Aly­taus stra­te­gi­nia­me pla­ne iki 2021 me­tų po­li­ti­kai pa­si­ge­do... stra­te­gi­jos

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (5)
2019 Sausis 31
nuotrauka
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas 2019–2021 me­tų stra­te­gi­nis veik­los pla­nas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis bus or­ga­ni­zuo­ja­ma sa­vi­val­dy­bės veik­la ir pa­gal ku­rio pro­gra­mas for­muo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas. Po­li­ti­kai po il­ges­nių dis­ku­si­jų pla­nui pri­ta­rė, ta­čiau pa­si­ge­do ja­me am­bi­cin­gų idė­jų, o pa­tį pla­ną va­di­no ne „stra­te­gi­niu“, o vei­kiau „tęs­ti­niu“

Šeš­ta sa­vi­val­dy­bė iš še­šių

Stra­te­gi­nia­me pla­ne pa­tei­kia­ma esa­mos si­tu­a­ci­jos ana­li­zė, ku­ri ne­la­bai džiu­gi­na.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to kas­met at­lie­ka­ma­me sa­vi­val­dy­bių in­dek­so ty­ri­me ana­li­zuo­ja­ma, kiek ir kaip vi­so­se 60 sa­vi­val­dy­bių yra už­tik­ri­na­ma žmo­gaus eko­no­mi­nė lais­vė. 2018 me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė li­ko šeš­ta tarp še­šių di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių.

Ge­riau­siai įver­tin­tos trans­por­to, ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų sri­tys. Ma­žiau­siai taš­kų su­rin­ko in­ves­ti­ci­jos ir plėt­ra, švie­ti­mas, tur­to val­dy­mas, mo­kes­čiai, svei­ka­tos ir so­cia­li­nės rū­py­bos sri­tys.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės trans­por­to sri­tis pui­kų įver­ti­ni­mą pel­nė dėl to, kad vi­sus marš­ru­tus čia pri­žiū­rė­jo efek­ty­viau vei­kian­tis pri­va­tus sek­to­rius, bu­vo skelb­ti marš­ru­tų vie­šie­ji kon­kur­sai.

Tei­gia­mai įver­tin­tas ir pri­va­taus sek­to­riaus da­ly­va­vi­mas tei­kiant vie­šą­sias ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, bui­ti­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo. Aly­tus – vie­nin­te­lis mies­tas, ku­ria­me cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na gy­ven­to­jui su­ma­žė­jo (21,8 proc., ly­gi­nant su 2016 me­tais).

Ad­mi­nist­ra­ci­jos sri­ties iš­skir­ti­nis ro­dik­lis yra lai­kas, per ku­rį iš­nag­ri­nė­ja­mi gy­ven­to­jų pra­šy­mai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je 2017 me­tais 99 proc. vi­sų gy­ven­to­jų pra­šy­mų bu­vo iš­nag­ri­nė­ti lai­ku, kai vi­dur­kis tarp di­džių­jų sa­vi­val­dy­bių sie­kė 93 proc.

Ta­čiau tiek ma­te­ria­li­nių, tiek tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų skai­čius ge­ro­kai nu­si­lei­do vi­du­ti­niam. Pras­tą po­zi­ci­ją lė­mė ir ma­žas iš­duo­tų sta­ty­bos lei­di­mų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų (2,7, ly­gi­nant su 4,3 vi­dur­kiu) bei pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis vei­kian­čių ūkio sub­jek­tų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų (35,2, ly­gi­nant su 45,9 vi­dur­kiu).

 

Pras­čiau­si rei­ka­lai – švie­ti­mo?

Pras­čiau­sias yra Aly­taus mies­to švie­ti­mo sri­ties ver­ti­ni­mas. Moks­lei­vių vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­ty­vu­mas bu­vo že­mes­nis už vi­du­ti­nį – Aly­taus mies­to moks­lei­viai vi­du­ti­niš­kai su­rin­ko 48,4 ba­lo, pa­ly­gin­ti su 52,6 vi­dur­kiu.

Taip pat vie­nam moks­lei­viui te­ko dau­giau­sia mo­kyk­lų plo­to. Tai lė­mė di­des­nes mo­kyk­lų in­fra­struk­tū­ros iš­lai­ky­mo są­nau­das.

Tie­sa, vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė ra­gi­no po­li­ti­kus at­si­žvelg­ti į tai, kad sta­tis­ti­ka yra įvai­ri, o ver­ti­ni­mai pri­klau­so nuo at­skai­tos taš­ko, tai yra kas ir su kuo ly­gi­na­ma. Vis dėl­to An­drius Ju­čas bū­si­mos ka­den­ci­jos po­li­ti­kams lin­kė­jo dau­giau drą­sos ir pri­im­ti at­sa­kin­gus spren­di­mus, ypač švie­ti­mo sri­ty­je, nes ši ka­den­ci­ja taip ir nepa­si­stū­mė­jo į prie­kį.

Vie­na la­bai rim­tų Aly­taus mies­to švie­ti­mo pro­ble­mų – dėl ma­žė­jan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ja ir mo­ki­nių. Nuo 2014 me­tų  Aly­tu­je su­ma­žė­jo 887 mo­ki­niais, t. y. be­veik 9 proc.

Lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se ug­do­mi 2 tūkst. 198, o prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se – 598 vai­kai, tai yra nuo 2014 me­tų jų skai­čius iš­au­go apie 110. Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad dau­giau jų lan­ko iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas, nes to am­žiaus vai­kų mies­te, pa­gal sta­tis­ti­nius duo­me­nis, ma­žė­ja. Per nag­ri­nė­ja­mą lai­ko­tar­pį – 2,9 proc., tai yra nuo 3 tūkst. 294 iki 3 tūkst. 201).

Iš vi­so 2018–2019 moks­lo me­tais Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se mo­ko­si 6 tūkst. 745 moks­lei­viai, iš jų 1 tūkst. 159 – iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių.

Švie­ti­mo ver­ti­ni­mo ko­ky­bi­nių ro­dik­lių pa­si­gen­dan­tis ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ma­no, kad to­kie pras­ti mies­to švie­ti­mo re­zul­ta­tai ir ga­lė­tų bū­ti pa­aiš­ki­na­mi tuo, kad ji ver­ti­na­ma tik pro­cen­ti­ne biu­dže­to lė­šų iš­raiš­ka. Ši sri­tis tra­di­ciš­kai su­val­go liū­to da­lį lė­šų.

Kaip po­ky­čių ini­cia­ty­va Stra­te­gi­nio pla­no 2019–2021 me­tams efek­ty­vaus vie­šo­jo val­dy­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je pir­muo­ju nu­me­riu įvar­di­ja­mas Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mas. Kaip bu­vo įgar­sin­ta po­sė­dy­je – šiuo me­tu at­lie­ka­mas tin­klo ty­ri­mas.

  Komentaras

  Druskininkai patys derėdamiesi su Litesko dar prieš kelis metus pasiekė. Kad Druskininkuose centralizuoto šildymo kainos drastiškai beveik perpus atpigo. Nes plius dauguma gyvenamų namų pagal Kvartalinės namų renovacijos modelį modernizavo kartu su teritorijom aplink. Per ką turintys privačius namus iš aplink parsidavinėjo ir kėlės į daugiabučių namus. Nes pigiau ir patogiau.. Net girtis jiems neįdomu. Kaip Alytuj buvo iš Vilniaus kainų metodikos pagriežtintos per visą Lietuvą. Tad čia kiek yra tik ant sutapimų bangos.. Nes per kadenciją sugebėt nepersiimt šilumos ūkio - reiškia šie valdžioje net nelabai savimi ir pasitiki. Todėl anų metų vasarą ne pirmo būtinumo projektai kaip šaligatvius perdarinėt esmėj, kad kažką daryt. Negalvojant, ar efektyviai lėšos naudojamos ir ar atsipirks?

  Komentaras

  Kodėl alytiškiai nesistengia gint savo miesto interesų? Štai Utena iki šiol išlaikiusi įmones analogiškas buvusiom Alytaus įmonėm. Tai mėsos, duonos... Šiuolaikiškai modernizavę ir per jas užsidirba sau ir regionui. Alytuj Nepriklausomybės pradžioj pradėję praradinėt tęsia. Štai televizijos laidoj tik kandidatuojantys buvęs meras Č.D. ir L.R. dryso paliest temą. Kodėl dėl šilumos tinklų savivaldybė patys nesideri ką kiti daro. O per teisininkus daug primokėdami. Ir rezultato nėra. Vardijo, kad net kreipusis į savivaldybės Antikorupcinę komisiją ir ta atmetė. Nors galėjo panagrinėt ir bent rekomendacijų pavidale rekomenduot tarybai svarstyt. Patiems derėtis, aiškintis situaciją. Kas yra mero-tarybos išimtinė kompetencija reguliuot savivaldybės strateginių interesų rinkas ir miesto naudai. O Antikorupcinėje komisijoje taryboje esančių partijų ir judėjimų asai bei visuomenės atstovai iš buvusių ir esamų teisėsaugininkų. Taip NESISTENGT dėl savo miesto interesų - reti per Lietuvą.

