Nr. 140 (13223)

2018-12-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 140 (13223) skaitykite:

 • Li­cen­ci­ja al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pre­ky­bai pi­ce­ri­jo­je „Pa­ler­mo” pa­nai­kin­ta tei­sė­tai  
 • Šir­dį da­li­ja ne­įga­lie­siems 
 • Vai­kų au­gi­ni­mas pa­gal ja­po­nus: kaip su­de­rin­ti vai­ko le­pi­ni­mą ir har­mo­nin­gos as­me­ny­bės ug­dy­mą 
 • Vai­kų auk­lė­ji­mo ten­den­ci­jos pa­sau­ly­je: pri­im­ti­nos ne vi­siems  
 • Lie­tu­vos fut­bo­lo ap­do­va­no­ji­mai ati­te­ko­ vi­soms Aly­taus „Dai­na­vos” ko­man­doms 
 • Efek­ty­viau var­to­ti ši­lu­mą ak­tu­a­lu vi­siems 
 • Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je: kaip to­liau pil­dy­si­me sis­te­mos spra­gas? 
 • At­vi­ru­kas – nos­tal­gi­ja kve­pian­tis šven­čių atri­bu­tas, daž­niau lan­kan­tis ko­lek­ci­nin­kus, nei ran­da­mas pa­što dė­žu­tė­se 
 • Šei­mos kri­zių cen­tras – ne tik pa­ti­rian­čioms smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je 
 • Ge­ra ži­nia vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams: Sei­mas pri­ta­rė vai­ko pi­ni­gų pa­di­di­ni­mui iki 50 eu­rų 
 • Pa­si­ti­ki­te Nau­juo­sius me­tus su lai­ko pa­tik­rin­ta mu­zi­ka „The Be­at­les Show” 
Nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio Aly­taus ra­jo­ne brangs­ta ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas ir nuo­te­kų tvar­ky­mas. To­kį spren­di­mą pri­ėmė už­va­kar po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba. Šią...
Šį ketvirtadienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pačios prašymu atleista administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė. Laikinai administracijai vadovaus jos pavaduotojas...
ŽIV – žmo­gaus imu­no­de­fi­ci­to vi­ru­sas, nai­ki­nan­tis žmo­gaus imu­ni­te­to ląs­te­les, sau­gan­čias or­ga­niz­mą nuo bak­te­ri­jų, vi­ru­sų, gry­be­lių, pir­muo­nių. Ne­gy­dant ŽIV vi­siš­kai...
Var­gu ar šiuo­lai­ki­niai vai­kai su­pras­tų, ko­dėl jų se­ne­liai sau­go­jo šven­ti­nius at­vi­ru­kus kaip šei­mos ar­chy­vo re­lik­vi­ją, ir ko­dėl ka­dai­se šie spal­vin­gi po­pie­riaus lakš­tai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.