Nr. 133 (13656)

2021-11-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 133 (13656) skaitykite:

 • Per ka­ran­ti­ną at­si­ra­du­sį lais­vą lai­ką aly­tiš­kė cho­reo­grafė iš­nau­do­jo kū­ry­biš­kai: iš­lei­do sep­ty­nias kny­gas
 • „Gil­me­ra” iš­te­sė­jo duo­tą pa­ža­dą gar­baus am­žiaus Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­jai
 • Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bas kvie­čia jus kar­tu pa­mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nę ko­vos prieš mo­te­rų prie­var­tą die­ną!
 • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai pri­si­jun­gė prie „Bal­to­jo paukš­čio” ak­ci­jos
 • KA­LĖ­DOS SU­JUN­GIA: lau­kia įspū­din­gas „ALY­TUS – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022” ati­da­ry­mas
 • Te­at­ra­li­zuo­ti ge­riau­sių pje­sių skai­ty­mai žiū­ro­vų lau­kia te­at­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je
 • Mi­rė par­ti­za­nas Juo­zas Ja­ka­vo­nis-Tig­ras
 • Pa­mi­nė­tos Dzū­kų rink­ti­nės par­ti­za­nų žū­ties 70-osios me­ti­nės
 • Iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me įgu­los va­das pa­aiš­ki­no, ko­kias tris sa­vy­bes ka­riai jau at­si­ne­ša sa­vo šir­dy­je, o ko­kias rei­kia iš­siug­dy­ti
 • Nie­kad pri­de­ra­mai ne­si­džiaug­si pa­sau­liu, kol gy­ve­ni­mo jū­ra neims plūs­ti ta­vo gys­lo­mis, kol ne­ap­gaubs ta­vęs dan­gus ir ne­ka­rū­nuos žvaigž­dės
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ka­ra­lia­vo bai­da­rių po­las
Lap­kri­čio 15-ąją Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rė „Lit­grid“ Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, But­ri­miš­kių kai­me esan­čio­je „Lit­Pol Link“ kei­tik­lio...
Taip va­kar, lap­kri­čio 17-ąją, sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, da­ly­vau­da­mas kap­su­lės at­ei­ties kar­toms įka­si­mo į nau­jai sta­to­mo na­mo pa­ma­tus Ne­mu­no gat­vė­je...
But­ri­mo­nių se­niū­ni­jo­je, Pa­ba­liuo­se, su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Kris­ti­na Va­lai­tie­nė at­vi­rai sa­ko, kad ji – nei flo­ris­tė, nei de­ko­ra­to­rė, bet jos ge­bė­ji­mai šio­je veik­lo­je...
Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos Europos Sąjungoje kasmet pražudo per 3 400 gyvybių. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, mūsų šalyje nelaimingą atsitikimą darbe kasmet patiria...
To­kiais žo­džiais ap­si­lan­ky­ti at­nau­jin­to­se spor­tui skir­to­se erd­vė­se kvie­čia Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rė Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė. Ge­ri...
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad smulkieji verslininkai gali lengviau ir paprasčiau tvarkyti savo apskaitą, naudodamiesi jiems skirta nemokama e.paslauga – virtualiu...
Šiandien Seime svarstomas Pranešėjų apsaugos įstatymo projektas. Anot Seimo Žmogaus teisių komiteto nario, parlamentaro Vytauto Bako, tai ypač svarbus įstatymas, kuris leis geriau apsaugoti žmones,...
„Bet kuris naujas ministras pirmuosius metus vykdo savo pirmtakų projektus, todėl dauguma klausimų bei teiginių, nors ir pagrįsti, yra ilgalaikės žemės ūkio politikos pasekmė. Labai vertinu tai, kad...
Merkio rinktinės partizano, politinio kalinio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Laisvės premijos laureato Juozo Jakavonio-Tigro laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 26 d.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.