Aly­taus mies­to biu­dže­tą po­li­ti­kai pa­tvir­ti­no re­kor­diš­kai grei­tai ir be ie­čių lau­žy­mo

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Sausis 31
nuotrauka
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šių me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te – dau­giau nei 64,5 mi­li­jo­nai eu­rų, o tai yra dau­giau nei 3,5 mi­li­jo­nais eu­rų dau­giau ne­gu per­nai. Di­džiau­sia py­ra­go da­lis ati­te­ko švie­ti­mo pro­gra­mai (41 proc.), ant­ro­je vie­to­je – tur­to val­dy­mo ir plėt­ros pro­gra­mai (16 proc.). Ma­žiau­siai biu­dže­to lė­šų ati­te­ko eko­no­mi­nės plėt­ros (1 proc.) ir ur­ba­nis­ti­nio pla­na­vi­mo pro­gra­moms (0,7 proc.). Nors svars­tant biu­dže­to klau­si­mą trum­pam bu­vo iš­ki­lu­si grės­mė, kad ne­už­te­kus ta­ry­bos na­rių dau­gu­mos bal­sų ne­pa­vyks pa­tvir­tin­ti šių me­tų biu­dže­to, ga­liau­siai tai pa­da­ry­ta be di­des­nių dis­ku­si­jų ar prieš­ta­ra­vi­mų per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką.

Pri­sta­čius 2019 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą, dau­gy­bė ta­ry­bos na­rių pa­reiš­kė tu­rin­tys nu­si­ša­lin­ti nuo biu­dže­to tvir­ti­ni­mo bal­sa­vi­mo, kad ne­pa­žeis­tų Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tų, mat dau­gy­bė jų dir­ba sa­vi­val­dy­bės pa­val­du­me esan­čiuo­se sek­to­riuo­se.

Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius tei­gė die­ną prieš po­sė­dį ben­dra­vęs su Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) at­sto­vais ir jau iš­si­aiš­ki­nęs dėl to­kios iš anks­to nu­ma­ty­tos si­tu­a­ci­jos, tad pa­siū­lė bal­suo­ti ne­pri­tar­ti ta­ry­bos na­rių nu­si­ša­li­ni­mui, ant­raip iš­ky­la grės­mė, kad, ne­už­te­kus ta­ry­bos na­rių dau­gu­mos bal­sų, žlugs šių me­tų Aly­taus mies­to biu­dže­to tvir­ti­ni­mas.

Ta­ry­bos na­riams ne­pri­ta­rus dėl nu­si­ša­li­ni­mo, į šį fak­tą su­re­a­ga­vo ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, ku­ris tei­gė, kad ta­ry­bos na­rių nu­si­ša­li­ni­mas yra bū­ti­nas: „No­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ką tik įvy­ku­sį pa­žei­di­mą, nes VTEK re­ko­men­da­ci­jos aiš­kiai sa­ko, kad už sa­vo nu­si­ša­li­ni­mą ne­ga­li bal­suo­ti tie ta­ry­bos na­riai, ku­rie pa­reiš­kė nu­si­ša­li­ni­mą ir ne­tu­rė­jo jo­kios tei­sės da­ly­vau­ti šia­me bal­sa­vi­me. Da­ly­vau­da­mi jie pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą. Tai vie­na­reikš­miš­kas, ne­dvip­ras­miš­kas VTEK iš­aiš­ki­ni­mas.“

Taip ta­ry­bos na­rys su­re­a­ga­vo, mat­ pats ne­se­niai tu­rė­jo pa­tir­ties, kai jam te­ko aiš­kin­tis eti­kos sar­gams dėl ga­li­mų mi­nė­to įsta­ty­mo pa­žei­di­mų pa­na­šio­se si­tu­a­ci­jo­se.

Ga­liau­siai dėl biu­dže­to tvir­ti­ni­mo bal­sa­vo vi­si ta­ry­bos na­riai. Už pa­teik­tą biu­dže­to spren­di­mo pro­jek­tą bal­sa­vo 22 ta­ry­bos na­riai, o du iš jų su­si­lai­kė.

