Nr. 132 (13802)

2022-11-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 132 (13802) skaitykite:

 • Aly­tu­je kir­pė­ja dir­ban­ti uk­rai­nie­tė Iri­na: „Gal čia ir lik­si­me“
 • Mies­to va­do­vai lan­kė­si „Ra­gu­vi­lė­je”:
 • „Ste­bė­ki­te orų prog­no­zes ir bū­ki­te vi­suo­met pa­si­ruo­šę”
 • Aly­tu­je mi­nė­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na: „Sto­vė­ki­me už sa­vo ša­lį, kaip da­bar sto­vi uk­rai­nie­čiai“
 • Aly­tiš­kis mo­men­ti­nė­je lo­te­ri­jo­je lai­mė­jo ket­vir­tį mi­li­jo­no eu­rų
 • Ban­džiu­sį bėg­ti ne­blai­vų vai­ruo­to­ją pa­si­vi­jo ka­riai
 • Fol­klo­ro an­sam­blio „Žvan­gu­cis” ju­bi­lie­jus – Šv. Ce­ci­li­jos mu­zi­kan­tų glo­bė­jos die­ną
 • Ru­dens pa­va­ka­ro­ji­mai Pu­nio­je
 • Dau­gu­ma žmo­nių ne­bū­na sa­vi­mi. Jų min­tys at­sklei­džia ki­tų žmo­nių pa­žiū­ras, jų gy­ve­ni­mai – ki­tų mėg­džio­ji­mas, o jų aist­ros – ki­tų ci­ta­vi­mas
 • Ko­dėl so­vie­tų ir da­bar­ti­nės Ru­si­jos tai­ki­ny­je bu­vo ir yra Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas
 • Per­mąs­tant An­zel­mo Ma­tu­čio po­eti­nį pa­li­ki­mą
 • Ro­mo Ka­lan­tos skve­re at­si­ras skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja
 • Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos ru­duo – su mu­zi­kos ir dai­nų aruo­du, „Di­na­mi­ka” bei Dai­niu­mi Juo­za­pa­vi­čiu­mi
 • Sa­vait­ga­lį Aly­taus ra­jo­ne ne­liū­dė­si­me, vyks įvai­rūs ren­gi­niai
Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) pa­skel­bė di­džių­jų Lie­tu­vos cen­tra­li­zuo­tų ši­lu­mos tie­kė­jų šios ener­gi­jos kai­nas lap­kri­čio mė­ne­siui. Tarp 49 to­kių...
Dar rug­sė­jo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir ta­ry­bos na­riai ga­vo sep­ty­nių mai­ti­ni­mo įmo­nių, ku­rios šias pa­slau­gas tei­kia be­veik vi­so­se mies­to ben­dro­jo...
Lap­kri­čio 15 die­ną Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­gal Aly­taus ke­lių tie­si­mo ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ri­man­to Mor­kū­no pa­reiš­ki­mą...
Ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų šven­tėms, Aly­tu­je vis la­biau jun­ta­ma ben­drys­tės dva­sia. Aly­taus mies­to te­at­re vy­ko lab­da­ros kon­cer­tas, ku­rį or­ga­ni­za­vo Dzū­ki­jos LIONS klu­bas....
Ka­lė­dų ži­bu­riai Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­žibs gruo­džio 1-ąją. Skir­tin­gai nei anks­tes­niais me­tais, mies­to ža­lias­ka­rė įsi­žiebs ne tik Ro­tu­šės aikš­tė­je, ta­čiau ir il­giau­sio­je...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.