Dantų atkūrimas vos per vieną parą

Simonas
Gy­dy­to­jas Si­mo­nas Ban­kaus­kas: „Odon­to­lo­gi­jos pro­ble­mos kiek­vie­nam iš mū­sų yra itin svar­bus veiks­nys, jei­gu ne­ga­lė­si­me at­si­pa­lai­duo­ti dėl sa­vo šyp­se­nos, tuo­met nie­ka­da ne­si­jau­si­me vi­sa­ver­čiai.“
„Vi­si ant ke­tu­rių“ me­to­das iš es­mės kei­čia vi­są gy­dy­mo ei­gą, su­trum­pi­na pro­ce­dū­rų lai­ką ir ma­ži­na są­nau­das. Šis bū­das lei­džia iš­veng­ti su­dė­tin­gų kau­lo pri­au­gi­ni­mo pro­ce­dū­rų.

„Vi­si ant ke­tu­rių“ gy­dy­mo me­to­di­ka

 Uni­ka­li „vi­si ant ke­tu­rių“ gy­dy­mo me­to­di­ka skir­ta dau­gu­mą ar vi­sus dan­tis pra­ra­du­siems žmo­nėms, ku­riems iki šiol bu­vo tra­di­ciš­kai siū­lo­mi iš­ima­mie­ji pro­te­zai.

Tai­kant šią me­to­di­ką vie­no žan­di­kau­lio dan­tims vi­siš­kai at­kur­ti vie­to­je tra­di­ciš­kai srie­gia­mų 6–8 im­plan­tų nau­do­ja­mi tik 4. Šis bū­das daž­nai pa­de­da iš­veng­ti su­dė­tin­gų kau­lo pri­au­gi­ni­mo pro­ce­dū­rų.

Dan­ties im­plan­tas – tai iš ti­ta­no ar cir­ko­nio pa­ga­min­ta dirb­ti­nė dan­ties šak­nis, ku­ri įsrie­gia­ma į žan­di­kau­lį, o ant jos tvir­ti­na­mas dirb­ti­nis dan­tis.

 Pro­ce­dū­ros ei­ga

 2 dan­tų im­plan­tai fik­suo­ja­mi prie­ki­nių dan­tų gru­pės sri­ty­je, kur pa­pras­tai kau­lo kie­kis im­plan­tuo­ti pa­kan­ka­mas. Ki­ti 2 im­plan­tai kam­pu įsrie­gia­mi šo­ni­nių dan­tų gru­pės sri­ty­je.

To­kia pro­ce­dū­ra ga­ran­tuo­ja mi­ni­ma­lų po­ope­ra­ci­nį skaus­mą ir dis­kom­for­tą pa­cien­tui. Iš kar­to po im­plan­ta­ci­jos pri­tai­ko­mi fik­suo­ti dan­tų pro­te­zai, to­dėl pa­cien­tas ga­li gy­ven­ti sa­vo kas­die­nį gy­ve­ni­mą.

 Pro­ce­dū­ros truk­mė

 Vie­no vi­zi­to pas gy­dy­to­ją me­tu įsrie­gia­mi im­plan­tai ir ant jų tvir­ti­na­mi pir­miau­sia lai­ki­ni, ta­čiau pa­to­gūs, tvir­ti dan­tys. O pa­si­bai­gus gi­ji­mo lai­ko­tar­piui pa­cien­tui už­de­da­mi nuo­la­ti­niai dan­tys. Dėl gy­dy­mo pa­pras­tu­mo fak­tiš­kai ne­eg­zis­tuo­ja am­žiaus ap­ri­bo­ji­mai.

Kiek­vie­nas pa­cien­tas yra in­di­vi­du­a­lus ir gi­ji­mo truk­mė ga­li skir­tis, to­dėl CLI­NIC | DPC spe­cia­lis­tai pa­dės jums ir pa­skirs as­me­ni­nį gy­dy­mo pla­ną.