  Komentaras

  Rimtoj politikoj nėra. Kad nėra strategijų. Nes tarybos narių išimtinė kompetencija yra atlikt savivaldybės raidos rodiklių analizę ir siūlyt sprendimus situacijai gerinti. Ir jei to nedaro pirmas mero poste esantis, gali teikt strategiją bent kuris iš 27 tarybos narių. O šiuo metu ir iš kelių šimtų kandidatuojančių į savivaldą kur reiškia jie jau politikai. Ir prieš eidami turi savęs paklaust. Ar sugebės. Kaip ir rinkėjai tik pagal tai vertint. O štai eiliniai nuo gatvės gali tik vertint ir sakyt blogai. O politikų reikalas sprendimus siūlyt. Tad rimtos strategijos neturėjimas reiškia visos tarybos darbo broką. Nes kaip biudžetą pasiskirstyt jie jau sutaria. Tam tiek, anam ir... Reiškia sutaria. Taip ir strategiją teikiant svarstant komitetuose kiekvienas iš 27 tarybos narių gali įrašyt savo pasiūlymus. Ir taryboj svarstyt su kitais pasiūlymais. O jei nesugebėjo - tai ko vėl į rinkimus eina? Kad vėl kartot, reikia švietimo reformos ir panašiai..? Gi tam nėra laiko. O strategijos tikslai turi gerint alytiškių, kurių sudaro apie 50 tūkstančių, bendros gerovės lygius. Taip su ES paramos projektais užvest Alytų, kad sugebėtų biudžeto paskolas kur jei apie 16 milijonų gražint ir patys iš savęs išsilaikyt. O plaukiant ir toliau tik paskui nuo anų laikų įdirbius ir esmėj tik valdininkai stengias savęs išlaikymui minimumą imituot, kad kaip nors perteklinius etatus išsilaikyt, o taryba paskui kaip turi būt prieky? Kokia visuomenė tokia ir valdžia kaip visuomenės idealus veidrodžio atspindys. Tad strategija jau vyksta... Prarandamos savo rinkos ir potencialo likučiai išbarstomi kitiems užsidirbt. Patiems dėl cento vienas kitą... Kasmet dar sparčiau gyventojų mažės ir sunkės sąlygos likusiems Alytuj išgyvent. Būsima taryba iškart susiduria jau nuo šios kadencijos nesugebėtom spręst problemom ir kurios dar didesnės bus.. Ir dar didesni erzinimaisi...

  Komentaras

  Iš visų kandidatuojančių Alytaus mieste apie 80 procentų - kaip į nuotykius eina. Gal atsivers galimybė lengviau išgyvent. Nes Alytaus bendruomenė nereikli valdžiai - galima neblogai išgyvent. Tikrų lyderių merų postams be buvusio mero Č.D. - aplink nešviečia. Bet dar labiau susireikšminusių nei po ,,Už Alytus' atskiri veikėjai tokių dar daugiau. Reiškia jei meru išsirenka silpnesnius -erzelynų bus dar n kartų daugiau. Ir dar labiau prastės padėtis Alytuj nei dabar. Kur ir dabar baigia -FIASKO. Kiti nesuvokia, ar šioje kadencijoje jie kaip rimta pozicija ar opozicija ir parašais su alternatyviom programom tai sutvirtinę. Buvo šios kadencijos pradžioj momentų. Kaip dieną tarybos posėdžių metu balsuoja vienaip, vakare į televiziją nubėgę kitaip varo.. Čia tik Alytuj taip gali būt ir kaip rimta politika vardint. Kitur -neįmanoma. Ir jei nori Alytaus politikus sunervint, paklausk kur tavo konkretūs siūlyti sprendimų projektai per kadenciją registruoti savivaldybės duomenų bazėj pagal datą ir numerius. Ir kokia nauda nuo jų miestui. Viskas - blogas tapsi...

  Komentaras

  Dalis šalies savivaldybių jau pasiekė. Kad sumažino paskolas ir sušvelnino gyventojų mažėjimus. Patys iš savęs savo institucijų pasinaudojant ES parama jau sugeba užsidirbt savo regionams. Nes po 2020 metų kaip mažės ES parama ir valstybė pradės paskolas atidavinėt bus dar sunkiau. Alytus galėjęs ir per šią kadenciją užsivest mero- tarybos lygiuose priešingai šias iniciatyvas sutiko. patys negebėdami sėkmingiau vystyt ir sugebančių ne tik nepraleido. Dar iš tarybos narių per intrigas... Kur tenka pakartot užgirsta, kad yra riba kur rimtos problemos - taryba kaip sutartinai nemato. O į apačias darydami erzelynus kaip dėl švietimo reformos kur visi atlikę tik Alytuj ne, atliekų... dabar veikėjai ,,Už Alytų" atseit dėl bendrijų namams priskirtų teritorijų gali ginčytis visus įveldami iki begalybės. Tad ir šią kadenciją Alytuj kaip pradėję Nepriklausomybės pradžioje prarast geriausias rinkas ir įmones -su kaupu tęsia. Tik pasaulino lygio kompanijos coca-cola pabėgimas, tradicinės miesto įmonės ,,Alytaus duona" nunykimas - čia kaip smūgiai Alytaus ekonominiam potencialui žemiau juostos. per kadenciją nepersiimt šilumos ūkio ir išleist dideles lėšas teisininkams derėtis kaip patys turi sugebėt susiderėt - taip primityviai šiais laikais per savivaldą niekas sau neleidžia. Kaip negebėt rimtų strategijų kol eina ES parama naudotis - atsargiai su jais. Kas ir nori jiems gerai patart. Nes dar neaišku kaip supras ir... Na ir po paskutinio tarybos posėdžio strategijos pas juos biudžeto sau, kur didžioji dalis tarybos narių susidarbinę per savivaldybės institucijas, lėšų tik sau. Bent dalies perteklinių mokyklų tvorų ir.. įrengimas kaip miesto strategija. Reiškia tokie Alytuj vyrauja mentalitetai per savivaldą. Kaip išgyvent šia diena.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.