Aly­tu­je siau­tė­ja iš ka­lė­ji­mo grį­žu­si mo­te­ris: kol vėl ne­įvyk­dė nu­si­kal­ti­mo, įstai­gos be­jė­gės ją su­tram­dy­ti

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 13
Policija
Prieš du mė­ne­sius iš įka­li­ni­mo įstai­gos grį­žu­si aly­tiš­kė, „eta­ti­nė“ po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to lan­ky­to­ja, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­kor­di­nin­kė nė die­nos ne­iš­tve­ria be po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dė­me­sio. Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to du­rų stik­lą iš­spy­ru­si mo­te­ris po dvie­jų pa­rų bu­vo pa­leis­ta iš areš­ti­nės, ta­čiau lais­ve džiau­gė­si ne­il­gai. Ag­re­sy­vi gy­ven­to­ja jau ki­tą die­ną siau­tė­jo vie­na­me mies­to pre­ky­bos cen­trų. Šį­kart ji par­duo­tu­vės ap­sau­gos dar­buo­to­jui gra­si­no jį nu­žu­dy­ti, o dar kar­tą pa­te­ku­si į areš­ti­nę, ban­dė prieš sa­ve pa­kel­ti ran­ką. Mo­te­rį te­ko iš­vež­ti į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę, kur po gy­dy­mo, ti­kė­ti­na, ji grei­tai grįš į mies­tą tęs­ti „žyg­dar­bių“. De­ja, nei pa­rei­gū­nai, nei me­di­kai ne­tu­ri jo­kių tei­si­nių prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią jos siau­tė­ji­mams, kol ji vėl ne­įvyk­dys jo­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos, už ku­rią at­ima­ma lais­vė.

Įtū­žių pro­trū­kiai ne­si­liau­ja

Kaip jau ra­šė­me šeš­ta­die­nio „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­ry­je, ne vie­nas liu­dy­to­jas ma­tė ket­vir­ta­die­nį prieš 16 val. įvy­ku­sį in­ci­den­tą, kai į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą prieš du mė­ne­sius iš įka­li­ni­mo įstai­gos grį­žu­si aly­tiš­kė at­ėjo dėl jai pri­tai­ky­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je. Ir čia ji pa­si­ro­dė bū­da­ma ne­blai­vi.

Pri­ėmi­me dir­bu­sios pa­rei­gū­nės aly­tiš­kė rei­ka­la­vo leis­ti su­si­tik­ti su ty­rė­ju, ti­rian­čiu jos at­žvil­giu pra­dė­tus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Bu­din­ti dar­buo­to­ja at­si­sa­kė įleis­ti ne­blai­vią mo­te­rį, tad ši įtū­žo, spy­rė į lau­ko du­ris ir iš­dau­žė jų stik­lą. Mo­te­ris bu­vo su­lai­ky­ta ir už­da­ry­ta į areš­ti­nę, o pa­tik­ri­nus jos ne­blai­vu­mą, nu­sta­ty­ta 2,09 pro­mi­lių gir­tu­mas.

Už šį vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą po dvie­jų pa­rų, šeš­ta­die­nį, iš areš­ti­nės pa­leis­ta aly­tiš­kė jau ki­tą die­ną, prieš 11 val. nu­ė­ju­si į Aly­tu­je, Pul­ko gat­vė­je, esan­tį pre­ky­bos cen­trą ap­sau­gos dar­buo­to­jui gra­si­no jį nu­žu­dy­ti. Jai bu­vo iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Įta­ria­mo­ji bu­vo su­lai­ky­ta ir už­da­ry­ta į areš­ti­nę.

Dar tos pa­čios die­nos pa­va­ka­rę, apie 16 val. 30 min., Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ka­me­ro­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko he­ro­ję smaug­vir­vė­je. Bu­vo iš­kvies­ti me­di­kai, o su­tei­kus jai me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą, ji iš­vež­ta į Kau­no psi­chiat­ri­jos Ma­rių li­go­ni­nę.

Ši mo­te­ris dėl sa­vo el­ge­sio į psi­chiat­ri­jos įstai­gą bu­vo iš­vež­ta bent ke­le­tą kar­tų. Iš ten aly­tiš­kė po ke­lių die­nų gy­dy­mo vis iš­lei­džia­ma, o grį­žu­si į Aly­tų vėl pra­trūks­ta lie­ti sa­vo įtū­žį ant tų, ku­rie pa­puo­la į jos aki­ra­tį.

