„Mū­sų cen­tro du­rys pla­čiai at­ver­tos kiek­vie­nam Alytaus mies­to, ir ne tik mies­to, gy­ven­to­jui” (16)

Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rė Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė: „Mes dir­ba­me vi­sas sa­vai­tės die­nas nuo pat ry­to iki vė­laus va­ka­ro. To­dėl ir pa­tys džiau­gia­mės su­lauk­da­mi skam­bu­čių, ir kar­tu pra­džiu­gin­da­mi mies­te­lė­nus.“
Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rė Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė: „Mes dir­ba­me vi­sas sa­vai­tės die­nas nuo pat ry­to iki vė­laus va­ka­ro. To­dėl ir pa­tys džiau­gia­mės su­lauk­da­mi skam­bu­čių, ir kar­tu pra­džiu­gin­da­mi mies­te­lė­nus.“
To­kiais žo­džiais ap­si­lan­ky­ti at­nau­jin­to­se spor­tui skir­to­se erd­vė­se kvie­čia Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rė Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė. Ge­ri po­ky­čiai bei pla­nai, vyks­tan­tys šia­me cen­tre, ste­bi­na ir džiu­gi­na. Įvai­riais bū­dais ieš­ko­ma ga­li­my­bių ge­rin­ti as­me­nų, gau­nan­čių slau­gos, glo­bos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas, są­ly­gas. Šie­met ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė šio cen­tro spor­to sa­lė, per­si­ren­gi­mui skir­tos pa­tal­pos, jos ta­po leng­viau pri­ei­na­mos žmo­nėms, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią. Iš­gra­žė­jo cen­tro ap­lin­ka, su­mon­tuo­ta lau­ko tre­ni­ruok­lių, ap­skri­tai pa­ge­rė­jo ir žmo­nėms tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė. Apie po­ky­čius, dar­bus ir nuo­tai­kas su Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­re I.Mas­ke­liū­nie­ne kal­ba­si Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Pra­dė­siu po­kal­bį nuo pa­gy­rų. Aly­tiš­kiai, ku­rių ar­ti­mie­ji stip­ri­na sa­vo jė­gas Jū­sų įstai­go­je, kal­ba, kad dar nie­kad šia­me cen­tre ne­bu­vo taip rū­pes­tin­gai tvar­ko­ma­si kaip da­bar. Ar įstai­gos dvi­de­šimt­me­čio su­kak­tis ska­ti­no ir dar ska­ti­na im­tis rim­to, sva­raus kai ku­rių erd­vių at­nau­ji­ni­mo?

– Ne­ma­nau, kad rei­kė­tų įvar­dy­ti ir sie­ti cen­tro pa­si­kei­ti­mą su įstai­gos įre­gist­ra­vi­mo da­ta. Ma­no aki­mis, tai bu­vo bū­ti­na at­lik­ti, nes re­mon­tas bū­tent šio­se vie­to­se bu­vo ne­da­ry­tas nuo įstai­gos ati­da­ry­mo lai­kų.

To­dėl tik pra­dė­ju­si ei­ti cen­tro va­do­vės pa­rei­gas vis gal­vo­jau ras­ti bū­dą pri­sit­rau­kiant pa­pil­do­mų lė­šų bū­tent šiam re­mon­tui.

Ne­įga­lių­jų klu­bas „Aly­tu­pis“ jau daug me­tų spor­tuo­ja mū­sų cen­tre, to­dėl ma­ty­da­ma jų sun­kų pa­te­ki­mo į įstai­gą ke­lią, nu­spren­džiau prie to pa­ties ko­ri­do­riaus, sa­lių bei rū­bi­nių at­nau­ji­ni­mo dar­bų im­tis ir šio.

Ka­dan­gi pa­ti mėgs­tu au­ga­lus, do­miuo­si ap­lin­kos žel­di­ni­mu, kū­ri­mu, to­dėl bū­tent tai ir lė­mė įstai­gos iš­ori­nės ap­lin­kos pa­kei­ti­mą, nau­jų gė­ly­nų įkū­ri­mą. Be­pra­si­de­dan­čiu šal­tuo­ju me­tų lai­ku mū­sų se­no­liai ne­iš­ei­na pa­si­vaikš­čio­ti, bet kai tik at­šy­la oras, jie vaikš­ti­nė­ja pa­tys ar pa­de­da­mi cen­tro dar­buo­to­jų po vi­są te­ri­to­ri­ją, ap­žiū­ri­nė­ja au­ga­lus ir ža­li­ą­sias erd­ves.

