Gais­ra­vie­tės van­duo jau pra­dė­tas va­ly­ti

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Gruodis 3
Vanduo po gaisro
Alytaus miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyko praėjusį penktadienį, dalyvavo ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar „Dzū­ki­jos van­de­nys“ jau pra­dė­jo va­ly­ti ben­dro­vės nuo­te­kų va­lyk­lo­je su­kaup­tą pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ge­sin­to gais­ro van­de­nį. Toks spren­di­mas pri­im­tas pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo ir ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka. Vi­so gais­ra­vie­tės van­dens iš­va­ly­mas ga­li už­truk­ti apie tris mė­ne­sius. Iš­va­ly­tas van­duo bus iš­lei­džia­mas į Ne­mu­ną.

Pri­si­pa­ži­no bu­vęs su­klai­din­tas

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka, pa­ga­liau su­tik­ta su Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros prieš de­šimt die­nų pa­im­tais pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ge­sin­to gais­ro van­dens mė­gi­nių ty­ri­mais.

Mė­gi­niai bu­vo ima­mi da­ly­vau­jant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, po­li­ci­jos ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vams iš ke­tu­rių vie­tų – „Dzū­ki­jos van­de­nų“ nuo­te­kų va­lyk­los, ku­rio­je su­kaup­ta apie 30 tūkst. kub. met­rų, bu­vu­sio „Aly­taus teks­ti­lės“ at­vi­ro re­zer­vu­a­ro, ku­ria­me yra apie 10 tūkst. kub. met­rų, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ re­zer­vu­a­ro, į ku­rį iš gais­ra­vie­tės per­pum­puo­ta apie 600 kub. met­rų, ir li­ku­sio van­dens gais­ra­vie­tės rū­sy­je.

Iš vi­so gais­re pa­nau­do­to van­dens tu­ri­ma apie 46 tūkst. kub. met­rų.

Or­ga­ni­ka ir bio­ge­nai bu­vo ti­ria­mi Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Pie­tų Lie­tu­vos Ap­lin­kos ty­ri­mų sky­riu­je Aly­tu­je, o la­kie­ji or­ga­ni­niai jun­gi­niai, me­ta­lai, fta­la­tai – agen­tū­ros Che­mi­nių ty­ri­mų sky­riu­je Vil­niu­je.

Vi­si šie ty­ri­mai, kaip skel­bia Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, pa­ro­dė, kad nė vie­na iš tir­tų me­džia­gų – sun­kių­jų me­ta­lų, po­li­cik­li­nių aro­ma­ti­nių an­glia­van­de­ni­lių, la­kių­jų or­ga­ni­nių jun­gi­nių ne­vir­ši­jo ša­lies tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų mo­men­ti­nių di­džiau­sių leis­ti­nų kon­cen­tra­ci­jų.

Gais­ra­vie­tės van­dens ty­ri­mas jau at­lik­tas šeš­tą kar­tą. Ap­lin­kos mi­nist­ras K.Ma­žei­ka pri­si­pa­ži­no bu­vęs jis ir vi­suo­me­nė su­klai­din­ti dėl anks­tes­nių ne pa­gal me­to­di­ką at­lik­tų ty­ri­mų, ku­rie ro­dė di­de­lį  jo už­terš­tu­mą kai ku­rio­mis me­džia­go­mis.

Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis da­bar su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją dėl at­lik­tų gais­ra­vie­tės van­dens ty­ri­mų iro­ni­za­vo: „Ir že­mė, ir oras, ir van­duo ge­ras. Lyg nie­kas ne­de­gė ar­ba de­gė eko­lo­giš­kos pa­dan­gos.“

Ta­čiau ne­tru­kus pa­reiš­kė ti­kin­tis da­bar­ti­niais ty­ri­mais. N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad ne­su­tik­ta su pir­muo­ju Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mu gais­ra­vie­tės van­de­nį iš­va­ly­ti per 800 die­nų, tam per il­gas lai­ko­tar­pis, da­bar su­tar­ta dėl tri­jų mė­ne­sių truk­mės.

Ar dėl to ne­nu­ken­tės „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­ly­mo įren­gi­niai? Į šį klau­si­mą mies­to va­do­vas at­sa­kė, kad dėl to at­sa­ko­my­bę pri­si­i­ma mi­nis­te­ri­ja.

Ga­li kai­nuo­ti apie 40 tūkst. eu­rų

Ka­dan­gi Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra pa­da­rė iš­va­dą, jog gais­ra­vie­tės van­duo ga­li bū­ti iš­lei­džia­mas va­ly­mui be pa­pil­do­mo ap­do­ro­ji­mo, tam pri­ta­rė ir pra­ėju­sį penk­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si  sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja, va­kar „Dzū­ki­jos van­de­nys“ jau ėmė­si šio van­dens va­ly­mo.

