Nr. 136 (13366)

2019-12-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 136 (13366) skaitykite:

  • Bal­suo­jant už ini­cia­ty­vas ne­be­rei­kės nu­ro­dy­ti as­mens ko­do, ta­čiau mi­ni­ma­lus ba­las bus aukš­tes­nis
  • San­tai­kos baž­ny­čia šva­ri­na val­das: vie­ni pyks­ta, ki­ti džiau­gia­si
  • So­cial­de­mok­ra­ti­nė­je „Ge­ro­vės Vals­ty­bė­je” Lie­tu­vos kai­mai ir mies­te­liai – be skur­do ir so­cia­li­nės at­skir­ties
  • De­vy­nio­li­ka sa­va­no­rys­tės me­tų 
  • Sim­no eže­ro gel­mių lai­mi­kis
  • Pa­sau­ly­je pa­mi­nė­ta AIDS die­na
  • Pa­trio­tiš­ku­mo ir svei­ka­tin­gu­mo pliūps­nis But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je
  • Žiups­nis ar ki­log­ra­mas?
Pradėta Alytaus Didžiosios Dailidės ežerėlio paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statyba. Šiuo metu Alytaus miesto pietinio pramonės rajono teritorijoje surenkamos nevalytos paviršinės...
Alytaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (ESK) ekstremalios padėties Alytaus rajone neatšaukė.
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai su pus­šim­čiu trak­to­rių su­va­žia­vo į Aly­tų, taip pri­si­dė­da­mi prie vie­no pro­tes­to ak­ci­jos „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ eta­po....
Jau mi­ru­sios Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos įkū­rė­jas, bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas, bet ge­riau­siai ži­no­mas kaip pra­mo­gų ver­slo van­de­ny­se sėk­min­gai nar­dan­tis ban­gi­nis, Arū­nas...
Kadangi pokeris jau dabar yra vienas iš populiariausių kortų žaidimų pasaulyje ir tik populiarėja, jeigu dar nežinote jo taisyklių, galbūt būtų verta su jomis susipažinti?
Vidaus reikalų ministerijos sudaryta darbo grupė baigė tyrimą dėl Alytaus įmonėje „Ekologistika“ kilusio gaisro gesinimo organizavimo eigos.
Va­kar „Dzū­ki­jos van­de­nys“ jau pra­dė­jo va­ly­ti ben­dro­vės nuo­te­kų va­lyk­lo­je su­kaup­tą pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ge­sin­to gais­ro van­de­nį. Toks spren­di­mas...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.