Aly­tu­je prie strei­ko jun­gia­si trys iš ke­tu­rių gim­na­zi­jų, ar­ba Ko­dėl ope­ruo­jan­čio chi­rur­go nie­kas ne­ver­čia links­min­ti pa­cien­tų?

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (9)
2018 Lapkritis 22
suoli
Prie Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos paskelbto neterminuoto streiko prisijungė penkios Alytaus mokyklos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Jei skai­to­te šias ei­lu­tes, bet nei pats, nei jū­sų šei­mos na­riai mo­kyk­lo­je ne­dir­ba­te, la­bai ti­kė­ti­na, kad ne­si­gi­li­no­te ir į nau­jos eta­ti­nės mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos sub­ti­ly­bes. Tai­gi, dėl ko strei­kuo­ja mo­ky­to­jai? „Šis strei­kas nė­ra tik dėl al­gų, nė­ra tik dėl ug­dy­mo ko­ky­bės, jis yra ir dėl švie­ti­mo at­ei­ties, ir dėl skaid­ru­mo, mo­ra­lu­mo po­li­ti­ko­je, ir dėl vi­sų tų svar­bių ver­ty­bių, apie ku­rias kal­ba­me, o da­bar at­ėjo lai­kas už jas pa­ko­vo­ti“, – sa­ko Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos dar­bo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, IT mo­ky­to­ja eks­per­tė Lo­re­ta Ma­zė­ty­tė.

Nau­jos tvar­kos mi­nu­sai ir pliu­sai

„Nuo­tai­kos pras­tos, mo­ky­to­jai jau­čia­si ap­gau­ti“, – taip ko­le­gų nu­si­tei­ki­mą strei­ko iš­va­ka­rė­se api­ben­dri­na tri­jų Aly­taus gim­na­zi­jų – Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go, Pu­ti­nų ir Jot­vin­gių – at­sto­vai.

Va­kar strei­kas vy­ko Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je. Strei­ka­vo 43 mo­ky­to­jai, strei­ko ko­mi­te­tas apie tai skel­bė ir mo­kyk­los in­ter­ne­to pus­la­py­je. Kal­bė­da­ma apie Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) nau­jos eta­ti­nės tvar­kos mi­nu­sus, Pu­ti­nų gim­na­zi­jos  sky­riaus pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Ba­guc­kie­nė di­de­liu pa­že­mi­ni­mu va­di­na tą nau­jos ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos as­pek­tą, kai mo­ky­to­jas „tu­ri de­rė­tis su va­do­vu“ dėl sa­vo krū­vio.

„Aš dir­bu sa­vo pa­grin­di­nį dar­bą: mo­kau vai­kus, tai­sau jų kon­tro­li­nius, ruo­šiuo­si pa­mo­koms. Vi­sa ki­ta yra pa­pil­do­mai, o dar­bų są­ra­šas – il­gas. Nie­kur nė­ra pa­ra­šy­ta, ką tu­riu pa­da­ry­ti ir kiek už tai gau­ti, bet ten­ka ei­ti pas di­rek­to­rių ir įro­di­nė­ti, kad man tu­ri bū­ti su­mo­kė­ta. Pa­ro­dy­ki­te ki­tą dar­buo­to­ją, ku­rio pa­rei­gi­nė­je in­struk­ci­jo­je ne­nu­ro­do­ma kon­kre­čiai, ką jis pri­va­lo at­lik­ti. Juk nie­kas ne­ver­čia ope­ruo­jan­čio chi­rur­go ei­ti links­min­ti li­go­nio, o mo­ky­to­jui – lie­pia“, – V.Ba­guc­kie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad dėl Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos įves­to eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ko­je nu­ma­ty­tų „de­ry­bų“ ga­li at­si­ras­ti ir ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų, mo­ky­to­jų skirs­ty­mo į „sa­vus“ ir ne­la­bai, apie to­kius pa­vyz­džius šį ru­de­nį jau kal­ba­ma so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

Pe­da­go­gai var­di­ja vi­są ei­lę eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos mi­nu­sų. To pa­ties da­ly­ko mo­ky­to­jai skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se už tą pa­tį dar­bą gau­na skir­tin­gą skai­čių va­lan­dų pa­si­ruo­ši­mui ir są­siu­vi­nių tai­sy­mui. Va­di­na­si, at­ly­gi­ni­mai skir­tin­gi. Vi­siš­kai ne­svar­bu, ko­kių kla­sių kon­tro­li­nius dar­bus mo­ky­to­jas tai­so, nors, pa­vyz­džiui, 6 kla­sės mo­ki­nys ra­ši­nė­ly­je pa­ra­šo 150 žo­džių, o 12 kla­sės mo­ki­nys – 500 žo­džių.

