Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je star­tuo­ja iš­skir­ti­nis uni­ka­lus pro­jek­tas – Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja

nuotrauka
Ka­ro­li­na: „Man Aly­tus – to­bu­las mies­tas, sa­vo ža­lu­ma, nuo­sta­bio­mis erd­vė­mis, šil­to­mis gy­ven­to­jų šir­di­mis – kaip ide­a­liai pa­ruoš­ta nau­ja dro­bė dai­li­nin­kui, tu­rin­ti ne­ri­bo­tų ga­li­my­bių.“
Trys aly­tiš­kės, kul­tū­ros ide­a­lais ti­kin­čios re­a­lis­tės, skel­bia: va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je star­tuo­ja iš­skir­ti­nis uni­ka­lus pro­jek­tas – Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja AK­VA. Ši pro­jek­ti­nė ini­cia­ty­va – tai plat­for­ma, vyk­dy­sian­ti „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ pa­ren­gia­muo­sius dar­bus. Ji veiks kaip at­vi­ras nau­jo ti­po mo­ky­mo mo­de­lis, kvie­sian­tis vie­tos kul­tū­ros ben­druo­me­nę ben­dram lai­kui ir erd­vei, ben­drai min­čiai ir prak­ti­kai me­ni­nia­me, so­cia­li­nia­me ar pi­lie­ti­nia­me lau­ke.

 

AK­VA – gurkš­nis kul­tū­ros op­ti­mis­tams

AK­VA – iš­troš­ku­siems ži­nių, kū­ry­bos ir veik­los

AK­VA – tie­siog my­lin­tiems Aly­tų

 Ine­sa: Min­tis kur­ti ne­for­ma­lią mo­ky­mo­si įstai­gą, ku­ri ga­lė­tų telk­ti vie­ti­nę kul­tū­ros ben­druo­me­nę nau­joms ini­cia­ty­voms, stip­rin­ti jos kom­pe­ten­ci­jas, at­kly­do dar pra­ei­tą pa­va­sa­rį grįž­tant iš Kau­no kul­tū­ros fo­ru­mo. Pro­ble­ma bu­vo dau­giau nei aiš­ki – vi­sa­me Aly­taus re­gio­ne nė­ra nė vie­nos kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lus ruo­šian­čios ins­ti­tu­ci­jos. Re­ti mo­ky­mai, se­mi­na­rai daž­niau­siai vyks­ta ne­si­ste­min­gai ir nė­ra pri­tai­ky­ti kon­kre­taus mies­to po­rei­kiui. Sens­ta ir į pel­ny­tą po­il­sį nu­ei­na vy­res­nio­ji me­ni­nin­kų ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų kar­ta. Ne­ri­mą ke­lia jau­nų­jų pa­sy­vu­mas kul­tū­rai. Žo­džiu, kū­ry­bi­nis po­ten­cia­las mies­te ka­tast­ro­fiš­kai ma­žė­ja. Iš­va­da pir­šo­si vie­na: ne­su­ge­bam pri­si­kvies­ti iš sve­tur, au­gin­ki­mės pa­tys. O čia dar lai­mė­ta „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ pa­raiš­ka pri­si­dė­jo. Jei­gu no­ri­me tin­ka­mai įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą, rei­kia ruoš­tis jau da­bar.

Gi­ta­na: Tik­rai ži­nau, kad kul­tū­ra, me­nas ga­li bū­ti pa­grin­di­nis veiks­nys, tel­kian­tis ir ak­ty­vi­nan­tis ben­druo­me­nę, ge­ri­nan­tis vie­to­vės įvaiz­dį ir pri­si­de­dan­tis prie vie­ti­nių ver­slų kū­ri­mo. Kaip pa­vyz­dį pa­mi­nė­siu Vil­niaus Už­upio ra­jo­ną, ku­ris prieš ge­rus dvi­de­šimt me­tų bu­vo ap­leis­ta vie­to­vė, į ku­rią bū­da­vo bai­su už­suk­ti, nes ga­lė­jai ne­tek­ti ir pi­ni­gi­nės, ir gy­vy­bės. Ta­čiau Už­upį at­ra­do me­ni­nin­kai: pra­dė­jo steig­ti sa­vo dirb­tu­ves, ga­le­ri­jas, bur­tis į ben­druo­me­nę, pas­kui juos at­ke­lia­vo ver­slai ir šiuo me­tu Už­upis yra vie­nas įdo­mes­nių ir, ži­no­ma, bran­gus ra­jo­nas. Pa­na­šių pa­vyz­džių, kaip kul­tū­ra pa­kei­čia vie­to­vę, ga­lė­čiau pa­teik­ti ne vie­ną, to­dėl, ga­vu­si kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie AK­VA įgy­ven­di­ni­mo, ne­dve­jo­da­ma su­ti­kau. Dvy­li­ka me­tų esu ver­sle, prieš tai dvy­li­ka me­tų dir­bau kul­tū­ros sri­ty­je ir ma­tau, ko­kių įgū­džių ir kom­pe­ten­ci­jų trūks­ta šio­je sri­ty­je dir­ban­tiems žmo­nėms. Ta­čiau dar la­biau trūks­ta at­ski­rų sri­čių ben­dra­vi­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo. AK­VA plat­for­ma, be­je, kol kas pir­mo­ji ir vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je, bus tuo ir uni­ka­li, kad ji skir­ta ne tik kul­tū­ros dar­buo­to­jams, bet ir moks­lei­viams, stu­den­tams, ben­druo­me­nių at­sto­vams, čia vyks ne tik se­mi­na­rai, bet ir dis­ku­si­jos, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, da­li­ji­ma­sis ži­nio­mis ir idė­jo­mis. Jums te­rei­kia tu­rė­ti no­ro keis­tis ir veik­ti, to­dėl siū­lau trum­pam at­si­trauk­ti nuo iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ir už­pil­dy­ti AK­VA da­ly­vio an­ke­tą, nes iki pir­mo­jo su­si­ti­ki­mo li­ko vi­sai ne­daug lai­ko.