 

– Dvi­de­šimt me­tų su­ka­ko nuo Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro įre­gist­ra­vi­mo. Bet kaž­ko­kia gi­mi­nin­ga veik­la da­bar­ti­nio cen­tro pa­tal­po­se vy­ko ir anks­čiau. Ne­te­ko do­mė­tis is­to­ri­ja?

– Šiuo me­tu esu šio cen­tro va­do­vė, įstai­gą ži­nau nuo jos įre­gist­ra­vi­mo lai­kų. Ži­no­ma, kad do­mė­jau­si jos is­to­ri­ja. Įstai­go­je se­niau­siai dir­ban­tys dar­buo­to­jai pa­me­na, kad tai bu­vo Aly­taus ši­lu­mos tin­klų svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­sas (va­di­na­mas pro­fi­lak­to­riu­mu), ku­ria­me bu­vo tei­kia­mos re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos tiek dar­buo­to­jams, tiek mies­to gy­ven­to­jams.

Svei­ka­tin­gu­mo cen­trui va­do­va­vo vyr. gy­dy­to­jas Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas. Svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­sas bu­vo įsi­kū­ręs da­bar­ti­nia­me Glo­bos sky­riu­je. Žmo­nės ga­lė­jo nau­do­tis ba­sei­nu, pir­ti­mi, bu­vo at­lie­ka­mos naf­ta­li­no, pur­vo pro­ce­dū­ros. Lan­kė­si ne tik mies­to gy­ven­to­jai, or­ga­ni­za­ci­jos ir­gi, taip pat ir Kau­no „Žal­gi­rio“ ko­man­da.

Čia vei­kė ir val­gyk­la. Tuo me­tu žmo­nės, gau­nan­tys re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas, kar­tu gau­da­vo ir mai­ti­ni­mo ta­lo­nus.

2001 me­tų rug­sė­jo 27 die­ną Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu bu­vo nu­spręs­ta įsteig­ti Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą.

2002 me­tų rug­pjū­čio 22 die­ną tuo­me­tis Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Kir­kliaus­kas pa­tvir­ti­no cen­tro struk­tū­rą, tai yra sky­rius. Vik­to­ras Čap­li­kas, bu­vęs Aly­taus ši­lu­mos tin­klų vyr. ad­mi­nist­ra­to­rius, bu­vo pa­skir­tas lai­ki­nai ei­ti cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Slau­gos sky­rius bu­vo ati­da­ry­tas pir­ma­sis, mat Glo­bos sky­riu­je vy­ko re­mon­tas. Slau­go­je, kiek pa­me­na dar­buo­to­jai, vei­kė 25 Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riaus lo­vos, nors pa­čio­je pra­džio­je sky­riu­je bu­vo gy­do­mi tik 3 pa­cien­tai.

Vė­liau po tru­pu­tį pa­cien­tų skai­čius di­dė­jo. Kai bu­vo baig­tas Glo­bos sky­riaus re­mon­tas, ja­me ap­si­gy­ve­no pir­mie­ji 8 gy­ven­to­jai, ku­rie į sky­rių pa­te­ko tie­siai iš Slau­gos sky­riaus. Pa­tvir­tin­tų lo­vų skai­čius slau­go­je vis di­dė­jo ir nuo 2019 me­tų gruo­džio 16 die­nos, re­mian­tis vi­suo­ti­nio da­li­nin­kų pri­ta­ri­mu, sky­riu­je pa­tvir­tin­tos 67 lo­vos. Šian­dien Glo­bos sky­riu­je pa­tvir­tin­tos 39 vie­tos.

Ir taip po tru­pu­tį jau 20 me­tų tu­ri­me štai to­kią as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą, tei­kian­čią dau­gy­bę skir­tin­gų pa­slau­gų.

 

– Daug erd­vių pas­ta­ruo­ju me­tu at­nau­jin­ta, su­tvar­ky­ta. Jū­sų pa­mi­nė­ti ne­įga­lie­ji spor­ti­nin­kai, ku­riuos vie­ni­ja Aly­taus ap­skri­ties ne­įga­lių­jų svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to klu­bas „Aly­tu­pis“, va­do­vau­ja­mas vie­no iš stip­riau­sių Pie­tų Lie­tu­vo­je lan­ki­nin­ko Ro­lan­do Ba­ra­naus­ko, pa­tal­po­mis la­bai džiau­gia­si. O Jus pa­čią šis pro­jek­tas džiu­gi­na?

