Aly­taus ra­jo­ne – dar di­des­nės van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2018 Gruodis 7
Ge­ria­mo­jo van­dens
Aly­taus ra­jo­ne ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nos yra vie­nos di­džiau­sių ša­ly­je.          Zitos Stankevičienės nuotr.
Nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio Aly­taus ra­jo­ne brangs­ta ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas ir nuo­te­kų tvar­ky­mas. To­kį spren­di­mą pri­ėmė už­va­kar po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba. Šią pa­slau­gą ra­jo­ne tei­kia sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“.

Dau­giau­sia naudotojų – Dau­guo­se ir Sim­ne

„Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ at­li­ko ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ba­zi­nių kai­nų per­skai­čia­vi­mą ir per­skai­čiuo­tų kai­nų pro­jek­tą bei skai­čia­vi­mus pa­grin­džian­čius do­ku­men­tus pa­tei­kė de­rin­ti Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai.

Ši jas su­de­ri­no spa­lio vi­du­ry­je. Nau­jos di­des­nės ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nos tvir­tin­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tos už­va­kar vy­ku­sia­me po­sė­dy­je.

Kaip sa­kė „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ di­rek­to­rius Juo­zas Ka­lė­da, kai­na kei­čia­ma, nes pa­si­kei­tė var­to­to­jų kai­nų in­dek­sas, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu di­dė­ja dar­bo už­mo­kes­tis, pa­di­dė­jo gam­tos iš­tek­lių ir gam­tos tar­šos mo­kes­čiai, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais van­dens su­var­to­ji­mas su­ma­žė­jo 6 tūkst. 900 kub. met­rų.

Įmo­nė ap­tar­nau­ja 3 tūkst. 600 var­to­to­jų ir 160 abo­nen­tų. Jų dau­giau­sia – Dau­guo­se ir Sim­ne.

Ra­jo­no ta­ry­ba nau­joms kai­noms pri­ta­rė, o jos įsi­ga­lios nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio.

Šiuo me­tu ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos var­to­to­jams, ku­riems van­duo ap­skai­to­mas bu­te, ga­lio­jan­ti ku­bi­nio met­ro ba­zi­nė kai­na su PVM yra 3 eu­rai 55 cen­tai,  plius abonentinis mokestis mėnesiui 1 euras 50 centų. Nuo at­ei­nan­čio va­sa­rio tai  su PVM kai­nuos 3 eu­rus  73 cen­tus, kai­na di­dė­ja 5,1 proc. Mė­nesinis abonentinis mo­kestis di­dėja 6 centais – iki 1 euro 56 centų.

Šios pa­slau­gos ku­bi­nio met­ro kai­na su PVM in­di­vi­du­a­liuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se  šiuo metu  – 3 eu­rai 28 cen­tai, plius abonentinis mėnesinis mo­kestis už vieną apskaitos prietaisą 88 centai, bus  – 3 eu­rai 46 cen­tai, plius mi­nė­tas abonentinis mokestis 92 centai.

Geriamojo vandens tie­kimo ir nuotekų tvarkymo kubinio metro kaina rajono individualių namų gyven­tojams didėja 5,5 proc.

66-oje vietoje iš 70

Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­­­ge­­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, da­bar Lie­tu­vo­je yra 70 įmo­nių, ku­rioms iš­duo­tos ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo li­cen­ci­jos. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čias šios pa­slau­gos vi­du­ti­nes kai­nas „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ yra 66-oje vie­to­je.  Šios įmonės vidutinė geria­mojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kubi­nio metro kaina  – 3 eurai 88 centai su PVM.

Aly­taus ra­jo­ne ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nos yra vie­nos di­džiau­sių ša­ly­je.

Pa­vyz­džiui, aly­tiš­kiams ge­ria­mą­jį van­de­nį tie­kian­ti ir nuo­te­kas tvar­kan­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Dzūkijos vandenys“ pa­gal šios pa­slau­gos vi­du­ti­nes kai­nas yra 20-oje vie­to­je. Jos tiekia­mo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kubinio metro vidutinė kaina – 2 eurai 29 centai su PVM.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je bu­tų ir in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams ku­bi­nis met­ras ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo su PVM kai­nuo­ja 1 eu­rą 91 cen­tą. Plius 2 eurus 6 centus per mė­nesį butų savininkai moka abo­nentinį mokestį, o in­divi­dua­liems namams abo­nen­tinis mėnesinis mo­kestis yra 1 euras 52 centai už vie­ną apskaitos prie­taisą.

  Komentaras

  O Juozas Kalėda ir jo pavaduotojai įmonei priklausančius automobilius naudoja lyg savo - ir į namus, ir pas draugus, ir į nuosavas fermas... Ir taip metai iš metų besitęsiantis moralinis nuopolis...

  Komentaras

  jo vandeniui kainas kelia o gatves ar nors kiek priziuri pvz Miklusenuose tamsu o mokiniai i mokyklair namo eina vaziuojamaja kelio dalimi neduok dieve ivyks nelaime gal tada apsvies Zemaites Lakstingalu ir kitas gatveles ir saligatvius irengs

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.