Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pir­mo­ji pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti „ža­lio­jo ko­ri­do­riaus” sis­te­mą

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Gruodis 7
nuotrauka
Alytaus mieste veikiančio anoniminio „Pasitikėjimo“ kabineto slaugytoja Janina Matjošaitienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
ŽIV – žmo­gaus imu­no­de­fi­ci­to vi­ru­sas, nai­ki­nan­tis žmo­gaus imu­ni­te­to ląs­te­les, sau­gan­čias or­ga­niz­mą nuo bak­te­ri­jų, vi­ru­sų, gry­be­lių, pir­muo­nių. Ne­gy­dant ŽIV vi­siš­kai su­nai­ki­na žmo­gaus imu­ni­nę sis­te­mą. Pas­ku­ti­nė ŽIV in­fek­ci­jos sta­di­ja va­di­na­ma AIDS – įgy­tu imu­no­de­fi­ci­to sin­dro­mu.Jung­ti­nės Tau­tos nu­ta­rė už­kirs­ti ke­lią šiai plin­tan­čiai epi­de­mi­jai: AIDS stra­te­gi­jo­je iš­kel­tas tiks­las – iki 2030 me­tų pa­sau­ly­je įveik­ti AIDS pli­ti­mą. Iki 2020 me­tų pla­nuo­ja­ma pa­siek­ti, kad 90 proc. ŽIV gy­ve­nan­čių­jų ži­no­tų, jog yra už­si­krė­tę, 90 proc. šių žmo­nių bū­tų ski­ria­mi rei­kia­mi vais­tai.Aly­taus mies­te vei­kia ano­ni­mi­nis „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­tas, ku­ris vyk­do ža­los ma­ži­ni­mo pro­gra­mą, kon­sul­tuo­da­mas, in­for­muo­da­mas bei nu­kreip­da­mas gy­dy­mui as­me­nis, tu­rin­čius pri­klau­so­my­bių nuo psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų. Apie jo vyk­do­mą veik­lą, at­lik­tus ir pla­nuo­ja­mus dar­bus kal­ba­mės su Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus sek­re­to­re Al­do­na Tu­raus­ky­te.

– Per­nai Lie­tu­vo­je iš­aiš­kin­ti 43 nau­ji ŽIV in­fek­ci­jos at­ve­jai mo­te­rims ir 220 vy­rų. Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, kas ant­ras (51,7 proc.) ŽIV in­fek­ci­ja už­si­krė­tė var­to­da­mas švirkš­čia­muo­sius nar­ko­ti­kus. Iš vi­so Lie­tu­vo­je diag­no­zuo­ta 3 tūkst. 12 ŽIV in­fek­ci­jos at­ve­jų, iš ku­rių 7 – vai­kams. Dau­giau­sia už­si­krė­tu­sių­jų ŽIV re­gist­ruo­ta 25–44 me­tų gru­pė­je. Dau­giau­sia (59 proc.) vi­sų re­gist­ruo­tų už­si­krė­tu­sių­jų ŽIV šia in­fek­ci­ja už­si­krė­tė per švirkš­čia­mų­jų nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą. Kas penk­tas ŽIV už­si­krė­tęs su­sir­go pas­ku­ti­ne ŽIV li­gos sta­di­ja – AIDS. Gal Jums ži­no­ma Aly­taus si­tu­a­ci­ja ir šie­me­čiai duo­me­nys?

– Iš tie­sų Aly­tu­je Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos pa­tal­po­se vei­kian­tis „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­tas pa­de­da grei­tai­siais te­stais Aly­taus mies­to gy­ven­to­jams su­ži­no­ti sa­vo sta­tu­są – ar ne­ser­ga­me he­pa­ti­tu C ir ŽIV. Kiek­vie­nais me­tais ser­gan­čių­jų ŽIV ap­tik­da­vo­me po 2–4 at­ve­jus.

Šių me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį vyk­dė­me in­ten­sy­ves­nį te­sta­vi­mą dėl šių su­sir­gi­mų, orien­tuo­da­mie­si į mies­te gy­ve­nan­čius ri­zi­kos gru­pės as­me­nis. Iš 140 tir­tų­jų dėl ŽIV, tei­gia­mi bu­vo 14, o iš 96 tir­tų­jų dėl he­pa­ti­to C, tei­gia­mų at­ve­jų ras­ta 32. Tai­gi skai­čiai ne­džiu­gi­na, o vei­kiau prie­šin­gai – ke­lia ne­ri­mą.

– Koks pro­cen­tas iš su­ži­no­ju­sių­jų, kad ser­ga ŽIV ar­ba he­pa­ti­tais, pa­pras­tai krei­pia­si į me­di­kus?

– Di­džiau­sia pro­ble­ma ir yra ta, kad 10–20 pro­cen­tų ser­gan­čių­jų šio­mis li­go­mis pa­sie­kia gy­dy­mo įstai­gas ir pra­de­da gy­dy­mo pro­ce­są. Ki­ta da­lis tų, ku­rie pra­dė­jo var­to­ti vais­tus, po tam tik­ro lai­ko, dėl ma­žos mo­ty­va­ci­jos, ža­lin­gų įpro­čių ar aso­cia­laus gy­ve­ni­mo, nu­trau­kia gy­dy­mą. Tai­gi pas­ta­rie­ji vėl tam­pa „pa­vo­jin­gi“, ga­li už­krės­ti sa­vo ar­ti­muo­sius ar drau­gus, be to, nu­sil­pus jų or­ga­niz­mui, ga­li su­sirg­ti to­kio­mis li­go­mis kaip tu­ber­ku­lio­zė ir pa­na­šiai.

Ži­no­ma, yra ir ki­tų prie­žas­čių, ko­dėl už­si­krė­tę ŽIV ar he­pa­ti­tu as­me­nys ne­si­krei­pia į gy­dy­mo įstai­gas. Ne pa­slap­tis, kad „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­te ten­ka su­tik­ti žmo­nių, ne­tu­rin­čių as­mens do­ku­men­tų, ne­pri­si­ra­šiu­sių prie jo­kios gy­dy­mo įstai­gos, ne­tu­rin­čių šei­mos gy­dy­to­jo.

Ki­ta ka­te­go­ri­ja žmo­nių, dėl mū­sų vi­suo­me­nė­je su­si­klos­čiu­sio neigia­mo po­žiū­rio į šio­mis li­go­mis ser­gan­čius as­me­nis, ven­gia vie­šai pri­pa­žin­ti diag­no­zę ir ban­do nu­slėp­ti sa­vo svei­ka­tos pro­ble­mas.

Tą ga­li­me pa­ste­bė­ti šiais me­tais Lie­tu­vo­je at­lik­ta­me ir lap­kri­čio 21 die­ną pri­sta­ty­ta­me ŽIV pa­veik­tų as­me­nų stig­mos ty­ri­me, kai 58 proc. su ŽIV gy­ve­nan­čių as­me­nų dėl li­gos jau­čia­si be­ver­čiai, 55 proc. jau­čia gė­dą, 53 proc. – kal­tę, 14 proc. nu­ro­dė, kad dėl li­gos nu­spren­dė at­si­skir­ti nuo šei­mos, o 13 proc. ne­si­krei­pė dėl dar­bo.

Be­veik pu­sė res­pon­den­tų (46 proc.), da­ly­va­vu­sių ŽIV stig­mos in­dek­so ty­ri­me, gy­dy­mą pra­dė­jo vė­lai, tai yra dau­giau nei po dve­jų me­tų nuo diag­no­zės nu­sta­ty­mo.

– Kas da­ro­ma, kad šie as­me­nys bū­tų kuo grei­čiau in­teg­ruo­ja­mi į gy­dy­mo sis­te­mą?

– Šiais me­tais pen­kių sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se, da­ly­vau­jant gy­dy­mo ir so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms bei ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, pra­dė­ta kur­ti ŽIV pa­veik­tų­jų in­teg­ra­ci­jos į gy­dy­mą sis­te­ma. Trum­piau ta­riant, sie­kia­ma su­kur­ti ap­lin­ką, ku­rio­je ne­lik­tų bar­je­rų ar „slenks­čių“ ser­gan­tie­siems gau­ti efek­ty­vias gy­dy­mo pa­slau­gas.