Di­des­nių dis­ku­si­jų ir ko­men­ta­rų šiuo klau­si­mu ne­ki­lo. Su­si­da­rė įspū­dis, kad vi­si li­ko pa­ten­kin­ti ir tam vei­kiau­siai yra prie­žas­tis – for­muo­jant biu­dže­tą, da­lis jo – du mi­li­jo­nai eu­rų – pa­da­ly­ta ta­ry­bos frak­ci­joms. Be to, į dau­ge­lį po­li­ti­kų pa­teik­tų pa­siū­ly­mų bu­vo at­si­žvelg­ta, tad ne­li­ko dėl ko lau­žy­ti ie­čių tvir­ti­nant biu­dže­tą.

Be­je, jis pri­im­tas su ne­di­de­liu pa­kei­ti­mu – 50 tūkst. eu­rų dau­giau, nei bu­vo nu­ma­ty­ta spren­di­mo pro­jek­te, so­cial­de­mok­ra­tų siū­ly­mu, skir­ta Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui.

 

 

 

skidre

Ko­kių val­džios dar­bų aly­tiš­kiai ga­li ti­kė­tis šie­met?

Kaip ra­šo­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus at­sto­vų pa­reng­ta­me pra­ne­ši­me, for­muo­da­ma 2019 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą ad­mi­nist­ra­ci­ja su­rin­ko ir įver­ti­no frak­ci­jų, gy­ven­to­jų ir pro­gra­mų ko­or­di­na­to­rių siū­ly­mus.

Šių me­tų biu­dže­to di­dė­ji­mą lė­mė tai, kad, pa­si­kei­tus įsta­ty­mams, į biu­dže­to pa­ja­mas įskai­čiuo­ja­mos lė­šos pa­di­dė­ju­siam dar­bo už­mo­kes­čiui.

Biu­dže­to for­ma­vi­mo prin­ci­pas iš­li­ko pa­na­šus – kom­plek­si­nis po­žiū­ris, ten­ki­nant bū­ti­nuo­sius po­rei­kius bei pla­nuo­jant in­ves­ti­ci­jas pri­ori­te­ti­nėms in­fra­struk­tū­ros bei švie­ti­mo vys­ty­mo sri­tims.

Pa­pil­do­mai 150 tūkst. eu­rų skir­ta spor­ti­niam ug­dy­mui. Da­lis šių lė­šų (40 tūkst. eu­rų) ski­ria­ma va­sa­rą Aly­tu­je vyk­sian­čiam Eu­ro­pos spor­ti­nio ėji­mo čem­pio­na­tui. Už šias lė­šas taip pat pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti Aly­taus mies­to sta­dio­no tri­bū­nas, fi­nan­suo­ti vai­kų ve­ži­mą į įvai­rias var­žy­bas.

Šie­met pla­nuo­ja­ma dau­giau dė­me­sio skir­ti ne­įga­lių­jų ir moks­lei­vių už­im­tu­mui. Ne­įga­lių­jų įdar­bi­ni­mui per Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą šių me­tų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­ta 50 tūkst. eu­rų. 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus, šių me­tų biu­dže­te lė­šų bus skir­ta as­me­ni­nio asis­ten­to ir so­cia­li­nio tak­si pa­slau­goms teik­ti, so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ben­druo­me­nė­je pro­jek­tams fi­nan­suo­ti. Dar 25 tūkst. eu­rų bus ski­ria­ma pa­lia­ty­viems li­go­niams tei­kia­moms sie­lo­va­di­nin­ko ir psi­cho­lo­go pa­slau­goms.

Ge­rės ir ma­žų­jų aly­tiš­kių ug­dy­mo są­ly­gos – mo­ky­mo įstai­go­se jie ga­lės jaus­tis sau­giau. 2019 me­tais pla­nuo­ja­ma tvo­ro­mis ap­tver­ti li­ku­sias 7 lop­še­lių-dar­že­lių ir Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los te­ri­to­ri­jas. Pra­ėju­siais me­tais ap­tver­tų lop­še­lių-dar­že­lių te­ri­to­ri­jo­se ke­ti­na­ma įreng­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­les. Mo­kyk­lų ir dar­že­lių te­ri­to­ri­joms ap­tver­ti bei žai­di­mų įran­gai įsi­gy­ti 2019 me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta per 280 tūkst. eu­rų. Po 180 tūkst. eu­rų pla­nuo­ja­ma skir­ti Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Pu­šy­nė­lis“ pa­sta­to ap­šil­ti­ni­mui ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos pa­sta­to fa­sa­do re­mon­tui.