 Ka­ro­li­na: Man Aly­tus – to­bu­las mies­tas, sa­vo ža­lu­ma, nuo­sta­bio­mis erd­vė­mis, šil­to­mis gy­ven­to­jų šir­di­mis – kaip ide­a­liai pa­ruoš­ta nau­ja dro­bė dai­li­nin­kui, tu­rin­ti ne­ri­bo­tų ga­li­my­bių, kvie­čian­ti drą­siai sva­jo­ti ir kur­ti, džiaug­tis ir di­džiuo­tis. „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ yra pui­ki ga­li­my­bė pa­ro­dy­ti vi­siems, ką tu­ri­me ir ką ga­li­me pa­da­ry­ti. To­dėl la­bai kvie­čiu ne­pra­leis­ti pro­gos pri­si­jung­ti prie AK­VA ir tap­ti ak­ty­viu mies­to pat­rio­tu, ku­rian­čiu jo ge­ro­vę.

Ine­sa: Ga­li bū­ti „Fa­ce­bo­o­ko“ ir „Ins­tag­ra­mo“ žvaigž­dė, sa­vo pa­sky­ro­se vie­ną po ki­to ri­kiuo­jan­ti su­val­gy­tų pus­ry­čių, pie­tų ir va­ka­rie­nės tu­ri­nį. Ga­li dryb­so­ti ant so­fos ir iki pirš­tų nu­tir­pi­mo ra­šy­ti ko­men­ta­rus, kaip NĖR KAS VEIKT TAM ALY­TUJ. Ga­li tie­siog mir­ti iš nuo­bo­du­lio, nes: a) Aly­tu­je nė­ra ak­ro­po­lio; b) nak­tin­ba­riai dir­ba tik penk­ta­die­nį–šeš­ta­die­nį; c) val­džia nie­ko ne­pa­da­ro, kad bū­tų ką veik­ti. Ir to­dėl tu ne­pa­kil­si ir nie­ko ne­veik­si. Ra­tas ap­si­su­ko ir vėl – vi­sas pa­sau­lis kal­tas, kad tu gy­ve­ni Aly­tu­je, ku­ria­me NIE­KAS ne­pa­si­rū­pi­na, kad NĖ­RA KĄ VEIK­TI.

Be pa­ni­kos – nie­kas ne­ban­dys men­kin­ti jū­sų nuo­mo­nės, kal­tin­ti pras­tu sko­niu ar pa­sy­vu­mu. Gy­ven­kit taip, kaip jums pa­tin­ka. Bet jei­gu iš tie­sų kaž­kas kir­ba, kaž­kas ne­ten­ki­na Aly­taus kul­tū­ros pro­ce­suo­se, jei tu­ri­te idė­jų ir no­ro re­a­li­zuo­ti sa­ve ku­riant įdo­mes­nį sa­vo ir sa­vo drau­gų gy­ve­ni­mą, jei, ga­lų ga­le, no­ri­te pri­si­jung­ti prie bū­rio aly­tiš­kių, ku­riems ne vis vien, kas ir kaip čia vyks­ta, tai lai­kas pa­kru­tin­ti ne tik pirš­tus, ra­šant ko­men­ta­rus, bet ir tą sme­ge­nų da­lį, ku­ri at­sa­kin­ga už ži­nias, sva­jo­nes ir tų sva­jo­nių re­a­li­za­vi­mą. Mes jums no­ri­me pa­siū­ly­ti in­stru­men­tą, kaip tuos pro­ce­sus pa­spar­tin­ti.