Gim­na­zi­jų mo­ky­to­jai li­ko nu­skriaus­ti, nes at­im­ti prie­dai, o jų dar­bo at­sa­ko­my­bė – daug di­des­nė. Kon­tak­ti­nės pa­mo­kos ir pa­si­ruo­ši­mas joms, dar­bų tai­sy­mas dėl nau­jos tvar­kos skai­čiuo­ja­mas ne 42 sa­vai­tėms, kaip anks­čiau, o 37 ar 33 sa­vai­tėms. Kuo ma­žes­nis sa­vai­čių skai­čius, tuo mo­ky­to­jas la­biau nu­skriau­džia­mas. Nes, nors mo­ki­niai atos­to­gau­ja, bet mo­ky­to­jai dir­ba. Jei anks­čiau ki­tiems dar­bams bu­vo ga­li­ma skir­ti 3,5 val., tai da­bar – daugiau valan­dų, tačiau tai padaryta pasiruo­šimo pamokoms ir darbų taisymo sąskaita. Re­zul­ta­tas – at­ly­gi­ni­mas už tą pa­tį krū­vį dau­ge­liui su­ma­žė­jo, palyginti su ankstesniais metais.

 Mo­ky­to­jai yra ne­pa­ten­kin­ti, dėl to, pa­vyz­džiui, Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je at­ly­gi­ni­mai bus per­skai­čiuo­ja­mi iš nau­jo. Strei­kuo­ti šio­je mo­kyk­lo­je pe­da­go­gai ža­da 100 pro­cen­tų.

Kaip nau­jos tvar­kos pliu­są mo­ky­to­jai ma­to at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę jiems ap­mo­kė­ti už ki­tus dar­bus, ta­čiau tam ne­skir­ta pa­kan­ka­mai pi­ni­gų. Mo­ky­to­jų arit­me­ti­ka pa­pras­ta: skir­ta 17 mln., iš jų 7 mln. – pa­si­ren­gi­mui ir vie­ši­ni­mui. Li­ku­sie­ji 10 mln. pa­da­ly­ti 2 tūkst. ug­dy­mo įstai­gų po 5 tūkst. eu­rų me­tams, tai yra 417 eu­rų mė­ne­siui.

Strei­kas – net tik dėl nau­jos ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos

„Iš pra­džių bu­vo ke­li ar ke­lio­li­ka Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pri­im­tų ne­lo­giš­kų ir su švie­ti­mo ben­druo­me­ne vi­sai ne­ap­tar­tų spren­di­mų, pa­vyz­džiui, pail­gin­ti moks­lo me­tai, ne­su­de­ri­nus jų su eg­za­mi­nų se­si­jos ir dar­bų tai­sy­mo lai­ku. Vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų ver­tin­to­jų dar­bo tvar­ka, kai nu­spręs­ta, kad mo­ky­to­jas ga­li na­muo­se (!), po pa­mo­kų at­li­kęs vi­sus sa­vo dar­bus, tai­sy­ti par­si­neš­tus vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų dar­bus, o ta­da vėl ei­ti ves­ti pa­mo­kų, ir taip ke­lias sa­vai­tes. Po kelerių metų mokyklos mo­delis jau bus 5+4+3, t. y. pradinė mokykla penkiametė, pagrindinė – trimetė, o gimnazija – ketur­metė, nors šis klausimas nebuvo diskutuotas su visuomene, – var­di­ja mo­ky­to­ja L.Ma­zė­ty­tė.

Vos ne me­tus vi­suo­me­nė gir­dė­jo, kad dėl nau­jos tvar­kos mo­ky­to­jams bus už vi­sus dar­bus ap­mo­kė­ta. Ir bu­vo for­muo­ja­ma nuo­mo­nė, kad nau­ja ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka yra tai, ko il­gai lauk­ta. Bet at­si­ti­ko – nuo vil­ko ant meš­kos.

„Šio­je si­tu­a­ci­jo­je la­biau­siai žei­džia ci­niš­kas po­žiū­ris į mo­ky­to­jus, me­las, ban­dy­mai su­prie­šin­ti vi­suo­me­nę, ma­ni­pu­lia­vi­mas fak­tais, at­sa­ko­my­bės per­kė­li­mas ki­tiems ir, be abe­jo, imi­ta­ci­nėms re­for­moms lei­džia­mi mi­li­jo­nai, ku­rie iš tie­sų ga­lė­jo bū­ti skir­ti ug­dy­mo ko­ky­bei ge­rin­ti“, – sa­ko mo­ky­to­jos L.Ma­zė­ty­tė ir Ja­ni­na Ku­chals­kie­nė.