Kaip sa­kė šios ben­dro­vės Ga­my­bos de­par­ta­men­to va­do­vas Le­o­nas Mac­ke­vi­čius, pir­miau­sia va­lo­mas gais­ra­vie­tės van­duo, su­kaup­tas nuo­te­kų va­lyk­lo­je, o po to – iš bu­vu­sio „Aly­taus teks­ti­lės“ re­zer­vu­a­ro ir per­pum­puo­tas į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ re­zer­vu­a­rą: „Per die­ną pla­nuo­ja­me iš­va­ly­ti nuo 300 iki 600 ku­bi­nių met­rų ir iš­leis­ti į Ne­mu­ną. Maž­daug po sa­vai­tės ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, kiek už­truks gais­ro van­dens iš­va­ly­mas, tai pri­klau­so ir nuo oro są­ly­gų. Pla­nuo­ja­me, kad per tris mė­ne­sius gais­ra­vie­tės van­de­nį iš­va­ly­si­me.“

Tai „Dzū­ki­jos van­de­nims“ ga­li kai­nuo­ti apie 40 tūkst. eu­rų. Ti­ki­ma­si, kad iš­lai­dos bus pa­deng­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

„Dzū­ki­jos van­de­nims“ teks spręs­ti ir ką da­ry­ti su dum­blu, su­si­kau­pu­siu su gais­ra­vie­tės van­de­niu. Pa­sak L.Mac­ke­vi­čiaus teks jį tir­ti, nu­sta­ty­ti už­terš­tu­mą ir po to spręs­ti, kur jį pa­tal­pin­ti: ar jį iš­si­veš „Tok­si­ka“, gal teks pri­sta­ty­ti „Ak­me­nės ce­men­tui“ ar ki­tai įmo­nei.

Ap­lin­kos mi­nist­ras po pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­džio sa­kė, kad  dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je ki­lu­sio gais­ro at­lik­ti oro, van­dens ty­ri­mai, jo iš­va­ly­mas, taip pat ki­ti su gais­ro lik­vi­da­vi­mu su­si­ję dar­bai ga­li kai­nuo­ti dau­giau kaip 6 mln. eu­rų

 „Tok­si­ka“ pra­dės pa­vo­jin­gų kon­struk­ci­jų de­mon­ta­vi­mą

Vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“ iš gais­ra­vie­tės jau iš­ve­žė  de­gi­ni­mui 680 to­nų pa­vo­jin­gų at­lie­kų – de­gė­sių, su­si­da­riu­sių  iš teks­ti­li­nių ir me­ta­li­nių pa­dan­gų kor­dų, gu­mos li­ku­čių, der­vų ir ki­tų ne­aiš­kių che­mi­nių jun­gi­nių.

Pir­mu eta­pu iš gais­ra­vie­tės iš­vež­tų pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų pa­slau­ga kai­na­vo apie 240 tūkst. eu­rų, o tai „Tok­si­kai“ tu­ri bū­ti pa­deng­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Kaip sa­kė šios ben­dro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius, da­bar pa­vo­jin­gos at­lie­kos bus ve­ža­mos iš pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės te­ri­to­ri­jos: „Mū­sų pa­sam­dy­ti eks­per­tai nu­sta­tė įgriu­vu­sių pa­sta­to kon­struk­ci­jų pa­vo­jin­gu­mą sie­kiant iš­rū­šiuo­ti at­lie­kas. Jų iš­va­das tu­ri­me gau­ti šią sa­vai­tę, tuo­met pra­dė­si­me pa­vo­jin­gų įgriu­vu­sių kon­struk­ci­jų de­mon­ta­vi­mą, or­ga­ni­zuo­si­me at­lie­kų rū­šia­vi­mą ir im­si­mės pa­vo­jin­gų­jų iš­ve­ži­mo.“

Pre­li­mi­na­riais „Tok­si­kos“ skai­čia­vi­mais, pa­grin­di­nė­je gais­ra­vie­tė­je yra 5–8 tūkst. to­nų at­lie­kų, iš ku­rių pa­vo­jin­gų­jų – 2–3 tūkst. to­nų.

 Pa­si­ges­ta iš­anks­ti­nio gais­ro ge­si­ni­mo pla­no

Va­kar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, kad jos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė bai­gė ty­ri­mą dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro ge­si­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo.

Dar­bo gru­pės iš­va­do­se pir­miau­sia kon­sta­tuo­ja­ma, kad ne­bu­vo su­da­ry­tas iš­anks­ti­nis įmo­nės „Eko­lo­gis­ti­ka“ ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se kilusio gais­ro ge­si­ni­mo ir lik­vi­da­vi­mo pla­nas.

Kaip tei­gia dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kė, vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rė Be­ata Ma­liu­šic­ka, jei­gu įmo­nės ga­my­bi­nės pa­tal­pos bū­tų tik­rin­tos ir tin­ka­mai vyk­dy­ta jų vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra, taip pat bū­tų pai­so­ma vi­sų rei­ka­la­vi­mų iš­duo­dant lei­di­mus veik­lai vyk­dy­ti, ga­li­my­bė kil­ti to­kiam gais­rui bū­tų bu­vu­si mi­ni­ma­li.

Mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu ini­ci­juos tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, kad bū­tų už­tik­rin­ta vi­sų pa­vo­jin­gų ob­jek­tų vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra ir pre­ven­ci­ja.

Dar­bo gru­pė nu­sta­tė, jei­gu bū­tų pa­skelb­ta aukš­čiau­sia pa­jė­gų pa­si­tel­ki­mo ka­te­go­ri­ja ir la­biau į va­do­va­vi­mą gais­rui ge­sin­ti įsi­trau­kęs Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas, ti­kė­ti­na, kad bū­tų spar­čiau tel­kia­mi iš­tek­liai ir pa­jė­gos gais­rui ge­sin­ti. Bū­tent to sti­go per pir­mą­sias gais­ro ge­si­ni­mo die­nas.

Tad mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juos tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mą, kad juo­se aiš­kiau bū­tų reg­la­men­tuo­tas at­lie­ka­mų gais­rų ge­si­ni­mo ir ki­tų gel­bė­ji­mo dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas bei va­do­va­vi­mas jiems.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš kar­to ki­lus gais­rui pra­ne­šė, kad pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, jį or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. 

Alytaus mieste ir rajone eks­tremali situacija dėl šio gaisro dar neatšaukta.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.