Teis­mo nuosp­ren­dį dėl ne­įga­laus aly­tiš­kio su­mu­ši­mo iš­gir­dęs žy­mu­sis bok­si­nin­kas is­to­ri­jo­je taš­ko dar ne­de­da

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 13
Eval­das Pet­raus­kas
Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas iš­gir­do jam ne­pa­lan­kų teis­mo nuosp­ren­dį.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­muo­se gar­sus Lie­tu­vos bok­si­nin­kas, olim­pie­tis Eval­das Pet­raus­kas iš­gir­do jam ne­pa­lan­kų teis­mo nuosp­ren­dį – jis bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ne­sun­kaus ne­įga­laus aly­tiš­kio svei­ka­tos su­trik­dy­mo ir už tai jam pa­skir­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mas. E.Pet­raus­kas ti­ki­no to­kio nuosp­ren­džio ne­si­ti­kė­jęs ir tei­gė, kad teis­me mi­ni­mą nu­si­kal­ti­mo die­ną iš vi­so ne­bu­vo Aly­tu­je, kad įro­dy­mai, jo ir jo ad­vo­ka­to įsi­ti­ki­ni­mu, nė­ra pa­kan­ka­mi, ir to­kį teis­mo spren­di­mą, be abe­jo­nės, ke­ti­na skųs­ti.

Po spren­di­mo ne­slė­pė ap­mau­do

Ži­no­mam bok­si­nin­kui teis­mas sky­rė 1 me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę, įpa­rei­go­jant per vi­są baus­mės lai­ką bū­ti na­muo­se nuo 23 iki 6 va­lan­dos, jei tai ne­su­si­ję su dar­bu, ir per 6 mė­ne­sius nuo nuosp­ren­džio įsi­tei­sė­ji­mo ne­at­ly­gin­ti­nai iš­dirb­ti šim­tą va­lan­dų svei­ka­tos prie­žiū­ros, glo­bos ir rū­py­bos įstai­go­se ar ne­vals­ty­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, ku­rios rū­pi­na­si ne­įga­liai­siais, nu­se­nu­siais ar ki­tais pa­gal­bos rei­ka­lin­gais žmo­nė­mis. Jis nu­ken­tė­ju­sia­jam pri­va­lės at­ly­gin­ti ir 1,2 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę bei 250 eu­rų tur­ti­nę ža­lą. Nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas.

Iš­gir­dęs to­kį nuosp­ren­dį, E.Pet­raus­ko ad­vo­ka­tas Ed­ga­ras De­reš­ke­vi­čius ne­slė­pė aki­vaiz­džiai ne­su­tin­kan­tis su to­kiu teis­mo nuosp­ren­džiu, o nu­ken­tė­ju­sio­jo, liu­di­nin­kės pa­ro­dy­mus bei eks­per­tų iš­va­das lai­kė ne­pa­kan­ka­mus gi­na­mo­jo kal­tės įro­dy­mui.

Teis­me pra­bi­lo ir pats E.Pet­raus­kas, sa­ky­da­mas, kad kaip jis ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas kal­tu, jei­gu tą die­ną iš vi­so jis net ne­bu­vo Aly­tu­je, ta­čiau tei­sė­ja pa­aiš­ki­no, kad šie jo pa­ro­dy­mai teis­mo ne­įti­ki­no, o nu­ken­tė­ju­sio­jo ir liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mai bu­vo nuo­sek­lūs.

Nuosp­ren­džio me­tu ak­cen­tuo­ta, jog ne­bu­vo nu­sta­ty­ta, ar bok­si­nin­kas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo die­ną iš tie­sų bu­vo ap­svai­gęs.

Teis­mo nuosp­ren­džio skel­bi­mo me­tu nu­ro­dy­ta pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl nu­si­kals­ta­mos teis­me liu­di­ju­sios bu­vu­sios E.Pet­raus­ko mer­gi­nos aly­tiš­kės vei­kos da­rant po­vei­kį nu­ken­tė­ju­sia­jam, kad šis duo­tų me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus dėl įvy­kio ap­lin­ky­bių.

Iš­ėję iš teis­mo sa­lės, bok­si­nin­kas, jo ad­vo­ka­tas bei my­li­mą­jį at­ly­dė­ju­si be­si­lau­kian­ti E.Pet­raus­ko žmo­na ne­slė­pė jau­čian­tys ap­mau­dą dėl to­kio teis­mo spren­di­mo. E.Pet­raus­kas pa­ti­ki­no, kad ža­da jį skųs­ti. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tiek teis­mo nu­ken­tė­ju­siuo­ju pri­pa­žin­tas aly­tiš­kis, tiek teis­me liu­di­ju­si bu­vu­si jo mer­gi­na sie­kia iš bok­si­nin­ko pa­si­pel­ny­ti, esą jis net tu­ri gar­so įra­šus, ku­riuo­se liu­di­nin­kė sa­ko, jog jai rei­kia pi­ni­gų ir da­rys vis­ką, kad jų gau­tų.

Kal­ti­ni­mai smur­tu prieš aly­tiš­kį ir bu­vu­sią mer­gi­ną

Kaip bu­vo ra­šo­ma „Aly­taus nau­jie­no­se“ rug­sė­jo pra­džio­je, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų du­ris žy­mia­jam bok­si­nin­kui te­ko vars­ty­ti dėl įvy­kio pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio 28 die­ną, kai apie 21 va­lan­dą, Aly­tu­je, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, bū­nant ne­to­li Dai­li­dės eže­rė­lio, iš­ger­tu­vių me­tu ne­pa­si­da­li­jus nar­ko­ti­nės kil­mės me­džia­gų li­ku­čio, gar­su­sis spor­ti­nin­kas su­mu­šė ir ne­žy­miai svei­ka­tą su­trik­dė ben­dra­am­žiam aly­tiš­kiui.

Gar­su­sis spor­ti­nin­kas ran­ko­mis per lie­me­nį su­grie­bęs ne­įga­lų vy­rą, jį par­ver­tė ant že­mės ir ran­ko­mis bei ko­jo­mis į gal­vos bei vei­do sri­tį jam su­da­vė ne ma­žiau kaip tris kar­tus. Nu­ken­tė­ju­sia­jam pa­da­ry­tas ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas – krau­jos­ru­vos vei­do sri­ty­je ir lū­žęs apa­ti­nis de­ši­nės pu­sės žan­di­kau­lis.

Tuo­met nuo bok­si­nin­ko nu­ken­tė­jęs aly­tiš­kis, pa­ska­tin­tas darb­da­vio, krei­pė­si į me­di­kus. Tie­sa, tai jis pa­da­rė ne iš kar­to. Dėl šio įvy­kio jis krei­pė­si ir į po­li­ci­ją, bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ta­čiau ne­nu­sta­čius įta­ria­mų­jų, vė­liau pri­stab­dy­tas. Nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­įvar­di­jo, kas jį su­mu­šė. Kaip jau bu­vo skelb­ta vie­šu­mo­je, taip elg­tis aly­tiš­kį įkal­bi­nė­jo tuo me­tu su E.Pet­raus­ku dar san­ty­kius pa­lai­kiu­si tuo­me­tė jo mer­gi­na, taip pat aly­tiš­kė, ku­ri įvy­kio die­ną kal­ti­na­mą­jį ir nu­ken­tė­ju­sį­jį su­pa­žin­di­no.

At­nau­jin­ti ty­ri­mą pra­šy­mas bu­vo pa­teik­tas tik šių me­tų pa­va­sa­rį, nes nu­ken­tė­ju­sy­sis ap­si­gal­vo­jo nu­ro­dy­ti jį su­mu­šu­sį as­me­nį, be to, teis­me spor­ti­nin­ko ne­nau­dai liu­di­jo ir bu­vu­si E.Pet­raus­ko mer­gi­na, su ku­ria bok­si­nin­ko san­ty­kiai jau bu­vo nu­trū­kę.

Dar šių me­tų pra­džio­je sa­vo bu­vu­sį vai­ki­ną E.Pet­raus­ką mer­gi­na taip pat ap­kal­ti­no smur­tu prieš ją. Ta­čiau ga­li­mas su­mu­ši­mas bu­vo taip pat pra­ėju­siais me­tais, pa­va­sa­rį, o skun­dą dėl šio įvy­kio pro­ku­ra­tū­rai mer­gi­na pa­tei­kė tik šie­met.

Ofi­cia­lūs įta­ri­mai dėl ne­sun­kiai su­trik­dy­tos jau­no aly­tiš­kio svei­ka­tos olim­pi­niam me­da­li­nin­kui pa­reikš­ti šių me­tų ko­vo mė­ne­sį. Tą­kart jam pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti iš ša­lies.

Ga­liau­siai kal­ti­na­ma­jam dėl to­kio sa­vo el­ge­sio pa­sek­mių te­ko sto­ti prieš teis­mą. E.Pet­raus­kas at­si­sa­kė teis­mui duo­ti pa­ro­dy­mus apie šį įvy­kį, kol teis­me ne­pa­si­sa­kys nu­ken­tė­ju­sy­sis ir liu­dy­to­jai. Nė žo­džio tą­kart apie tai jis ne­iš­ta­rė ir vie­šai, tik ne­igė sa­vo kal­tę. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.