„Ma­nau, kad šis na­mas su­lauks pa­klau­sos” (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kapsule Alytus
Kapsulę ateities kartoms į statomo namo Nemuno gatvėje pamatus įkasa „Coner“ direktorius Edvardas Bielskis, „VIRI Investicija“ vadovas Rimantas Prūsaitis ir Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Zitos Stankevičienės nuotr.
Taip va­kar, lap­kri­čio 17-ąją, sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, da­ly­vau­da­mas kap­su­lės at­ei­ties kar­toms įka­si­mo į nau­jai sta­to­mo na­mo pa­ma­tus Ne­mu­no gat­vė­je ce­re­mo­ni­jo­je. Šis tri­jų aukš­tų na­mas, ku­rio pir­ma­me aukš­te bus ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, o ki­tuo­se dvie­juo­se aukš­tuo­se – bu­tai, yra Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ su­ma­ny­mas. Sta­ty­bų ran­go­vas – Aly­taus ben­dro­vė „Co­ner“.

Min­tis ki­lo prieš pus­an­trų me­tų

„VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ di­rek­to­rius, bu­vęs miš­ki­nin­kas Ri­man­tas Prū­sai­tis per kap­su­lės įka­si­mo at­ei­ties kar­toms ce­re­mo­ni­ją tvir­ti­no, kad prieš pus­an­trų me­tų jam ki­lo min­tis sta­ty­ti pa­sta­tą Aly­tu­je. Taip iš pri­va­čių as­me­nų bu­vo įsi­gy­tas 19,42 aro že­mės skly­pas ne­to­li mies­to cen­tro, Ne­mu­no gat­vė­je. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja lei­di­mą sta­ty­boms iš­da­vė ant­ro­je spa­lio pu­sė­je (gali būti aktualu: dailylentės).

Ran­go­vu pa­si­rink­ta sta­ty­bo­mis už­si­i­man­ti Aly­taus įmo­nė „Co­ner“. Kaip sa­kė jos va­do­vas Ed­var­das Biels­kis, Aly­tu­je ši ben­dro­vė sta­to pir­mą dau­gia­bu­tį, iki šiol dau­gia­bu­čius te­ko tik re­no­vuo­ti.

Sta­ty­bų tech­ni­nę prie­žiū­rą vyk­dys Bi­ru­tė Alek­se­riū­nie­nė iš Aly­taus ben­dro­vės „Ale­bi“.

Į na­mo sta­ty­bą „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ pla­nuo­ja in­ves­tuo­ti dau­giau kaip 1 mln. eu­rų ir dar­bus baig­ti iki at­ei­nan­čių me­tų rug­sė­jo.

Vi­so sta­ti­nio dy­dis – 1 tūkst. 170 kv. met­rų. Pir­ma­me aukš­te bus apie 350 kv. met­rų dy­džio ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, ki­tuo­se dvie­juo­se aukš­tuo­se – ke­tu­rio­li­ka bu­tų nuo 40 iki 65 kv. met­rų dy­džio. Prie na­mo bus 26 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos.

Du bu­tai nau­jai sta­to­ma­me na­me jau re­zer­vuo­ti.

E.Biels­kio tei­ki­mu, na­mas tu­rės cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą, ta­čiau bu­tuo­se ir ad­mi­nist­ra­ci­nė­se pa­tal­po­se bus įreng­tas ir grin­di­nis šil­dy­mas (gali būti aktualus ir infraraudonųjų spindulių šildymas).

 

Kap­su­lė­je – raš­tas su N.Ce­siu­lio, E.Biels­kio ir R.Prū­sai­čio pa­ra­šais

Lap­kri­čio 17-ąją į nau­jai sta­to­mo na­mo pa­ma­tus bu­vo įkas­ta kap­su­lė su raš­tu, ku­ris pa­tvir­tin­tas N.Ce­siu­lio, E.Biels­kio ir R.Prū­sai­čio pa­ra­šais. O raš­tas per­riš­tas juos­te­le su „Aly­tus – My­liu“ žen­klu.

Kap­su­lė­je įdė­ta­me raš­te pa­tvir­tin­ta sta­ty­bų pra­džia ir pa­bai­ga, taip pat įvar­dy­tas šių sta­ty­bų idė­jos au­to­rius R.Prū­sai­tis.

Pa­sak mies­to me­ro N.Ce­siu­lio, per pas­ta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų Aly­tu­je ne­bu­vo daug sta­ty­bų, da­bar jų dau­gė­ja, at­si­ran­da nau­jų būs­tų pa­klau­sa, nes se­nų­jų bu­tų kai­nos yra iš­au­gu­sios.

„VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ di­rek­to­rius tei­gė, kad nau­jai sta­to­ma­me na­me kvad­ra­ti­nis met­ras gy­ve­na­mo­jo plo­to ne­kai­nuos 2 tūkst. eu­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai