Gyvenimas Aly­taus apskrityje: kas plūduriuoja, o kas ritasi žemyn?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Lapkritis 22
merai
Alytaus miesto meras Vytau­tas Grigara­vičius sako, jei Alytus būtų tarp mažųjų savi­valdybių, rezul­tatai būtų vieni geriausių. Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko teigimu, savivaldybę tem­pia že­myn švie­ti­mo sri­tis ir kai­nos už ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas pa­skel­bė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, su­da­ro­mą pa­gal gy­ven­to­jams ir ver­slui svar­biau­sias sri­tis, ku­rio­se spren­di­mus pri­ima sa­vi­val­dy­bės. To­kį in­dek­są šis ins­ti­tu­tas su­da­ro nuo 2011-ųjų, šį­met jis su­da­ry­tas ir pa­skelb­tas aš­tun­tą kar­tą. Šie­me­čia­me in­dek­se Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tarp še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių iš­lai­kė tą pa­čią vie­tą kaip ir per­nai, o Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė smuk­te­lė­jo že­myn.

Tarp di­džių­jų mies­tų – du ly­de­riai

Kaip skel­bia Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, su­da­rant sa­vi­val­dy­bių in­dek­są bu­vo va­do­vau­ja­ma­si pa­čių sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tais, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, Sta­tis­ti­kos, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tų, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Dar­bo bir­žos, da­bar be­si­va­di­nan­čios Už­im­tu­mo tar­ny­ba, Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ir ki­tais per­nykš­čiais duo­me­ni­mis.

Kaip ir anks­tes­nių me­tų in­dek­suo­se, re­zul­ta­tai ver­tin­ti 100 ba­lų ska­lė­je, su­da­ry­tas at­ski­ras in­dek­sas še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ir 54 ma­žų­jų.

Ly­de­riai tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – Klai­pė­dos (67 ba­lai) ir Vil­niaus (64 ba­lai) mies­tai. Šį­met ne­di­de­le per­sva­ra į prie­kį iš­si­ver­žė Klai­pė­da. Kaip nu­ro­do Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė pir­mą vie­tą už­si­tik­ri­no dėl že­mes­nių mo­kes­čių, ma­žiau­sios sko­los, čia pi­giau­siai iš di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių kai­nuo­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­lai­ky­mas, efek­ty­viai val­do­mas tur­tas ir švie­ti­mo in­fra­struk­tū­ra.

Tre­čio­je vie­to­je tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – Šiau­lių mies­tas (54 ba­lai), ket­vir­to­je – Kau­no mies­tas (52 ba­lai), penk­to­je vie­to­je – Pa­ne­vė­žio mies­tas (43 ba­lai) ir šeš­to­je vie­to­je – Aly­taus mies­tas (41 ba­las).

Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė to­kią pat po­zi­ci­ją už­ėmė ir per­nykš­čia­me Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to su­da­ry­ta­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se.

Aly­tu­je su­ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ge­riau­siai įver­tin­ta ko­mu­na­li­nio ūkio ir trans­por­to, o pras­čiau­siai – švie­ti­mo, in­ves­ti­ci­jų ir plėt­ros, mo­kes­čių, tur­to val­dy­mo, svei­ka­tos ir rū­py­bos sri­ty­se.

Trans­por­to sri­tis, kaip ir per­nykš­čia­me in­dek­se, įver­tin­ta pui­kiai, nes sa­vi­val­dy­bė vi­siems vie­ti­niams marš­ru­tams skel­bė vie­šuo­sius kon­kur­sus, vi­sus marš­ru­tus ap­tar­nau­ja pri­va­tus sek­to­rius.

Ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų sri­ty­je – tie­kiant cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą, vyk­dant at­lie­kų su­rin­ki­mą – taip pat dar­buo­ja­si pri­va­taus sek­to­riaus įmo­nės.

Aly­tus yra vie­nin­te­lis mies­tas tarp še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­ria­me su­ma­žė­jo cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na gy­ven­to­jams – pa­ly­gin­ti su 2016-ai­siais – 21,8 proc.

Per­nai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dau­giau nei 99 proc. vi­sų gy­ven­to­jų pra­šy­mų bu­vo iš­nag­ri­nė­ti lai­ku. Vi­dur­kis tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – 93 proc. Ta­čiau už­im­tų pa­rei­gy­bių skai­čius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ver­ti­nant tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je per­nai bu­vo di­džiau­sias tarp še­šių di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Per­nai Aly­tu­je tai­ky­tas aukš­tes­nis že­mės mo­kes­čio ta­ri­fas pa­ly­gin­ti su vi­du­ti­niu di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų kie­kis, ten­kan­tis vie­nam gy­ven­to­jui, Aly­tu­je sie­kė 1 tūkst. 104 eu­rus ir bu­vo ma­žes­nis už vi­du­ti­nį – 2 tūkst. 235 eu­rai – di­džio­sio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų vie­nam aly­tiš­kiui te­ko 1 tūkst. 468 eu­rai, kai vi­dur­kis tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių – 5 tūkst. 347 eu­rai gy­ven­to­jui.

