Nr. 13 (13243)

2019-01-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 13 (13243) skaitykite:

 • Lie­tu­va į Ki­ni­ją ga­lės eks­por­tuo­ti šie­nai­nį
 • Už gri­po tes­tą pa­cien­tai mo­kės iš sa­vo ki­še­nės, bet tiks­liai ži­nos, ar ser­ga
 • Gri­pas la­biau sarg­di­na vai­kus
 • Ta­ry­bo­je pri­sie­kė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė
 • Aly­taus įmo­nė­je žu­vo il­ga­me­tis dar­buo­to­jas
 • Kas­ryt su mei­le pa­svei­kink pra­si­de­dan­čią die­ną
 • Mais­to at­lie­kų rū­šia­vi­mas:
 • įpro­tis, ku­rį teks pri­si­jau­kin­ti
 • Po­li­ti­nės re­kla­mos į pa­što dė­žu­tes ne­tu­rė­tų gau­ti to ne­pa­gei­dau­jan­tys as­me­nys
 • Plės­ti aki­ra­tį nie­ka­da ne­vė­lu, arba Trečiojo amžiaus universiteto kelionių kilometrai
 • Moks­li­nin­kai ieš­ko at­sa­ky­mų į klau­si­mą – ką iš tik­rų­jų sle­pia be­sai­kis pir­ki­mas?
 • Sei­mas pri­ta­rė Lie­tu­vos ant­sto­lių rū­mų ini­cia­ty­vai: leis­ta sko­lin­tis var­žy­ty­nių pir­ki­niams
 • Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je star­tuo­ja iš­skir­ti­nis uni­ka­lus pro­jek­tas – Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja
 • Kny­gos vei­du grę­žiuo­si į pra­ei­tį...
Šių me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te – dau­giau nei 64,5 mi­li­jo­nai eu­rų, o tai yra dau­giau nei 3,5 mi­li­jo­nais eu­rų dau­giau ne­gu per­nai. Di­džiau­sia py­ra­go da­lis...
Va­kar vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas 2019–2021 me­tų stra­te­gi­nis veik­los pla­nas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis bus or­ga­ni­zuo­ja­ma...
Po to, kai ra­šė­me apie eti­kos sar­gų iš­va­das, jog Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ne­ga­li ei­ti kon­kur­se lai­mė­tų „Aly­taus bū­tų ūkio“ di­rek­to­riaus...
Trys aly­tiš­kės, kul­tū­ros ide­a­lais ti­kin­čios re­a­lis­tės, skel­bia: va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je star­tuo­ja iš­skir­ti­nis uni­ka­lus pro­jek­tas – Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.