Aly­taus ra­jo­no žem­dir­bių pro­tes­tas: 100 ža­lių­jų kry­žių pa­ke­lė­se ir 50 trak­to­rių Dzū­ki­jos sos­ti­nės gat­vė­se

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Lapkritis 28
Ma­rius Gu­dai­tis
Prie trak­to­riaus vai­ro sė­do ir pir­ma­sis tech­ni­kos ko­lo­no­je va­žia­vo Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ pir­mi­nin­kas Ma­rius Gu­dai­tis, ūki­nin­kau­jan­tis Pi­va­šiū­nų ir But­ri­mo­nių se­niū­ni­jo­se.
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai su pus­šim­čiu trak­to­rių su­va­žia­vo į Aly­tų, taip pri­si­dė­da­mi prie vie­no pro­tes­to ak­ci­jos „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ eta­po. To­kia žem­dir­bių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ak­ci­ja dėl ša­lies val­džios ke­ti­ni­mų pa­di­din­ti mo­kes­čius žem­dir­biams vy­ko vi­suo­se Lie­tu­vos rajonų centruose. Aly­tu­je trak­to­riai pa­ju­dė­jo nuo Pra­mo­nės ra­jo­ne esan­čio „Ly­tag­ros“ pre­ky­bos cen­tro, va­žia­vo Pra­mo­nės, Pu­ti­nų, Kal­niš­kės, Puns­ko, San­tai­kos, Ulo­nų gat­vė­mis, toliau kelionę tęsė Alytaus rajono teritorija ir sugrįžo prie „Lytagros“. Iš vi­so nuvažiuota per 20 ki­lo­met­rų. Mi­nė­tos ak­ci­jos pir­ma­me – ža­lių­jų kry­žių sta­ty­mo – eta­pe, pra­si­dė­ju­sia­me lap­kri­čio pra­džio­je, ra­jo­ne prie pa­grin­di­nių ir pro žem­dir­bių lau­kus ve­dan­čių ke­lių jau pa­sta­ty­ta 100 ža­lių­jų kry­žių. Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai, ne­su­lau­kę val­džios įsi­klau­sy­mo, pa­si­ren­gę gruo­džio pra­džio­je su tech­ni­ka vyk­ti pro­tes­tuo­ti prie pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės.

„Žem­dir­biams tap­tų tik­rai jau ne­be­pa­ke­lia­ma“

Lie­tu­vos žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jos pro­tes­to ak­ci­ją „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ su­ta­rė vyk­dy­ti tri­mis eta­pais.

Pir­mas, ku­rio me­tu prie pa­grin­di­nių ir prie žem­dir­bių lau­kų esan­čių ke­lių sta­to­mi ža­lie­ji kry­žiai,  pra­si­dė­jo lap­kri­čio 8-ąją ir tę­sis mė­ne­sį. Lie­tu­vo­je jau pa­sta­ty­ta apie 5 tūkst. kry­žių, Aly­taus ra­jo­ne – 100.

Ant­ra­sis mi­nė­tos pro­tes­to ak­ci­jos eta­pas, ku­rio me­tu vi­suo­se ša­lies rajonų centruose pa­si­ro­dė gat­vė­mis rie­dan­tys trak­to­riai, vy­ko šį ant­ra­die­nį, lap­kri­čio 26-ąją, nuo 11 val. iki 14 val. 50 min. Lie­tu­vos ra­jo­nų cen­trų gat­vė­se va­žia­vo per 4 tūkst. trak­to­rių. Aly­taus mies­te Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai pa­si­ro­dė su pus­šim­čiu šios sun­kias­vo­rės tech­ni­kos.

Kaip sa­kė Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos tarp­tau­ti­nių ry­šių ko­or­di­na­to­rė Jo­vi­ta Mo­tie­jū­nie­nė, ši trak­to­rių ju­dė­ji­mo mies­tų gat­vė­mis ak­ci­ja ne­vy­ko Šal­či­nin­kuo­se, nes dėl to ne­su­ta­rė ten vei­kian­čios žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jos, o no­rin­tie­ji jo­je da­ly­vau­ti pri­si­jun­gė prie Va­rė­nos ir Vil­niaus ra­jo­no žem­dir­bių.

J.Mo­tie­jū­nie­nės tei­gi­mu, įdo­mi si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė Šiau­liuo­se, – nors Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai ne­lei­do Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­biams trak­to­riais va­žiuo­ti mies­to gat­vė­mis, šie su tech­ni­ka mies­tą ata­ka­vo iš vi­sų pu­sių.

Jei ne­bus at­si­žvelg­ta į žem­dir­bių rei­ka­la­vi­mus, gruo­džio pra­džio­je vyks tre­čia­sis „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ eta­pas – žem­dir­biai su tech­ni­ka rink­sis prie pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės.

Žem­dir­biai, svars­tant at­ei­nan­čių me­tų ša­lies biu­dže­tą, rei­ka­lau­ja ne­pri­im­ti mo­kes­ti­nių ir ki­tų spren­di­mų, di­di­nan­čių jų iš­lai­das iki ne­bus su­da­ry­tos vie­no­dos kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių žem­dir­biais – pa­siek­tas eu­ro­pi­nių tie­sio­gi­nių iš­mo­kų vi­dur­kis.

Taip pat rei­ka­lau­ja­ma pa­gar­bos Lie­tu­vos kai­mui ir žem­dir­biams, ap­rū­pi­nan­tiems žmo­nes sau­giu ir svei­ku mais­tu.

J.Mo­tie­jū­nie­nės pa­ste­bė­ji­mu, žem­dir­bius tar­si no­ri­ma pa­ro­dy­ti kaž­ko­kiais nu­si­kal­tė­liais, su­prie­šin­ti su gy­dy­to­jais ar mo­ky­to­jais: „No­ri­ma pa­di­din­ti „Sod­ros“, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čius, ak­ci­zą dy­ze­li­nui, įves­ti tar­šos mo­kes­tį trak­to­riams. Žem­dir­biams tai tap­tų tik­rai jau ne­be­pa­ke­lia­ma.“

Vi­sos Lie­tu­vos žem­dir­bių krei­pi­me­si į val­džios ins­ti­tu­ci­jas ir vi­suo­me­nę kon­sta­tuo­ja­ma, kad mo­kes­čiai že­mės ūkiui per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus pa­di­dė­jo net iki pen­kių kar­tų, že­mės ūkis yra pa­grin­di­nis darb­da­vys kai­me, o vie­na dar­bo vie­ta pir­mi­nė­je že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­bo­je su­ku­ria 3–4 dar­bo vie­tas mais­to pra­mo­nės, ap­tar­na­vi­mo, pre­ky­bos sek­to­riuo­se.

 „No­ri­me pa­ro­dy­ti vie­nin­gu­mą“

Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai 11 val. su­si­rin­ko prie Pra­mo­nės ra­jo­ne esan­čio „Ly­tag­ros“ pre­ky­bos cen­tro ir su pus­šim­čiu trak­to­rių, ly­di­mi po­li­ci­jos eki­pa­žų, pa­ju­dė­jo Pra­mo­nės, Pu­ti­nų, Kal­niš­kės, Puns­ko, San­tai­kos ir Ulo­nų gat­vė­mis, to­liau ke­lio­nę tę­sė Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­ja ir grį­žo at­gal į Pra­mo­nės ra­jo­ną, prie pre­ky­bos cen­tro „Ly­tag­ra“.

Iš vi­so nu­va­žiuo­ta dau­giau kaip 20 ki­lo­met­rų.

Prie trak­to­riaus vai­ro sė­do ir pir­ma­sis šios tech­ni­kos ko­lo­no­je va­žia­vo Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ pir­mi­nin­kas Ma­rius Gu­dai­tis, ūki­nin­kau­jan­tis Pi­va­šiū­nų ir But­ri­mo­nių se­niū­ni­jo­se.

Ko­dėl trak­to­riai ne­rie­dė­jo pa­grin­di­ne Aly­taus Nau­ją­ja gat­ve? „Dzū­ki­jos ūki­nin­ko“ va­do­vas pa­reiš­kė, kad to ne­lei­do mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, nors bu­vo pra­šy­ta lei­di­mo va­žiuo­ti ne tik Nau­ją­ja, bet ir Pul­ko, Vil­niaus gat­vė­mis.

„No­ri­me pa­ro­dy­ti vie­nin­gu­mą su vi­sais Lie­tu­vos žem­dir­biais ir tai, kad vi­sos Lie­tu­vos žem­dir­biai daug ką ga­li pa­da­ry­ti. Mes sten­gia­mės da­ry­ti vis­ką, kas įma­no­ma, kad ūki­nin­kas ga­lė­tų gy­ven­ti ir dirb­ti kai­me. Į šią ak­ci­ją su­si­rin­ko žem­dir­biai iš vi­sų Aly­taus ra­jo­no se­niū­ni­jų. Mums ža­da­ma pa­di­din­ti mo­kes­čius ir už že­mę, ir už ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ir pri­va­lo­mą mo­kė­ti „Sod­rai“, ak­ci­zą ku­rui, ma­to­me, kad tik­rai ne­be­ga­lė­si­me iš­si­vers­ti, ypač sun­ku bus iš­gy­ven­ti smul­kie­siems  ūki­nin­kams“, – min­ti­mis da­li­jo­si M.Gu­dai­tis.

„Da­bar ku­ria­mas blo­gas žem­dir­bio įvaiz­dis“

Su sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ko­man­da trak­to­rių ak­ci­jos at­vy­kęs pa­lai­ky­ti Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, pats ūki­nin­kau­jan­tis apie 180 hek­ta­rų nuo­sa­vos ir nuo­mo­ja­mos že­mės, tei­gė su­pran­tan­tis žem­dir­bių bė­das: „Da­bar ku­ria­mas blo­gas žem­dir­bio įvaiz­dis, tar­si no­ri­ma jį pa­ro­dy­ti niek­da­riu, ne­mo­kan­čiu mo­kes­čių, bet taip nė­ra. Lie­tu­vos vals­ty­bė ku­ria­ma ir kai­me, čia yra daug švie­sių žmo­nių, vyk­do­ma kul­tū­ri­nė veik­la.“

A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, ūki­nin­kus smau­gia ne tik ma­žos pro­duk­ci­jos su­pir­ki­mo kai­nos, kon­ku­ren­ci­ja, bet ir tech­ni­ka be ban­kų pa­sko­lų ne­įper­ka­ma.

Me­ras žem­dir­biams lin­kė­jo bū­ti vie­nin­giems, so­li­da­riems ir pa­ste­bė­jo, kad jam te­ko ma­ty­ti vie­ną ne­tvir­tai pa­ke­lė­je pa­sta­ty­tą ža­li­ą­jį kry­žių, ku­ris la­bai lin­guo­ja. Ūki­nin­kai jam į šį pa­ste­bė­ji­mą at­kir­to: „Koks gy­ve­ni­mas, toks ir kry­žius.“

Ra­jo­no val­džios at­sto­vai į gat­ves pa­si­ren­gu­sius iš­rie­dė­ti žem­dir­bius vai­ši­no karš­ta ar­ba­ta ir sal­dai­niais, kar­tu su jais au­to­mo­bi­liu va­žia­vo mies­to gat­vė­mis.

Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos ūki­nin­ko“ pir­mi­nin­kas M.Gu­dai­tis, jei ša­lies val­džia ne­re­a­guos į da­bar­ti­nes įspė­ja­mą­sias pro­tes­tų ak­ci­jas, Alytaus ra­jo­no žem­dir­biai da­ly­vaus ir gruo­džio pra­džio­je nu­ma­to­mo­je su­reng­ti ak­ci­jo­je prie pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės.

„Nors jau ža­da­ma ūki­nin­kams ne­di­din­ti mo­kes­čių, ta­čiau kol kas tai tik pa­ža­dai, mes jų esa­me gir­dė­ję jau la­bai daug“, – pa­brė­žė M.Gu­dai­tis.

Aly­taus ra­jo­ne šiuo me­tu ofi­cia­liai yra re­gist­ruo­ta 3 tūkst. 867 ūki­nin­kų ūkiai, vi­du­ti­nis jo dy­dis – apie 12 hek­ta­rų.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.