Ki­taip ši in­teg­ra­ci­jos į gy­dy­mą sis­te­ma dar va­di­na­ma „ža­lio­jo ko­ri­do­riaus“ sis­te­ma, kur iki mi­ni­mu­mo su­trum­pi­na­mas pa­te­ki­mo pas gy­dy­to­ją pe­ri­odas ir ser­gan­tis as­muo bei jo ar­ti­mie­ji per so­cia­li­nį dar­buo­to­ją ar ko­or­di­na­to­rių gau­na vi­sas rei­ka­lin­gas ne tik gy­dy­mo, bet ir so­cia­li­nio po­bū­džio pa­slau­gas.

Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad Aly­taus sa­vi­val­dy­bė yra pir­mo­ji, ku­ri ki­tais me­tais pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti šią sis­te­mą, dėl ku­rios mū­sų mies­te bū­tų už­ker­ta­mas ke­lias ŽIV pli­ti­mui ir bū­tų ug­do­mas ci­vi­li­zuo­tas vi­suo­me­nės po­žiū­ris į šios pro­ble­mos spren­di­mo ke­lius.

– Aly­tus, tu­rin­tis pa­tai­sos na­mus, yra po­ten­cia­lios epi­de­mi­jos zo­na. Ko­kių iš­skir­ti­nių prie­mo­nių ima­ma­si ŽIV pli­ti­mui jo­je su­val­dy­ti?

– Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, ly­gi­nant su ki­to­mis įka­li­ni­mo įstai­go­mis, ka­li dau­giau­sia ŽIV ir he­pa­ti­tu už­si­krė­tu­sių as­me­nų. Su šia įstai­ga ben­dra­dar­biau­ja­me jau ne vie­ne­rius me­tus. Šiais me­tais pra­dė­jo­me vyk­dy­ti švie­čia­mo­jo po­bū­džio pro­jek­tą, kai ten­ka su­si­tik­ti su įka­lin­tai­siais ir kal­bė­tis apie už­kre­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ci­ją, gy­dy­mo ga­li­my­bes bei in­for­muo­ti apie ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų lais­vė­je tei­kia­mas pa­slau­gas ŽIV ser­gan­tie­siems ir jų šei­mos na­riams.

Džiu­gu, kad į šiuos su­si­ti­ki­mus at­vyks­ta Lie­tu­vo­je ge­rai ži­no­mi gy­dy­to­jai in­fek­to­lo­gai, ku­rie kon­sul­tuo­ja, drą­si­na ir daž­nai ra­gi­na už­si­krė­tu­siuo­sius kuo grei­čiau pra­dė­ti gy­dy­mą ir rū­pin­tis ne tik sa­vo, bet ir šei­mos na­rių bei vi­sos vi­suo­me­nės svei­ka­ta. Juk be­si­gy­dan­tis as­muo ne tik pa­de­da sau, bet ir ne­be­už­kre­čia ap­lin­ki­nių.

Gruo­džio mė­ne­sį kar­tu su ŽIV ir AIDS pa­veik­tų mo­te­rų bei jų ar­ti­mų­jų aso­cia­ci­ja „De­met­ra“ Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se vyk­dy­si­me te­sta­vi­mą, ku­rio me­tu nu­teis­tie­siems bus su­da­ry­tos są­ly­gos pa­si­tik­rin­ti dėl šių už­kre­čia­mų­jų li­gų.

– Ka­da, at­si­ra­dus ne­ri­mui dėl ga­li­mų su­sir­gi­mų, žmo­gus ga­lė­tų kreip­tis į „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­tą ir ko­kia tvar­ka?

– „Pa­si­ti­kė­ji­mo“ ka­bi­ne­tas gruo­džio mė­ne­sį vyk­dys „Pa­si­tik­rink-su­ži­nok-pa­si­da­link“ ak­ci­ją, ku­rios me­tu Aly­taus gy­ven­to­jai kvie­čia­mi ano­ni­miš­kai pa­si­tik­rin­ti sa­vo sta­tu­są dėl ŽIV ir he­pa­ti­to C. Mums ga­li­ma skam­bin­ti te­le­fo­nu (8-315) 51 548 ir su­si­tar­ti dėl lai­ko. Pri­me­na­me, kad tes­tas yra ano­ni­miš­kas ir trun­ka 1–3 min.

 Publikacija parengta vykdant Visuomenės sveikatos stiprinimo programos
projektą – publikacijų ciklas „Gyvenk sveikai“, kuris finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos stiprinimo rėmimo
specialiosios programos 2018 metų priemonėms skirtų lėšų

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.