Pras­tą po­zi­ci­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei lė­mė ir ma­žas iš­duo­tų sta­ty­bos lei­di­mų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, – 2,7, vi­dur­kis tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių yra 4,3. Taip pat Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų – 35,2, vi­dur­kis tarp mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bių – 45,9. Ta­čiau vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­dau­gė­jo 3,1 tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai še­šio­se di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se šis ro­dik­lis – 2,4.

Pras­čiau­sias ver­ti­ni­mas Aly­tui su­teik­tas švie­ti­mo sri­ty­je. Moks­lei­vių vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­ty­vu­mas bu­vo že­mes­nis už vi­du­ti­nį di­džio­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Aly­taus mies­to moks­lei­viai su­rin­ko vi­du­ti­niš­kai 48,4 ba­lo, kai vi­dur­kis mi­nė­to­se sa­vi­val­dy­bė­se – 52,6 ba­lo.

Taip pat vie­nam moks­lei­viui Aly­tu­je ten­ka dau­giau­sia mo­kyk­lų plo­to, tai lė­mė di­des­nes mo­kyk­lų in­fra­struk­tū­ros iš­lai­ky­mo są­nau­das.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to ver­ti­ni­mu, tur­to val­dy­mo ver­ti­ni­mas pa­kil­tų, jei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ma­žiau nuo­sa­vų pa­sta­tų ir pa­tal­pų, dau­giau jų įtrauk­tų į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Pa­vyz­džiui, per­nai sa­vi­val­dy­bė val­dė 5 tūkst. 369 kv. met­rų pa­tal­pų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.

„Apie šį indeksą disku­ta­vome su savivaldybės dar­buotojų ko­manda. Sudė­tin­ga varžytis su kitais didžiai­siais miestais, kurie turi dau­giau galimybių. Jei būtume tarp mažųjų savi­valdybių, rezultatai būtų vieni geriausių. Bet yra kaip yra“, – apie pa­skelbtą sa­vi­valdybių indeksą mintimis pasidalijo Alytaus miesto meras Vytautas Grigara­vičius.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­si­dū­rė 27–30 vie­to­je

Per­nykš­čia­me Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to su­da­ry­ta­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­se Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, esant pa­na­šiems ro­dik­liams tarp ke­lių sa­vi­val­dy­bių, bu­vo 18–20 vie­to­je tarp 54 ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Šį­met ji smuk­te­lė­jo į 27–30 vie­tą, su­rin­ku­si 53 ba­lus iš 100.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė mi­nė­to­mis vie­to­mis in­dek­se da­li­ja­si su Kal­va­ri­jos, Elek­trė­nų ir Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės trans­por­to sri­tis ga­vo mak­si­ma­lų ba­lą, ge­riau nei vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įver­tin­tos biu­dže­to, tur­to val­dy­mo, ad­mi­nist­ra­ci­jos sri­tys, pras­čiau – ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų, švie­ti­mo ir mo­kes­čių sri­tys.

Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je trans­por­to sri­tis įver­tin­ta mak­si­ma­liu ba­lu, nes per­nai jo­je vei­kė pri­va­tus sek­to­rius, vi­si kon­kur­sai bu­vo pa­skelb­ti vie­šai.

Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je be­veik vi­si gy­ven­to­jų pra­šy­mai bu­vo iš­nag­ri­nė­ti lai­ku. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čius, ten­kan­tis tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, bu­vo ma­žes­nis nei vi­du­ti­nis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 6,6, vi­dur­kis yra 7,6.

Kaip pa­žy­mi Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas, nors in­ves­ti­ci­niai ro­dik­liai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo ge­res­ni nei vi­dur­kis 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se, ta­čiau pa­dė­tis šio­je sa­vi­val­dy­bė­je la­bai prieš­ta­rin­ga. Per­nai čia vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų dau­gė­jo – nuo 16,1 už­per­nai iki 17,5 per­nai, ta­čiau iš­duo­tų ir pra­tęs­tų ver­slo liu­di­ji­mų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo nuo 37,2 2016-ai­siais iki 33,4 per­nai.

Iš­duo­tų sta­ty­bos lei­di­mų tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo nuo 6,3 už­per­nai iki 5,6 per­nai. Tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų kie­kis vie­nam gy­ven­to­jui pa­au­go tik 2 eu­rais – nuo 969 iki 971.

