Nr. 129 (13212)

2018-11-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 129 (13212) skaitykite:

 • Ketinimai nu...dinti milijonus sprogsta teismuose  
 • Su­si­dū­rus ke­tu­rioms trans­por­to prie­mo­nėms, nu­ken­tė­jo pen­ki žmo­nės 
 • Aly­tu­je siau­tė­ja iš ka­lė­ji­mo grį­žu­si mo­te­ris: kol vėl ne­įvyk­dė nu­si­kal­ti­mo, įstai­gos be­jė­gės ją su­tram­dy­ti 
 • Spąs­tai ek­ra­ne: įtrau­kia kaip į sek­tą, iš­trūk­ti – la­bai sun­ku 
 • Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų vieš­na­gė Lon­do­ne 
 • Teis­mo nuosp­ren­dį dėl ne­įga­laus aly­tiš­kio su­mu­ši­mo iš­gir­dęs žy­mu­sis bok­si­nin­kas is­to­ri­jo­je taš­ko dar ne­de­da  
 • Lap­kri­čio mė­ne­sį Aly­tu­je bus žen­kli­na­mi be­glo­biai gy­vū­nai 
 • At­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tė Aly­tu­je: kaip iš­sprę­si­me opią pro­ble­mą? 
 • Kal­bi­nin­kė As­ta Les­kaus­kai­tė: bo­bin­gė, bu­žys ir ki­ti dzū­kiš­ki rei­ka­lai 
 • Do­va­na vai­kams – 200 bi­lie­tų į spek­tak­lį 
 • Nak­tis te­at­re – ne­įpras­ta, bet įdo­mu 
 • Teatrų festivalis Alytuje prasidėjo sproginėjančiais cilindrais bei anšlagine naktimi teatre ir... bute 
 • Ro­ta­rie­čių gim­ta­die­nis – gau­sia­me drau­gų bū­ry­je 
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė bu­vu­sio Aly­taus mies­to me­ro, mies­to ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ra­to Jur­gio Kras­nic­ko, bu­vu­sios te­at­ro di­rek­to­rės,...
Prieš du mė­ne­sius iš įka­li­ni­mo įstai­gos grį­žu­si aly­tiš­kė, „eta­ti­nė“ po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to lan­ky­to­ja, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­kor­di­nin­kė nė die­nos...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas iš­gir­do jam ne­pa­lan­kų teis­mo nuosp­ren­dį – jis...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­tė 20-ąjį klu­bo gim­ta­die­nį. Iš­lai­ky­da­mi lab­da­rin­gos tar­nys­tės tra­di­ci­jas,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.