Bejėgiai sutramdyti

Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės pa­si­tei­ra­vus, ar nė­ra ga­li­my­bių ir prie­mo­nių grės­min­gą­ją, nuo­lat pa­vo­jų ap­lin­ki­niams ke­lian­čią mies­to gy­ven­to­ją su­tram­dy­ti, izo­liuo­ti, kol ne­įvyk­dy­tas joks rim­tas nu­si­kal­ti­mas, ši tik pa­ti­ki­no, kad ne: „Pa­rei­gū­nai at­lie­ka tei­sė­tus veiks­mus, pa­gal nu­ma­ty­tus tei­sės ak­tus ir nor­mas. Toks ka­tės ir pe­lės žai­di­mas ir vyks­ta, kol ne­įvyk­do­mas nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį at­ima­ma lais­vė. O už tam tik­rus nu­si­žen­gi­mus nu­ma­ty­tas už­da­ry­mas į areš­ti­nę 48 va­lan­doms, ku­rioms pra­ėjus, pri­va­lo­ma žmo­gų pa­leis­ti. Ne­ga­liu nie­ko kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti dėl psi­chiat­ri­jos įstai­gos me­di­kų ga­li­my­bių izo­liuo­ti pa­cien­tę dėl jos svei­ka­tos su­tri­ki­mų il­gam lai­ko­tar­piui, ta­čiau jie ir­gi dir­ba pa­gal tam tik­rą tvar­ką ir, ko ge­ro, jų si­tu­a­ci­ja yra ana­lo­giš­ka kaip ir po­li­ci­jos – su­tei­kus rei­kia­mą gy­dy­mą, pa­cien­tą pri­va­lo iš­leis­ti na­mo. Čia tar­si ko­va su vė­jo ma­lū­nais, kol ne­įvyk­do­mas nu­si­kal­ti­mas sa­vo ar­ba ki­tų at­žvil­giu. Ne­pa­kal­ti­na­mų as­me­nų, ku­rie gy­do­mi, ta­čiau nė­ra izo­liuo­ti nuo vi­suo­me­nės, yra daug.“

Per du mė­ne­sius – 23 nu­si­žen­gi­mai

Rug­sė­jo 11 die­ną iš įka­li­ni­mo įstai­gos su­grį­žu­si 34-erių me­tų aly­tiš­kė vos per du mė­ne­sius lais­vė­je su­ge­bė­jo „už­si­dirb­ti“ net pen­kis iki­teis­mi­nius ty­ri­mus jos at­žvil­giu. Vie­nas ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas už gra­si­ni­mą nu­žu­dy­ti, trys – už fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mą, o pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį – dar ir už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą.

Per trum­pą bu­vi­mo lais­vė­je lai­ką mo­te­ris su po­li­ci­ja rei­ka­lų tu­rė­jo dau­gy­bę kar­tų, šiuo me­tu jai su­ra­šy­ti 23 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lai, skir­tos mak­si­ma­lios bau­dos. Ben­dro­je su­mo­je jų dy­dis šiuo me­tu sie­kia dau­giau nei 5,5 tūkst. eu­rų.

Pa­sak K.Ja­nu­le­vi­čie­nės, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai per pa­rą vi­du­ti­niš­kai tris ke­tu­ris kar­tus vyk­da­vo į iš­kvie­ti­mus, su­si­ju­sius su šia mo­te­ri­mi.

„Kai pa­rei­gū­nus iš­kvies­da­vo pa­ti mo­te­ris, pa­aiš­kė­da­vo, kad jos pra­ne­ši­mai bū­da­vo me­la­gin­gi. Dar dau­gy­bės iš­kvie­ti­mų pa­rei­gū­nai su­lauk­da­vo iš ki­tų as­me­nų, ku­rie pra­neš­da­vo apie ne­de­ra­mą he­ro­jės el­ge­sį. Bu­vo at­ve­jų, kai į iš­kvie­ti­mą, su­si­ju­sį su šia mo­te­ri­mi, vyk­da­vo vi­sos gel­bė­ji­mo tar­ny­bos. Ji yra la­bai ag­re­sy­vi, nuo­lat vis­kuo ne­pa­ten­kin­ta, vi­siems gra­si­na, var­to­ja ne­cen­zū­ri­nius žo­džius“, – sa­kė K.Ja­nu­le­vi­čie­nė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.