Tik­rai ne­su­ra­sim pla­ce­bo vi­siš­kiems pe­si­mis­tams, o Aly­taus ne­pa­ver­sim VMM (Vi­sa­tos me­no me­ka) ar PPO (Pa­sau­lio pra­mo­gų oaze), bet kul­tū­ri­nių ini­cia­ty­vų ban­ką „Mar­so kan­jo­nas – Aly­tus“, „Dzū­ko ge­no­mo pa­ieš­kas“, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­ves „A. liū­tu­ko“ sim­bo­liui su­kur­ti, jau­nų­jų ta­len­tų to­bu­li­ni­mo pro­gra­mos „Men­to­rys­tės an­ge­lai“ pa­ren­gi­mą, ma­žiau­siai 2 pa­trauk­lių kul­tū­ri­nio tu­riz­mo marš­ru­tų (In­dust­ri­nių gi­gan­tų po­že­miai, Alyt­na­mis, Jur­gio Kun­či­no Aly­tus etc.) su­kū­ri­mą ir dar daug ki­tų Aly­taus pu­šų vir­šū­nes sie­kian­čių idė­jų ir pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą pa­ža­da­me.

AK­VA tiks­las – kul­tū­ros va­dy­bi­nin­kų (esa­mų ir bū­si­mų) pa­ieš­ka, su­do­mi­ni­mas ir įtrau­ki­mas. Ant­ra­sis sie­kis – su­ar­tė­ti su mies­tu ir re­gio­nu: mo­ky­tis ir kur­ti so­cia­li­nius me­no pro­jek­tus, įtrau­kiant į kul­tū­ri­nius pro­ce­sus vie­ti­nę ben­druo­me­nę.

Į AK­VA bus pa­kvies­ta 30 da­ly­vių (nu­ma­to­mos kvo­tos: 4 mies­to gim­na­zi­jų at­sto­vai, 1 Aly­taus ko­le­gi­jos at­sto­vas, 5 ben­druo­me­nių at­sto­vai, 5 at­sto­vai iš re­gio­no, 15 mies­to kul­tū­ros ben­druo­me­nės at­sto­vų).

Nu­ma­to­mas re­zul­ta­tas. Pro­jek­to da­ly­viai įgis dau­gy­bę kom­pe­ten­ci­jas ug­dan­čių kul­tū­ros va­dy­bos ži­nių. At­ei­ty­je jie taps „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ ko­man­dos na­riais ar am­ba­sa­do­riais, telk­sian­čiais Aly­taus mies­to bei re­gio­no ben­druo­me­nę ben­drai veik­lai.

Pro­gra­mos tu­ri­nys ir ka­len­do­rius. Dau­giau nei 30 už­si­ė­mi­mų pa­grin­di­nė­mis te­mo­mis – pro­jek­tų val­dy­mo, au­di­to­ri­jos plėt­ros, ku­rian­čios vi­suo­me­nės, rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos – pa­skai­tos, se­mi­na­rai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, įvai­riau­sio for­ma­to su­si­ti­ki­mai, dis­ku­si­jos, idė­jų ir pa­tir­ties kul­tū­ri­niai mai­nai. Už­si­ė­mi­mai vyks kas an­trą šeš­ta­die­nį (pla­nuo­ja­ma nuo 9 iki 16 val.) nuo va­sa­rio 23 d. iki bir­že­lio 8 d. ir nuo rug­sė­jo 7 d. iki gruo­džio 21 d.

Vie­ta. Aly­taus mies­to te­at­ras ir Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja.

Lek­to­riai.Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dės­ty­to­jai, rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, kul­tū­ros eks­per­tai.

Kan­di­da­tų re­gist­ra­ci­ja vyks iki va­sa­rio 7 d. el. pa­štu ak­va.alks2022@gmail.com, pri­va­lo­ma pa­teik­ti už­pil­dy­tą Pre­ten­den­to an­ke­tą (ją ga­li­ma ras­ti https://bit.ly/2DCR2nf). At­rink­ti da­ly­viai va­sa­rio 15 die­ną bus pa­kvies­ti į AK­VA ati­da­ry­mo ren­gi­nį, ku­rio me­tu su jais bus pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys.

Pir­ma­sis AK­VA se­mi­na­ras „Kul­tū­ros pro­jek­tų va­dy­ba“ vyks va­sa­rio 23 d.

 

Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ją fi­nan­suo­ja:

Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba

Kon­tak­ti­nis tel.  8 616 71 712

Pro­jek­to part­ne­riai: Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.