Me­ras ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ren­ka­si iš tri­jų kan­di­da­tū­rų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Gruodis 7
Jolanta Kruč­kaus­kai­tė
Nepartinė Jolanta Kruč­kaus­kai­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­uja nuo šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos pra­džios – 2015-ųjų ge­gu­žės.
Šį ketvirtadienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pačios prašymu atleista administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė. Laikinai administracijai vadovaus jos pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius.

Kaip ta­ry­bos na­riams sa­kė ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė J.Kruč­kaus­kai­tė dau­giau nei mė­nuo ser­ga ir dar ga­li il­gai sirg­ti, pa­ti pa­si­pra­šė at­lei­džia­ma iš pa­rei­gų.

To­dėl ta­ry­ba nu­spren­dė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę at­leis­ti gruo­džio 17-ąją. At­lei­di­mo pa­grin­das – vals­ty­bės tar­nau­to­jo at­si­sta­ty­di­ni­mas sa­vo no­ru.

Nepartinė J.Kruč­kaus­kai­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­uja nuo šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos pra­džios – 2015-ųjų ge­gu­žės. Prieš tai ji dir­bo Vy­riau­sy­bės at­sto­ve Aly­taus ap­skri­ty­je.

Nuo gruo­džio 18-osios ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Prans­ke­vi­čius. Jam ta­ry­ba už di­rek­to­riaus pa­va­da­vi­mą sky­rė 30 proc. at­ly­gi­ni­mo prie­moką.

A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, pa­va­duo­to­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ga­li ei­ti ne il­giau nei du mė­ne­sius, iki ta­ry­bos ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­kę ke­tu­ri mė­ne­siai, tad ta­ry­bai bus tei­kia­ma nau­ja di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ra.

Po ta­ry­bos po­sė­džio me­ras tvir­ti­no, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ren­ka­si iš tri­jų kan­di­da­tū­rų, ta­čiau jų ne­įvar­di­jo. Jei ne­už­truks rei­kia­mų pa­žy­mų ga­vi­mas iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, nau­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ga­li bū­ti tei­kia­mas ta­ry­bai skir­ti dar šiais me­tais vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.