Nr. 133 (13216)

2018-11-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 133 (13216) skaitykite:

  • Bu­din­ti vais­ti­nė sa­vi­val­dy­bės pa­pra­šė ati­dė­ti dar­bo nak­ti­mis pra­džią iki mė­ne­sio
  • Skal­dyk ir val­dyk: ko sie­kia Krem­lius, kir­šin­da­mas Lie­tu­vos tau­ti­nes ma­žu­mas
  •  Pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je – mil­ži­niš­kų Ki­ni­jos ži­bin­tų fes­ti­va­lis
  •  Bu­vu­siems al­ko­ho­li­kams sun­kiau­sia po gy­dy­mo pra­dė­ti nau­ją gy­ve­ni­mą
  •  Vaikų atėmimas – bausmė tėvams ar vaiko gelbėjimas?
  •  Strei­kuo­ja mo­ky­to­jai. Bet ir mo­ki­niai tu­ri ką pa­sa­ky­ti­
  •  Svar­bu ne tik žvan­gin­ti gin­klais. Kaip kal­bos tech­no­lo­gi­jos ga­li pa­dė­ti ap­gin­ti ša­lį?
  •  Lai­min­gi žmo­nės ne­kon­flik­tuo­ja, nei­eš­ko prie­ka­bių. Jie tie­siog gy­ve­na ir džiau­gia­si
Jei skai­to­te šias ei­lu­tes, bet nei pats, nei jū­sų šei­mos na­riai mo­kyk­lo­je ne­dir­ba­te, la­bai ti­kė­ti­na, kad ne­si­gi­li­no­te ir į nau­jos eta­ti­nės mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas pa­skel­bė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, su­da­ro­mą pa­gal gy­ven­to­jams ir ver­slui svar­biau­sias sri­tis, ku­rio­se...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja lie­pą trečią kar­tą pa­skel­bė vie­šą kon­kur­są pa­rink­ti ve­žė­jus re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais kar­tu die­gia­mo­mis...
„Vi­si ant ke­tu­rių“ me­to­das iš es­mės kei­čia vi­są gy­dy­mo ei­gą, su­trum­pi­na pro­ce­dū­rų lai­ką ir ma­ži­na są­nau­das. Šis bū­das lei­džia iš­veng­ti su­dė­tin­gų kau­lo pri­au­gi­ni­mo...
Šiuo me­tu ša­lies švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­je vy­rau­ja di­džiu­lė pro­ble­ma, į ku­rią nu­mo­ja­ma ran­ka, – tai mo­ky­to­jų strei­kas. Šiuo straips­niu no­riu iš­reikš­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.