Šie­met tam­siuo­ju po­ros me­tu sau­giau ga­lės jaus­tis ir mik­ro­ra­jo­nų gy­ven­to­jai. 96 tūkst. eu­rų pla­nuo­ja­ma skir­ti Aly­taus mies­to mik­ro­ra­jo­nų pa­pil­do­mam ap­švie­ti­mui įreng­ti. Ir tai dar ne vis­kas.

2019 me­tais ke­ti­na­ma pa­reng­ti Ulo­nų–San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą ir pra­dė­ti pir­muo­sius žie­di­nių san­kry­žų Ulo­nų–San­tai­kos–Pul­ko gat­vių ir Pul­ko–Gar­di­no–Rū­tų gat­vių įren­gi­mo dar­bus. Šių me­tų biu­dže­te 260 tūkst. eu­rų nu­ma­to­ma skir­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, įva­žia­vi­mų ir ša­li­gat­vių įren­gi­mo ir re­mon­to dar­bams. Virš 80 tūkst. eu­rų bus ski­ria­ma elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lėms įreng­ti. Įgy­ven­di­nant dar­naus ju­du­mo prie­mo­nes, šie­met Aly­taus mies­te pla­nuo­ja­ma įreng­ti 70 nau­jų ke­lei­vių lau­ki­mo pa­vil­jo­nų.  

25 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta ko­lum­ba­riu­mui Kle­vų gat­vė­je įreng­ti.

2019 me­tais bus ge­ri­na­ma in­ves­ti­ci­nė Aly­taus mies­to ap­lin­ka. Šiais me­tais pla­nuo­ja­ma Pra­mo­nės par­ke pirk­ti pri­va­čius skly­pus, o 70 tūkst. eu­rų skir­ti smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui ska­tin­ti.

Svei­ka­tos ge­ri­ni­mo pro­gra­mo­je nu­ma­ty­ta lė­šų (7 tūkst. eu­rų) se­da­ci­jos apa­ra­tui įsi­gy­ti – jis pa­dės vai­kams drą­siau jaus­tis odon­to­lo­go kė­dė­je, o tė­ve­liams, sie­kian­tiems su­ma­žin­ti ma­žų­jų dan­tų skaus­mą, ne­be­teks se­da­ci­jos pro­ce­dū­rų ieš­ko­ti Vil­niu­je ar Kau­ne. Dar 31 tūkst. eu­rų pla­nuo­ja­ma skir­ti kom­piu­te­ri­nės re­gos lau­ko ana­li­za­to­riui. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, taip ir šie­met, lė­šų (50 tūkst. eu­rų) ski­ria­ma dan­tų pro­te­za­vi­mui.

2019 me­tais dau­giau lė­šų ke­ti­na­ma skir­ti kul­tū­ros sri­čiai. 120 tūkst. eu­rų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ta kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, 165 tūkst. eu­rų – ben­druo­me­nei ak­tu­a­liems ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti, o 100 tūkst. eu­rų – Aly­taus mies­to šven­tės ir pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022. Ku­rian­tys til­tus“ ren­gi­niams fi­nan­suo­ti.

 

 

 

  Komentaras

  Normaliai biudžeto pajamos turi būt lygios išlaidoms. Pajamos tai Alytaus mieste registruotų gyventojų pajamų ir firmų mokami mokesčiai. Reiškia jei daugėja gyventojų aišku, kad ir biudžetas didėja. Dabar jei dėl gana žymaus gyventojų mažėjimo dauguma valstybinių institucijų padalinių Alytuj perpus sumažinę darbuotojų per reorganizacijas ir panašiai - reiškia šioje srityje mažėja pajamų mokesčių mokėtojų. Dabar miesto pelningiausių sričių reguliavimas kažkaip perėjęs į išorinių firmų įtakas. Reiškia tos firmos kiek Alytuj uždirba tiek mokesčių moka savo savivaldybėms kur registruoti. Ir tuo daugiau trūksta Alytaus biudžetui. vertinam neliko coca-cola, ,,Alytaus duona", pervežimo sritis kauniečiams... Net statybos darbus pagrinde firmos iš svetur atlieka reiškia ir per čia iš Alytaus išplaukia. Tad iš kur savivaldybė buria pajamų didėjimą - kad gyventų patys kaip nori ir kiek reikia prirašę ir beveik vieningai balsuodami - čia per Lietuvą gal tik Alytaus vieni gudručiai.- Kokie geradariai, sukėlė rankutes ir lėšų sočiai prisnigo. Tik spėk išsidalint..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.