– Nau­jai re­mon­tuo­tos ir įreng­tos pa­tal­pos džiu­gi­na tiek ma­ne pa­čią, vi­sus įstai­gos dar­buo­to­jus ir į įstai­gą at­vyks­tan­čius žmo­nes. Su pa­čio­mis spor­to sa­lės, per­si­ren­gi­mo kam­ba­rių erd­vė­mis cen­tro dar­buo­to­jai su­si­dur­da­vo ma­žiau, bet vi­si džiau­gia­si, kad švie­sios spal­vos su­tei­kia pui­kias emo­ci­jas tik pa­te­kus pro įstai­gos du­ris. Su­lau­kia­me ir daug pa­gy­ri­mų iš se­niai įstai­go­je spor­tuo­jan­čių Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų, ku­rie dau­gy­bę me­tų tą da­rė ma­žo­jo­je spor­to sa­lė­je, ku­ri tik­rai bu­vo la­bai pras­tos būk­lės pra­de­dant grin­di­mis ir sie­no­mis.

 

– Ak­ty­vūs „Aly­tu­pio“ spor­ti­nin­kai tik­rai stip­rins sa­vo rau­me­nis ir sie­lą, bet ko­kios per­spek­ty­vos pa­spor­tuo­ti vie­ni­šam aly­tiš­kiui? Ką jam pa­siū­ly­tu­mė­te ir ko­kia tvar­ka?

– Mū­sų cen­tro du­rys pla­čiai at­ver­tos kiek­vie­nam mies­to ir, ne tik mies­to, gy­ven­to­jui. Di­džio­sios spor­to sa­lės gra­fi­kas yra už­pil­dy­tas vi­sam spor­to se­zo­nui, bet vis dar kvie­čia­me ir lau­kia­me spor­ti­nin­kų ma­žo­jo­je spor­to sa­lė­je.

Žmo­nės pa­var­gę nuo nie­kaip vi­suo­me­nės ne­pa­lie­kan­čio CO­VID-19 vi­ru­so, pa­var­gę bū­ti su­var­žy­ti lan­kan­tis jiems pa­tin­kan­čio­se vie­to­se, to­dėl su­lau­kia­me la­bai daug skam­bu­čių iš mies­to gy­ven­to­jų su klau­si­mu apie mū­sų cen­tro ba­sei­ną.

Mes dir­ba­me vi­sas sa­vai­tės die­nas nuo pat ry­to iki vė­laus va­ka­ro. To­dėl ir pa­tys džiau­gia­mės su­lauk­da­mi skam­bu­čių, ir kar­tu pra­džiu­gin­da­mi mies­te­lė­nus.

Taip pat šią va­sa­rą bu­vo nau­jai įreng­ta lau­ko spor­to erd­vė – su­mon­tuo­ti lau­ko tre­ni­ruok­liai. Jie skir­ti ne tik mū­sų cen­tro pa­cien­tams, gy­ven­to­jams ar dar­buo­to­jams, bet taip pat kvie­čia­me vi­sus mies­te­lė­nus at­vyk­ti pa­spor­tuo­ti gry­na­me ore.

 

– Sma­gu ruoš­tis ir su­lauk­ti pa­si­kei­ti­mų, šven­čių. Ko­kie nau­ji vė­jai cen­tro prie­ša­ky­je?

– Nau­jų vė­jų lau­kiam iš aukš­čiau, kaip mū­sų įstai­gą pa­lies pla­nuo­ja­ma Lie­tu­vos svei­ka­tos prie­žiū­ros per­tvar­ka.

 

– Dar pa­kal­bė­ki­me apie es­te­ti­nį gro­žį. Ru­dens kom­po­zi­ci­jo­mis pa­puo­šė­te Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rių. Gra­žus, vi­sų pa­ste­bi­mas ak­cen­tas. Jū­sų pa­cien­tai gė­ri­si tuo?

