„Aly­taus bu­tų ūkio” va­do­vo pa­rei­gų kon­kur­so lai­mė­to­jas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius: „Ano­ni­mai kai­šio­ja pa­ga­lius į ra­tus”

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Sausis 31
Aurelijus
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius abejoja dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos išvadų ir ketina ieškoti teisybės. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Po to, kai ra­šė­me apie eti­kos sar­gų iš­va­das, jog Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ne­ga­li ei­ti kon­kur­se lai­mė­tų „Aly­taus bū­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų, re­dak­ci­ją pa­sie­kė po­li­ti­ko laiš­kas, ku­ria­me jis pa­tiks­li­no, ko­dėl jis pa­te­ko į Eti­kos ko­mi­si­jos aki­ra­tį, ko­dėl pa­žei­di­mai bu­vo pa­va­din­ti šiurkš­čiais, ir pa­aiš­ki­no, ko­dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) iš­va­das lai­ko gin­čy­ti­nas bei ke­ti­na ieš­ko­ti tei­sy­bės.

Iš­aiš­ki­ni­mas ne­ati­tin­ka tik­ro­vės

A.Ja­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, ne­tu­rė­tų bū­ti kal­ba­ma apie jo ska­ti­ni­mą ar pa­aukš­ti­ni­mą, ka­dan­gi dar­bo san­ty­kiai su UAB „Aly­taus bu­tų ūkis“ yra pa­si­bai­gę dar pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį ir jis da­ly­va­vo nau­jai pa­skelb­ta­me at­vi­ra­me va­do­vo pa­rei­gų kon­kur­se.

Po­li­ti­kas pa­brė­žė, kad VTEK iš­va­do­se mi­ni­mi pa­žei­di­mai yra fik­suo­ti kaip ta­ry­bos na­rio, o ne kaip „Aly­taus bu­tų ūkio“ dar­buo­to­jo.

„Nė vie­no iš mi­ni­mų pa­žei­di­mų at­ve­ju ne­tu­rė­jau jo­kios as­me­ni­nės nau­dos nei aš pats, nei ma­no šei­mos na­riai. Vi­sais at­ve­jais bu­vo fik­suo­ja­mi tik pro­ce­dū­ri­niai pa­žei­di­mai dėl (ne)nu­si­ša­li­ni­mo, o ne dėl kon­kre­taus vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to. For­mu­luo­tė „šiurkš­tus“ at­si­ra­do tik dėl to, kad, sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, bu­vo nu­sta­ty­tas ant­ras pa­žei­di­mas per me­tus“, – pa­aiš­ki­no A.Ja­ru­še­vi­čius.

Po­li­ti­kas pa­brė­žė, kad pir­ma­sis jo el­ge­sio svars­ty­mas Eti­kos ko­mi­si­jo­je (taip pat ano­ni­mi­nio skun­do pa­grin­du) bu­vo dar 2017 me­tų gruo­džio 15 die­ną už tai, kad ­ga­­li­mai nu­si­žen­gė in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mui. Tą­kart „už“ bal­sa­vo 3 ko­mi­si­jos na­riai, su tuo ne­su­ti­ko dar 3 ir 2 su­si­lai­kė.

„Ne­pai­sant to, kad „už“ bal­sa­vo tik 3 iš po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių 8 ko­mi­si­jos na­rių ir spren­di­mas ne­ga­lė­jo bū­ti pri­im­tas, nes rei­ka­lin­ga bal­sų dau­gu­ma, Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė už­pro­to­ko­la­vo, kad pa­žei­di­mas bu­vo. Ir tam suor­ga­ni­za­vo ar­gu­men­tą – ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jos raš­tą, kaip tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­mi „su­si­lai­kę“ bal­sai. Bu­vo rem­ta­si Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­to­mis, ku­rios nė­ra tai­ko­mos vie­ša­jam sek­to­riui. Ne­pai­sant to, kad šis iš­aiš­ki­ni­mas yra nie­ki­nis ir ne­ati­tin­kan­tis tik­ro­vės, spren­di­mo nei Eti­kos ko­mi­si­ja, nei ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus at­sto­vai taip ir ne­anu­lia­vo. Ne­pa­dė­jo net ma­no iš Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos gau­tas iš­aiš­ki­ni­mas. Nie­ka­da ne­gin­či­jau Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mo, ka­dan­gi jis yra pri­im­ti­nas, tik įfor­min­tas ne­tei­sin­gai. To­dėl ir ne­bu­vo ką skųs­ti teis­mui, o su­si­ra­ši­nė­ji­mas ir su ko­mi­si­ja, ir su ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir su VTEK bu­vo be­vai­sis“, – dės­tė ta­ry­bos na­rys.

Nu­si­ša­li­ni­mo ne­pa­tei­kė tik for­ma­liai

Ant­ra­sis kar­tas, kai jis bu­vo svars­to­mas Eti­kos ko­mi­si­jo­je, yra su­si­jęs su pre­ky­bos vie­šo­se vie­to­se įkai­nių tvir­ti­ni­mu ta­ry­bos po­sė­dy­je.

„Čia ver­tė­tų pa­žy­mė­ti, kad ma­no įmo­nė „A-4rent“ iki šiol tei­kė dvi­ra­čių nuo­mos / da­li­ji­mo­si pa­slau­gas (Drop­by­ke) Aly­taus mies­te ir tam tiks­lui per­ka lei­di­mus pre­ky­bai vie­šo­se vie­to­se. Be­je, Aly­tus – vie­nin­te­lis mies­tas Lie­tu­vo­je, ku­ria­me už to­kio ti­po pa­slau­gą mo­ka­mas mo­kes­tis. Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu bu­vo kei­čia­mi kai ku­rie įkai­niai, o, Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to siū­ly­mu, pa­teik­ta ir al­ter­na­ty­va su įkai­nių kei­ti­mu (di­di­ni­mu) kai ku­rioms pa­slau­goms, tarp jų ir dvi­ra­čių nuo­mai. To ne­bu­vo pa­grin­di­nia­me pro­jek­te. Re­zul­ta­tas – dvi­ra­čių nuo­mos pa­slau­gų tei­ki­mui lei­di­mas pa­bran­go nuo 5 iki 14 eu­rų mė­ne­siui. Ta­čiau ma­no įmo­nė per­ka „mo­bi­lios pre­ky­bos“ lei­di­mus ir mo­ka 15 eu­rų mė­ne­siui. Taip bu­vo ir prieš me­tus, tik se­zo­no pra­džio­je įmo­nė bu­vo įsi­gi­ju­si ir lei­di­mą už 5 eu­rus. Tai­gi, kai­nos pa­kė­li­mas ma­no įmo­nei re­a­lios įta­kos ne­tu­rė­jo, mat ir taip mo­ka­me vie­nu eu­ru dau­giau. Ta­ry­bos po­sė­dy­je šiam klau­si­mui ne­si­re­gist­ra­vau, ne­bal­sa­vau ir nie­kaip ne­lė­miau jo pri­ėmi­mo, ta­čiau for­ma­liai ne­pa­tei­kiau nu­si­ša­li­ni­mo ir iki šiol ne­ma­nau, kad tu­rė­jau. To ko­mi­si­jai pa­ka­ko pri­pa­ži­ni­mui „pa­žei­dus“ in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mą“, – pa­aiš­ki­no A.Ja­ru­še­vi­čius.

Ne­pa­ka­ko įro­dy­mų

Anks­tes­nia­me „Aly­taus nau­jie­nų“ straips­ny­je „Eti­kos sar­gų iš­va­da: Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius „Aly­taus bu­tų ūkiui“ ne­ga­li va­do­vau­ti dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų“ bu­vo mi­ni­mas at­ve­jis, kai A.Ja­ru­še­vi­čiui te­ko aiš­kin­tis eti­kos sar­gams dėl to, jog, dirb­da­mas sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­jo­je įmo­nė­je „Aly­taus bu­tų ūkis“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju, pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio 30 die­ną vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant klau­si­mą dėl dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų mak­si­ma­lių tech­ni­nės prie­žiū­ros ta­ri­fų nu­sta­ty­mo, ne­nu­si­ša­li­no nuo klau­si­mo svars­ty­mo, taip ga­li­mai su­pai­nio­da­mas in­te­re­sus.

„Aly­taus bu­tų ūkis“ Aly­tu­je ad­mi­nist­ruo­ja da­lį dau­gia­bu­čių na­mų, tad svars­ty­tas klau­si­mas bu­vo su­si­jęs su tuo­me­te ta­ry­bos na­rio dar­bo­vie­te.

Tą­kart Eti­kos ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad ne­pa­kan­ka įro­dy­mų nu­si­žen­gi­mui pri­pa­žin­ti, o pats po­li­ti­kas tei­gė, jog spren­di­mo me­tu net ne­bu­vo Po­sė­džių sa­lė­je.

„Net ir tai ne­su­truk­dė eti­kos ko­mi­si­jai „at­lik­ti ty­ri­mo“, o iš­va­do­se pa­ra­šy­ti „ne­pa­ka­ko įro­dy­mų“, užuot pa­pras­čiau­siai kon­sta­ta­vus, kad ne­pa­žei­džiau. Nė vie­nu at­ve­ju ne­si­krei­piau į teis­mus, nes ne­ma­niau, kad ver­ta dėl to­kių men­knie­kių truk­dy­ti ins­ti­tu­ci­jas. Pa­si­ro­do, kly­dau, tai, kas iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do vi­siš­kai ne­reikš­min­ga, ga­li pri­da­ry­ti daug ža­los at­ei­ty­je. Pa­na­šu, kad „ano­ni­mai“ tai pui­kiai ži­no ir kryp­tin­gai to sie­kia“, – nuo­mo­ne da­li­jo­si A.Ja­ru­še­vi­čius.

Po­li­ti­kas už­si­mi­nė, kad vi­sa­me šia­me skun­dų kon­teks­te dar tu­rė­jo „pro­ble­mų“ ir dėl skun­do „Sod­rai“. Tuo­met jis bu­vo pa­skųs­tas, kad, tu­rė­da­mas ne­dar­bin­gu­mą (slau­gė duk­rą), da­ly­va­vo TV lai­do­je. Dėl to „Sod­ra“ bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą iš A.Ja­ru­še­vi­čiaus at­im­ti ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­ką, ta­čiau ir tą­kart jam pa­vy­ko ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją ir Aly­taus sky­rius bu­vo pri­vers­tas pa­nai­kin­ti sa­vo spren­di­mą, nors dėl to į VSDFV (Vil­niu­je) te­ko kreip­tis ne vie­ną kar­tą.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.