„Nau­ja eta­ti­nė ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka iš tik­rų­jų bu­vo tai, ko no­rė­jo ne mo­ky­to­jai, bet mi­nis­te­ri­ja, de­kla­ra­vu­si, kad su­mo­kės už vi­sus pa­pil­do­mus dar­bus ir pa­kels at­ly­gi­ni­mus. Ki­taip sa­kant, tai bu­vo po­li­ti­nis rei­ka­las. Bet pi­ni­gų ne­skir­ta ir nau­ja tvar­ka su­kė­lė di­de­lę su­maiš­tį. Kai LŠDPS su­skai­čia­vo, kad nau­jai tvar­kai įgy­ven­din­ti rei­kia 200 mln. eu­rų, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė, kad jie blo­gai skai­čiuo­ja. Bet re­a­ly­bė pa­ro­dė ką ki­ta. Da­bar mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad tiks­las ir ne­bu­vo pa­kel­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Ar tai reiš­kia, kad rei­kė­jo tie­siog pa­keis­ti ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, ne­aiš­ku dėl ko?“ – svars­to V.Ba­guc­kie­nė.

…o tuo tar­pu Aly­tu­je

„Mu­mis nie­kas ne­ma­ni­pu­liuo­ja, nes mes pa­tys ge­ba­me mąs­ty­ti“, – sa­ko aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai, nu­spren­dę jung­tis prie ne­ter­mi­nuo­to LŠDPS pa­skelb­to strei­ko. Pir­mie­ji tai pa­da­rė Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pe­da­go­gai, ku­rių gre­tos LŠDPS sky­riu­je iš­au­go nuo 7 iki 40, prof­są­jun­ga įsteig­ta Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, kol kas ne­gau­sus jos na­rių bū­rys Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, ta­čiau pe­da­go­gai vie­nin­gai pa­si­sa­kė už strei­ką.

Pro­tes­to prieš nau­ją eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką kon­teks­te mo­ky­to­jai kal­ba ir apie Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­ją. Jie pa­si­gen­da po­li­ti­kų, tiek Sei­mo na­rių, tiek Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dė­me­sio jų ke­lia­moms pro­ble­moms.

Vėl pra­bil­ta ir apie ne­su­tvar­ky­tą Aly­taus mies­to švie­ti­mo tin­klą, ku­ris pa­lai­min­go­je ra­my­bė­je tur­būt lau­kia pa­va­sa­rį vyk­sian­čių rin­ki­mų. Ta­čiau pu­se lū­pų ka­den­ci­ją bai­gian­tys po­li­ti­kai mo­kyk­loms už­si­me­na apie tai, kad teks verž­tis dir­žus. Mo­ky­to­jai at­ker­ta, kad su­tvar­ky­ti tin­klą yra tik­rai ne jų, o ta­ry­bos na­rių ir val­di­nin­kų rei­ka­las.  

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je yra pa­tei­kia­mi duo­me­nys apie vi­du­ti­nio mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo po­ky­tį 2018 me­tais (ly­gi­nant su 2017-ai­siais). Skir­tin­guo­se mies­tuo­se jis yra nuo 5 iki 30 pro­cen­tų, tai yra nuo 46 iki 201 eu­ro). Aly­taus mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lo­se po­ky­tis – vie­nas ma­žiau­sių res­pub­li­ko­je, tik 9 pro­cen­tai.

Mo­ky­to­jai taip pat nuo­gąs­tau­ja dėl ne­ofi­cia­liai pa­skli­du­sios in­for­ma­ci­jos, kad 2019 me­tams Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mai ga­li trūk­ti apie 1,15 mln. eu­rų, nes ma­žės Aly­taus švie­ti­mui skir­tų pi­ni­gų iš mi­nis­te­ri­jos. Iš jų 600 tūkst. trūks švie­ti­mo pa­gal­bai, 218 tūkst. – mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mui ir val­dy­mui ir apie 300 tūkst. – dėl pa­di­dė­ju­sių at­ly­gi­ni­mų.

Šian­dien Vil­niaus mo­ky­to­jų na­muo­se vyks Lie­tu­vos mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mas, į ku­rį pa­kvies­ta švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė, aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai. Per­tvar­ko­mis pa­si­pik­ti­nę pe­da­go­gai iš vi­sos Lie­tu­vos ti­ki­si iš­girs­ti at­sa­ky­mus, kaip ir ka­da iš es­mės bus im­ta­si spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.