 Dan­tų im­plan­tų pri­va­lu­mai prieš įpras­tas dan­tų plokš­te­les

  •  Ant im­plan­tų fik­suo­ja­mas ne­iš­ima­ma­sis dan­tų pro­te­zas, ku­ris yra sta­bi­lus, ne­ju­da kram­tant, kal­bant ar juo­kian­tis, ir žmo­gui ne­rei­kia bi­jo­ti, kad jis bet ku­rią mi­nu­tę iš­kris taip, kaip ga­li nu­tik­ti plokš­te­lei.
  • Pro­te­zai ant im­plan­tų vi­siš­kai at­ku­ria kram­ty­mo funk­ci­ją, ku­ri pri­lygs­ta val­gy­mui esant na­tū­ra­liems dan­tims. To­kios funk­ci­jos nie­ka­da ne­at­liks iš­ima­mo­ji plokš­te­lė, ku­ri val­gant ju­da, krai­po­si, dir­gi­na glei­vi­nę, ga­li pri­trin­ti žaiz­das ir ne­su­tei­kia ga­li­my­bės val­gy­ti kie­to mais­to.
  • Kram­tant mais­tą dan­ti­mis, at­kur­tais ant im­plan­tų, kau­lui ten­ka kram­ty­mo ap­kro­va, dėl ku­rios iš­ven­gia­ma jo ny­ki­mo.
  • Ant im­plan­tų tvir­ti­na­mi pro­te­zai pui­kiai at­lie­ka es­te­ti­nę funk­ci­ją – dan­tys at­ro­do na­tū­ra­liai, tik­ro­viš­kai, yra sta­bi­lūs.
  • Žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nė bū­se­na yra daug ge­res­nė tuo­met, kai jis yra pa­ten­kin­tas sa­vo šyp­se­na, ne­bi­jo ben­drau­ti ir jam ne­rei­kia jau­din­tis dėl ju­dan­čio dan­tų pro­te­zo. Su nau­jais dan­ti­mis jis ga­li vi­sai pa­mirš­ti bu­vu­sias pro­ble­mas.

 Ko­dėl ver­ta rink­tis „vi­si ant ke­tu­rių“ me­to­dą?

  • Im­plan­tai funk­cio­nuo­ja kaip na­tū­ra­lios dan­tų šak­nys.
  • Im­plan­tai pa­ga­min­ti iš bio­lo­giš­kai su­de­rin­tų me­džia­gų.
  • Tai na­tū­ra­lių dan­tų at­kū­ri­mo bū­das vi­sam gy­ve­ni­mui.
  • Pa­lai­ko na­tū­ra­lų žan­di­kau­lio kau­lą ir jį sti­mu­liuo­da­mi ap­sau­go nuo to­les­nio ny­ki­mo.
  • Tai sta­bi­li ir pa­to­gi at­ra­ma įvai­riems dan­tų pro­te­za­vi­mo spren­di­mams.

 Di­džiau­sia­me odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kų tin­kle Lie­tu­vo­je CLI­NIC | DPC tei­kia­mos vi­sos ben­dro­sios ir šiuo­lai­ki­nės prie­žiū­ros, im­plan­ta­vi­mo, pro­te­za­vi­mo ir chi­rur­gi­nės pa­slau­gos.

„Šyp­se­na kiek­vie­nam žmo­gui yra ypač svar­bi, ir jei­gu ne­ga­li­me pla­čiai nuo­šir­džiai šyp­so­tis, tuo­met pa­tys už­si­da­ro­me sa­vy­je ir, de­ja, bet bė­ga­me nuo ap­lin­ki­nių, ku­rie mums no­ri pa­dė­ti. Kai ku­rie žmo­nės net­gi nu­sto­ja siek­ti sa­vo sva­jo­nių vien tik dėl to, kad jiems gė­da, – ką ki­ti pa­ma­nys, ką ki­ti pa­sa­kys, kaip ki­tas žmo­gus ma­ne pri­ims. Odon­to­lo­gi­jos pro­ble­mos kiek­vie­nam iš mū­sų yra itin svar­bus veiks­nys, jei­gu ne­ga­lė­si­me at­si­pa­lai­duo­ti dėl sa­vo šyp­se­nos, tuo­met nie­ka­da ne­si­jau­si­me vi­sa­ver­čiai. Spręs­ki­me šias pro­ble­mas, ne­už­si­da­ry­ki­me, yra daug bū­dų, kaip jums ga­li­me pa­dė­ti, tie­siog įsi­leis­ki­te tai į sa­vo gy­ve­ni­mą ir mes steng­si­mės su­sig­rą­žin­ti šyp­se­ną ir bent da­le­lę gy­ve­ni­mo džiaugs­mo. Pa­ža­da­me“.

Im­plan­tuo­jan­tis vyr. gy­dy­to­jas Si­mo­nas Ban­kaus­kas

 Užs. Nr. 1089