Aly­tu­je nau­jų ve­žė­jų teks pa­lauk­ti – vėl skun­das teis­mui

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 22
autobusiukai
Kon­kur­so lai­mė­to­ja „Kaut­ra“ jau pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šai pa­skel­bė pra­dė­ju­si pa­si­ren­gi­mo dar­bus dėl Aly­taus vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo, pranešė, kad tam skir­ti au­to­bu­sai jau sto­vi įmo­nės kie­me, dir­ba­ma iš pe­ties, jog jie bū­tų pa­ruoš­ti ir dar­bą ga­lė­tų pra­dė­ti dar šiais me­tais.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja lie­pą trečią kar­tą pa­skel­bė vie­šą kon­kur­są pa­rink­ti ve­žė­jus re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais kar­tu die­gia­mo­mis elek­tro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis per­ve­žant ke­lei­vius. Pa­teik­ti bū­si­mų ve­žė­jų pa­siū­ly­mai bu­vo ver­ti­na­mi dviem eta­pais ir spa­lio vi­du­ry­je nu­sta­ty­tas nu­ga­lė­to­jas – Kau­no ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Kaut­ra“. Pas­ta­ro­ji ėmė rū­pin­tis pa­tei­ki­mu au­to­bu­sų, ku­rie ga­lė­tų ap­tar­nau­ti Aly­taus mies­to marš­ru­tus, apie tai pa­si­skel­bė vie­šai, ta­čiau su­tar­tis su kau­nie­čių įmo­ne ne­su­da­ry­ta iki šiol. Šį pirmadienį, paskutinę kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo dieną, pa­aiš­kė­jo, kad juos Kau­no apy­gar­dos teis­mui ap­skun­dė ki­ta kon­kur­so da­ly­vė – Vil­niaus ben­dro­vė „Tran­sre­vis“. Ji teis­mui bu­vo ap­skun­du­si ir antro ve­žė­jų kon­kur­so są­ly­gas, ku­rias sa­vi­val­dy­bei te­ko tai­sy­ti pa­gal teis­mų pri­im­tus „Tran­sre­viui“ pa­lan­kius spren­di­mus.

Lie­pą pa­skelb­ta­me kon­kur­se – trys da­ly­viai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nau­jų ve­žė­jų vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais kon­kur­są vyk­dė iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis.

Mies­to marš­ru­tus tu­ri ap­tar­nau­ti 29 ne se­nes­ni nei de­šim­ties me­tų au­to­bu­sai, rei­ka­lau­ja­ma tu­rė­ti 3 pa­pil­do­mas to­kias trans­por­to prie­mo­nes, kad įvy­kus ge­di­mams per va­lan­dą marš­ru­te ga­lė­tų at­si­ras­ti ki­tas au­to­bu­sas. Po mies­tą tu­ri va­ži­nė­ti vie­no­dos mar­kės ir vie­no­dos spal­vi­nės iš­raiš­kos vie­ti­nius marš­ru­tus ap­tar­nau­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės.

Ke­lei­viams tu­ri at­si­ras­ti ga­li­my­bė įsi­gy­ti mė­ne­si­nius ir elek­tro­ni­nius bi­lie­tus. Pa­grin­di­nė­se mies­to sto­te­lė­se tu­ri at­si­ras­ti švies­len­tės su nuo­ro­do­mis apie at­vyks­tan­čius au­to­bu­sus iš to­li­mes­nių sto­te­lių.

Su kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais bū­tų pa­si­ra­šo­ma sep­ty­ne­rių me­tų su­tar­tis su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti dar tre­jiems me­tams.

Mak­si­ma­li vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos kai­na de­šim­čiai me­tų – 23 mln. 400 tūkst. eu­rų be PVM, o elek­tro­ni­nės in­for­ma­vi­mo sis­te­mos įren­gi­mas ir ap­tar­na­vi­mas tam pa­čiam lai­ko­tar­piui – 4 mln. 130 tūkst. eu­rų be PVM.

