Aly­taus him­no žo­džių au­to­riui skir­tas at­mi­ni­mo suo­le­lis – Ža­lio­jo­je gat­vė­je (1)

Saulė Pinkevičienė
LIONS
Dzūkijos LIONS klubo narių dovana – daina „Dzūkija“ pagal Antano Saulyno žodžius. Zitos Stankevičienės nuotr.
Ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų šven­tėms, Aly­tu­je vis la­biau jun­ta­ma ben­drys­tės dva­sia. Aly­taus mies­to te­at­re vy­ko lab­da­ros kon­cer­tas, ku­rį or­ga­ni­za­vo Dzū­ki­jos LIONS klu­bas. Pa­si­klau­sy­ti dai­ni­nin­kės Ie­vos Nar­ku­tės dai­nų ir pa­au­ko­ti kil­niam tiks­lui – po­eto, dai­nų teks­tų au­to­riaus, pe­da­go­go ir Aly­taus mies­to him­no teks­to au­to­riaus An­ta­no Sau­ly­no at­mi­ni­mui Aly­tu­je įam­žin­ti – su­si­rin­ko dau­gy­bė aly­tiš­kių. Va­ka­ro me­tu su­rink­ta apie 8 tūkst. 500 eurų, ku­rie bus skir­ti A.Sau­ly­no at­mi­ni­mui įam­žin­ti.

„22-ejus me­tus liū­tų klu­bas, steng­da­ma­sis ne­už­mirš­ti nie­ko – vai­ko su ne­ga­lia, gy­ve­ni­mo nu­skriaus­to mo­ki­nio, se­no­lio ar ta­len­tin­gų vai­kų, ste­bi­na mus ir Aly­tų. Prieš tris sa­vai­tes ke­tu­ri liū­tai pa­si­bel­dė į ka­bi­ne­to du­ris su idė­ja, ku­ri ma­ne nu­ste­bi­no. A. Sau­ly­nas bu­vo žmo­gus, ku­ris kū­rė, bū­rė ir šiek tiek ėjo prieš san­tvar­ką, ta­čiau jau­ni­mui pa­sa­ko­da­vo apie lais­vą žo­dį“, – svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­sius sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Jis bu­vo ir šio ren­gi­no glo­bė­jas.

Pa­gal A.Sau­ly­no ei­les yra su­kur­ta dau­gy­bė dai­nų, ne­re­tai net ne­ži­no­me, kad tai yra jo teks­tai, nors dai­nas mo­ka­me min­ti­nai. Ge­riau­sias pa­vyz­dys – Aly­taus him­nas „Su gai­via ban­ge­le“, ku­rį tik­rai ga­li pa­dai­nuo­ti net Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je au­gan­tys vai­kai.

„Dau­ge­liui mū­sų at­ro­do, kad la­biau­siai ži­no­ma A.Sau­ly­no dai­na yra „Ža­lia sto­te­lė“ , ta­čiau aš ma­nau, kad 95 proc. žmo­nių šio­je sa­lė­je ži­no vie­ną jo ei­lė­raš­tį, ku­ris vė­liau ta­po dai­na, ir mo­ka jį min­ti­nai – tai yra Aly­taus mies­to him­nas“, – va­ka­ro me­tu kal­bė­jo me­ras.

N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, A.Sau­ly­nas pa­li­ko gi­lų pėd­sa­ką Aly­taus mies­to gy­ve­ni­me, tad džiu­gu, kad LIONS klu­bas pri­si­me­na tuos žmo­nes, ku­rie kū­rė Aly­taus mies­tą.

„Mes tar­nau­ja­me“ – toks yra pa­grin­di­nis Dzū­ki­jos LIONS klu­bo šū­kis. Džiu­gu ma­ty­ti jus taip gau­siai su­si­rin­ku­sius į Dzū­ki­jos LIONS klu­bo kas­me­ti­nį lab­da­ros ren­gi­nį. Jo me­tu su­rink­tos lė­šos bus skir­tos ge­riems dar­bams. Ne vi­si mes ga­li­me da­ry­ti di­de­lius dar­bus, bet mes vi­si ga­li­me da­ry­ti ma­žus dar­bus su di­de­le mei­le. Ačiū vi­siems, pri­si­de­dan­tiems prie šių dar­bų“, – svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­sius sa­kė Dzū­ki­jos LIONS klu­bo pre­zi­den­tas Min­dau­gas Al­do­nis.

Dzū­ki­jos klu­bo na­riai nu­ste­bi­no su­si­rin­ku­sius kon­cer­tą pra­dė­da­mi pa­tys as­me­niš­kai – ova­ci­jo­mis pa­ly­dė­ta klu­bo na­rių at­lik­ta dai­na „Dzū­ki­ja“ (žo­džiai A.Sau­ly­no). Lab­da­ros kon­cer­tą tę­sė dai­ni­nin­kės I. Nar­ku­tės kon­cer­tas. Dai­ni­nin­kė jį pra­dė­jo ne­ti­kė­tai at­vi­ru pri­si­pa­ži­ni­mu, kad, iš­gir­dus dai­ną „Dzū­ki­ja“, jai kas­kart no­ri­si, kad ir jos pa­čios šak­nys bū­tų iš Dzū­ki­jos, ku­rios žmo­nių nuo­šir­du­mas ir sve­tin­gu­mas ap­dai­nuo­tas.

Už lab­da­ros ren­gi­nio me­tu su­rink­tas lė­šas Dzū­ki­jos LIONS klu­bas ar­ti­miau­siu me­tu Ža­lio­jo­je gat­vė­je ke­ti­na įreng­ti A. Sau­ly­nui at­min­ti skir­tą mu­zi­ki­nį suo­le­lį. Pa­na­šūs suo­liu­kai jau „mu­zi­kuo­ja“ keliose vie­to­se: Lais­vės an­ge­lo aikš­tė­je ir Jau­ni­mo par­ke jie gro­ja Aly­taus him­ną.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai