„Al­kes­tai” iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Al­kes­ta“
Po pri­im­tos Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties „Al­kes­tai“ iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Rimantas Mor­kū­nas pa­brė­žė, kad ben­dro­vė su­si­du­ria su lai­ki­nais fi­nan­si­niais sun­ku­mais ap­mo­kė­ti su­si­kau­pu­sias sko­las.
Lap­kri­čio 15 die­ną Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­gal Aly­taus ke­lių tie­si­mo ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ri­man­to Mor­kū­no pa­reiš­ki­mą iš­kė­lė re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą šiai ben­dro­vei. To­kia by­la įmo­nei iš­kel­ta su­si­dū­rus su lai­ki­nais fi­nan­si­niais sun­ku­mais. Ben­dro­vės ak­ci­nin­kai ve­da de­ry­bas su in­ves­tuo­to­ju, ku­ris „Al­kes­tą“ ga­lė­tų iš­ves­ti iš su­si­da­riu­sių fi­nan­si­nių sun­ku­mų.

Dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­los pa­reiš­ki­mas pri­im­tas rug­sė­jo vi­du­ry­je

Šie­me­čio rug­sė­jo vi­du­ry­je Kau­no apy­gar­dos teis­me pri­im­tas „Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus R.Mor­kū­no pa­reiš­ki­mas dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­los iš­kė­li­mo šiai ben­dro­vei.

Ne­tru­kus Kau­no apy­gar­dos teis­mą pa­sie­kė ben­dro­vės „Kau­no gelž­be­to­nis“ pra­šy­mas „Al­kes­tai“ iš­kel­ti ban­kro­to by­lą dėl tu­ri­mų įsi­sko­li­ni­mų.

Ka­dan­gi „Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­reiš­ki­mas įmo­nei iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą gau­tas anks­čiau nei „Kau­no gelž­be­to­nio“ pra­šy­mas iš­kel­ti ban­kro­to by­lą šiai ben­dro­vei, abie­jų pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spa­lio pra­džio­je pri­im­ta nu­tar­ti­mi su­jung­tas į vie­ną ci­vi­li­nę by­lą.

Lap­kri­čio 15-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė „Kau­no gelž­be­to­nio“ pra­šy­mo „Al­kes­tai“ iš­kel­ti ban­kro­to by­lą ne­ten­kin­ti. Pa­gal „Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus R.Mor­kū­no pra­šy­mą šiai Aly­taus ke­lių tie­si­mo ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vei iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la.

 

Nu­ro­dy­tos fi­nan­si­nius sun­ku­mus su­da­riu­sios prie­žas­tys

„Al­kes­ta“ vei­kia 29-erius me­tus. Kaip ofi­cia­liai skel­bia­ma, ji per­nai pa­ty­rė 3,5 mln. eu­rų nuos­to­lių, da­bar tu­ri 390 dar­buo­to­jų.

Kaip teis­me nag­ri­nė­jant pa­reiš­ki­mą dėl re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­los iš­kė­li­mo nu­ro­dė šios ben­dro­vės at­sto­vai, lai­ki­nus fi­nan­si­nius sun­ku­mus ben­dro­vei su­kė­lė pa­bran­gu­sios nau­do­ja­mos me­džia­gos, ku­ras, dėl ka­ro Uk­rai­no­je at­si­ra­dę me­džia­gų tie­ki­mo trik­džiai, taip pat dėl ko­vi­do pan­de­mi­jos pa­tir­ti veik­los ap­ri­bo­ji­mai.

„Al­kes­tos“ at­sto­vai teis­me pa­brė­žė, kad įmo­nė šiuo me­tu su­si­du­ria su lai­ki­nais fi­nan­si­niais sun­ku­mais, ku­rie ga­lė­tų bū­ti iš­spręs­ti per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus pa­gal ben­dro­vės ak­ci­nin­kų pa­tvir­tin­tą re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną.

Va­do­vau­jan­tis šiuo pla­nu, su už­sa­ko­vais bus vyk­do­mos in­ten­sy­vios de­ry­bos dėl da­bar atliekamų dar­bų kai­nų in­dek­sa­vi­mo, o tai leis pa­di­din­ti ben­dro­vės pa­ja­mas. Par­da­vi­mų pa­di­di­ni­mui bus par­duo­da­mos me­džia­gos iš šiuo me­tu ben­dro­vės nau­do­ja­mų kar­je­rų. Taip pat bus vyk­do­ma įmo­nės val­dy­mo struk­tū­ros per­žiū­ra, ieš­ko­ma ne­nau­do­ja­mų pa­tal­pų nuo­mi­nin­kų. Teis­me pa­žy­mė­ta, kad vyk­do­mos de­ry­bos su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju dėl pa­grin­di­nio „Al­kes­tos“ ak­ci­jų pa­ke­to įsi­gi­ji­mo.

Lap­kri­čio 15-ąją, re­mian­tis ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi, šiai Aly­taus ben­dro­vei iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la. „Al­kes­tos“ ne­mo­ku­mo ar­ba re­struk­tū­ri­za­vi­mo ad­mi­nist­ra­to­re pa­skir­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Va­lek­sa“, jai nu­sta­ty­tas 1 tūkst. eu­rų be PVM mė­ne­si­nis at­ly­gis nuo šios nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo, ku­ri per sep­ty­nias die­nas nuo jos įtei­ki­mo „Al­kes­tai“ ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, iki nu­tar­ties pa­tvir­tin­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną įsi­tei­sė­ji­mo.

Nu­sta­ty­tas ke­tu­rių mė­ne­sių ter­mi­nas, skai­čiuo­ja­mas nuo da­bar­ti­nės teis­mo nu­tar­ties įsi­tei­sė­ji­mo, pa­reng­ti ir pa­teik­ti teis­mui tvir­tin­ti „Al­kes­tos“ re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną.

Teis­mas šiai ben­dro­vei nu­sta­tė, kad di­džiau­sia lė­šų su­ma, ku­ri ga­li bū­ti nau­do­ja­ma per mė­ne­sį jos ei­na­mie­siems mo­kė­ji­mams ir įmo­koms at­lik­ti, yra be­veik 2,8 mln. eu­rų, neat­si­žvel­giant, ar są­skai­tos areš­tuo­tos, ar są­skai­toms tai­ko­mi ki­ti ap­ri­bo­ji­mai.

Įsta­ty­miš­kai re­struk­tū­ri­za­vi­mas įmo­nę lai­ki­nai ap­sau­go nuo kre­di­to­rių, ne­ga­li­ma areš­tuo­ti jos tur­to, kre­di­to­riams jai iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, yra su­stab­do­mas pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mas.

Pa­gal teis­mo po­sė­džio me­tu fik­suo­tus nau­jau­sius „Al­kes­tos“ fi­nan­si­nius duo­me­nis, ben­dro­vė tu­ri per 10 mln. eu­rų kre­di­to­ri­nių įsi­sko­li­ni­mų, o ben­dro­vės val­do­mo tur­to ver­tė – be­veik 17 mln. eu­rų.

 

Bū­si­mo kon­kre­taus in­ves­tuo­to­jo ne­pa­nei­gė

Po pri­im­tos Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties „Al­kes­tai“ iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius R.Mor­kū­nas pa­brė­žė, kad ben­dro­vė su­si­du­ria su lai­ki­nais fi­nan­si­niais sun­ku­mais ap­mo­kė­ti su­si­kau­pu­sias sko­las: „Ta­čiau įmo­nė tu­ri stip­rią ko­man­dą, il­ga­lai­kę pa­tir­tį ir pa­kan­ka­mai stip­rų pro­jek­tų port­fe­lį tęs­ti veik­lą, lai­kui bė­gant at­si­skai­ty­ti su kre­di­to­riais. Vi­sos pa­stan­gos nu­kreip­tos į ben­dro­vės veik­los tęs­ti­nu­mą.“

R.Mor­kū­nas ak­cen­ta­vo, kad įmo­nei lai­ki­nus fi­nan­si­nius sun­ku­mus su­kė­lė stai­gus ža­lia­vų kai­nų au­gi­mas, dėl ko kai ku­rie pro­jek­tai ta­po ne­pel­nin­gi, o juos rei­kė­jo už­baig­ti pa­gal pa­si­ra­šy­tas su­tar­tis.

Jo pa­si­tei­ra­vus, ar pla­nuo­ja­ma ma­siš­kai at­leis­ti dar­buo­to­jus, „Al­kes­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius sa­kė, kad tu­ri­mas ga­na so­li­dus vyk­do­mų pro­jek­tų port­fe­lis su­ku­ria vi­siš­ką dar­buo­to­jų už­im­tu­mą.

Į klau­si­mą, ar tie­sa, kad šią Aly­taus įmo­nę ke­ti­na pirk­ti to­kia pat veik­la už­si­i­man­ti Vil­niaus ben­dro­vė „Feg­da“, R.Mor­kū­nas šio kon­kre­taus in­ves­tuo­to­jo ne­pa­nei­gė, tik pa­reiš­kė: „Mū­sų ži­nio­mis, „Al­kes­tos“ ak­ci­nin­kai ve­da de­ry­bas su ga­li­mu in­ves­tuo­to­ju. Apie de­ry­bų ei­gą ir in­ves­tuo­to­jo ta­pa­ty­bę kol kas ko­men­tuo­ti ne­ga­li­me.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai