveiktus darbus, miesto. Išlindo šis pilypukas ir vietoj to, kad vardint kiek tarybai siūlė sprendimų kad problemos sprestūs, metų pabaigoj pakritikavo tarybą ir pats save kaip jos narys, ir laimingas šypsos. Tegu erzinas alytiškiai dėl centukų. Ir garbina jį, kad pasakė.

Kiti straipsniai