Lie­pą trečią­kart pa­skelb­ta­me šia­me kon­kur­se bu­vo trys da­ly­viai – Šiau­lių ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Bus­tu­ras“, kurios  jung­ti­nės veik­los su­tar­tyje įrašyta ir Alytaus įmonė „Milčija”, užsiimanti  trans­por­to pa­slau­gų tei­ki­mu,  Kau­no ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Kaut­ra“ ir Vil­niaus ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė „Tran­sre­vis“ ir­gi pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti su Aly­taus įmo­ne „Multivanas. Pastaroji da­bar aptarnauja per 40 proc.  mies­to marš­ru­tų.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, rug­pjū­tį bu­vo plė­šia­mi vo­kai su techniniais pa­siū­ly­mų duo­menimis, spalio pra­džioje at­plė­šus ki­tus tie­kė­jų vo­kus su kainų pasiū­lymais jie buvo ver­ti­na­mi pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį.

Spa­lio vi­du­ry­je kon­kur­so ko­mi­si­ja pa­skel­bė vie­šo kon­kur­so nu­ga­lė­to­ją – Kau­no ben­dro­vę „Kaut­ra“. Pa­sak R.Vit­kaus­kie­nės, ši ben­dro­vė sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė pa­tį ge­riau­sią ir nau­din­giau­sią pa­siū­ly­mą vi­sais as­pek­tais.

Pa­de­monst­ra­vo Aly­tu­je va­ži­nė­sian­čius au­to­bu­sus

Kon­kur­so lai­mė­to­ja „Kaut­ra“ jau pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šai pa­skel­bė pra­dė­ju­si pa­si­ren­gi­mo dar­bus dėl Aly­taus vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo. Kaip tvir­ti­no šios Kau­no įmo­nės generalinis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas, kon­kur­so są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad dar­bus tu­ri­me pra­dė­ti per mė­ne­sį nuo ofi­cia­lios su­tar­ties su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­mo, ta­čiau tam skir­ti au­to­bu­sai jau sto­vi įmo­nės kie­me, dir­ba­ma iš pe­ties, jog jie bū­tų pa­ruoš­ti ir dar­bą ga­lė­tų pra­dė­ti dar šiais me­tais.

„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą, kad kon­kur­są jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė lai­mė­jo są­ži­nin­gai ir su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­si­ra­šy­ta.

Be­je, „Kaut­ra“ Aly­tu­je dir­ba nuo 2008-ųjų, – ji tei­kia tarp­mies­ti­nio ir prie­mies­ti­nio per­ve­ži­mo, au­to­bu­sų nuo­mos pa­slau­gas, ad­mi­nist­ruo­ja au­to­bu­sų sto­tį.

Į teis­mą krei­pė­si „Tran­sre­vis“

Šį pir­ma­die­nį, pas­ku­ti­nę kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo die­ną, pa­aiš­kė­jo, kad į Kau­no apy­gar­dos teis­mą krei­­pė­si „Tran­sre­vis“, ši ben­­dro­vė ve­ža ke­lei­vius Vil­niaus mies­to vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais.

Kai kon­kur­so re­zul­ta­tai ap­skųs­ti teis­mui, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja – ben­dro­ve „Kaut­ra“ – ne­ga­li pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties.

Kaip tvir­ti­no šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Vla­das Dap­kus, teis­mui nu­ro­dy­ta, kad sa­vi­val­dy­bė ne­tin­ka­mai ver­ti­no „Kaut­ros“ pa­siū­ly­mą, ne­įsi­gi­li­no į fak­ti­nę si­tu­a­ci­ją, ne­si­va­do­va­vo pa­teik­tais do­ku­men­tais ir taip pa­da­rė es­mi­nius vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mus. To­dėl teis­mo pra­šo­ma pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes su­tar­ties su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­mui, kol pa­teik­tas pra­šy­mas bus iš­nag­ri­nė­tas teis­me.

Šią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti pri­im­ta nu­tar­tis dėl ga­li­my­bės tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui ir dėl „Tran­sre­vio“ ieš­ki­nio pri­ėmi­mo nag­ri­nė­ti.