– Mū­sų įstai­gos Glo­bos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir Slau­gos sky­rių so­cia­li­niai dar­buo­to­jai me­ti­nių šven­čių pro­ga ar­ba pra­si­de­dant nau­jam me­tų se­zo­nui sten­gia­si kaž­ko­kio­mis de­ta­lė­mis, ak­cen­tais pa­keis­ti sky­rių įvaiz­džius.

Tai yra ne tik šių dar­buo­to­jų dar­bas, bet ir my­li­mas po­mė­gis. Dar­buo­to­jos sa­vo dar­bais no­ri pa­puoš­ti sky­rius dėl mū­sų pa­cien­tų, kad kiek­vie­no iš jų trum­pas iš­vy­ki­mas iš pa­la­tos leis­tų nors mi­nu­tei pa­mirš­ti li­gas ir bė­das bei teik­tų šir­džiai ir akims ma­lo­nias aki­mir­kas.

Glo­bos sky­riaus so­cia­li­nės dar­buo­to­jos, kur­da­mos kom­po­zi­ci­jas, kvie­čia ir ak­ty­ves­nes Glo­bos sky­riaus gy­ven­to­jas pri­si­dė­ti prie dar­be­lių kū­ri­mo kar­tu.

Ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti, kad ir pa­tiems cen­tro dar­buo­to­jams no­ri­si su­kur­ti jau­kes­nę dar­bo ap­lin­ką, to­dėl ben­drai kur­da­mi es­te­ti­nį gro­žį sky­riuo­se, įstai­gos kie­me kar­tu pa­tys sau tą jau­ku­mą ir su­si­ku­ria­me.

 

– Glo­bos sky­riaus gy­ven­to­jai už­au­gi­no ir nu­ė­mė ru­dens der­lių. Tai jiems la­bai svar­bus mo­men­tas? Ko­kios emo­ci­jos lie­ja­si? Kam jie už jas tu­ri bū­ti dė­kin­gi?

– Pir­miau­sia tu­ri bū­ti dė­kin­gi pa­tys sau už tai, kad do­mi­si ir kad su di­de­liu ma­lo­nu­mu no­ri pri­si­dė­ti prie vi­so šio pro­ce­so. Anks­ty­vą pa­va­sa­rį kar­tu su Glo­bos sky­riaus so­cia­li­niais dar­buo­to­jais ap­ta­ria tin­ka­mą lai­ką dar­žo­vių so­di­ni­mui, pa­si­da­li­ja sa­vo se­no­viš­ka pa­tir­ti­mi ir pa­ta­ri­mais, o ta­da vi­si ben­drai kim­ba į dar­bus.

Kas pats že­me­lę pa­ju­di­na, o kas tik pa­lai­ko kom­pa­ni­ją bu­vi­mu ša­lia. Va­sa­rą mū­sų se­no­liai su ma­lo­nu­mu ste­bi au­gi­mo pro­ce­są ir pri­me­na po sau­lė­to sa­vait­ga­lio iš pat ry­to so­cia­li­nėms dar­buo­to­joms, kad rei­kia lys­vėms van­dens.

Lap­kri­čio 5-ąją mū­sų cen­tre kaip ir ki­to­se įstai­go­se bu­vo šven­čia­ma Py­ra­gų die­na, ku­rio­je vi­si Glo­bos sky­riaus gy­ven­to­jai, žais­da­mi sta­lo žai­di­mus, vai­ši­no­si pa­čių ran­ko­mis už­au­gin­tų cu­ki­ni­jų bly­nais, mo­liū­gų py­ra­gais.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Esam tikriausei seniausi šiluminių klijentai.Viskas pasikeitę į gerą pusę, bet slabni sargai dirba.Per lėti šiam darbui.Moteriškė atrodo tokia pavargus ir nuolat nepatenkinta.Numuša nuotaiką.

  Komentaras

  Is kur tiek pagyru,siai moteriai? Ka ji tokio ypatingo padare? Sukeldama priespriesa tarp kolektyvo ir prametydama darbuotojus,kurie puikiai atliko ir atlikdavo savo darba. Susodino savus zmones i senu darbuotoju vietas. Gyvaciu lizdas ir irstva ten.

  Komentaras

  Teko apsilankyti baseine.Tikrai visur labai švaru,jauku,tvarkinga .Tik blogą įspūdį paliko moteris,dirbanti rūbinėje...labai jau nemaloni ji mums pasirodė,nekulturinga.O šiaip norėtumėme padekoti šauniai Direktorei,už sukurtą puikų įvaizdį.