LŠDPS rei­ka­lau­ja ne­del­siant at­si­sa­ky­ti ab­sur­diš­kos dar­bo už­mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo tvar­kos ir įdieg­ti eta­ti­nį mo­de­lį, ku­ria­me vie­nam eta­tui su­da­ry­ti bū­tų ne dau­giau kaip 18 kon­tak­ti­nių va­lan­dų ir 18 va­lan­dų skir­ta ki­tiems dar­bams.


Pa­gal mo­kyk­los Švie­ti­mo sky­riui pa­teik­tus duo­me­nis, 100 pro­cen­tų mo­ky­to­jų pla­nuo­ja strei­kuo­ti Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je.

Su strei­kuo­jan­čiais mo­ky­to­jais yra nu­ma­ty­ta su­si­tik­ti, su mo­kyk­lų di­rek­to­riais pa­si­kal­bė­ta.

Švie­ti­mo sky­rius tu­ri in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė pla­nuo­jan­čios strei­kuo­ti mo­kyk­los (nuo ka­da strei­kuos, kiek mo­ky­to­jų strei­kuos, pri­im­ti mo­kyk­los spren­di­mai dėl ug­dy­mo pro­ce­so ko­re­ga­vi­mo).

Ly­gin­ti skai­čius yra su­dė­tin­ga, nes nuo 2018 m. rug­sė­jo 1 d. pa­si­kei­tė fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. 2018 m. mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų gau­ta 12 596.1 tūkst. eu­rų, 2019 m. mo­ky­mo lė­šos – 12 488.6 tūkst. eu­rų. Jei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pa­sky­rė 2019 m. mo­ky­mo lė­šas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, tai jos vi­sos bus nau­do­ja­mos pa­gal pa­skir­tį.

RIMVYDA ALIŠAUSKIENĖ

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

  Komentaras

  Ne tai profsąjungai priklausau, negaliu streikuoti. Ačiū už gerą pasiūlymą. Streikuosiu naktimis ir per atostogas, nes kaip ir daugeliui, atlyginimas nė kiek nepadidėjo, nors "apmoka" dabar už VISUS darbus!

  Komentaras

  Atsakysiu, kodėl mokytojai ne streikavo atostogų metu?? Naują apmokėjimą ŠMM priėme vasarą, atostogų metu ir sukėlė šoką ne tik mokyklų vadovams, bet ir mokytojams. Primetė savo,, etatų skaičiuokles", " patogias" ministerijai, nesuderinę su pedagogais. Aš turėjau 21 pamoką pernai ir šiemet. Atlyginimas pakilo tik apie 10€ į rankas, bet atėjo 2 mok. su indiv. programom, +2 prevencinės programos, +dirbti su prailg. grupe 35 val. už "ačiū "?? Nėra konkretumo už atlikto darbo apmokėjimą.

  Komentaras

  čia ir pasimato tėvelių tikrasis geraširdiškumas, supratingumas ir nesavanaudiškumas...mokytojas ne žmogus ir pertraukos jam nepriklauso. Jų metu turi ruošt egzaminams, kam jam valgyt...

  Komentaras

  Čia tiems, kas nepatenkinti mokytojų streiku, nes nukentės mokiniai. Kai didžiuosiuose pasaulio miestuose streikuoja metro darbininkai, avialinijų darbuotojai, tai kuo didesnį nepatogumą patiria visuomenė, tuo greičiau sėdama prie derybų stalo. O mokiniai ir nuotoliniu būdu, ir savarankiškai gali pasimokyti, pasikartoti jau išeitas temas ir pan.

  Komentaras

  Jurgita Petrauskienė pasakyk savo šeimininkui Skverneliui. Reformos neveikia. Pirma reikia su mokytojais aptarti. Ne laukyte o tai atvyksime į ŠMM ir visi reformatoriai keliaus į darbo biržą.

  Komentaras

  kodel mokytojai nestreikavo savo atostogu metu o dabar reikia dirbti o vaikus kankinti kaip jie pasivys tuos mokslus o ir egzaminus reikes issilaikyti mokytojai besirdziai jiems tik pinigu tegul sumoka mokescius kai po darbo moko vaikus ir kiek pasima uz 45 min tegul pamoku metu negeria kavos ir po prekybos centrus nelaksto pats ta maciau chirurgas operuodamas tikrai niekur neiseina

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.