„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius L.Skar­džiu­kas ne­si­ė­mė ver­tin­ti „Tran­sre­vio“ teis­mui ap­skųs­tų kon­kur­so re­zul­ta­tų: „Tai įver­tins teis­mas. Ma­no nuo­mo­ne, tai truk­dy­mas sa­vi­val­dy­bei pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį. Tiek ter­mi­nų, tiek kai­nos at­žvil­giu šios ben­dro­vės pa­siū­ly­mas bu­vo blo­giau­sias, ji kon­kur­se li­ko tre­čio­je vie­to­je.“

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja R.Vit­kaus­kie­nė „Tran­sre­vio“ ieš­ki­nį teis­mui ver­ti­na kaip ne­pa­grįs­tą, atliekant konkurso dalyvių vertinimą buvo va­do­vau­ta­si kon­kur­so są­ly­go­se nu­sta­ty­tais rei­ka­la­vi­mais. Ji įžvel­gia vil­ki­na­mas pro­ce­dū­ras dėl su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju.

Vil­niaus ben­dro­vė yra skun­du­si ir kon­kur­so są­ly­gas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo vyk­dy­ti ve­žė­jų pa­rin­ki­mo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais kon­kur­są. Ta­čiau šio kon­kur­so taip ir ne­pa­vy­ko įvyk­dy­ti.

Pir­miau­sia pa­ti sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė to­kį kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ti iš nau­jo, nes iš bū­si­mų pa­slau­gos tie­kė­jų gau­ta daug pra­šy­mų pa­tiks­lin­ti pir­ki­mo są­ly­gas ir tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją. Antrąkart  kon­kur­sas ne­ga­lė­jo vyk­ti, nes sa­vi­val­dy­bei ke­ti­nu­si pa­teik­ti pa­siū­ly­mą Vil­niaus ben­dro­vė „Tran­sre­vis“ kon­kur­so są­ly­gas ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Sos­ti­nės ke­lei­vių per­ve­ži­mo ben­dro­vė kon­kur­so są­ly­gas skun­dė dėl dvie­jų pa­grin­di­nių da­ly­kų. Dėl įžvel­gia­mo Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų ir kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mo nu­sta­tant pa­tei­kia­mų au­to­bu­sų že­mag­rin­diš­ku­mą vie­no­je vie­to­je – tarp ašių, kad ne­įga­lie­ji ir ke­lei­viai su vai­kiš­kais ve­ži­mė­liais ga­lė­tų pa­tek­ti kar­tu su ki­tais ke­lei­viais, „Tran­sre­vio“ įsi­ti­ki­ni­mu, ly­gia­ver­čiais tu­ri bū­ti pri­pa­žin­ti ir au­to­bu­sai su že­mag­rin­diš­ku­mu už ašies, kai mi­nė­ti as­me­nys ga­li įlip­ti ir pro ga­li­nes du­ris.

Ki­tas Vil­niaus ben­dro­vės ieš­ki­ny­je teis­mui nu­ro­dy­tas įsta­ty­miš­kai ne­pa­grįs­tas da­ly­kas kon­kur­so są­ly­go­se – per trum­pas pa­slau­gos tei­ki­mo pra­džios ter­mi­nas, per ku­rį rei­ka­lau­ja­ma pa­teik­ti rei­kia­mas trans­por­to prie­mo­nes.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­ten­ki­no „Tran­sre­vio“ pra­šy­mą tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, o vė­liau ir abu mi­nė­tus sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­mus pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tais. Sa­vi­val­dy­bei sa­vo po­zi­ci­jos ne­pa­vy­ko ap­gin­ti ir Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mus ap­skun­dus Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui – pa­lik­ti ga­lio­ti pri­im­ti Kau­no teis­me.

Kaip sa­kė R.Vit­kaus­kie­nė, skel­biant kon­kur­są trečią kartą jo są­ly­gos bu­vo pa­ko­re­guo­tos at­si­žvel­giant į Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tą spren­di­mą.

Kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su nau­jais ve­žė­jais, mies­to marš­ru­tus ap­tar­nau­ja dabar juose dirbantieji, su ku­riais pa­si­ra­šy­tos pen­ke­rius me­tus ga­lio­ju­sios su­tar­tys bai­gė­si per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je. Su jais sutartys pratęstos iki pradės dirbti nauji vežėjai.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.