  Komentaras

  Tokiu žmoniu,kaip ši nuostabi Direktorė Irma Maskeliūnienė kuri skleidžia senelems šiluma ir viska daro jų labui.Manau tokio žmogaus reiks paieškoti su žvake ačiū IRMUTE. NEKREIPKITE DĖMESIO Į NEŽINOMŪ ŽMONIŲ KALBAS,BŪKITE VISADA TOKIA.LINKIU JUMS SVEIKATOS.SU DIDELE PAGARBA JUMS

  Komentaras

  Tokiu žmoniu,kaip ši nuostabi Direktorė Irma Maskeliūnienė kuri skleidžia senelems šiluma ir viska daro jų labui.Manau tokio žmogaus reiks paieškoti su žvake ačiū IRMUTE. NEKREIPKITE DĖMESIO Į NEŽINOMŪ ŽMONIŲ KALBAS,BŪKITE VISADA TOKIA.LINKIU JUMS SVEIKATOS.SU DIDELE PAGARBA JUMS

  Komentaras

  Persirengimo rubine tikrai maza.Didziausia siauba man kele dvieju zmoniu masazas itin nedideleje patalpoje,ir ne vien del to,kad tuo pat metu masazuojami skirtingu lyciu asmenys,bet todel ,kad kazin ar yra islaikomas reikalavimas 2 metru atstumui,tarp gulinciu asmenu.Buvo tikra,kad tokiose istaigose,i visus reikalavimus pandemijos metu yra ziurima itin atsakingai.

  Komentaras

  Tai geras nuostabus šiltas žmogus.aš čia bus 18m nebuvo tokių direktorių, kaip ši mūsų gerbimas Irmutė Maskeliūnienė. Tai mūsų gyventojų Mama kuri supranta iš pusė žodžio senolė.Kažin ar yra tokių direktorių tai žmogus iš didžiosios raidės.Sveikatos jums išlikite kokia esate super

  Komentaras

  O aš tai labai norečiau paklausti direktorės ar ji kada nors buvo užėjusi i reabilitaciniu patalpu žmoniu persirengimo rubines? Ar ji vartė ir domėjosi skundu ir pageidavimu knyga,ar kaip nors reagavo kurioje labai daug Alytaus gyventoju prašymu irengti bent normalia rubine

  Komentaras

  Laba diena, ponios ir ponai, jei jums reikia paskolos, kreipkitės dėl paskolos per Novelty Finance Inc.

  Ar jums nuolat trūksta grynųjų, nes bankas ar kitos finansinės institucijos jums atsisakė paskolos dėl nepakankamo užstato, skolos ir pajamų santykio, žemo kredito balo, aukštų palūkanų ar kitų priežasčių?

  Ar pavargote nuo dabartinės finansinės padėties? Ar jums reikia pastiprinimo savo finansams? Pavargote mokėti daugiau nei turėtumėte už dideles palūkanų normas? Jūs nusipelnėte geresnio sprendimo.

  „Novelty Finance Inc“ yra čia su kredito linija, kuri gali padėti jums siekti bendrų finansinių tikslų.

  Su Novelty Finance paskolos pasiūlymu būsite tikri dėl kokybiškų paskolų paslaugų, tokių kaip;

  • Subsidijuota 3 % palūkanų norma be paslėptų mokesčių.
  • Pateikite paraišką internetu (lengva paraiška jums patogioje vietoje ir laiku)
  • Greitas ir lengvas patvirtinimas per 24 valandas.
  • Gaukite iki 5 milijonų eurų/dolerių.
  • Saugus ir patikimas procesas, 100 % saugus.

  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas, trumpalaikes ir ilgalaikes paskolas, užtikrintas ir neužtikrintas paskolas, asmeninę paskolą, verslo paskolą, skolų konsolidavimo paskolą, investicinę paskolą arba paskolą projektui užbaigti ir kt.

  Norėdami kreiptis dėl paskolos, atsiųskite kontaktinį laišką Novelty Finance Inc per
  El. paštas: (noveltyfinances@gmail.com)
  WhatsApp / Telegram: +447915601531
  Telefonas: +447915601531

  Pagarbiai
  Ponia Davina Claire
  „Novelty Finance Inc.“ generalinis direktorius.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.