Per­nai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo aukš­čiau­sias pa­grin­di­nio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ta­ri­fas, ta­čiau vi­du­ti­nė ver­slo liu­di­ji­mo kai­na vie­na že­mes­nių – 43 eu­rai pa­ly­gin­ti su 115 eu­rų vi­dur­kiu ma­žo­sio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se.

Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je sko­la per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus su­ma­žė­jo dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se – 9,5 proc., vi­du­ti­niš­kai ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se ji su­ma­žė­jo 3,6 proc.

Pa­ly­gin­ti su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, per­nai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­sė ma­žiau nuo­sa­vų pa­sta­tų ir pa­tal­pų, – 3 tūkst. 133 kv. met­rai tūks­tan­čiui gy­ven­to­jui, kai šis vi­dur­kis 54-io­se sa­vi­val­dy­bė­se yra 5 tūkst. 50 kv. met­rų.

Pa­gal pa­čios sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tus duo­me­nis, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas su­da­rė 65 kv. met­rus tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų. Šis ro­dik­lis ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se – 422 kv. met­rai tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.

„Mus tem­pia že­myn švie­ti­mo sri­tis ir kai­nos už ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, šios pa­slau­gos san­ty­ki­nai bran­gios. Esa­me kai­miš­ka sa­vi­val­dy­bė, jai to­kie ro­dik­liai bū­din­gi. Pa­skelb­tą in­dek­są ver­ti­na­me, ana­li­zuo­ja­me“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių mažųjų savivaldybių kategorijoje, 3–4 vie­to­je pa­te­ko Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė su 66 ba­lais, ji šio­mis vie­to­mis da­li­ja­si su Pa­lan­gos mies­to sa­vi­val­dy­be (pernai ji buvo 4–5 vietoje). 32–34 vie­to­je su 51 ba­lu – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, dar tiek pat ba­lų ga­vo Šven­čio­nių ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės (pernai ji buvo 37–43 vietoje). 35–40 vie­to­je su 50 ba­lų – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, tiek pat ba­lų skir­ta Ša­kių, Jo­na­vos, Ak­me­nės, Ra­sei­nių ra­jo­nų ir Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bėms (pernai ji buvo 37–43 vietoje).

Pas­ku­ti­nė­je, 54-oje, vie­to­je tarp ma­žų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių at­si­dū­rė Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su 25 ba­lais. Tarp šių sa­vi­val­dy­bių ly­de­riai – Klai­pė­dos ra­jo­nas, su­rin­kęs 43 ba­lus, ir Kau­no ra­jo­nas su 69 ba­lais.

Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­se pir­mau­ja Aly­taus mies­tas Drus­ki­nin­kai

Be­veik prieš dvi sa­vai­tes Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas pir­mą­kart pa­ren­gė ir pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są 2018. Šiam in­dek­sui bu­vo nau­do­ja­mi vie­šai pri­ei­na­mi pra­ėju­sių me­tų ofi­cia­lios sta­tis­ti­kos duo­me­nys iš Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, tuo­me­tės Dar­bo bir­žos, da­bar be­si­va­di­nan­čios Už­im­tu­mo tar­ny­ba, Hi­gie­nos ins­ti­tu­to, švie­ti­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos.

Su­da­rant šį in­dek­są 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių 0–10 ba­lų in­ter­va­le bu­vo ver­ti­na­mos pa­gal pen­kis kom­po­nen­tus – so­cia­li­nio, fi­zi­nio sau­gu­mo, gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos, ko­ky­biš­ko švie­ti­mo ir de­mo­gra­fijos.

Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­se tarp Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių pir­mau­ja Aly­taus mies­to ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės, ati­tin­ka­mai už­ėmu­sios 15 ir 16 vie­tas. 47-oje vie­to­je – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, 54-oje – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, 59-oje – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Aki­vaiz­du, kad šian­dien pa­dė­tis sa­vi­val­dy­bė­se ana­li­zuo­ja­ma įvai­riais as­pek­tais, iš su­da­ry­tų in­dek­sų nuo­mo­nę ga­li su­si­da­ry­ti pa­čių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai ir bū­si­mi in­ves­tuo­to­jai.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas aš­tun­tą kar­tą su­da­ry­tą sa­vi­val­dy­bių in­dek­są api­ben­dri­na taip: „Jei eko­no­mi­kos au­gi­mą pri­ly­gin­tu­me upės tėk­mei, tai vie­nos sa­vi­val­dy­bės tik plū­du­riuo­ja pa­sro­viui, o ki­tos spar­čiai ir­kluo­ja į prie­kį.“

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.